Rosa Luxem­burg (1871−1919) Polo­nian jaio­ta­ko mili­tan­te komu­nis­ta eta femi­nis­ta izan zen. Teo­ria­la­ri mar­xis­ta oso gazteri…

Rosa Luxem­burg (1871−1919) Polo­nian jaio­ta­ko mili­tan­te komu­nis­ta eta femi­nis­ta izan zen. Teo­ria­la­ri mar­xis­ta oso gaz­te­rik poli­ti­za­tu zen: 15 urte­re­kin dagoe­ne­ko jar­due­ra klan­des­ti­noe­tan par­te har­tzen zuen. 1898an Ber­li­ne­ra alda­tu zen. Ale­ma­nia­ko Alder­di Sozial­de­mo­kra­tan mili­tatzen hasi zen. Bai­na alder­diak 1914ko gerra-aurre­kon­tuen alde boz­ka­tu zue­nean, Cla­ra Zet­kin-ekin bate­ra egoe­ra sala­tu eta gerra­ren aur­ka­ko kan­pai­na egi­ten hasi ziren gerra inpe­ria­lis­ta zela iritzi­ta.

1916an Luxem­burg eta Zet­kin Karl Liebk­nech-ekin bate­ra Espar­ta­kis­ten Liga sor­tu zuten. 1919ko urta­rri­la­ren 1ean Liga Espar­ta­kis­ta bes­te tal­de sozia­lis­ta eta komu­nis­ten bat egin zuen Ale­ma­nia­ko Alder­di Komu­nis­ta (KPD) sortzeko. 

1918ko aza­roa­ren 4an Aza­ro­ko Iraul­tza ale­ma­nia­rra hasi zen. Lehe­nen­go ola­tua izan zen, eta 1919ko urta­rri­la­ren 5ean biga­rren batek jarrai­tu zion. Ale­ma­niar iraul­tzai­leek erru­sia­rren pau­soak jarraitze­ko asmoa zeukaten.

Frie­drich Ebert pre­si­den­te sozial­de­mo­kra­ta­ren eran­tzu­na izan zen frei­korps-ei matxi­na­da zapal­tzea agin­tzea. Ordu­ra­ko frei­korps-ak tal­de pro­to­na­zia zen. 1919ko urta­rri­la­ren 15ean Rosa Luxem­burg eta Karl Liebk­necht atxi­lo­tu zituz­ten. Kol­pa­tu, tor­tu­ra­tu eta umi­lia­tu egin zituz­ten. Para­mi­li­ta­rre­ta­ko batek Luxem­bur­gi kas­ke­zu­rra erri­flea­ren kula­ta­re­kin hautsi zion. Auto batean sar­tu zuten, ber­tan tiroz aka­ba­tu zuten eta Ber­lin­go Land­wehr kana­lean bota zuten. Rosa Luxem­burg eta Karl Liebk­nech­ten erail­ke­ten ardu­ra­du­nak Alder­di Sozial­de­mo­kra­ta­ko kide ohiak izan zire­la ez da zalantzarik. 

https://www.marxists.org/espa…/cliff/luxemburg/rosacap1.html
https://​www​.mar​xists​.org/​e​s​p​a​n​o​l​/​c​l​i​f​f​/​l​u​x​e​m​b​u​r​g​/​i​n​d​e​x​.​htm
https://​eu​.wiki​pe​dia​.org/​w​i​k​i​/​R​o​s​a​_​L​u​x​e​m​b​urg
https://​ca​.wiki​pe​dia​.org/​w​i​k​i​/​R​o​s​a​_​L​u​x​e​m​b​urg
https://​es​.wiki​pe​dia​.org/​w​i​k​i​/​R​o​s​a​_​L​u​x​e​m​b​u​rgo
https://​www​.you​tu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​U​U​B​W​m​p​g​a​2FQ
https://​www​.you​tu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​L​o​f​L​6​g​n​t​N6U

Itu­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *