Agur eta oho­re Yoann!

Yoann Isam­bert, Paris­ko Eus­kal Herria­ren Lagu­­nak-eko kidea baino askoz ere gehia­go zen. Kor­tsi­ka­rra, sin­di­ka­lis­ta, ira­kas­lea, borro­ka kidea eta lagu­na zen. Eus­kal Herria mai­te zuen eta gure herria­re­ki­ko mai­ta­sun horrek urte luzez eus­kal aska­pen borro­ka­re­kin kon­pro­me­titze­ra era­man zuen. Eus­kal pre­so, ihes­la­ri eta depor­ta­tue­ki­ko elkar­ta­su­nez hamai­ka eki­men anto­la­tu zituen Paris­ko elkar­ta­sun komi­tea­ren bai­tan eta eus­kal pre­so eta iheslarien […]

Boli­via­ko Esta­tu kol­pea­ren aurrean | Ante el gol­pe de Esta­do en Bolivia

[EUS] Azke­nik, Evo Mora­le­sen gober­nua­ren aur­ka­ko Esta­tu kol­pea gau­za­tu da. Esan behar da kol­pe hau 2019ko urria­ren 20ko hau­tes­kun­deak baino lehen eratzen ari zela. San­ta Cru­zen bere oina­rri nagu­sia dau­kan Boli­via­ko oli­gar­kia­ren eta inpe­ria­lis­mo yan­kia­ren saia­ke­ren emaitza da kol­pe hau; his­to­ri­ko­ki gutxietsi­ta eta baz­ter­tu­ta izan diren sek­to­reen alde (nagu­si­ki jato­rriz­ko herriak eta neka­za­ri eta langile […]

Pales­ti­na aske baten alde, elkar­ta­su­na pales­ti­nar erre­sis­ten­tzia­re­kin! /​¡Por una pales­ti­na libre, toda la soli­da­ri­dad con la resis­ten­cia palestina!

[EUS] 1948ko maiatza­ren 15ean Israel­go Esta­tuak bere esta­tua­ren sorre­ra alde­ba­kar­ta­su­nez alda­rri­ka­tu zuen ehun­ka pales­ti­nar herri­ren gai­nean eta 700.000 pales­ti­na­rre­tik gora euren lurre­ta­tik kan­po­ra­tuz. Geroz­tik, pales­ti­nar herriak egun hau Nak­ba-ren egun gisa oroitzen du, ara­bie­raz hon­da­men­dia esan nahi due­na. Oroi­me­ne­ra­ko eta sala­ke­ta­ra­ko egu­na da gaur­koa. Israel­go Esta­tuak pales­ti­na­rrak euren etxe eta lurre­ta­tik kan­po­ra­tuz, herri eta etxebizitzak […]

Iraul­tza boli­var­ta­rra defen­datze­ko garaia da! /​¡Es hora de defen­der la revo­lu­ción bolivariana!

[EUS] Hogei urte bete dira Hugo Rafael Chá­vez Frías ize­ne­ko mili­tar pobre eta mula­to bat Gober­nu­ra iritsi eta Vene­zue­lan garai berri bat hasi zene­tik. Eta bera­re­kin, ordu­rar­te baz­ter­tuak zeu­den miloi­ka herri­tar hasi ziren herrial­dea­ren gida­ritza har­tzen, biga­rren inde­pen­den­tzia­ranz­ko bidea egi­ten. Pen­tsae­zi­na zen eral­da­ke­ta martxan jarri zuen mugi­men­du boli­var­ta­rrak; gizar­te neo­li­be­ra­la­ren zimen­duak astin­du eta sozia­lis­mo­ranz­ko bidea […]

Vene­zue­la­ri buruz­ko San­che­zen gezurrak

Marc Gar­cia, Ita­ca Herrial­de Kata­la­ne­ta­ko era­kun­de iter­na­zio­na­lis­tako mili­tan­te­ak, Gober­nu espai­nia­rrak Guai­dó kol­pis­ta pre­si­den­te aitor­tu iza­na­ren hari­ra idatzia. Arti­ku­lua l’Accent aldiz­ka­ri digi­ta­lak argi­ta­ra­tu du. Bela­rrian entzun­gai­lu bat dut eta esa­ta­riak elka­rriz­ke­ta ete­ten du Pedro Sán­chez Espai­nia­ko pre­si­den­tea­ren pren­tsau­rre­koa jar­tze­ko. Pape­ra eta arkatz bat har­tu eta hitz egin aha­la aipatzen dituen hitz gako batzuk idaz­tea­ri ekin diot: «Guai­dó […]