FRENTE A LA OFENSIVA IMPERIALISTA, ¡DESTRUYAMOS LA EUROPA DEL CAPITAL!

El 9 de mayo se recuer­da el Día de la Vic­to­ria con­tra el fas­cis­mo, la ren­di­ción de la Ale­ma­nia nazi fren­te al ejér­ci­to sovié­ti­co, y es una más de las con­me­mo­ra­cio­nes que nos quie­ren arre­ba­tar. Y es que no son pocas las fechas que cons­tru­yen nues­tra memo­ria a lo lar­go de la his­to­ria. Fechas que la maqui­na­ria capi­ta­lis­ta trata […]

Del Fil­tro con­su­ma­do al Fil­tro pre­ven­ti­vo. Diez lec­cio­nes de soli­da­ri­dad internacionalista

Intro­duc­ción Este 24 de agos­to es el 27 ani­ver­sa­rio de los hechos del «Fil­tro» en Mon­te­vi­deo, Uru­guay. Des­de su con­cien­cia inter­na­cio­na­lis­ta y soli­da­ria el pue­blo uru­gua­yo y muchas orga­ni­za­cio­nes popu­la­res rei­vin­di­ca­ron su dere­cho de con­ce­der como pue­blo el asi­lo y la garan­tía de no ser tor­tu­ra­dos a tres mili­tan­tes vas­cos, Jesús María Goi­tia, Mikel Ibá­ñez y Luis Liza­rral­de. El reino […]

Agur eta oho­re Yoann!

Yoann Isam­bert, Paris­ko Eus­kal Herria­ren Lagu­­nak-eko kidea baino askoz ere gehia­go zen. Kor­tsi­ka­rra, sin­di­ka­lis­ta, ira­kas­lea, borro­ka kidea eta lagu­na zen. Eus­kal Herria mai­te zuen eta gure herria­re­ki­ko mai­ta­sun horrek urte luzez eus­kal aska­pen borro­ka­re­kin kon­pro­me­titze­ra era­man zuen. Eus­kal pre­so, ihes­la­ri eta depor­ta­tue­ki­ko elkar­ta­su­nez hamai­ka eki­men anto­la­tu zituen Paris­ko elkar­ta­sun komi­tea­ren bai­tan eta eus­kal pre­so eta iheslarien […]

Boli­via­ko Esta­tu kol­pea­ren aurrean | Ante el gol­pe de Esta­do en Bolivia

[EUS] Azke­nik, Evo Mora­le­sen gober­nua­ren aur­ka­ko Esta­tu kol­pea gau­za­tu da. Esan behar da kol­pe hau 2019ko urria­ren 20ko hau­tes­kun­deak baino lehen eratzen ari zela. San­ta Cru­zen bere oina­rri nagu­sia dau­kan Boli­via­ko oli­gar­kia­ren eta inpe­ria­lis­mo yan­kia­ren saia­ke­ren emaitza da kol­pe hau; his­to­ri­ko­ki gutxietsi­ta eta baz­ter­tu­ta izan diren sek­to­reen alde (nagu­si­ki jato­rriz­ko herriak eta neka­za­ri eta langile […]

Pales­ti­na aske baten alde, elkar­ta­su­na pales­ti­nar erre­sis­ten­tzia­re­kin! /​¡Por una pales­ti­na libre, toda la soli­da­ri­dad con la resis­ten­cia palestina!

[EUS] 1948ko maiatza­ren 15ean Israel­go Esta­tuak bere esta­tua­ren sorre­ra alde­ba­kar­ta­su­nez alda­rri­ka­tu zuen ehun­ka pales­ti­nar herri­ren gai­nean eta 700.000 pales­ti­na­rre­tik gora euren lurre­ta­tik kan­po­ra­tuz. Geroz­tik, pales­ti­nar herriak egun hau Nak­ba-ren egun gisa oroitzen du, ara­bie­raz hon­da­men­dia esan nahi due­na. Oroi­me­ne­ra­ko eta sala­ke­ta­ra­ko egu­na da gaur­koa. Israel­go Esta­tuak pales­ti­na­rrak euren etxe eta lurre­ta­tik kan­po­ra­tuz, herri eta etxebizitzak […]

Iraul­tza boli­var­ta­rra defen­datze­ko garaia da! /​¡Es hora de defen­der la revo­lu­ción bolivariana!

[EUS] Hogei urte bete dira Hugo Rafael Chá­vez Frías ize­ne­ko mili­tar pobre eta mula­to bat Gober­nu­ra iritsi eta Vene­zue­lan garai berri bat hasi zene­tik. Eta bera­re­kin, ordu­rar­te baz­ter­tuak zeu­den miloi­ka herri­tar hasi ziren herrial­dea­ren gida­ritza har­tzen, biga­rren inde­pen­den­tzia­ranz­ko bidea egi­ten. Pen­tsae­zi­na zen eral­da­ke­ta martxan jarri zuen mugi­men­du boli­var­ta­rrak; gizar­te neo­li­be­ra­la­ren zimen­duak astin­du eta sozia­lis­mo­ranz­ko bidea […]

Vene­zue­la­ri buruz­ko San­che­zen gezurrak

Marc Gar­cia, Ita­ca Herrial­de Kata­la­ne­ta­ko era­kun­de iter­na­zio­na­lis­tako mili­tan­te­ak, Gober­nu espai­nia­rrak Guai­dó kol­pis­ta pre­si­den­te aitor­tu iza­na­ren hari­ra idatzia. Arti­ku­lua l’Accent aldiz­ka­ri digi­ta­lak argi­ta­ra­tu du. Bela­rrian entzun­gai­lu bat dut eta esa­ta­riak elka­rriz­ke­ta ete­ten du Pedro Sán­chez Espai­nia­ko pre­si­den­tea­ren pren­tsau­rre­koa jar­tze­ko. Pape­ra eta arkatz bat har­tu eta hitz egin aha­la aipatzen dituen hitz gako batzuk idaz­tea­ri ekin diot: «Guai­dó […]