«Agen­da poli­ti­ko eta sozia­lean era­gi­te­ko» hitzor­duak izan­go ditu pen­tsio­du­nen borro­kak udaberrian

[wpdm_​package id=“100740”]

Gas­tei­zen izan duten hitzor­duan, Hego Eus­kal Herri­ko lau lurral­dee­ta­ko pen­tsio­nis­ten mugi­men­dua­ren ordez­ka­riek mobi­li­za­zioak dei­tu dituz­te api­ri­la­ren 13 eta maiatza­ren 11.ean. Mobi­li­za­zioak lau lau­rral­dee­ta­ko hiri­bu­rue­tan izan­go dira eta «agen­da poli­ti­koan era­gi­tea» dute hel­bu­ru, hau­tes­kun­de tes­tuin­gu­rua baliatuta

Borro­ka egu­nak bai­na, agen­da sozia­lean ere era­gin nahi du, «gizar­te osoa­ri era­gi­ten dion» afe­ra dela jaki­tun, alda­rriak «hau­tes­kun­deez hara­ta­go­ko era­gi­na» iza­tea nahi dute. Hala, hila­be­te luzee­ta­ko borro­ka­ri jarrai­pe­na ema­teaz gain, «gizar­te osoak esku har dezan» eska­tu dute.

Ins­ti­tu­zioak entzun­gor alda­rri­ka­pe­nen aurrean

Era berean, deitzai­leek Eus­ko Jaur­la­ritza­ren boron­da­te fal­ta sala­tu dute. Izan ere, pasa­den astean Gizar­te eta Enple­gu Sail­bu­rua­re­kin izan­da­ko bile­ra­tik «ezer posi­ti­boa» ate­ra ez iza­na azpi­ma­rra­tu dute; Bea­triz Arto­la­za­bal sail­bu­rua­ren kon­pro­mi­so fal­ta mahai gai­nean jarri nahi izan dute. Pen­tsio­du­nek, bes­teak bes­te, 1080€ko pen­tsio mini­moa, 1200€ko gutxie­ne­ko sol­da­ta, Pen­tsio Sis­te­ma Publi­koa, pen­tsioen erre­for­men deu­sez­tatzea eta aurre­ju­bi­latzeen gai­ne­ko pena­li­za­zio­rik ez iza­tea eska­tu diz­kio­te Sailburuari.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *