Ez ibi­li milon­ge­tan. Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta­ren alde /​No nos con­téis milon­gas. Por el Esta­do Socia­lis­ta Vasco

[EUS]

Pun­tu batzuk aipa­tu­ko ditu­gu, kapi­ta­la­ren iritzi­ra­ko ira­ba­zi eko­no­mi­koen objek­tu ezin­bes­te­koak eta kla­se­ko posi­zio hege­mo­ni­ko­ra­ko eus­ka­rri dire­nak, eta, aldi berean, kla­se lider iza­ten jarraitze­ko arris­ku­rik han­die­na dute­nak. Hori esa­ten dugu­nean, ez dugu sub­jek­tu zapal­du bat bera ere gogoe­ta­tik kan­po uzten, zapal­kun­tza guz­tiak kapi­ta­la­ren eta bere ezin­bes­te­ko patriar­ka­tua­ren ara­be­ra anto­la­tu­ta eta uztar­tu­ta bai­tau­de, bere horre­tan irauteko.

Horrek guz­tiak zeri­ku­sia du kapi­ta­lak mahai gai­nean jar­tzen dituen fron­te era­so­kor eta defen­tsi­boe­kin, denok sar­tu­ta gau­den kla­se borro­ka saihes­te­zi­nean, kon­tzien­te izan edo ez. Hala, alde ditu komu­ni­ka­bi­de gehie­nak bere sis­te­ma­ren aban­goar­dia gisa, eta horiek, esta­tu kapi­ta­lis­ta­ren bote­ree­kin, alder­die­kin, sin­di­ka­tue­kin, eli­za­re­kin, sis­te­ma betetzen duten asko­ta­ri­ko ikas­ke­ta-zen­troe­kin, orga­nis­moe­kin eta inte­lek­tua­le­kin bate­ra, eutsi egi­ten digu­te, filo­so­fia bur­ge­sa­ren arra­zoi­na­men­duen pean mur­gi­la­raz­ten gai­tuz­te eta posi­ble dena eta ezi­nez­koa dena sines­ta­raz­ten digu­te. Nor­bai­tek, modu oso kon­tzien­tean, behe­koen aur­ka edo euren lan inda­rra sal­tzen dute­nen aur­ka bide­ratzen bal­din badu bere jar­due­ra-ildo zorrotza, berri­ro dio­gu, kon­tzien­tzia­re­kin edo kon­tzien­tzia­rik gabe, kapi­ta­la da eta bere kla­sea, kla­se bur­ge­sa, hain jus­tu ere.

  • Kolon­bia: Oli­gar­kek eta euren jabe inpe­ria­lis­tek mili­tan­te poli­ti­koak eta gerri­lla­ri ohiak gar­bitzen dituz­ten bitar­tean, komu­na­ren inda­rrek-FARC (armak eta ideo­lo­gia entre­ga­tu eta oli­gar­kia hil­tzai­lea­ren aurrean erren­di­tu ziren FARC-EPen zati bat) boto publi­koak egi­ten dituz­te haien entrega/​traizioa hain age­ri­koa izan ez dadin. Ez da kasua­li­ta­tea hemen Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua desegin zute­nek Timo­chen­ko eta kon­pai­nia poli­ti­ko­ki sos­ten­gatzea, Kolon­bia­ko sis­te­ma nar­koa, uste­la eta oli­gar­ka zuritzen ari bai­ti­ra. Ez da kasua­li­ta­tea, ezta ere, eli­za kato­li­ko kolon­bia­rra­ren zati batek ELN­ren esku dau­den hiru gati­bu­ren aska­pe­na eskatzea, Kolon­bia­ko erre­gi­me­nak, eliz­gi­zon san­tuen­gan­dik zen­ti­me­tro gutxi­ra, egi­ten dituen basa­ke­riak alde bate­ra uzten dituen bitartean.

  • Uru­guai: Bere garaian, Tupa­ma­roek indar­ke­ria­ren mono­po­li­oa ken­du zio­ten kapi­ta­la­ri. Diru­die­nez, gaiz­ki egon zen, eta zapal­duen armak zalan­tzan jarri ziren, har­ta­ra, batzuek eza­rri­ta­ko dik­ta­du­ra oli­gar­ki­ko mili­ta­rra­ren erru­du­nak izan zire­la adie­ra­zi zuten. Des­ager­tzeen, hil­ke­ten, tor­tu­ren eta aba­rren ondo­ren, bur­ge­sia­ren dik­ta­du­ra­ren arauen pean joka­tu zuten, hor­taz, gaur egun eskui­ne­ko pre­si­den­tea dute eta Uru­guai­ko Alder­di Komu­nis­tak («ezke­rre­ko» bes­te egi­tu­ra batzuek beza­la) demo­kra­zia­ren alde borro­ka­tu­ko due­la oihu­katzen du. Hau da, publi­ko­ki adie­raz­ten du bere hel­bu­rua ez dela, sableen zara­ta­ren bel­dur, ezta metro erdi bat ere urrun­tzen bur­ge­siak eza­rri­ta­ko mugetatik.

  • Lati­noa­me­ri­ka: Sozia­lis­moa XXI. men­dean. Fun­tsean, azken men­de eta gehia­go­ko tesi erre­for­mis­ta bera, sozial­de­mo­kra­ziak, jan­tzi eta apain­du­ra des­ber­di­nez, sos­ten­ga­tua. Ezke­rre­ko ustez­ko alder­diek kapi­ta­lis­moa erre­for­ma­tu nahi dute atse­gin­ta­su­na­ren iru­dia ema­ten, bai­na kapi­ta­lak gain­ba­lioa ate­ratzen du eten­ga­be inola­ko begi­ru­ne­rik gabe. Batzue­tan, itxu­raz, gober­natzen uzten badu ere, bote­re eko­no­mi­koa, mili­ta­rra eta bera­ren ugal­ke­ta­ra­ko bitar­te­ko edo tres­nen mul­tzoa jelos­kor gor­detzen ditu. Horrez gain, gau­zak bere one­tik ate­ratzen badi­ra, peoi zibil bat ipin­tzen dute pre­si­den­tetzat sare sozia­len pro­pa­gan­da­ren bitar­tez, edo kol­pe faxis­ta­ra­ko bes­te ere­du batzuk era­kus­ten dituz­te, koka­pen geo­gra­fi­ko, poli­ti­ko eta gai­ne­ra­ko bal­din­tza objek­ti­bo eta sub­jek­ti­boen arabera.

  • Espai­nia: Espai­nia­ko Auzi­te­gi Kons­ti­tu­zio­na­lak (118÷2019 epaia) enpre­sa-aska­ta­su­na­ren eta pro­duk­zioa­ren defen­tsa­ren alde egi­ten du, gai­xoal­di-bajan dau­den lan­gi­leak kale­ratze­ko orduan. Ala­bai­na, ez da ezer ger­tatzen, ezke­rre­ko alder­di eta sin­di­ka­tuek sis­te­ma kapi­ta­lak ego­ki­tu­ta­ko pape­ra bete behar dutelako.

  • Eus­kal Herria: ETA­ko pre­so ohi erre­fe­ren­tzial batek zera dio: «ez dago egia­rik». Jarraian, «egia ez dela exis­titzen» adie­raz­ten du. Erreak­zioak bilatzen du gogoa, pre­miak, nekea, eskru­pu­lu­rik eta eti­ka­rik eza… dau­den lekue­tan, eta age­ri­koa diru­di idea­lis­tak eta bur­ges txi­kiak diren mitoak bur­ge­sia­ren agin­due­ta­ra dau­de­la. Kla­se borro­ka egon bada­go Eus­kal Herrian (oku­pa­tuan eta esplo­ta­tuan) eta mun­duan modu lau­so­tuan edo esta­lian bada ere, batzuek hala­xe ego­tea nahi dute­la­ko. Ukae­zi­na dugu hori, bes­te­la, bur­ge­sia (duen kolo­rea due­la) eta kapi­ta­la, berriz ere, zuritzen ari gara.

Eus­kal Herri­ko berritsu­rik han­die­nak (eta…, PSOE-GALek gorai­pa­tua) esan­da­koa­ren ara­be­ra, EAJ, PSOE eta EPren arte­ko akor­dioa tri­le­ro joko bat baino ez da, EH Bil­duk eta EAJk sina­tu­ta­ko Espai­nia­ko esta­tu­tu bas­kon­ga­do berria­ren aurrea­kor­dioa des­na­tu­ra­li­za­tu egi­ten bai­tu. PSOE eta EAJ­rik gabe ezin zela aurre­ra egin eta ezin zela ezer lor­tu erre­pi­katzeaz neka­tu ez den berritsu bera. Orain, eus­kal sozial­de­mo­kra­zia kexu da bur­ge­sia eus­ko-espai­nia­rra­re­kin, aurrez hitzar­tu­ta­koa ez betetzea­ga­tik, PSOE-GALi mese­de egi­ten dion bitar­tean. Gogoan izan behar dugu, due­la gutxi, Sor­tu­ko lide­rrek sei urte­ko epean ziur­ta­tu zute­la Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia, eta, aldi berean eta aldiz­ka, ate barruan, jus­ti­fi­ka­tu egi­ten dute­la bere jar­dun poli­ti­koa, bai eta, inde­pen­den­tzia­ren eta sozia­lis­moa­ren hel­bu­ru his­to­ri­koen uka­zioa ere, gaitz txi­kia­go gisa.

Aipa­tu­ta­ko ger­ta­ka­rie­ta­tik eta, den­bo­ra eta paper fal­ta dela kau­sa, zerren­da­tu ezin ditu­gun bes­te ger­tae­ra asko­ta­tik ate­ratzen ditu­gun ondo­rio tele­gra­fi­koe­kin amaitzen dugu.

Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa lor­tze­ko ezin dugu, Eus­kal Herrian zehaz­ki, borro­ka alde batean utzi. Ez dio­gu inori bai­me­nik eska­tu behar gure etor­ki­zu­na­ri buruz era­ba­ki ahal iza­te­ko. Auto­de­ter­mi­na­zio esku­bi­deak bere fun­tzioa izan zuen, eta nazioar­te­ko orde­na bur­ge­sak onar­tu egin zuen, batzue­tan, hala­beha­rrez, herri arma­tuen boron­da­teak metro­po­li­ak garai­tu zitue­la­ko, bes­te batzue­tan, ordea, inpe­ria­lis­ten arra­zoi eko­no­mi­ko aban­tai­latsuak zire­la medio. Zapal­tzen eta esplo­tatzen gai­tuen etsaia­ren esku­bi­de logi­ko, eti­ko, juri­di­ko, poli­ti­ko eta ideo­lo­gi­ko­tik ezer ez dugu eska­tu behar, ezta espe­ro ere. Etor­ki­zu­nean, Eus­kal Herrian lan inda­rra sal­tzen dute­nen etor­ki­zu­ne­ko ongi­za­tea (bai eta, esku­ra­tu­ta­ko bote­rea­ri eus­te­ko borro­ka­re­na eta inter­na­zio­na­lis­mo iraul­tzai­lea­re­na ere) Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta izan­go da, bes­te­la, ongi­za­te­rik ez da izan­go. Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­du Sozia­lis­ta eta Iraul­tzai­lea erai­ki deza­gun! Aurre­ra beti!

Jon Iurre­ba­so Atutxa

2019ko aben­dua­ren 8an

[ES]

Seña­la­re­mos unos cuan­tos pun­tos diri­gi­dos a los que el capi­tal entien­de son sus impres­cin­di­bles obje­tos de ganan­cia eco­nó­mi­ca y sopor­te para su posi­ción hege­mó­ni­ca de cla­se y, a su vez, su mayor peli­gro para con­ti­nuar como tal cla­se diri­gen­te. Cuan­do deci­mos esto, no nos deja­mos a nin­gún suje­to opri­mi­do fue­ra de la refle­xión pues todas las opre­sio­nes vie­nen dis­pues­tas y con­ca­te­na­das prin­ci­pal­men­te por el capi­tal, y su impres­cin­di­ble patriar­ca­do, para man­te­ner­se como tal.

Todo esto tie­ne que ver con los fren­tes ofen­si­vos y defen­si­vos que el capi­tal pone enci­ma de la mesa en la inelu­di­ble lucha de cla­ses en la que todos y todas esta­mos inclui­das, ten­ga­mos con­cien­cia de ello o no. Así, dis­po­ne de la mayo­ría de los medios de comu­ni­ca­ción en cali­dad de van­guar­dia de su sis­te­ma que, jun­to con los pode­res del Esta­do capi­ta­lis­ta, par­ti­dos, sin­di­ca­tos, igle­sia, cen­tros de estu­dio, orga­nis­mos e inte­lec­tua­les diver­sos que aca­tan el sis­te­ma, nos man­tie­nen a raya, nos hacen razo­nar bajo la filo­so­fía bur­gue­sa y nos hacen creer lo que es posi­ble y lo que es impo­si­ble. Si alguien es extre­ma­da­men­te cons­cien­te y afi­la su línea de actua­ción con­tra los de aba­jo, con­tra los que ven­den su fuer­za de tra­ba­jo, repe­ti­mos, con o sin con­cien­cia, ese es el capi­tal y su cla­se, la cla­se burguesa.

  • Colom­bia. Las fuer­zas de lo común, FARC (par­te de las FARC-EP que entre­ga­ron las armas e ideo­lo­gía y se rin­die­ron ante la oli­gar­quía ase­si­na) hacen votos públi­cos para que los oli­gar­cas y sus amos impe­ria­lis­tas no hagan tan evi­den­te su entrega/​traición ase­si­nan­do a mili­tan­tes polí­ti­cos y ex gue­rri­lle­ros. No es casual que los que aquí des­hi­cie­ron el MLNV sos­ten­gan polí­ti­ca­men­te a los Timo­chen­ko y com­pa­ñía que están, cuan­do menos, blan­quean­do el sis­te­ma colom­biano, nar­co, corrup­to y oli­gar­ca. Tam­po­co es casual que par­te de la igle­sia cató­li­ca colom­bia­na exi­ja al ELN que libe­re a 3 rete­ni­dos en su poder, mien­tras obvia las atro­ci­da­des que come­te el régi­men colom­biano a cen­tí­me­tros de sus san­tí­si­mas personas.

  • Uru­guay. En su día, los Tupa­ma­ros le qui­ta­ron al capi­tal el mono­po­lio de la vio­len­cia. Pare­ce que estu­vo mal y las armas de los opri­mi­dos se cues­tio­na­ron e inclu­so algu­nos mani­fes­ta­ron que fue­ron las cul­pa­bles de la dic­ta­du­ra oli­gár­qui­co mili­tar. Des­pués de las des­apa­ri­cio­nes, ase­si­na­tos, torturas…jugaron bajo las reglas de la dic­ta­du­ra de la bur­gue­sía y hoy tie­nen un pre­si­den­te de dere­cha y el Par­ti­do Comu­nis­ta de Uru­guay (y otras estruc­tu­ras de «izquier­da») gri­ta que lucha­rá por la demo­cra­cia. Es decir, mani­fies­ta públi­ca­men­te que su obje­ti­vo no se ale­ja ni medio metro de los limi­tes que impo­ne la bur­gue­sía bajo el mie­do al rui­do de los sables.

  • Amé­ri­ca Lati­na. Socia­lis­mo siglo XXI. En el fon­do, la mis­ma tesis refor­mis­ta del últi­mo siglo y pico, sos­te­ni­da por la social­de­mo­cra­cia con sus dife­ren­tes ropa­jes y momen­tos. Supues­tos par­ti­dos de izquier­da pre­ten­den refor­mar el capi­ta­lis­mo inten­tan­do hacer­lo más ama­ble y el capi­tal sigue sacan­do la plus­va­lía sin cesar y sin mira­mien­tos. En oca­sio­nes apa­ren­te­men­te deja gober­nar mien­tras guar­da celo­sa­men­te el poder eco­nó­mi­co, mili­tar y el con­jun­to de medios o ins­tru­men­tos para su pro­pia repro­duc­ción. Y si las cosas se des­ma­dran, ponen un peón civil aupa­do pre­si­den­te median­te la pro­pa­gan­da de las redes socia­les o dan otros mode­los de gol­pe fas­cis­ta depen­dien­do de la situa­ción geo­grá­fi­ca, polí­ti­ca y demás con­di­cio­nes obje­ti­vas y subjetivas.

  • Espa­ña. El Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal espa­ñol (sen­ten­cia 1182019) ape­la a la liber­tad de empre­sa y la defen­sa de la pro­duc­ción para des­pe­dir a tra­ba­ja­do­res en baja por enfer­me­dad. Y no pasa nada por­que los par­ti­dos y sin­di­ca­tos de izquier­da tie­nen que cum­plir el papel asig­na­do por el sis­te­ma del capital.

  • Eus­kal Herria. Un expre­so refe­ren­cial de ETA dice que «no hay ver­dad». A ren­glón segui­do mani­fies­ta que «la ver­dad no exis­te». La reac­ción bus­ca don­de hay ganas/​necesidades/​cansancio/​falta de escrú­pu­los y éti­ca… y pare­ce evi­den­te que mitos idea­lis­tas y peque­ños bur­gue­ses están dis­pues­tos a los dic­ta­dos de la bur­gue­sía. La lucha de cla­ses exis­te en Eus­kal Herria (ocu­pa­da y explo­ta­da) y en el mun­do por muy difu­mi­na­da o tapa­da que esté o algunos/​as quie­ran que esté. Es un hecho que no se pue­de negar, sal­vo que nue­va­men­te este­mos blan­quean­do a la bur­gue­sía (ten­ga el color que ten­ga) y al capital.

El mayor char­la­tán de Eus­kal Herria (a quien, por cier­to, el PSOE-GAL le ensal­za) dice que los acuer­dos entre PNV, PSOE y EP son un jue­go de tri­le­ros pues des­na­tu­ra­li­zan el pre­acuer­do sobre un nue­vo esta­tu­to vas­con­ga­do de Espa­ña fir­ma­do con­jun­ta­men­te por EHBil­du y el PNV. El mis­mo char­la­tán que no se ha can­sa­do de repe­tir duran­te años que sin el PSOE y sin el PNV no se podía avan­zar ni tam­po­co nada se podía lograr. Aho­ra, la social­de­mo­cra­cia vas­ca se que­ja de la bur­gue­sía vas­co-espa­ño­la que incum­ple lo pac­ta­do mien­tras ella mis­ma favo­re­ce al PSOE-GAL. Recor­da­mos que hace bien poco líde­res de Sor­tu ase­gu­ra­ron la inde­pen­den­cia de Eus­kal Herria para den­tro de seis años y, al mis­mo tiem­po y perió­di­ca­men­te, puer­tas aden­tro, jus­ti­fi­can su pro­ce­der polí­ti­co y su renun­cia a los obje­ti­vos his­tó­ri­cos de inde­pen­den­cia y socia­lis­mo como una suer­te de mal menor.

Ter­mi­na­mos con las tele­grá­fi­cas con­se­cuen­cias que saca­mos de los hechos men­cio­na­dos y de tan­tos otros que no pode­mos enu­me­rar pues nos fal­ta­ría tiem­po y papel.

No pode­mos dejar de luchar para con­se­guir, en con­cre­to en Eus­kal Herria, la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo. No tene­mos que pedir per­mi­so a nadie para ver si pode­mos deci­dir sobre nues­tro futu­ro. El dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción tuvo su fun­ción y fue acep­ta­do por el orden inter­na­cio­nal bur­gués. En oca­sio­nes for­za­do por la volun­tad de los pue­blos arma­dos ven­cien­do a las metró­po­lis. En oca­sio­nes por ven­ta­jo­sas razo­nes eco­nó­mi­cas para los impe­ria­lis­tas. Nada tene­mos que pedir ni espe­rar del dere­cho lógi­co, éti­co, jurí­di­co, polí­ti­co e ideo­ló­gi­co del enemi­go que nos opri­me y explo­ta. El futu­ro de bien­es­tar (tam­bién de lucha para man­te­ner el poder adqui­ri­do y por inter­na­cio­na­lis­mo revo­lu­cio­na­rio) de los que ven­den su fuer­za de tra­ba­jo en Eus­kal Herria será el Esta­do Socia­lis­ta Vas­co o no será. Por la cons­truc­ción del Movi­mien­to Socia­lis­ta Revo­lu­cio­na­rio Vas­co de Libe­ra­ción Nacio­nal, siem­pre adelante.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

8 de diciem­bre de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *