Oier

[EUS]

Latza da Oier, eus­kal pre­so poli­ti­koa, joa­na iza­tea gure hel­bu­ru nagu­siak lor­tu gabe. Bes­te behin ere. Latza da berak eman­da­koa putre batzuk euren intere­se­ta­ra egin dute­la iku­si ahal iza­tea. Bes­te behin ere. Latza da hain­bes­te guda­ri bidean ero­riak Eus­kal Herria­ren aska­ta­sun inte­gra­la orain­dik ere esku­ra­tu gabe.

Ez gara hasi­ko bai­na, nega­rrez ! Hori­xe suer­ta­tu zen 1936/​1939ko gerra zibi­la dei­tu­ri­koa eta gero. « Alder­diak » gel­di ego­te­ko agin­du zuen : «[…] komu­nis­tak dira, … endre­datzai­leak edo baz­ter-nahas­leak, … gu geu gure fami­lia … make­to horiek…» Hori­xe izan zen PNVren mezu­rik zen­tra­le­na eta pozoitsue­na. Hots, Eus­kal Herri­ko bur­ge­siak gerra ondo­ko pano­ra­man bere burua ondo koka­tu zuen eta xoxa ira­baz­te­ko aha­le­gi­ne­tan fin ari­tu ere. Hots, ber­to­ko Jauntxo eta oku­patzai­leen artean, Eus­kal Herria­ren nazio gisa­ko izae­ra poli­ti­koa Espai­nia­ko intere­se­ta­ra ipi­ni, gain­ba­lioa bana­tu… eta gaur ere bere horre­tan dihardute.

Zer dugu gaur egun ? Kla­se bur­ge­se­tik sor­tu­ri­ko PNV auto­no­mis­tak ekin­bi­de ber­be­rean jarraitzen du. Bada­go, ordea, bes­te ele­men­tu bat. Orain­go hone­tan EH Bildu‑k bat egi­ten du Eus­kal Herria­re­ki­ko iru­zu­rrean. Eder­to. Lehen jauntxoak, lege zaha­rra eta kopon ben­di­to geneu­kan… eta orain EH Bil­du­ren moder­ni­ta­tea. Moda zaha­rra, jan­tzi berriekin.

Eta hauek, beraz, Espai­niak bana­tu­ri­ko Hegoal­de­ko herrial­dee­tan Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa eta Nafa­rroa Garaia ale­gia, zer demon­tre sal­tzen digu­te ? ESPAÑA da sal­tzen digu­te­na bai batzuk zein bes­tek. Ez dago etor­ki­zu­nik Eus­kal Herria libre baten­tzat. Ez Espai­niak ez eta Fran­tziak ere, ez dute inoiz Eus­kal Herria libre utziko.

Fran­tziak eta Espai­niak egi­ten duten guz­tia euren sis­te­ma eta euren burua sal­batze­ko da. Eta euren bizi­rau­pe­na ziur­tatze­ko euren lege­dia eta inda­rra era­bi­li­ko dituz­te. Zabal ditza­gun begiak eta geu­re burue­kin zin­tzo izan. Bide horre­ta­tik jarrai­tuz gero, Eus­kal Herriak porro­ta bes­te­rik ez du ezagutuko.

Eus­kal Herria libre, sozia­lis­ta eta soli­da­rioa lor­tze­ko borro­ka-kide asko behar dugu. Kon­pro­me­zua behar dugu hitz gutxi­tan. Bai­ta etsaia­ren mezuak baz­ter­tzea. Eus­kal Herria oku­patzen eta esplo­tatzen duten etsaien sis­te­man eta filo­so­fian ezin dugu sinis­tu gure­kin aka­batze­ko asma­tuak bai­ti­ra. Horren erre­za da kontua.

Prest al gara aurre eta aurre­ra egi­te­ko ? Nork bere burua­ri eran­tzun behar dio. Bai­ta bus­ti ere. Herria­ren par­te har­tzea ezin­bes­te­koa da. Arga­lak zioen beza­la, herriak soi­lik sal­ba­tu ahal du bere burua. Hitz gutxi­tan ia-ia dena esan­da dago. Denok eman behar dugu zer­bait eta era anto­la­tu batean. Ez dago besterik.

Ez da erra­za izan­go bai­na bes­te­la, hobe dugu buru bela­rri PNV-ren dina­mi­kan sar­tzea. Geu­re bizitzan ara­zo eta zail­ta­sun gutxia­go izan­go ditu­gu­la gau­za jaki­na da. Hots, matxi­natzen baga­ra, lan pilo eta segur­ta­su­nik eza izan­go ditu­gu nonahi. Bai, bai­na aska­pen pro­ze­su guz­tie­tan aza­le­ratzen diren ezau­ga­rriak dira. Hori­xe suer­tatzen ez bada, tran­pa zikina !

Ezin dugu ahaz­tu zen­bait mezu pozoitsu : « posi­ble » eta « ezinezko»-arena. Zapal­tzen gai­tuz­te­nek ondo aski zabal­tzen dute euren mezua. Komu­ni­ka­bi­dee­ta­tik, ikas­tetxee­ta­tik bai­na bai­ta alder­di erre­for­mis­ta eta sozial­de­mo­kra­ta horien bidez. Euren buruak aber­tza­letzat (ala ez, gaur egun batek daki…) har­tzen dute bai­na oku­patzai­leen jokoa jarraitzen dute.

Eta mar­xis­tak izan diren batzuk hone­la dio­te : « fusil bat eskue­tan iza­tea­ga­tik zile­gi­ta­sun osoa ez duzu behar izan ». Hori­xe da iraul­tzai­leei lepo­ratzen die­te­na hain zuzen ere. Bai­na zin­tzo­ki esan­da, etsaia­ren sis­te­ma­ren bil­ba­pe­ne­tik ere ez dago aska­pe­nik, ez nazio­na­la ezta sozia­la ere.

Men­ta­li­ta­te poli­ti­ko-mili­ta­rrik ez duen ezker­tiar mili­tan­te batek ezin izan­go du asma­tu kla­se zapal­tzai­lea lur­pe­ratze­ko tak­ti­ka eta estra­te­gia ego­ki­rik. Ez da oso azka­rra izan behar ondo­rio horre­ta­ra iris­te­ko. Ez gara ezer asmatzen ari.

Izan ere, batzuk Eus­kal Herri­ko aska­pen pro­ze­sua­ren garai bati (lerro poli­ti­ko-mili­ta­re­na ale­gia) itxie­ra eman dio­te. Bes­te batzuk argi dau­ka­gu ezpa­ta mota guz­tiek zutik darrai­te­la Eus­kal Herria­ren aska­ta­sun nazio­nal zein sozia­la lor­tu arte. 

Hori dela eta borro­ka­ri lotze­ko dei zaba­la egi­ten dugu. Nork bere inda­rren ara­be­ra bai­na guz­tiok ipi­ni behar dugu zer­bait. Bes­te­la, lagun batzuk euren bizia ema­ten badu­te ere, ezi­nez­koa egin­go baitzaigu.

Inork ez deza­la esan gure aska­ta­su­na amets gaiz­to bat dela. Aha­le­gin­du behar­ko gara, bai­ta sufri­tu ere bai­na Eus­kal Herri­ko Lan­gi­le­ria­ren bizi­rau­pe­na ber­ma­tu­ko dugu. Bai ala bai. Etsaia­ren aurrean, tin­ko man­ten­du behar dugu geu­re burua. Ez dago besterik.

Oie­rren eta bes­te hain­bes­te borro­ka­la­ri, guda­ri eta mun­du­ko gehien­go zapal­dua­ren ize­nean borro­kan jarrai­tu­ko dugu Eus­kal Herria aska­tu arte. Inde­pen­den­tzia eta Sozia­lis­moa­ren bidean JO TA KE!!

Jon Iurre­ba­so Atutxa

2019ko otsai­la­ren 8an

[ES]

Resul­ta muy peno­so cons­ta­tar que Oier, pre­so polí­ti­co vas­co, se haya mar­cha­do sin haber logra­do nin­guno de nues­tros prin­ci­pa­les obje­ti­vos. Una vez más. Resul­ta muy peno­so poder ver que lo dado por él haya sido uti­li­za­do por cier­tos bui­tres en su pro­pio bene­fi­cio. Una vez más. Resul­ta muy peno­so que tan­tos guda­ris hayan caí­do por el camino sin haber alcan­za­do la liber­tad inte­gral de Eus­kal Herria.

No nos echa­re­mos a llo­rar, tal y como acon­te­ció tras la deno­mi­na­da gue­rra civil de 19361939. « El Par­ti­do » man­dó a parar : «[…] no son más que unos comu­nis­tas… unos revol­to­sos… noso­tros mis­mos y nues­tra fami­lia… unos make­tos…» Ese fue el men­sa­je más cen­tral y enve­ne­na­do del PNV. Es decir, duran­te la post­gue­rra la bur­gue­sía vas­ca obtu­vo una bue­na posi­ción y se afa­nó en la mera obten­ción de ganan­cias. Esto es, entre los caci­ques de aquí y los ocu­pan­tes pusie­ron bajo intere­ses espa­ño­les la pro­pia natu­ra­le­za polí­ti­ca que Eus­kal Herria tie­ne como nación, se repar­tió la plus­va­lía… y hoy es el día en el que toda­vía man­tie­ne esa mis­ma situación.

¿Cómo nos encon­tra­mos hoy en día ? Ahí tene­mos al PNV auto­no­mis­ta naci­do de la cla­se bur­gue­sa que sigue con ese mis­mo tipo de pra­xis. Pero esta vez ha sur­gi­do un nue­vo ele­men­to, se tra­ta de EH Bil­du que se ha uni­do al frau­de con Eus­kal Herria. Pues muy bien. Si antes eran los caci­ques, la ley vie­ja y el copón ben­di­to… aho­ra se tra­ta de la moder­ni­dad de EH Bil­du. Moda anti­gua pero reves­ti­da de nue­vo ropaje.

Por tan­to, ¿qué moto nos están ven­dien­do esos y esas, vien­do que Espa­ña man­tie­ne el sur de Eus­kal Herria divi­di­da en dos terri­to­rios, o sea, las Vas­con­ga­das y la Alta Nava­rra ? Es ESPAÑA. Eso es lo que nos quie­ren ven­der tan­to los unos como los otros. No hay futu­ro posi­ble para una Eus­kal Herria libre. Tan­to Espa­ña como Fran­cia no admi­ti­rán nun­ca una Eus­kal Herria libre.

Todas las actua­cio­nes de Fran­cia y Espa­ña están enca­mi­na­das en la sal­va­guar­da de su sis­te­ma y de sí mis­mas, y harán uso de sus leyes y de la fuer­za en caso de ver peli­grar su pro­pia super­vi­ven­cia. Abra­mos los ojos y sea­mos honestos/​as con nosotros/​as mismos/​as, seguir por ese camino, supon­drá la derro­ta de Eus­kal Herria.

Pre­ci­sa­mos de muchos/​as compañeros/​as de lucha para poder lograr una Eus­kal Herria libre, socia­lis­ta y soli­da­ria. En pocas pala­bras, pre­ci­sa­mos de su com­pro­mi­so y dejar de lado los men­sa­jes que el enemi­go nos remi­te. Del mis­mo modo que no pode­mos dar cré­di­to al sis­te­ma y a la filo­so­fía de esos enemi­gos que ocu­pan y explo­tan a Eus­kal Herria, crea­dos para aca­bar con nosotros/​as. Así de sencillo.

¿Esta­mos en dis­po­si­ción de hacer fren­te y de echar para delan­te ? Cada cual debe res­pon­der­se a sí mis­mo y tam­bién mojar­se por ello. Es impres­cin­di­ble que el pue­blo tome par­te en el asun­to. Tal y como Arga­la decía, es úni­ca­men­te el pue­blo el que pue­de sal­var­se a sí mis­mo. Prác­ti­ca­men­te está dicho casi todo y en pocas pala­bras. Todos y todas debe­mos apor­tar algo y de una mane­ra orga­ni­za­da. No que­da otro remedio.

No va a resul­tar nada fácil, si no lo mejor sería que entrá­ra­mos deci­di­da­men­te en la diná­mi­ca del PNV, y de todos es sabi­do que ten­dría­mos una vida menos aza­ro­sa y con menos difi­cul­ta­des. Es decir, en caso de reve­lar­nos, ade­más de tener una gran labor por delan­te nos repor­ta­ría inse­gu­ri­dad por todos lados. Pues sí, pero son aspec­tos dis­tin­ti­vos que aflo­ran en todos los pro­ce­sos de libe­ra­ción, y si no es así ¡que tram­pa tan asquerosa !

Tam­po­co nos pode­mos olvi­dar de algún que otro men­sa­je enve­ne­na­do : el de lo « posi­ble » y lo « impo­si­ble ». Nues­tros opre­so­res saben muy bien cómo difun­dir su men­sa­je, no solo a tra­vés de los medios de comu­ni­ca­ción y los cen­tros de ense­ñan­za sino tam­bién por medio de estos par­ti­dos refor­mis­tas y social­de­mó­cra­tas, que a pesar de que se ten­gan por aber­tza­les (o no, que hoy en día cual­quie­ra sabe…) no hacen nada más que seguir el jue­go a los ocupantes.

Así, alguien que antes era mar­xis­ta dice esto : « el hecho de haber teni­do un fusil entre las manos no te otor­ga una legi­ti­mi­dad abso­lu­ta », y eso es pre­ci­sa­men­te lo que acha­can a los revolucionarios/​as. Pero hablan­do hones­ta­men­te tam­po­co hay libe­ra­ción posi­ble, ni nacio­nal ni social, des­de el entra­ma­do del sis­te­ma del enemigo.

Un mili­tan­te de izquier­da que carez­ca de men­ta­li­dad polí­ti­co-mili­tar no será capaz de ela­bo­rar tác­ti­cas o estra­te­gias ade­cua­das que con­duz­can al sote­rra­mien­to de la cla­se opre­so­ra, y no hay que ser un lin­ce para lle­gar a tal con­clu­sión. No nos esta­mos inven­tan­do nada.

En efec­to, mien­tras algunos/​as han dado ya car­pe­ta­zo a una épo­ca del pro­ce­so de libe­ra­ción de Eus­kal Herria (es decir la de la línea polí­ti­co-mili­tar), otros y otras tene­mos cla­ro que las espa­das per­ma­ne­cen ergui­das has­ta el logro de la liber­tad nacio­nal y social de Eus­kal Herria.

Por todo ello hace­mos un amplio lla­ma­mien­to para unir­se a la lucha. Cada cual, en la medi­da de sus posi­bi­li­da­des, pero todos y todas con algo que apor­tar. De otra for­ma, a pesar de que algunos/​as compañeros/​as den en ello su vida, nos resul­ta­ría imposible.

Que nadie diga que nues­tra liber­tad no es más que un mal sue­ño. Ten­dre­mos que esfor­zar­nos y sufrir en bue­na medi­da, pero, si o si, ase­gu­ra­re­mos la super­vi­ven­cia de la cla­se obre­ra vas­ca. Debe­mos man­te­ner­nos fir­mes ante el enemi­go. No hay otra.

Segui­re­mos luchan­do en nom­bre de Oier y de otros tan­tos lucha­do­res, guda­ris y esa mayo­ría opri­mi­da del mun­do has­ta libe­rar a Eus­kal Herria. Hacia la Inde­pen­den­cia y el Socia­lis­mo, JO TA KE!!

Jon Iurre­ba­so Atutxa

8 de febre­ro de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *