Boli­via­ko Esta­tu kol­pea­ren aurrean | Ante el gol­pe de Esta­do en Bolivia

[EUS]

Azke­nik, Evo Mora­le­sen gober­nua­ren aur­ka­ko Esta­tu kol­pea gau­za­tu da. Esan behar da kol­pe hau 2019ko urria­ren 20ko hau­tes­kun­deak baino lehen eratzen ari zela. San­ta Cru­zen bere oina­rri nagu­sia dau­kan Boli­via­ko oli­gar­kia­ren eta inpe­ria­lis­mo yan­kia­ren saia­ke­ren emaitza da kol­pe hau; his­to­ri­ko­ki gutxietsi­ta eta baz­ter­tu­ta izan diren sek­to­reen alde (nagu­si­ki jato­rriz­ko herriak eta neka­za­ri eta lan­gi­le apa­lak) alda­ke­ta garran­tzitsuak egin dituen gober­nua­ren aur­ka­ko kol­pea, hain zuzen ere. Balia­bi­de natu­ra­len ustiatzea­ren kon­tro­la eta lor­tu­ta­ko ete­ki­nak pobre­zia gutxitze­ko eta herria­ren beha­rrak asetze­ko era­bil­tzea ez dira bate­ra­ga­rriak kapi­ta­lis­moak ete­ki­na­ren maxi­mi­za­zioa­re­kin, herrien, per­tso­nen eta natu­ra­ren gai­ne­tik. Horre­ga­tik, herria­ren alde gober­natzea­ga­tik, eli­te eko­no­mi­koen eta Washing­to­nen agin­duak ez betetzea­ga­tik, ere­du alter­na­ti­bo bat erai­kitzen saiatzea­ga­tik, Boli­via gober­natze­ra ohi­tu­ta zegoen bur­ge­sia zuria­ren arra­zis­moa­ren aurrean jato­rriz­ko pre­si­den­te bat iza­tea­ga­tik («indio” bat, supre­ma­zis­ta boli­viar­ta­rrek mes­pretxuz deitzen dute­nen moduan), Boli­via­ko pro­ze­su eral­datzai­lea sun­tsitzea beren lehe­ne­ta­su­na zen. Saia­tu ziren La Paz-eko gober­nua higatzen eta ken­tzen 2007 eta 2008an San­ta Cru­ze­tik anto­la­tu­ta­ko era­soal­dia­re­kin, izae­ra arra­zis­ta eta erreak­zio­na­rioa duten mugi­men­du seze­sio­nis­ten bidez. Ez zuten orduan lor­tu bai­na oste­ko hamar­ka­dan, era dis­kre­toa­goan, jarrai­tu dute lanean hel­bu­ru bera­re­kin. Urri­ko hau­tes­kun­deak ziren gober­nua botatze­ko momen­tua, botoen bidez ala indar­ke­ria­ren bidez. Hau­tes­kun­deak baino lehen Car­los Mesak eta eskui­na­ren bes­te buru­za­gi batzuek esan zuten iru­zu­rra egon­go zela. Hau­tes­kun­deen behin beti­ko emaitzak eza­gu­nak izan baino lehen Mesak ira­ga­rri zuen biga­rren buel­ta egon­go zela; iru­zu­rra­ren eku­za­zioa eta kan­pai­na desegon­kor­tzai­lea martxan jarri baino ordu batzuk lehe­na­go. Hau­tes­kun­de tri­bu­nal gore­na­ren akats batzuk eta zen­ba­ke­ta­ren kudea­ke­ta oso txa­rrak eskui­na­ri bidea erraz­tu zion, bera baka­rrik biga­rren buel­ta­ra joa­tea onar­tze­ko prest zegoelarik.

Oli­gar­kia­ren ofen­tsi­ba inten­tsi­fi­ka­tu da bai­ta bio­len­to­ago bila­ka­tu, batez ere ultra­es­kui­ne­ko sek­to­reen par­te-har­tzea­ga­tik, Comi­té Pro San­ta Cruz-eko buru­za­giak, Luis Fer­nan­do Cama­chok gida­tu­ta. Hasie­ra batean emaitzak azter­tze­ko OEA eskuhar­tzea eskatzen zuten. Gober­nuak, inpe­ria­lis­mo yan­kiak his­to­ri­ko­ki kon­tro­la­tu­ta­ko era­kun­de honen audi­to­ria lotes­lea onar­tu zue­nean, eskui­nak erre­fu­sa­tu egin zuen. OEA­ren batzor­deak irre­gu­lar­ta­su­nak detek­ta­tu zitue­la jaki­na­ra­zi ostean Gober­nuak Hau­tes­kun­de Tri­bu­nal Gore­na aldatzea eta hau­tes­kun­de berrie­ta­ra deitzea ira­ga­rri iza­na, ez zen nahi­koa izan. Evo eta Alva­ro Gar­cía Line­ra­ren burua eskatzen zuten. Gober­nua­ren elka­rriz­ke­ta eta bakea­ren alde­ko mezuei ezetz esan die­te behin eta berri­ro. Gober­nua­ren amo­re ema­teak, ahul­ta­sun egoe­ra naba­ri bate­tik, erreak­zioa eli­ka­tu baino ez du egin. Boli­via­ko kol­pis­moa, batez ere sek­to­re­rik faxis­te­ne­nak, bote­rea har­tzea du jomu­gan. Haien asmoak ez dute zeri­ku­si­rik demo­kra­zia­re­kin, bai­zik eta 2005ean gal­du zuten bote­rea berres­ku­ratze­ra­re­kin. Azken astee­tan izan­da­ko egin­ki­zu­na pro­gre­si­bo­ki gara­tu den plan baten jarrai­pe­na da, non EEB­Be­ta­ko enba­xa­da­ren eskua antze­ma­ten den. Ezer berri­rik. Poli­zia­ren matxi­na­da (lan-alda­rri­ka­pe­nen osa­gai garran­tzitsu bate­kin, gober­nua­ren ahul­ta­su­naz apro­betxa­tuz) eta, azke­nik, Indar Arma­tuak kol­pea­re­kin lerro­katzeak kol­pea atze­rae­zi­nez­ko bihur­tu dute.

Eskuin­mu­tu­rrak ez du ara­zo­rik izan indar­ke­ria faxis­ta era­bil­tze­ko MASe­tik ger­tu­ko per­tso­na eta era­kun­deen kon­tra, etxe­bi­zitzak, egoitzak eta alka­tetzak errez, bai­ta gober­nua­ren alde­ko komu­ni­ka­bi­deak era­so­tuz. Eta orain erre­bantxa­ren ordua hel­du da, non gor­de­ta­ko gorro­toa­ri bidea eman­go dio­ten. Gober­nu­ki­de eta beren seni­tar­te­koen etxean inda­rrez sar­tzeak eta sua ema­teak, gober­nu­ki­deen seni­tar­te­koen bahi­ke­tak, Vene­zue­la eta Kuba­ko emba­xa­den kon­tra­ko jazar­pe­nak mugi­men­du honen bene­ta­ko izae­ra faxis­ta era­kus­ten dute.

Nahiz eta hau­tes­kun­deak dei­tu, joko-arauak (hurren­go hau­tes­kun­deak bar­ne) eskui­nak mar­ka­tu­ko ditu (La Paz – San­ta Cru­ze­tik, bai­ta Washing­to­ne­tik ere) eta ez dute ahal­bi­de­tu­ko MAS, Evo-Alva­ro­re­kin edo bes­te hau­ta­gaie­kin, berri­ro irabaztea.

Eus­kal inter­na­zio­na­lis­tak garen hei­nean, Esta­tu kol­pe hau gogor­ki salatzen dugu bai­ta MASi lotu­ta­ko per­tso­nak eta sek­to­re sozia­lak jasotzen ari diren era­so faxis­tak, eta gai­non­tze­ko eus­kal era­gi­le poli­ti­ko eta sozia­lei eskatzen die­gu kol­pea­ren kon­tra publi­ko­ki agertzea.

Era berean, eus­kal jen­dar­tea gon­bi­datzen dugu kol­pea salatze­ko asmoz hurren­go egu­ne­tan gara­tu­ko ditu­gun eki­me­ne­tan par­te hartzera.

Aitor­pen eta elkar­ta­sun mezu bat bida­li nahi die­gu Evo Mora­les, Alva­ro Gar­cía Line­ra bai­ta MAS eta era­kun­de poli­ti­ko, sozial eta sin­di­ka­lei, azken urte haue­tan jus­ti­zian eta herri apa­la­ren pro­ta­go­nis­moan aurre­ra egi­te­ko egin duten borro­ka­ga­tik. Kon­tzien­te gara, porro­ta gogo­rra izan bada ere, herrien aska­pe­ne­ra­ko borro­kak diraue­la. Boli­via­ko Esta­tu Plu­ri­na­zio­na­lean ere.

Inpe­rio espai­nia­rrez askatze­ko matxi­na­da men­dean har­tu ostean, 1781ean kolo­ni­zatzai­le espai­nia­rrek zati­ka­tua izan baino lehen, Tupak Kata­ri­ren hitzak gogo­ra­tu zituen Alva­ro Gar­cía Line­rak bere kar­gu-uzte dis­kur­tsoan: «buel­ta­tu­ko gara eta mili­oiak izan­go gara”.

Aska­pe­na

Eus­kal Herrian, 2019ko aza­roa­ren 12an

Eus­kal Herria Boli­via­ko herriarekin!
Jalla­lla Boli­via! (Gora Bolivia!)
Hamai­ka herri, borro­ka bakarra!

[ES]

Final­men­te se ha con­su­ma­do el gol­pe de Esta­do con­tra el gobierno de Evo Mora­les. Es nece­sa­rio indi­car que dicho gol­pe venía ges­tán­do­se des­de antes de las elec­cio­nes del 20 de octu­bre de este año. El gol­pe es la plas­ma­ción de los inten­tos por par­te de la oli­gar­quía boli­via­na que tie­ne su prin­ci­pal base en San­ta Cruz y del impe­ria­lis­mo yan­qui para derro­car a un gobierno que ha lle­va­do a cabo impor­tan­tes trans­for­ma­cio­nes a favor de los sec­to­res his­tó­ri­ca­men­te olvi­da­dos y menos­pre­cia­dos de Boli­via, como los pue­blos ori­gi­na­rios y los sec­to­res de cam­pe­si­nos y tra­ba­ja­do­res más humil­des. El con­trol por par­te del Esta­do de la explo­ta­ción de los recur­sos natu­ra­les y la inver­sión de los bene­fi­cios obte­ni­dos para dis­mi­nuir la pobre­za y aten­der las nece­si­da­des de la pobla­ción no son com­pa­ti­bles con la lógi­ca capi­ta­lis­ta de maxi­mi­za­ción del bene­fi­cio por enci­ma de pue­blos, per­so­nas y de la natu­ra­le­za. Por eso, por gober­nar para el pue­blo, por desa­fiar a las éli­tes eco­nó­mi­cas y a los dic­ta­dos de Washing­ton, por inten­tar cons­truir un mode­lo alter­na­ti­vo, por ser un pre­si­den­te ori­gi­na­rio (un «indio», como lo lla­man des­pec­ti­va­men­te los supre­ma­cis­tas boli­via­nos) fren­te al racis­mo de una bur­gue­sía blan­ca acos­tum­bra a gober­nar Boli­via, abor­tar el pro­ce­so boli­viano era una prio­ri­dad des­de sus ini­cios. Lo inten­ta­ron en 2007 y 2008 con los movi­mien­tos sece­sio­nis­tas de natu­ra­le­za racis­ta y reac­cio­na­ria que, des­de San­ta Cruz, bus­ca­ban des­gas­tar y derro­car el gobierno de La Paz. No lo con­si­guie­ron enton­ces, pero la déca­da trans­cu­rri­da no ha sido sino un perio­do duran­te el cual se ha con­ti­nua­do, de mane­ra algo más dis­cre­ta, tra­ba­jan­do con este pro­pó­si­to. Las elec­cio­nes de octu­bre debían ser el momen­to para derri­bar el gobierno, median­te los votos o median­te la vio­len­cia. Ya antes de las elec­cio­nes Car­los Mesa y otros diri­gen­tes de la dere­cha habla­ban de frau­de. Ya antes de pro­cla­mar­se los resul­ta­dos elec­to­ra­les defi­ni­ti­vos, Mesa anun­ció que habría segun­da vuel­ta; horas antes de lan­zar la acu­sa­ción de frau­de y la con­si­guien­te cam­pa­ña des­es­ta­bi­li­za­do­ra. Diver­sos erro­res y una pési­ma ges­tión del recuen­to por par­te del Tri­bu­nal Supre­mo Elec­to­ral faci­li­ta­ron las cosas a una dere­cha que iba a des­co­no­cer los resul­ta­dos si no daban paso a una segun­da vuelta.

La ofen­si­va de la oli­gar­quía ha ido inten­si­fi­cán­do­se y vol­vién­do­se más vio­len­ta, espe­cial­men­te por la par­ti­ci­pa­ción de sec­to­res ultra­de­re­chis­tas cuya cabe­za visi­ble es Luis Fer­nan­do Cama­cho, pre­si­den­te del Comi­té Pro San­ta Cruz. Ini­cial­men­te soli­ci­ta­ban la inter­ven­ción de la OEA para com­pro­bar los resul­ta­dos elec­to­ra­les. Cuan­do el Gobierno acep­to una audi­to­ría vin­cu­lan­te de este orga­nis­mo his­tó­ri­ca­men­te con­tro­la­do por el impe­ria­lis­mo yan­qui, la dere­cha la recha­zó. Cuan­do la OEA hizo públi­co un infor­me que seña­la­ba irre­gu­la­ri­da­des en el pro­ce­so elec­to­ral y el gobierno boli­viano acep­tó reno­var las y los miem­bros del Tri­bu­nal Supre­mo Elec­to­ral y con­vo­car nue­vas elec­cio­nes, tam­po­co ha sido sufi­cien­te. Pedían la cabe­za de Evo y Alva­ro Gar­cía Line­ra. Los lla­ma­dos al diá­lo­go y a la paz por par­te del gobierno han sido per­ma­nen­te­men­te recha­za­dos. Las con­ce­sio­nes rea­li­za­das por el gobierno, des­de una posi­ción de debi­li­dad evi­den­te, no han hecho sino ali­men­tar a la reac­ción. El gol­pis­mo boli­viano, espe­cial­men­te los sec­to­res más fas­cis­tas, no se con­ten­tan con otra cosa que no sea tomar el poder. Nada tie­nen que ver sus inten­cio­nes con la demo­cra­cia, sino con la recu­pe­ra­ción del poder polí­ti­co que per­die­ron en 2005. Su accio­nar en las últi­mas sema­nas res­pon­de a un plan que se ha ido eje­cu­tan­do de for­ma pro­gre­si­va, y tras el cual se per­ci­be de for­ma bas­tan­te evi­den­te la par­ti­ci­pa­ción de la Emba­ja­da de Esta­dos Uni­dos. Nada nue­vo. El amo­ti­na­mien­to de la poli­cía (con un fuer­te com­po­nen­te de rei­vin­di­ca­cio­nes labo­ra­les, apro­ve­chan­do la debi­li­dad del gobierno) y, final­men­te, el ali­nea­mien­to de las Fuer­zas Arma­das con el gol­pis­mo, han ter­mi­na­do por hacer irre­ver­si­ble el golpe.

La ultra­de­re­cha no ha duda­do en uti­li­zar la vio­len­cia fas­cis­ta con­tra per­so­nas y orga­ni­za­cio­nes cer­ca­nas al MAS, que­man­do casas, sedes y alcal­días y ata­can­do medios de comu­ni­ca­ción pro-guber­na­men­ta­les. Y aho­ra lle­ga la hora de la revan­cha, en la que darán rien­da suel­ta al odio acu­mu­la­do. El alla­na­mien­to y que­ma de vivien­das de miem­bros del gobier­nos y fami­lia­res, el secues­tro de fami­lia­res de car­gos guber­na­men­ta­les, el ase­dio a las emba­ja­das de Vene­zue­la y Cuba mues­tran la ver­da­de­ra natu­ra­le­za fas­cis­ta de este movimiento.

Al mar­gen de que anun­cien que con­vo­ca­rán elec­cio­nes, las reglas del jue­go (inclui­das las de unas pró­xi­mas elec­cio­nes) las mar­ca­rá la dere­cha (des­de La Paz-San­ta Cruz y des­de Washing­ton) y no van a per­mi­tir­se la posi­bi­li­dad de que el MAS, con Evo-Alva­ro o con cual­quier otra/​o candidata/​o, pue­da vol­ver a ganar.

Como inter­na­cio­na­lis­tas vascas/​os denun­cia­mos enér­gi­ca­men­te este gol­pe de Esta­do y las agre­sio­nes fas­cis­tas de que están sien­do obje­to per­so­nas liga­das al MAS y sus sec­to­res socia­les, y pedi­mos a los demás agen­tes polí­ti­cos y socia­les vas­cos a mani­fes­tar­se públi­ca­men­te en con­tra del mismo.

Asi­mis­mo, ani­ma­mos al pue­blo vas­co a par­ti­ci­par en las ini­cia­ti­vas que desa­rro­lla­re­mos en Eus­kal Herria los pró­xi­mos días para denun­ciar el golpe.

Tam­bién que­re­mos trans­mi­tir un men­sa­je de reco­no­ci­mien­to y soli­da­ri­dad a Evo Mora­les, Álva­ro Gar­cía Line­ra y demás compañeras/​os del MAS y de los movi­mien­tos polí­ti­cos, socia­les y sin­di­ca­les boli­via­nos que duran­te estos años han lucha­do para mate­ria­li­zar la jus­ti­cia y el pro­ta­go­nis­mo del pue­blo humil­de. Somos cons­cien­tes de que, a pesar de esta dura derro­ta, la lucha por la libe­ra­ción de los pue­blos sigue. Tam­bién en el Esta­do plu­ri­na­cio­nal de Bolivia.

Para­fra­sean­do a Tupak Kata­ri antes de ser des­mem­bra­do por los colo­ni­za­do­res espa­ño­les en 1781 tras sofo­car la revuel­ta en con­tra el yugo espa­ñol, el pro­pio Alva­ro Gar­cía Line­ra lo ha indi­ca­do en su dis­cur­so de dimi­sión: «vol­ve­re­mos y sere­mos millones”.

¡Eus­kal Herria con el Pue­blo boliviano!
Jalla­lla Boli­via! (¡Viva Bolivia!)
¡Muchos pue­blos, una mis­ma lucha!

Aska­pe­na

Eus­kal Herria, 11 de noviem­bre de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Un comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *