«Agen­da poli­ti­ko eta sozia­lean era­gi­te­ko» hitzor­duak izan­go ditu pen­tsio­du­nen borro­kak udaberrian

Deskargak / Descargas (488 aldiz/veces)

ArchivoAcción
[PDF] A4Descargar 
[PDF] A5Descargar 
[PDF] LetterDescargar 
[ePub]Descargar 
[mobi] KindleDescargar 

Gas­tei­zen izan duten hitzor­duan, Hego Eus­kal Herri­ko lau lurral­dee­ta­ko pen­tsio­nis­ten mugi­men­dua­ren ordez­ka­riek mobi­li­za­zioak dei­tu dituz­te api­ri­la­ren 13 eta maiatza­ren 11.ean. Mobi­li­za­zioak lau lau­rral­dee­ta­ko hiri­bu­rue­tan izan­go dira eta «agen­da poli­ti­koan era­gi­tea» dute hel­bu­ru, hau­tes­kun­de tes­tuin­gu­rua baliatuta

Borro­ka egu­nak bai­na, agen­da sozia­lean ere era­gin nahi du, «gizar­te osoa­ri era­gi­ten dion» afe­ra dela jaki­tun, alda­rriak «hau­tes­kun­deez hara­ta­go­ko era­gi­na» iza­tea nahi dute. Hala, hila­be­te luzee­ta­ko borro­ka­ri jarrai­pe­na ema­teaz gain, «gizar­te osoak esku har dezan» eska­tu dute.

Ins­ti­tu­zioak entzun­gor alda­rri­ka­pe­nen aurrean

Era berean, deitzai­leek Eus­ko Jaur­la­ritza­ren boron­da­te fal­ta sala­tu dute. Izan ere, pasa­den astean Gizar­te eta Enple­gu Sail­bu­rua­re­kin izan­da­ko bile­ra­tik «ezer posi­ti­boa» ate­ra ez iza­na azpi­ma­rra­tu dute; Bea­triz Arto­la­za­bal sail­bu­rua­ren kon­pro­mi­so fal­ta mahai gai­nean jarri nahi izan dute. Pen­tsio­du­nek, bes­teak bes­te, 1080€ko pen­tsio mini­moa, 1200€ko gutxie­ne­ko sol­da­ta, Pen­tsio Sis­te­ma Publi­koa, pen­tsioen erre­for­men deu­sez­tatzea eta aurre­ju­bi­latzeen gai­ne­ko pena­li­za­zio­rik ez iza­tea eska­tu diz­kio­te Sailburuari.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.