Abs­ten­tzioa /​Abs­ten­ción

[EUS]

2018-ko urria­ren hasie­ran idatzi genuen (bai­ta argi­ta­ra eman ere) segi­dan doan abs­ten­tzioa­ri buruz­ko iritzi arti­ku­lua. Hila­be­te haue­tan han­dik eta hemen­dik ger­ta­ka­ri aipa­ga­rriak ger­ta­tu dire­la bix­tan da. Hale­re, iritzi arti­ku­lu batek bere mugak ditu. Aipatzen ez ziren Euro­par haus­tes­kun­deak eta alda­tu diren datak bai kon­tu­tan har­tu behar dira. Horre­taz gain, beti­koa azpi­ma­rratzen dugu: Eus­kal Herriak bere ibil­bi­dea egin behar du eta hori Eus­kal Iraul­tza Sozia­lis­ta du ize­na. Hori baino ez dago alter­na­ti­ba­rik Eusa­kal Herri­ko Lan­gi­lea­ren­tzat eta batez ere Eus­kal lan­gi­le klasearentzat.

Behin eta berriz esa­ten digu­te maiatz ingu­ruan egin­go dire­la Hego Eus­kal Herri­ko udal hau­tes­kun­deak, dipu­tazio­koak Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koan eta foru­koak Nafa­rroan. Hori ikus­te­koa bada ere, noiz egin­go diren ez digu inon­go kez­ka­rik sor­tzen. Azken batean, lau urte­rik behin­go hau­tes­kun­de aurre­ko ikus­ki­zun hutsak bes­te­rik ez dira. Diru­die­nez hala da, eta guk ezin dugu ezer egin.

Aspal­di­da­nik suma­tu­ta­koa­ren ara­be­ra, antzer­ki tal­dea bere oso­ta­su­nean abian jarri zen, har­ta­ra, Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua des­age­rra­ra­zi eta Sor­tuk alder­dien legea onar­tu bezain las­ter «txintxoen» klu­bean sar­tu egin zen, horren­bes­tez, dina­mi­ka poli­ti­ko-mili­ta­rrak, herri borro­kak, gizar­te borro­kak eta lan­gi­le borro­kak ins­ti­tu­zio borro­ka­re­kin zuten uztar­du­ra eten egin zen. Azke­nik, EH Bil­du sareak baz­ter­tu egi­ten ditu borro­ka mota guz­tiak eta sis­te­ma barruan beti­ra­ko sar­tzea era­ba­ki zuen, erre­for­mis­moa­ren eta bur­ge­sia txi­kia­ren esti­lo bete-betean, hau da, zir­ko ins­ti­tu­zio­nal, eko­no­mi­ko, erre­pre­si­bo, media­ti­ko bidez oku­patzen eta zapal­tzen gai­tuen sis­te­ma barruan.

Argi eta aha­lik eta labu­rren ari­tu­ko gara: inork pen­tsatzen al du zer­ta­ra­ko balio duen gure boz­kak, bal­din eta patro­na­la­ren gon­bi­te­rik kan­po gel­ditzen diren bakoitzean hase­rre­tu egi­ten badi­ra? Hor­taz, zer egin­go dute euren gon­bi­da­pe­na jaso ahal iza­te­ko? Nork uste zuen tal­de erre­pre­si­boen kideak omen­du­ko zituz­te­nik, inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde­ko borro­kan ehun­ka ero­riak ahaz­tu­rik? Zer esan nahi du espai­niar par­la­men­tu osoa­re­kin bate­ra EH Bil­duk sina­tu­ta­ko akor­dioak, zei­ne­tan «segur­ta­sun» indar espai­nia­rrak «geu­re demo­kra­zia­ren» eta «geu­re kons­ti­tu­zio espai­nia­rra­ren» ber­matzai­le gisa ager­tzen diren? Zer dela eta, EEBB­ko ere­duz­ko hau­tes­kun­de demo­kra­ti­koak ira­ba­zi­ta­koan, zorion­du zuten Trump pre­si­den­tea? Zer­ga­tik orain onar­tzen dugu, hasie­ran kon­tra­ko iritzia ager­tu bazen ere, ape­nas era­bil­tzen diren ibil­gai­luen­tza­ko pis­tak erai­kitzea gure lurral­de­ko ingu­ru pare­ga­bee­tan? Udal­bil­tza­ren des­ager­pe­na dela eta, espai­niar subira­no­ta­su­na­ri egin­da­ko entre­gaz edo amo­re ema­teaz bes­te­la­ko azal­pe­nik eman deza­ke inork? ESAI­Ten des­ager­pe­na­ren ingu­ru­ko azal­pe­nik eman deza­ke inork?

Zer­ga­tik hala­ko poli­ti­ka inklu­si­boak… alde­ba­kar­ta­su­na edo hori­zon­tal­ta­su­na eta diber­tsi­ta­tea, azken batean, kapi­ta­la berrin­dar­tu eta bera­ren men­pe ego­te­ko manio­brak bes­te­rik ez dira. Bada, koko­te­raino gau­de. Ber­din antzean ger­tatzen da gai posi­ble eta ezi­nez­koe­kin, izan ere, posi­ble den guz­tia da, hain jus­tu, sis­te­ma­ri intere­satzen zaio­na, eta alde­ran­tziz. Hori bai Kasua­li­ta­tea! Aski da, bur­ge­sia txi­kia­ren argu­dioak dara­bil­tza­te kla­se borro­ka ezku­tatze­ko asmoz. Era berean, ban­de­ra horiak dara­bil­tza­te gerra inpe­ria­lis­tak ezku­ta­tu nahian.

Inork pen­tsatzen al du EH Bil­duk eus­kal lan­gi­le­ria azken mutu­rre­raino defen­da­tu­ko due­la, edo Ahal dugu/­Po­de­mos-ek zuzen­da­ritzen txa­le­ten hipo­te­ke­kin? Inork pen­tsatzen al du Eus­kal Herria­ren zati­ke­ta onar­tuz (EH Bil­duk eta EAJk sina­tu­ri­ko esta­tu­tu berria­ren hitzau­rrean hala ager­tzen da) akor­dio posi­ti­bo­rik izen­petze­ko auke­ra dagoe­nik? Gure herri­ko inor fidatzen al da EAJz, bera­ren egi­tu­rak edo afi­lia­tu kopu­ru jakin bat izan ezik (bai­ta Espai­nia­ko eskuin­da­rrak ere)? Bal­din eta EAJz fidatze­rik ez bada­go, zer­ga­tik ibi­li dira gezu­rre­tan mila aldiz eta bat gehia­go? Zer­ga­tik dago Sor­tu irri­ba­rretsu Esta­tu­tua­ren hitzau­rrea­ren bidez EAJ harra­pa­tu due­la­koan? Due­la urte asko inozo­ren batek pen­t­sa zeza­keen EH Bil­duk EAJ­ren bur­ge­sia­ri ziria sar­tu egin dio­la, ala­bai­na, egia esa­te­ko, aipa­tu sina­du­rak eta bes­te­la­ko zan­tzu batzuek era­kus­ten dute haie­kin eta haien modu­ra gober­natze­ko gogoa dute­la, hau da, bur­ge­sia eus­ko-espai­nia­rra­re­kin eta kapi­ta­la­re­kin batera.

Nola da posi­ble edo­zein herri sek­to­re­ta­ko mili­tan­te batek herri mugi­men­dua desegin due­naz fidatzea, ale­gia, auzo mugi­men­dua, lan­gi­le mugi­men­dua (hain­ba­tek Zain­ke­ta Inten­tsi­boe­ta­ko Uni­ta­tean utzi dute­na), gizar­te mugi­men­dua, ikas­le mugi­men­dua edo sala­ke­ta eta soli­da­ri­ta­te inter­na­zio­na­lis­tan jar­du­ten duten mugi­men­duak? Desegin du kapi­ta­lak doze­na­ka urte luze­tan nahi bai­na ezin izan due­na. Ikus­pun­tu iraul­tzai­lez jan­tzi­ta dagoen inor fida al dai­te­ke sis­te­ma­ren auzo­ki­de berri horietaz?

Kri­sia gel­ditze­ko iritsi da eta oso adie­raz­le kez­ka­ga­rrie­kin; Ipar Ame­ri­ka poten­tzia inpe­ria­lis­tak gehien­bat muga-zer­gen ingu­ruan har­tu­ta­ko poli­ti­kak eta neu­rriak eta mili­oi asko­ko zor publi­koak era­gin­da­ko zulo sako­na. Mun­du­ko harra­pa­ke­ta eten­ga­bea disei­nuz­ko gerre­tan, bes­teak bes­te, Hai­fa, Riad, Lon­dres, Ber­lin, Paris edo Washing­ton. Herrial­de subira­noe­ta­ko azpie­gi­tu­ren eta kul­tu­ren sun­tsi­ke­ta. Gose­tea, kole­ra, etsi­pe­na eta men­de­bal­dea­re­ki­ko gorro­toa (den­bo­rak esan­go digu noraino iris­te­ko gau­za den), eta zoritxa­rrez orain­dik has­ta­pe­ne­tan baino ez gau­de. Dator­ki­gu­na­re­kin alde­ra­tuz gero, ban­de­ra horiak txis­tea bes­te­rik ez dira. Hori dena guz­tion­tzat, sal­bues­pen bate­kin gure kasuan herrial­de kapi­ta­lis­ta batean bizi gare­la­ko, horren­bes­tez, guta­ri­ko askok orain­dik dau­ka­gu bizi­rau­te­ko nahi­koa balia­bi­de­rik. Ez dugu inor irain­tze­ko asmo­rik ban­de­ra horiak dire­la eta, bai­na gerra inpe­ria­lis­ten ezku­tatzea­ren eta luzatzea­ren zatia dira nahi ala ez nahi.

Soli­da­ri­ta­tea gure ogia­ren edo haien ogia­ren arte­ko hau­ta­ke­ta bihur­tzen denean, zer egin­go dugu? Ez da dis­kur­tso popu­lis­ta edo faxis­ta. Ogia­ren lehia saihes­te­ko modu batez egin dai­te­ke soi­lik: egin deza­gun eus­kal iraul­tza sozia­la (bes­teak bes­te) eta amaie­ra eman­go die­gu gerra inpe­ria­lis­tei eta haien ondo­rioei, hala nola, migra­zioa­ri, gose­tea­ri, kole­ra­ri, ezja­kin­ta­su­na­ri edo kul­tu­ra judeo-kris­taua­ren inpo­sa­ke­ta­ri. Lan­gi­le kla­seak, behe­koek eta alia­tuek, han-hemen­ka, bote­re iraul­tzai­lea bere­ga­natzea baino bes­te irten­bi­de­rik ez dago. Ez ahaz­tu espai­niar esta­tuak eta Eus­kal Herriak hil­tzai­le aitor­tuei bon­bak eta eki­pa­men­du mili­ta­rra bidal­tzea­ri eus­ten dio­te­la, bai­na hemen gure egu­ne­ro­ko bizi­mo­dua azto­ratze­ko modu­ko ezer larri­rik ez da gertatzen.

Nork defen­da­tu­ko ditu egi­tu­raz­ko ara­zo horiek eta haie­ki­ko erro­ti­ko kon­pon­bi­deak uda­le­tan nahiz dipu­tazioe­tan? Inork ez du alda­rri­ka­tu­ko edo eskai­ni­ko pro­duk­zio-bideak mai­la guz­tie­tan gure esku har­tze­rik, ere­mu ins­ti­tu­zio­na­lean hala­ko plan­te­amen­du­rik inork egi­ten ez due­la­ko bes­te­rik ez, hala egin dute­nak baz­ter­tuak edo bir­zi­kla­tuak izan dire­la­ko, eta huts egi­ten zaie­na ez da dipu­tatu edo zine­gotzi izango.

Boz­katzea­re­kin bate­ra jaki­tun izan behar dugu, gaur egun­go gau­zak dau­den beza­la, sis­te­ma­ren bene­ta­ko tres­na bila­katzen zare­la nahi edo ez, eta zure boz­ka era­bi­lia izan­go da, horrez gain, posi­ble eta ezi­nez­koa dena­ren arte­ko ezta­bai­da-dina­mi­ka daka­rre­la bere­kin, sis­te­ma beti­kotze alde­ra. Boz­katzea bera kues­tio­natzen ez bada, ez dugu ara­zoak erro­tik kon­pon­tze­ko plan­te­amen­du­rik, horren­bes­tez, sis­te­ma kapi­ta­lis­tak eta bera­ren ins­ti­tu­zioen beso luzeek modu batean edo bes­tean saihes­ten dituz­ten partxeak izan­go dira. Ez deza­gun ahaz­tu kapi­ta­lak bel­dur­tze­ko balia­bi­de uga­ri ditue­la egu­ne­ro­ko bizitza­ren espa­rru guz­tie­tan gel­di-gel­di egon gaitezen.

EH Bil­du­ko zen­bait boze­ra­mai­lek publi­ko­ki adie­ra­zi­ta­koa­ren ara­be­ra, gober­natze­ko prest omen dau­de… gau­za jaki­na bada, zer dago pres­ta­sun horren barruan? Bada, gure iritzi­ra­ko, hala izan­go balitz, gober­nuan edo esta­tuan dagoen edo­zein alder­di­ren jar­du­te bera egin­go luke­te, eta hala­xe egin­go dute. Inoiz ausar­tu­ko ez zire­la­koan bageun­den ere, ehun­ka gau­za gau­za­tu dituz­te eta ez da ia ezer ger­ta­tu. Tira, zer­bait ger­tatzen da, bai­na baten batzuk, ez boz­katzeaz gain, egin­go dugu­naz ezta­bai­datzen gari gara han-hemenka.

Zer­ga­tik dio­gu ez dela ia ezer ger­tatzen? Bada, kapi­ta­lak eta heda­bi­deek par­tzial­ki eta han­di­nahi­ke­riaz ezku­tatzen duten arren, sis­te­ma­ren klu­be­ra azken orduan iritsi­ta­koak kez­ka­tu­rik dau­de, eta EH Bil­duz ari gara bere­zi­ki. Sis­te­man sar­tze­ko ges­tioak kapi­ta­la­ri kon­tze­sioak egi­tea eka­rri ditu bere­kin, bai eta, Eus­kal Herri­ko lan­gi­leak defen­tsa­rik gabe uztea ere (bere­zi­ki lan­gi­le kla­sea), eta oina­rriek hala­koak asi­mi­la­tu ote dituz­ten gal­detzen dio­te haren burua­ri. Edo­no­la ere, egin dute­na (gau­za batzuen aipa­me­na egin dugu soi­lik) gehi zein egoe­ra­tan utzi dituz­ten eus­kal pre­so poli­ti­koak (bizi­mo­dua hala moduz ate­ratzea ala espetxean ustel­tzea) zer egi­te­ko prest dau­den zan­tzua iza­teaz gain, era­kus­ten dute euren mai­la eti­koa eta noraino iritsi nahi duten poli­ti­ka munduan.

Dagoe­ne­ko ezin dugu hone­la­ko­rik esan: «ez dugu uler­tzen zer ger­tatzen den», «ETAk jakin­go du zer egin duen, izan­go ditu bere arra­zoiak»… gau­za bera Sor­tuk egin due­naz eta egi­ten ari denaz… edo «nik ez dut ezer uler­tzen eta etxean gel­di­tu­ko naiz…» Bai, eder­ki, bai­na hurren­go urtee­tan zer egin­go dugu? Nola defen­da­tu­ko ditu­gu gure lurra eta guta­rrak? Nola bide­ra­tu­ko dugu gure herria? Etxe­ga­betzeen aurrean oku­pa­zioa? Onar­tu­ko al dugu bel­tzean lan egi­tea edo lan ez egi­tea kapi­ta­lak eza­rri­ta­ko kupoan sar­tu ez iza­na­ga­tik? Noiz arte hona­ko egoe­ra hone­tan? Infor­ma­zioa jaso eta anto­la­tu bezain las­ter ekin die­zaio­gun oku­patzea­ri. Horre­tan eta mila­ka gaie­tan ez digu­te bes­te irten­bi­de­rik eskain­tzen. Geroz eta per­tso­na gehia­go ez da iris­ten hila­be­te amaie­ra­ra, horren­bes­tez, ez al da jar­du­nean has­te­ko nahi­koa motibazio?

Alter­na­ti­ba gutxi dagoe­la esan­go du nor­bai­tek. Bes­te batek alter­na­ti­ba­rik ez dagoe­la pen­tsa­tu­ko du agian. Egon badau­de bai, eta Eus­kal Herrian eza­gu­tu eta prak­ti­kan jarriak izan dira, batzue­tan lagun kopu­ru han­diak har­tu du par­te auzo, herri edo obra­ko asan­bla­da txi­ki eta han­die­tan, hain zuzen. Noiz­bait ara­zoak tal­de­ka lan­du dira eta irten­bi­deak bila­tu… Ezin­bes­te­koa da koor­di­na­tu­rik jar­du­tea. Kapi­ta­la­ren beso egi­le, poli­ti­ko eta koer­tzi­ti­boek jar­dun deza­ke­te edo­zein dina­mi­ka sek­to­ria­len aurrean, bai­na borro­ka koor­di­na­tuen aurrean zail­ta­sun han­dia­goak izan­go dituz­te. Dei egin­go genie­ke herri kon­tra­bo­te­re-enbrioi txi­kiei, horre­ta­ra, ez gina­te­ke ezein ins­tan­tzia ofi­zia­len edo alder­di­ren men­pe egon­go. Herrie­ta­ko edo auzoe­ta­ko ara­zo zehatzak lehe­netsi­ko lira­te­ke, non­dik-nora­koak jakin eta zer egin dai­te­keen era­ba­ki­ko litza­te­ke, afe­ra­ri aurre egin eta kon­pon­bi­dea bilatze alde­ra. Gure ustez, ideia balia­ga­rria da. Bes­tal­de, bis­ta­koa da kon­fian­tza eta zin­tzo­ta­su­na ezin­bes­te­koak dire­la kon­tu hau aurre­ra era­ma­te­ko, eta, zer esa­nik ez, boron­da­tez­ko lana izan beha­rra dago.

Horre­ga­tik guz­tia­ga­tik eta gehia­go­ga­tik, dei egi­ten dugu herrie­tan, auzoe­tan edo lan­to­kie­tan anto­latze­ko eta abs­ten­tzio akti­bo eta publi­koa­ren alde­ko alda­rria egi­te­ko. Aski da, iru­zu­rrik ez! men­di­ze­rra­ko txa­le­tik ez! nola edo hala kapi­ta­la­ri haien burua sal­du dio­ten sin­di­ka­tu eta alder­die­ta­ko buro­kra­zia­rik ez!

Dei egi­ten dugu infor­matzea, elkar eza­gutzea, komu­ni­katzea, ezta­bai­datzea eta era­ba­kiak har­tzea ahanz­tu­ran eta egu­ne­ro­koe­tan ez uzte­ko, ezin­bes­te­koak bai­ti­ra gure bizitzan, bai eta, gure­gan­dik urru­ti bal­din­tza kas­ka­rre­tan bizi diren giza­kien bizitzan eta gure atze­tik eto­rri­ko dire­nean ere. Ez dago ezi­nez­ko ezer. Borro­ka­tu gabe aban­do­natzen dena gal­tzen da baka­rrik. Anto­la­kun­tza eta borro­ka. Eus­kal Herri­ko inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde, aurre­ra beti.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

2019ko otsa­ria­ren 20n

[ES]

El artícu­lo sobre la abs­ten­ción que a con­ti­nua­ción adjun­ta­mos fue escri­to y publi­ca­do a pri­me­ros de octu­bre del 2018. Es cier­to que en estos meses han ocu­rri­do muchas cosas sobre las que hacer hin­ca­pié, pero un artícu­lo tie­ne sus lími­tes. Sub­ra­yar las elec­cio­nes euro­peas que no se men­cio­na­ban y los cam­bios de fechas que han acae­ci­do. Por lo demás, nos reafir­ma­mos que Eus­kal Herria tie­ne que hacer su camino inde­pen­dien­te que no pue­de ser otro que la revo­lu­ción socia­lis­ta vas­ca. Es el úni­co plan­tea­mien­to soli­da­rio pen­san­do en el Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co y en su cla­se obre­ra en particular.

Nos dicen, por acti­va y por pasi­va que las elec­cio­nes en Eus­kal Herria sur serán alre­de­dor de Mayo del pró­xi­mo 2019. Elec­cio­nes para los ayun­ta­mien­tos, las dipu­tacio­nes de las vas­con­ga­das y las fora­les nava­rras. Ya vere­mos pero, en todo caso, las fechas no son el pro­ble­ma y no nos preo­cu­pan. Esos no son más que los espec­tácu­los pre­elec­to­ra­les que cada 4 años nos mon­tan. Pare­ce que es así y nada pode­mos hacer al respecto.

Hace tiem­po que se veía venir a la com­pa­ñía tea­tral al com­ple­to y cuan­do hacen des­pa­re­cer al MLNV y Sor­tu acep­ta la ley de par­ti­dos y se suma al club de los «bue­nos», se aca­bó com­pa­gi­nar la diná­mi­ca polí­ti­co-mili­tar, la lucha popu­lar, la lucha social, la lucha obre­ra… con la lucha ins­ti­tu­cio­nal. Y final­men­te el com­ple­jo EH Bil­du, des­car­ta todas las luchas sal­vo la deci­sión de inte­grar­se defi­ni­ti­va­men­te, al mas puro esti­lo refor­mis­ta y peque­ño bur­gués, en el sis­te­ma que nos ocu­pa y explo­ta por medio de su cir­co ins­ti­tu­cio­nal, eco­nó­mi­co, repre­si­vo y mediático.

Sere­mos cla­ros e inten­ta­re­mos ser bre­ves. ¿Alguien pien­sa para qué vale nues­tro voto si lue­go se enfa­dan por­que la patro­nal no les invi­ta? ¿Y qué harán para lograr ser invi­ta­dos? ¿Quién iba a pen­sar que home­na­jea­rían a miem­bros de los cuer­pos repre­si­vos, olvi­dán­do­se de cien­tos de caí­dos por la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo? ¿Qué sig­ni­fi­ca la fir­ma de EH Bil­du con todo el par­la­men­to espa­ñol en coman­di­ta ase­gu­ran­do que las fuer­zas de «segu­ri­dad» espa­ño­las son las que defien­den «nues­tra demo­cra­cia» y «nues­tra cons­ti­tu­ción espa­ño­la»? ¿A cuen­ta de qué se feli­ci­ta a Trump por su vic­to­ria y por sus ejem­pla­res elec­cio­nes demo­crá­ti­cas? ¿Por qué cuan­do antes la Izquier­da aber­tza­le (hoy ofi­cial) decía NO, a pis­tas para vehícu­los que casi no los uti­li­za­rán en para­jes úni­cos de nues­tra tie­rra y, aho­ra, dice si? ¿Alguien tie­ne una expli­ca­ción sufi­cien­te acer­ca de la des­apa­ri­ción de Udal­bil­tza fue­ra a par­te de ser una entrega/​concesión a la sobe­ra­nía espa­ño­la? ¿Alguien pue­de expli­car por que des­apre­ció ESAIT?

Por­que eso de las polí­ti­cas inclu­si­vas… la uni­la­te­ra­li­dad y la hori­zon­ta­li­dad y la diver­si­dad, no son más que manio­bras para ceder ante el capi­tal y dar­le aun más poder. Pues todo eso nos tie­ne bas­tan­te hartitos/​as. Lo mis­mo que esto es posi­ble y eso es impo­si­ble. Lo que es posi­ble es lo que le intere­sa al sis­te­ma, y al revés. Ya es Casua­li­dad. Bas­ta ya de escon­der la lucha de cla­ses con argu­men­tos de la peque­ña burguesía.

¿Alguien pien­sa que EH Bil­du va a defen­der a la cla­se obre­ra vas­ca has­ta sus últi­mas con­se­cuen­cias, o Ahal dugu/​podemos con las hipo­te­cas de los cha­lets de sus direc­cio­nes? Alguien pien­sa que acep­tan­do la par­ti­ción de Eus­kal Herria (el preám­bu­lo del nue­vo esta­tu­to fir­ma­do por EH Bil­du y el PNV lo hace) se pue­de fir­mar algún acuer­do en posi­ti­vo. ¿Hay alguien en este país que ade­más de las estruc­tu­ras del PNV y cier­to nume­ro de afi­lia­dos (más las dere­chas espa­ño­las) se pue­den fiar del PNV? Si no hay modo de fiar­se ¿por qué nos han enga­ña­do mil y una veces? ¿por qué Sor­tu son­ríe pen­san­do que le han pilla­do al PNV con esta fir­ma del preám­bu­lo del Esta­tu­to? Hace muchos años algún inge­nuo podría pen­sar que EH Bil­du le ha enga­ña­do a la bur­gue­sía del PNV, pero lo cier­to es que esa fir­ma, jun­to con muchas otras seña­les, supo­ne el deseo de gober­nar como ellos y con ellos, es decir con la bur­gue­sía vas­co-espa­ño­la y el capital.

¿Quién que mili­te en los dife­ren­tes sec­to­res del movi­mien­to popu­lar, en el movi­mien­to veci­nal, en el movi­mien­to obre­ro (que ya se han encar­ga­do varios de dejar­lo en la UCI), en el movi­mien­to social, en el movi­mien­to estu­dian­til o en diná­mi­cas de denun­cia y de soli­da­ri­dad inter­na­cio­na­lis­ta pue­de fiar­se de alguien que ha dese­cho todo ello? Ha dese­cho todo lo que el capi­tal que­ría y duran­te lar­gas dece­nas de años no había podi­do ¿Es que alguien con plan­tea­mien­tos revo­lu­cio­na­rios se pue­de fiar de esos nue­vos inqui­li­nos del sistema?

La cri­sis ha veni­do para que­dar­se y hay índi­ces muy preo­cu­pan­tes. Las polí­ti­cas y medi­das aran­ce­la­rias toma­das sobre todo por la poten­cia impe­ria­lis­ta de los Esta­dos Uni­dos de Amé­ri­ca del Nor­te y su gran agu­je­ro negro que supo­ne la mul­ti­mi­llo­na­ria deu­da públi­ca. El con­ti­nuo saqueo mun­dial median­te las gue­rras dise­ña­das en Tel-aviv, Riad, Lon­dres, Ber­lín Paris o Washing­ton. La des­truc­ción de infra­es­truc­tu­ras y cul­tu­ras de paí­ses sobe­ra­nos. Ham­bre, cóle­ra, deses­pe­ra­ción y un odio hacia occi­den­te que el tiem­po nos dirá has­ta dón­de pue­de lle­gar. Y por des­gra­cia esto no ha hecho más que empe­zar. Para todos y todas pero con la sal­ve­dad de que noso­tras vivi­mos en un país capi­ta­lis­ta y toda­vía tene­mos, muchos y muchas de noso­tras, medios de sub­sis­ten­cia. Y no que­re­mos ofen­der a nadie con lo de las ban­de­ras ama­ri­llas (sim­bo­lo­gía de aco­gi­da para los que huyen de la gue­rra), pero son par­te de la ocul­ta­ción y pro­lon­ga­ción de las gue­rras impe­ria­lis­tas lo que­ra­mos o no.

¿Qué hare­mos cuan­do la soli­da­ri­dad se con­vier­ta entre nues­tro pan o el de ellos y ellas? Y no es un dis­cur­so popu­lis­ta o facha el que plan­tea­mos. Solo hay una mane­ra de no dispu­tar­se el pan. Haga­mos la revo­lu­ción social vas­ca (entre otras) y aca­ba­re­mos con las gue­rras impe­ria­lis­tas y con sus con­se­cuen­cias como son la migra­ción, el ham­bre, el cóle­ra, la incul­tu­ra o la impo­si­ción de la cul­tu­ra judeo cris­tia­na. No hay otra solu­ción via­ble que la toma del poder revo­lu­cio­na­rio por par­te de la cla­se obre­ra, de los de aba­jo y sus alia­dos, aquí y allí. Y no olvi­de­mos que el Esta­do espa­ñol y Eus­kal Herria siguen man­dan­do bom­bas y equi­pa­mien­to mili­tar a ase­si­nos decla­ra­dos sin que aquí pase nada gra­ve que revuel­va nues­tras vidas de diario.

¿Quién va a defen­der, y apor­tar solu­cio­nes de raíz, en los ayun­ta­mien­tos o dipu­tacio­nes a todos los pro­ble­mas estruc­tu­ra­les que pade­ce­mos? Nadie rei­vin­di­ca­rá ni nos ofre­ce­rá coger en nues­tras manos los medios de pro­duc­ción a todos los nive­les. Sim­ple­men­te por­que ya no hay nadie en ese ámbi­to ins­ti­tu­cio­nal que lo plan­tee. O les han apar­ta­do o se han reci­cla­do. O se han ido.

Hay que ser cons­cien­te que votan­do, tal y como están las cosas hoy en día, te con­vier­tes, quie­ras o no, en una autén­ti­ca herra­mien­ta del sis­te­ma. Se uti­li­za­rá tu voto y lo que con­lle­va, esa diná­mi­ca de dis­cu­sión de lo posi­ble e impo­si­ble, para per­pe­tuar al sis­te­ma. Si no se cues­tio­na el hecho mis­mo de ir a votar no esta­mos plan­tean­do solu­cio­nar los pro­ble­mas de raíz. Serán par­ches que el sis­te­ma capi­ta­lis­ta y sus lar­gos bra­zos en las ins­ti­tu­cio­nes los sor­tea­rán de una u otra mane­ra. Sin olvi­dar que, dia­ria­men­te, al capi­tal le sobran mie­do y medios para asus­tar­nos en todos los ámbi­tos de la vida con el obje­ti­vo de que este­mos bien quietos.

Es públi­co que voce­ros de EH Bil­du han mani­fes­ta­do públi­ca­men­te que están dis­pues­tos para gober­nar… ¿Qué pen­sa­mos que encie­rra esa dis­po­si­ción? Eso quie­re decir que si lle­ga el caso harán lo que ten­ga que hacer cual­quier par­ti­do de gobierno, de Esta­do. Y ellos lo harán. Hay cien­tos de cosas que pen­sa­mos que nun­ca se atre­ve­rían a hacer y lo han hecho y no ha pasa­do casi nada. Bueno, pasa que aquí y allí esta­mos gen­tes deba­tien­do que hacer ade­más de no votar.

Y deci­mos que no pasa casi nada por­que aun­que lo ocul­ten par­cial­men­te a nivel gran­di­lo­cuen­te tan­to el capi­tal como los medios de comu­ni­ca­ción, algu­nos que han lle­ga­do a últi­ma hora al club del sis­te­ma, si están preo­cu­pa­dos. Y habla­mos de EH Bil­du sobre todo. Se inte­rro­gan si la ges­tión de entra­da en el sis­te­ma, con lo que con­lle­va de con­ce­sio­nes al capi­tal y fal­ta de defen­sa del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co y su cla­se obre­ra en espe­cial, están sien­do asi­mi­la­dos por sus bases. De todos modos, con todo lo que han hecho ya (solo hemos men­cio­na­do algu­nas cosas), más dejar a los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vas­cas que se bus­quen la vida o se pudran en las cár­ce­les, es una señal de lo que están dis­pues­tos a hacer y deno­ta el cala­do éti­co y el alcan­ce polí­ti­co de has­ta dón­de quie­ren llegar.

Y ya no pode­mos decir aque­llo de que «no enten­de­mos lo que pasa», «ETA sabrá lo que ha hecho, sus razo­nes ten­dría»… lo mis­mo sobre lo que ha hecho y está hacien­do Sor­tu… o «yo no entien­do nada y me que­do en casa…» Ya. Muy bien. Y duran­te los siguien­tes años ¿qué hace­mos? ¿Cómo defen­de­mos a nues­tra tie­rra y a nues­tra gen­te? ¿Cómo mane­ja­mos Eus­kal Herria? ¿Ocu­pa­mos cada vez que haya desahu­cios? ¿Vamos a admi­tir que alguien tra­ba­je en negro, o que no tra­ba­je por­que no entra en el cupo esta­ble­ci­do por el capi­tal? ¿Has­ta cuan­do esta situa­ción? Ocu­pe­mos en cuan­to nos infor­me­mos y orga­ni­ce­mos. No nos ofre­cen otras sali­das en este y en otros mil temas. Cada vez hay más gen­te a la que no le lle­ga para el final de mes. ¿Es que eso no nos moti­va para pen­sar en actuar?

Alguien dirá que muchas alter­na­ti­vas no hay. Alguien pen­sa­rá que qui­zá nin­gu­na. Sí las hay y en Eus­kal Herria las hemos cono­ci­do y prac­ti­ca­do. A veces entre bas­tan­te gen­te. Eso no es otra cosa que las asam­bleas de barrio, pue­blo o tajo. Peque­ñas y gran­des. A veces inclu­so con gru­pi­tos de gen­te tra­ba­jan­do dife­ren­tes pro­ble­mas y bus­can­do solu­cio­nes… Coordinados/​as. Eso es impres­cin­di­ble. El capi­tal, sus bra­zos eje­cu­to­res polí­ti­cos o coer­ci­ti­vos pue­den actuar ante una diná­mi­ca sec­to­rial pero lo ten­drán más difí­cil si las luchas se coor­di­nan. Lla­ma­ría­mos a eso peque­ños embrio­nes de con­tra poder popu­lar. Es decir que no ten­dría­mos que depen­der de nin­gu­na ins­tan­cia ofi­cial o de par­ti­do. Lo que pri­ma­ria saber es lo que ocu­rre en un pue­blo o barrio ante una pro­ble­má­ti­ca con­cre­ta y a ver qué pode­mos hacer para enca­rar­lo y solu­cio­nar­lo. Cree­mos que como idea pue­de valer. Es evi­den­te que la con­fian­za y la hon­ra­dez son ele­men­tos impres­cin­di­bles para poder lle­var todo esto ade­lan­te. Y ni qué decir tie­ne que el tra­ba­jo habrá de ser voluntario.

Por todo ello y más, hace­mos un lla­ma­mien­to a orga­ni­zar­nos en pue­blos, barrios o cen­tros de tra­ba­jo para hacer un plan­tea­mien­to cla­ro a la abs­ten­ción acti­va, públi­ca y revo­lu­cio­na­ria. Bas­ta ya de far­sas, de cha­lets en la sie­rra, de buro­cra­cias de sin­di­ca­tos y par­ti­dos ven­di­dos, de una u otra mane­ra, al capital.

Hace­mos un lla­ma­mien­to a no dejar en el olvi­do y en los pro­ble­mas del día a día, esta for­ma de infor­ma­ción, de cono­cer­nos, de comu­ni­ca­ción, de deba­te y de toma de deci­sio­nes. Estas son vita­les para nues­tras vidas, para las de otros seres huma­nos que mal­vi­ven lejos de noso­tros y para los que ven­drán detrás de noso­tros. Nada es impo­si­ble. Solo se pier­de lo que se aban­do­na sin lucha. Orga­ni­za­ción y lucha. Por la Inde­pen­den­cia y el Socia­lis­mo para Eus­kal Herria, siem­pre adelante.

Jon Irre­ba­so Atutxa

19 de febre­ro de 2019 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *