Ez ibi­li milon­ge­tan. Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta­ren alde /​No nos con­téis milon­gas. Por el Esta­do Socia­lis­ta Vasco

[EUS]

Pun­tu batzuk aipa­tu­ko ditu­gu, kapi­ta­la­ren iritzi­ra­ko ira­ba­zi eko­no­mi­koen objek­tu ezin­bes­te­koak eta kla­se­ko posi­zio hege­mo­ni­ko­ra­ko eus­ka­rri dire­nak, eta, aldi berean, kla­se lider iza­ten jarraitze­ko arris­ku­rik han­die­na dute­nak. Hori esa­ten dugu­nean, ez dugu sub­jek­tu zapal­du bat bera ere gogoe­ta­tik kan­po uzten, zapal­kun­tza guz­tiak kapi­ta­la­ren eta bere ezin­bes­te­ko patriar­ka­tua­ren ara­be­ra anto­la­tu­ta eta uztar­tu­ta bai­tau­de, bere horre­tan irauteko.

Horrek guz­tiak zeri­ku­sia du kapi­ta­lak mahai gai­nean jar­tzen dituen fron­te era­so­kor eta defen­tsi­boe­kin, denok sar­tu­ta gau­den kla­se borro­ka saihes­te­zi­nean, kon­tzien­te izan edo ez. Hala, alde ditu komu­ni­ka­bi­de gehie­nak bere sis­te­ma­ren aban­goar­dia gisa, eta horiek, esta­tu kapi­ta­lis­ta­ren bote­ree­kin, alder­die­kin, sin­di­ka­tue­kin, eli­za­re­kin, sis­te­ma betetzen duten asko­ta­ri­ko ikas­ke­ta-zen­troe­kin, orga­nis­moe­kin eta inte­lek­tua­le­kin bate­ra, eutsi egi­ten digu­te, filo­so­fia bur­ge­sa­ren arra­zoi­na­men­duen pean mur­gi­la­raz­ten gai­tuz­te eta posi­ble dena eta ezi­nez­koa dena sines­ta­raz­ten digu­te. Nor­bai­tek, modu oso kon­tzien­tean, behe­koen aur­ka edo euren lan inda­rra sal­tzen dute­nen aur­ka bide­ratzen bal­din badu bere jar­due­ra-ildo zorrotza, berri­ro dio­gu, kon­tzien­tzia­re­kin edo kon­tzien­tzia­rik gabe, kapi­ta­la da eta bere kla­sea, kla­se bur­ge­sa, hain jus­tu ere.

  • Kolon­bia: Oli­gar­kek eta euren jabe inpe­ria­lis­tek mili­tan­te poli­ti­koak eta gerri­lla­ri ohiak gar­bitzen dituz­ten bitar­tean, komu­na­ren inda­rrek-FARC (armak eta ideo­lo­gia entre­ga­tu eta oli­gar­kia hil­tzai­lea­ren aurrean erren­di­tu ziren FARC-EPen zati bat) boto publi­koak egi­ten dituz­te haien entrega/​traizioa hain age­ri­koa izan ez dadin. Ez da kasua­li­ta­tea hemen Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua desegin zute­nek Timo­chen­ko eta kon­pai­nia poli­ti­ko­ki sos­ten­gatzea, Kolon­bia­ko sis­te­ma nar­koa, uste­la eta oli­gar­ka zuritzen ari bai­ti­ra. Ez da kasua­li­ta­tea, ezta ere, eli­za kato­li­ko kolon­bia­rra­ren zati batek ELN­ren esku dau­den hiru gati­bu­ren aska­pe­na eskatzea, Kolon­bia­ko erre­gi­me­nak, eliz­gi­zon san­tuen­gan­dik zen­ti­me­tro gutxi­ra, egi­ten dituen basa­ke­riak alde bate­ra uzten dituen bitartean.

  • Uru­guai: Bere garaian, Tupa­ma­roek indar­ke­ria­ren mono­po­li­oa ken­du zio­ten kapi­ta­la­ri. Diru­die­nez, gaiz­ki egon zen, eta zapal­duen armak zalan­tzan jarri ziren, har­ta­ra, batzuek eza­rri­ta­ko dik­ta­du­ra oli­gar­ki­ko mili­ta­rra­ren erru­du­nak izan zire­la adie­ra­zi zuten. Des­ager­tzeen, hil­ke­ten, tor­tu­ren eta aba­rren ondo­ren, bur­ge­sia­ren dik­ta­du­ra­ren arauen pean joka­tu zuten, hor­taz, gaur egun eskui­ne­ko pre­si­den­tea dute eta Uru­guai­ko Alder­di Komu­nis­tak («ezke­rre­ko» bes­te egi­tu­ra batzuek beza­la) demo­kra­zia­ren alde borro­ka­tu­ko due­la oihu­katzen du. Hau da, publi­ko­ki adie­raz­ten du bere hel­bu­rua ez dela, sableen zara­ta­ren bel­dur, ezta metro erdi bat ere urrun­tzen bur­ge­siak eza­rri­ta­ko mugetatik.

  • Lati­noa­me­ri­ka: Sozia­lis­moa XXI. men­dean. Fun­tsean, azken men­de eta gehia­go­ko tesi erre­for­mis­ta bera, sozial­de­mo­kra­ziak, jan­tzi eta apain­du­ra des­ber­di­nez, sos­ten­ga­tua. Ezke­rre­ko ustez­ko alder­diek kapi­ta­lis­moa erre­for­ma­tu nahi dute atse­gin­ta­su­na­ren iru­dia ema­ten, bai­na kapi­ta­lak gain­ba­lioa ate­ratzen du eten­ga­be inola­ko begi­ru­ne­rik gabe. Batzue­tan, itxu­raz, gober­natzen uzten badu ere, bote­re eko­no­mi­koa, mili­ta­rra eta bera­ren ugal­ke­ta­ra­ko bitar­te­ko edo tres­nen mul­tzoa jelos­kor gor­detzen ditu. Horrez gain, gau­zak bere one­tik ate­ratzen badi­ra, peoi zibil bat ipin­tzen dute pre­si­den­tetzat sare sozia­len pro­pa­gan­da­ren bitar­tez, edo kol­pe faxis­ta­ra­ko bes­te ere­du batzuk era­kus­ten dituz­te, koka­pen geo­gra­fi­ko, poli­ti­ko eta gai­ne­ra­ko bal­din­tza objek­ti­bo eta sub­jek­ti­boen arabera.

  • Espai­nia: Espai­nia­ko Auzi­te­gi Kons­ti­tu­zio­na­lak (118÷2019 epaia) enpre­sa-aska­ta­su­na­ren eta pro­duk­zioa­ren defen­tsa­ren alde egi­ten du, gai­xoal­di-bajan dau­den lan­gi­leak kale­ratze­ko orduan. Ala­bai­na, ez da ezer ger­tatzen, ezke­rre­ko alder­di eta sin­di­ka­tuek sis­te­ma kapi­ta­lak ego­ki­tu­ta­ko pape­ra bete behar dutelako.

  • Eus­kal Herria: ETA­ko pre­so ohi erre­fe­ren­tzial batek zera dio: «ez dago egia­rik». Jarraian, «egia ez dela exis­titzen» adie­raz­ten du. Erreak­zioak bilatzen du gogoa, pre­miak, nekea, eskru­pu­lu­rik eta eti­ka­rik eza… dau­den lekue­tan, eta age­ri­koa diru­di idea­lis­tak eta bur­ges txi­kiak diren mitoak bur­ge­sia­ren agin­due­ta­ra dau­de­la. Kla­se borro­ka egon bada­go Eus­kal Herrian (oku­pa­tuan eta esplo­ta­tuan) eta mun­duan modu lau­so­tuan edo esta­lian bada ere, batzuek hala­xe ego­tea nahi dute­la­ko. Ukae­zi­na dugu hori, bes­te­la, bur­ge­sia (duen kolo­rea due­la) eta kapi­ta­la, berriz ere, zuritzen ari gara.

Eus­kal Herri­ko berritsu­rik han­die­nak (eta…, PSOE-GALek gorai­pa­tua) esan­da­koa­ren ara­be­ra, EAJ, PSOE eta EPren arte­ko akor­dioa tri­le­ro joko bat baino ez da, EH Bil­duk eta EAJk sina­tu­ta­ko Espai­nia­ko esta­tu­tu bas­kon­ga­do berria­ren aurrea­kor­dioa des­na­tu­ra­li­za­tu egi­ten bai­tu. PSOE eta EAJ­rik gabe ezin zela aurre­ra egin eta ezin zela ezer lor­tu erre­pi­katzeaz neka­tu ez den berritsu bera. Orain, eus­kal sozial­de­mo­kra­zia kexu da bur­ge­sia eus­ko-espai­nia­rra­re­kin, aurrez hitzar­tu­ta­koa ez betetzea­ga­tik, PSOE-GALi mese­de egi­ten dion bitar­tean. Gogoan izan behar dugu, due­la gutxi, Sor­tu­ko lide­rrek sei urte­ko epean ziur­ta­tu zute­la Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia, eta, aldi berean eta aldiz­ka, ate barruan, jus­ti­fi­ka­tu egi­ten dute­la bere jar­dun poli­ti­koa, bai eta, inde­pen­den­tzia­ren eta sozia­lis­moa­ren hel­bu­ru his­to­ri­koen uka­zioa ere, gaitz txi­kia­go gisa.

Aipa­tu­ta­ko ger­ta­ka­rie­ta­tik eta, den­bo­ra eta paper fal­ta dela kau­sa, zerren­da­tu ezin ditu­gun bes­te ger­tae­ra asko­ta­tik ate­ratzen ditu­gun ondo­rio tele­gra­fi­koe­kin amaitzen dugu.

Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa lor­tze­ko ezin dugu, Eus­kal Herrian zehaz­ki, borro­ka alde batean utzi. Ez dio­gu inori bai­me­nik eska­tu behar gure etor­ki­zu­na­ri buruz era­ba­ki ahal iza­te­ko. Auto­de­ter­mi­na­zio esku­bi­deak bere fun­tzioa izan zuen, eta nazioar­te­ko orde­na bur­ge­sak onar­tu egin zuen, batzue­tan, hala­beha­rrez, herri arma­tuen boron­da­teak metro­po­li­ak garai­tu zitue­la­ko, bes­te batzue­tan, ordea, inpe­ria­lis­ten arra­zoi eko­no­mi­ko aban­tai­latsuak zire­la medio. Zapal­tzen eta esplo­tatzen gai­tuen etsaia­ren esku­bi­de logi­ko, eti­ko, juri­di­ko, poli­ti­ko eta ideo­lo­gi­ko­tik ezer ez dugu eska­tu behar, ezta espe­ro ere. Etor­ki­zu­nean, Eus­kal Herrian lan inda­rra sal­tzen dute­nen etor­ki­zu­ne­ko ongi­za­tea (bai eta, esku­ra­tu­ta­ko bote­rea­ri eus­te­ko borro­ka­re­na eta inter­na­zio­na­lis­mo iraul­tzai­lea­re­na ere) Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta izan­go da, bes­te­la, ongi­za­te­rik ez da izan­go. Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­du Sozia­lis­ta eta Iraul­tzai­lea erai­ki deza­gun! Aurre­ra beti!

Jon Iurre­ba­so Atutxa

2019ko aben­dua­ren 8an

[ES]

Seña­la­re­mos unos cuan­tos pun­tos diri­gi­dos a los que el capi­tal entien­de son sus impres­cin­di­bles obje­tos de ganan­cia eco­nó­mi­ca y sopor­te para su posi­ción hege­mó­ni­ca de cla­se y, a su vez, su mayor peli­gro para con­ti­nuar como tal cla­se diri­gen­te. Cuan­do deci­mos esto, no nos deja­mos a nin­gún suje­to opri­mi­do fue­ra de la refle­xión pues todas las opre­sio­nes vie­nen dis­pues­tas y con­ca­te­na­das prin­ci­pal­men­te por el capi­tal, y su impres­cin­di­ble patriar­ca­do, para man­te­ner­se como tal.

Todo esto tie­ne que ver con los fren­tes ofen­si­vos y defen­si­vos que el capi­tal pone enci­ma de la mesa en la inelu­di­ble lucha de cla­ses en la que todos y todas esta­mos inclui­das, ten­ga­mos con­cien­cia de ello o no. Así, dis­po­ne de la mayo­ría de los medios de comu­ni­ca­ción en cali­dad de van­guar­dia de su sis­te­ma que, jun­to con los pode­res del Esta­do capi­ta­lis­ta, par­ti­dos, sin­di­ca­tos, igle­sia, cen­tros de estu­dio, orga­nis­mos e inte­lec­tua­les diver­sos que aca­tan el sis­te­ma, nos man­tie­nen a raya, nos hacen razo­nar bajo la filo­so­fía bur­gue­sa y nos hacen creer lo que es posi­ble y lo que es impo­si­ble. Si alguien es extre­ma­da­men­te cons­cien­te y afi­la su línea de actua­ción con­tra los de aba­jo, con­tra los que ven­den su fuer­za de tra­ba­jo, repe­ti­mos, con o sin con­cien­cia, ese es el capi­tal y su cla­se, la cla­se burguesa.

  • Colom­bia. Las fuer­zas de lo común, FARC (par­te de las FARC-EP que entre­ga­ron las armas e ideo­lo­gía y se rin­die­ron ante la oli­gar­quía ase­si­na) hacen votos públi­cos para que los oli­gar­cas y sus amos impe­ria­lis­tas no hagan tan evi­den­te su entrega/​traición ase­si­nan­do a mili­tan­tes polí­ti­cos y ex gue­rri­lle­ros. No es casual que los que aquí des­hi­cie­ron el MLNV sos­ten­gan polí­ti­ca­men­te a los Timo­chen­ko y com­pa­ñía que están, cuan­do menos, blan­quean­do el sis­te­ma colom­biano, nar­co, corrup­to y oli­gar­ca. Tam­po­co es casual que par­te de la igle­sia cató­li­ca colom­bia­na exi­ja al ELN que libe­re a 3 rete­ni­dos en su poder, mien­tras obvia las atro­ci­da­des que come­te el régi­men colom­biano a cen­tí­me­tros de sus san­tí­si­mas personas.

  • Uru­guay. En su día, los Tupa­ma­ros le qui­ta­ron al capi­tal el mono­po­lio de la vio­len­cia. Pare­ce que estu­vo mal y las armas de los opri­mi­dos se cues­tio­na­ron e inclu­so algu­nos mani­fes­ta­ron que fue­ron las cul­pa­bles de la dic­ta­du­ra oli­gár­qui­co mili­tar. Des­pués de las des­apa­ri­cio­nes, ase­si­na­tos, torturas…jugaron bajo las reglas de la dic­ta­du­ra de la bur­gue­sía y hoy tie­nen un pre­si­den­te de dere­cha y el Par­ti­do Comu­nis­ta de Uru­guay (y otras estruc­tu­ras de «izquier­da») gri­ta que lucha­rá por la demo­cra­cia. Es decir, mani­fies­ta públi­ca­men­te que su obje­ti­vo no se ale­ja ni medio metro de los limi­tes que impo­ne la bur­gue­sía bajo el mie­do al rui­do de los sables.

  • Amé­ri­ca Lati­na. Socia­lis­mo siglo XXI. En el fon­do, la mis­ma tesis refor­mis­ta del últi­mo siglo y pico, sos­te­ni­da por la social­de­mo­cra­cia con sus dife­ren­tes ropa­jes y momen­tos. Supues­tos par­ti­dos de izquier­da pre­ten­den refor­mar el capi­ta­lis­mo inten­tan­do hacer­lo más ama­ble y el capi­tal sigue sacan­do la plus­va­lía sin cesar y sin mira­mien­tos. En oca­sio­nes apa­ren­te­men­te deja gober­nar mien­tras guar­da celo­sa­men­te el poder eco­nó­mi­co, mili­tar y el con­jun­to de medios o ins­tru­men­tos para su pro­pia repro­duc­ción. Y si las cosas se des­ma­dran, ponen un peón civil aupa­do pre­si­den­te median­te la pro­pa­gan­da de las redes socia­les o dan otros mode­los de gol­pe fas­cis­ta depen­dien­do de la situa­ción geo­grá­fi­ca, polí­ti­ca y demás con­di­cio­nes obje­ti­vas y subjetivas.

  • Espa­ña. El Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal espa­ñol (sen­ten­cia 1182019) ape­la a la liber­tad de empre­sa y la defen­sa de la pro­duc­ción para des­pe­dir a tra­ba­ja­do­res en baja por enfer­me­dad. Y no pasa nada por­que los par­ti­dos y sin­di­ca­tos de izquier­da tie­nen que cum­plir el papel asig­na­do por el sis­te­ma del capital.

  • Eus­kal Herria. Un expre­so refe­ren­cial de ETA dice que «no hay ver­dad». A ren­glón segui­do mani­fies­ta que «la ver­dad no exis­te». La reac­ción bus­ca don­de hay ganas/​necesidades/​cansancio/​falta de escrú­pu­los y éti­ca… y pare­ce evi­den­te que mitos idea­lis­tas y peque­ños bur­gue­ses están dis­pues­tos a los dic­ta­dos de la bur­gue­sía. La lucha de cla­ses exis­te en Eus­kal Herria (ocu­pa­da y explo­ta­da) y en el mun­do por muy difu­mi­na­da o tapa­da que esté o algunos/​as quie­ran que esté. Es un hecho que no se pue­de negar, sal­vo que nue­va­men­te este­mos blan­quean­do a la bur­gue­sía (ten­ga el color que ten­ga) y al capital.

El mayor char­la­tán de Eus­kal Herria (a quien, por cier­to, el PSOE-GAL le ensal­za) dice que los acuer­dos entre PNV, PSOE y EP son un jue­go de tri­le­ros pues des­na­tu­ra­li­zan el pre­acuer­do sobre un nue­vo esta­tu­to vas­con­ga­do de Espa­ña fir­ma­do con­jun­ta­men­te por EHBil­du y el PNV. El mis­mo char­la­tán que no se ha can­sa­do de repe­tir duran­te años que sin el PSOE y sin el PNV no se podía avan­zar ni tam­po­co nada se podía lograr. Aho­ra, la social­de­mo­cra­cia vas­ca se que­ja de la bur­gue­sía vas­co-espa­ño­la que incum­ple lo pac­ta­do mien­tras ella mis­ma favo­re­ce al PSOE-GAL. Recor­da­mos que hace bien poco líde­res de Sor­tu ase­gu­ra­ron la inde­pen­den­cia de Eus­kal Herria para den­tro de seis años y, al mis­mo tiem­po y perió­di­ca­men­te, puer­tas aden­tro, jus­ti­fi­can su pro­ce­der polí­ti­co y su renun­cia a los obje­ti­vos his­tó­ri­cos de inde­pen­den­cia y socia­lis­mo como una suer­te de mal menor.

Ter­mi­na­mos con las tele­grá­fi­cas con­se­cuen­cias que saca­mos de los hechos men­cio­na­dos y de tan­tos otros que no pode­mos enu­me­rar pues nos fal­ta­ría tiem­po y papel.

No pode­mos dejar de luchar para con­se­guir, en con­cre­to en Eus­kal Herria, la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo. No tene­mos que pedir per­mi­so a nadie para ver si pode­mos deci­dir sobre nues­tro futu­ro. El dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción tuvo su fun­ción y fue acep­ta­do por el orden inter­na­cio­nal bur­gués. En oca­sio­nes for­za­do por la volun­tad de los pue­blos arma­dos ven­cien­do a las metró­po­lis. En oca­sio­nes por ven­ta­jo­sas razo­nes eco­nó­mi­cas para los impe­ria­lis­tas. Nada tene­mos que pedir ni espe­rar del dere­cho lógi­co, éti­co, jurí­di­co, polí­ti­co e ideo­ló­gi­co del enemi­go que nos opri­me y explo­ta. El futu­ro de bien­es­tar (tam­bién de lucha para man­te­ner el poder adqui­ri­do y por inter­na­cio­na­lis­mo revo­lu­cio­na­rio) de los que ven­den su fuer­za de tra­ba­jo en Eus­kal Herria será el Esta­do Socia­lis­ta Vas­co o no será. Por la cons­truc­ción del Movi­mien­to Socia­lis­ta Revo­lu­cio­na­rio Vas­co de Libe­ra­ción Nacio­nal, siem­pre adelante.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

8 de diciem­bre de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.