NATO­ren aur­ka­ko kon­zen­tra­zioa /​Con­cen­tra­ción con­tra la OTAN

[EUS]

Aur­ten, 2020an, NATO­ri eman­da­ko ezez­ko boro­bi­la­ren 34. urteu­rre­na betetzen da. Izan ere, 1986ko martxoa­ren 12ko har­tan, Eus­kal Herriak (Kata­lu­nia, Kana­riar Uhar­te eta Esta­tu­ko par­te han­dia­re­kin bate­ra) uko egin zion NATO­ri, gure bai­me­nik gabe sar­tu gin­tuz­ten egi­tu­ra mili­tar horre­tan jarrai­tu ala ez era­ba­kitze­ko anto­la­tu zen Erreferendumean.

Uka­pen hura ospatze­ko eta har­tan berretze­ko gon­bi­da­tu nahi zai­tuz­te­gu Biz­kai­ko NATO­ren aur­ka­ko Pla­ta­for­ma beza­la apoioa eman digu­zuen tal­de eta per­tso­nak eta hala­ber tal­de eta per­tso­na guz­tiak, par­te har deza­zuen zeuen pre­sen­tzia­re­kin NATO­ren kon­tra egin­go den elka­rre­ta­ratzean, Martxoa­ren 13an, osti­ra­la, 19etan, Bil­bo­ko Arenalean.

Izan ere, arra­zoi uga­ri eta garran­tzitsuak dau­de NATO­ri uko egi­te­ko, ber­ta­tik irte­te­ko eta bere deu­sez­ta­pe­na eskatze­ko. Zeren, NATOk bal­din­tza­tu egi­ten ditu, alde bate­tik, gure segur­ta­su­na, dakar­tzan gerra arris­kuak dire­la eta, bes­te­tik, gure bizi­mo­dua, mer­ka­ta­rien Euro­pa den Euro­par Bata­su­nak defen­datzen dituen interes inpe­ria­lis­ta eta kapi­ta­lis­tak dire­la eta, eta azke­nik, gure aska­pe­na, NATO­ren hel­bu­rue­ta­ko bat lan­gi­le eta herrien aska­pen eta eman­tzi­patzio irri­ka­ren aur­ka­ko eus­te-hor­ma baita.

NATO inpe­ria­lis­moa­ren zer­bitzu­ra­ko gerra tres­na da, Euro­pa eta mun­dua men­de­ratze­ko. Eta bere kon­kis­ta eta men­pe­ratze aha­le­gi­nean, zein mun­dua eta makur­tzen ez zaien herri eta blo­keen gai­ne­ko bote­rea­ren mono­po­li­oa edu­kitze­ko aha­le­gi­nean, hon­da­men­di­ra eta giza­te­ria­ren amaie­ra­ra bide­ra leza­keen gerra nuklear tamal­ga­rri bate­ra gara­matza. Tres­na mili­tar hone­tan par­te har­tzeak gure segur­ta­sun eza eta txi­ki­tuak iza­te­ko auke­rak area­go­tu egi­ten ditu.

Bai­na NATO ez da tres­na mili­ta­rra soi­lik, tres­na poli­ti­koa ere bada, AEBen kon­trol zuze­na­ren pean dagoe­na eta Euro­pa­ri, EBren bidez eta mul­ti­na­zio­nal, finan­tza­ri eta ban­ku-bote­re han­dien lagun­tzaz, zapal­ke­ta sis­te­ma eko­no­mi­koa inpo­satze­ko. Jabe­goan, hurru­pa­ke­tan, baz­ter­ke­tan, behin-behi­ne­ko­ta­su­nean eta ezber­din­ta­su­nean oina­rri­tu­ta­ko sis­te­ma eko­no­mi­koa, gero eta bote­re han­dia­goak batzen ditue­na Esta­tu eta herrien subira­no­ta­su­na­ren kal­te­tan, eta honen­bes­tez, inpe­ria­lis­moa­ren interes eta bere zapal­ke­ta eta gerra estra­te­gien zerbitzutan.

Aipa­tu beza­la, NATO­ren hel­bu­rue­ta­ko bat lan­gi­le eta herrien buru­ja­betza era­goz­tea da, Esta­tuek zen­tzu horre­tan jokatzen duten pape­ra­ren gai­ne­tik iza­te­raino, kapi­ta­lis­ta orde­na man­ten­tzea­ren azken ber­me gisa.

NATO­ren aur­ka­ko plataforma

[ES]

Este año 2020, se cum­ple el 34 ani­ver­sa­rio del rotun­do recha­zo que aquel 12 de mar­zo de 1986 dio Eus­kal Herria (jun­to con Cata­lu­ña, Cana­rias y una bue­na par­te del Esta­do) a la OTAN ante el Refe­rén­dum orga­ni­za­do para deci­dir sobre la per­ma­nen­cia o la sali­da de la OTAN en la que nos habían inte­gra­do sin nues­tra aprobación.

Para con­me­mo­rar aquel recha­zo y para reite­rar­nos en él, que­re­mos invi­ta­ros como Pla­ta­for­ma Anti­OTAN de Biz­kaia a todos los colec­ti­vos y per­so­nas que nos habéis apo­ya­do y a todos los colec­ti­vos y per­so­nas en gene­ral, a que par­ti­ci­péis con vues­tra pre­sen­cia en la con­cen­tra­ción con­tra la OTAN que se rea­li­za­rá el vier­nes 13 de Mar­zo, a las 19 horas, en el Are­nal de Bilbao.

En efec­to, son muchas y muy impor­tan­tes las razo­nes para recha­zar la OTAN, para salir­nos de la OTAN y para exi­gir la diso­lu­ción de la OTAN. Razo­nes que con­di­cio­nan nues­tra segu­ri­dad por los peli­gros de gue­rra a los que nos arras­tra, razo­nes que con­di­cio­nan nues­tro modo de vida por los intere­ses impe­ria­lis­tas y capi­ta­lis­tas a los que defien­de a tra­vés de la Euro­pa de los mer­ca­de­res que es la UE, y razo­nes de eman­ci­pa­ción por­que uno de los obje­ti­vos de la OTAN es ser un muro de con­ten­ción fren­te a las ansias eman­ci­pa­do­ras de los tra­ba­ja­do­res y los pueblos.

La OTAN es un ins­tru­men­to de gue­rra, un ins­tru­men­to mili­tar para la domi­na­ción de Euro­pa y del mun­do por par­te del impe­ria­lis­mo. Un ins­tru­men­to que en su afán de con­quis­ta y domi­na­ción, de mono­po­lio del poder sobre el mun­do y con­tra todos los paí­ses o blo­ques que no se le some­tan, nos arras­tra hacia una posi­ble gran gue­rra con uso de arma­men­to nuclear que pue­de lle­var­nos al desas­tre y al fin de la Huma­ni­dad. El for­mar par­te de este ins­tru­men­to mili­tar mul­ti­pli­ca nues­tra inse­gu­ri­dad y las opcio­nes de ser destruidos.

Pero la OTAN no sola­men­te es un ins­tru­men­to mili­tar, es un ins­tru­men­to polí­ti­co con­tro­la­do direc­ta­men­te por los EEUU para impo­ner a Euro­pa vía UE, con la cola­bo­ra­ción de los gran­des pode­res finan­cie­ros, ban­ca­rios y mul­ti­na­cio­na­les, un sis­te­ma eco­nó­mi­co de domi­na­ción. Un sis­te­ma eco­nó­mi­co basa­do en la pro­pie­dad, en la explo­ta­ción, la mar­gi­na­ción, la pre­ca­rie­dad y la des­igual­dad, que con­cen­tra cada vez más pode­res en per­jui­cio de los Esta­dos y los pue­blos que se ven pri­va­dos de toda sobe­ra­nía, y por supues­to al ser­vi­cio de los intere­ses del impe­ria­lis­mo y de sus estra­te­gias de gue­rra y de dominación.

Y como decía­mos, uno de los obje­ti­vos de la OTAN es impe­dir la eman­ci­pa­ción de los tra­ba­ja­do­res y de los pue­blos, por enci­ma inclu­so del papel que habi­tual­men­te jue­gan en ese sen­ti­do los Esta­dos, actuan­do como garan­tía últi­ma del man­te­ni­mien­to del orden capitalista.

Pla­ta­for­ma anti OTAN

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *