Iru­zur gehia­go­rik ez! /​¡No más fraudes!

[EUS]

Esta­tus berria­ren hitzau­rrea­re­kin edo Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa­ra­ko esta­tu­tu poli­ti­koa­ren sina­du­ra­re­kin bate­ra (Eus­kal Herria­ren zati­ke­ta­tik sor­tua eta horre­tan oina­rri­tua), bes­te deri­ba-mugi­men­du bat ger­ta­tu da hala­beha­rrez. Ez ahaz­tu Eus­kal Herriak uko egin zio­la esta­tu­tua­ri eta haren bitar­tez Espai­nia­ko dik­ta­du­ra bur­ges dik­ta­du­ra bihur­tu zela (monar­ki­koa eta par­la­men­ta­rioa), penin­tsu­la­ko, kon­ti­nen­te­ko eta nazioar­te­ko kapi­ta­la­ren aginduetara.

Atze­ra begi­ra­tuz gero, eta nahiz eta gataz­ka orain­dik kon­pon­du gabe egon, baten batzuek gure etsai espai­nia­rra­ren alder­dien legea onar­tu eta gataz­ka ondo­ko jokoan segitze­ko hau­tua egin zuten, horren­bes­tez, gure etsaien ideia nagu­siak oina­rritzat har­tu zituz­ten, ale­gia, «gataz­ka­ren ondo­rioak» (kon­pon­du gabe­ko gataz­ka iza­nik, dio­gu berri­ro ere), «bik­ti­mak» (lehe­nen­go bik­ti­ma Eus­kal Herria dela ahaz­tu­rik, eta eus­kal herri lan­gi­lea­ren etor­ki­zu­na eta bizi­rau­pe­na kon­pon­du gabe ego­nik), «ez zen inoiz ger­ta­tu behar…» (gure herri lan­gi­lea­ren eta gure hur­koen defen­tsan jar­dun bes­te­rik ez dugu egin, egi­ten eta egin­go) eta abar. Izu­ga­rria da… lor­tu nahi omen dute­la entzu­tea, egia esan, ez daki­gu zer den, bai­na, ustez, Eus­kal Herria­ren «aska­pe­naz» ari dira.

Orain­go Ezker Aber­tza­le Ofi­zia­la­ri dago­kio­nez, espai­niar eta fran­tses sis­te­me­tan txer­tatze­ko hari horrek EH Bil­du­ko boze­ra­mai­leak adie­ra­zi­ta­ko azken ideia, pro­po­sa­me­na, eki­me­na eta pos­tu­reoa eka­rri diz­ki­gu. Dio­gu, lehe­nik eta behin, zori­gaiz­to­ko adie­raz­pe­na izan dela Eus­kal Herria­ren­tzat, eta, bere­zi­ki, Eus­kal Herri Langilearentzat.

Labur­bil­duz, EH Bil­duk, hurren­go hau­tes­kun­de oro­ko­rrei begi­ra eta PP, Cs eta Vox‑i aurre egi­te alde­ra, EAJ­tik CUPe­ra­ko alian­tza han­dia osatze­ko pro­po­sa­me­na egin du, bai eta, ondo jakin arren, Espai­niak eta Fran­tziak Eus­kal Herria­ri uko egin­go dio­ten alda­rri­ka­pe­na eta haie­kin alia­tu­rik dau­den baz­ki­deek borro­ka­tu­ko ez dute­na ere. Horre­ta­ra­ko, nahas­te-borras­te erre­for­mis­taz balia­tu izan da eta espai­niar eta fran­tses esta­tue­ki­ko men­pe­ta­su­na era­kus­ten du Eus­kal Herria­ren etor­ki­zu­na­ri dago­kio­nez, gure oku­patzai­le eta esplo­tatzai­lea­ren lege­rian oina­rri­tu­rik bai­ta­go. Horrez gain, nazio eta sub­jek­tu bere­zi­tu gisa ukatzen gai­tu eta per secu­la secu­lorum baino gehia­go­tan erre­pre­sioa jasa­te­ko pro­me­sa egi­ten digu.

Hots, bizitza­ko une haue­tan, Eus­kal Herria­ren­tzat urrats kua­li­ta­ti­bo eta estra­te­gi­kotzat jotzen dugu sozial­de­mo­kra­zia eus­ko-espai­nia­rra­re­kin, kata­la­na­re­kin eta gale­goa­re­kin elkar­tzea, era berean, eus­kal bur­ge­sia­re­kin, pro­gre­sis­mo espai­no­lis­ta­re­kin, inde­pen­den­tis­tak eta ezke­rre­koak diren (?) sen­tsi­bi­li­ta­tee­kin ere fun­tsez­ko lema bai «demo­kra­zia­ri» edo ez espai­niar eskui­na­ri edo hala­ko zer­bait dela­rik. Hau da, PSOE, adi­bi­dez, eta labur iza­tea­rren, bide­la­gun ego­kia izan­go da…

Age­ri­koa da kla­sear­te­ko mugi­men­du horrek, bur­ge­sia eta sozial­de­mo­kra­zia buru dire­la, ezin due­la ezta urra­du­ra­rik txi­kie­na ere sor­tu etsaia­ren hor­man, akats eta gora­behe­ra uga­riz osa­tu­rik bada­go ere. Bada, kapi­tal han­diak eta espai­niar, fran­tses eta eus­ko-espai­niar bur­ge­siak onar­tze­ko modu­ko bes­te mugi­men­du bat dugu hori, azken finean, prak­ti­kan ez bai­tu­te inon­go arris­ku­rik sor­tzen euren sis­te­man edo esta­tus quo-an.

Ez dago nazio eta gizar­te aska­pe­nik Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren orain­go eta etor­ki­zu­ne­ko intere­sen alde­ko bide­tik kan­po. Bes­tal­de, eus­kal sozial­de­mo­kra­ziak eta bur­ge­siak (are gutxia­go bes­te batzuek) ez dute inoiz haien intere­sen aur­ka­ko ezer egingo.

Ados gau­de gau­za batean, eta hor dago gakoa, bada, zer egin dai­te­ke? Nola joka­tu deza­ke­gu? Nore­kin? Noiz? Ekio­gun lana­ri! Modu apa­lean eta ira­do­ki­zun gisa, ez deza­gun lote­rian joka­tu, lau­ri solik ego­ki­tu ohi baitzaie, eta oinak lurrean edu­ki­rik, pen­t­sa deza­gun elkar­la­nean jar­dun­go dugu­la. Bihar ez bai­na lor­tu egin­go dugu. Erai­ki deza­gun nazio eta gizar­te aska­pe­ne­ra­ko Eus­kal Mugi­men­du Sozia­lis­ta eta Iraul­tzai­lea! Aurrera!

Jon Iurre­ba­so Atutxa

2019ko urria­ren 8an

[ES]

Des­pués de la fir­ma del preám­bu­lo del nue­vo esta­tus o esta­tu­to polí­ti­co para vas­con­ga­das, ema­na­do y sus­ten­ta­do en la par­ti­ción de Eus­kal Herria, no podía venir sino otro movi­mien­to de deri­va. Y no olvi­de­mos que aquel esta­tu­to (recha­za­do en Eus­kal Herria) trans­for­mó la dic­ta­du­ra espa­ño­la en una dic­ta­du­ra bur­gue­sa (en cla­ve monár­qui­ca y par­la­men­ta­ria) ser­vil a los dic­ta­dos del capi­tal penin­su­lar, con­ti­nen­tal e internacional.

Miran­do un poco hacia atrás, algu­nos acep­ta­ron la ley de par­ti­dos de nues­tro enemi­go espa­ñol. Acep­ta­ron seguir el jue­go post-con­flic­to (aún sin resol­ver) en base a las ideas fuer­za de nues­tros enemi­gos. Esto es, «con­se­cuen­cias del con­flic­to» (irre­suel­to, repe­ti­mos), «vic­ti­mas» (obvian­do que la pri­me­ra vic­ti­ma es Eus­kal Herria, y estan­do sin resol­ver el futu­ro y super­vi­ven­cia del PTV), «no tenia que haber ocu­rri­do…» (Sólo hemos defen­di­do, defen­de­mos y defen­de­re­mos a nues­tro pue­blo tra­ba­ja­dor y a nues­tros seme­jan­tes), etc. Es terri­ble cuan­do se dice per­se­guir… en ver­dad, no sabe­mos qué, pero se supo­ne que la «libe­ra­ción» de Eus­kal Herria.

Y ese hilo de inser­ción en los sis­te­mas espa­ñol y fran­cés del con­jun­to de la actual Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial, nos con­du­ce a la últi­ma idea, pro­pues­ta, ini­cia­ti­va, pos­tu­reo pro­cla­ma­da por el por­ta­voz de EHBil­du. De entra­da deci­mos que es funes­ta para Eus­kal Herria y, sobre todo, para su Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vasco.

Sere­mos bre­ves. EHBil­du pide una gran alian­za elec­to­ral que inclu­ya des­de PNV a la CUP de cara a las pró­xi­mas elec­cio­nes gene­ra­les, para hacer fren­te al PP, Cs y Vox… y recla­man­do lo que sabe que Espa­ña y Fran­cia (y sus socios alia­dos no pelea­rán) nega­rán a Eus­kal Herria. Arti­cu­la un gali­ma­tías refor­mis­ta y sier­vo de los Esta­dos espa­ñol y fran­cés con res­pec­to al futu­ro de Eus­kal Herria, basa­do en la ley del que nos ocu­pa y explo­ta y nos nie­ga como nación, como suje­to dife­ren­cia­do y nos pro­me­te repre­sión secu­la secu­lorum no, lo siguiente.

Es decir, a estas altu­ras de la vida, arti­cu­la­mos como paso cua­li­ta­ti­vo estra­té­gi­co para Eus­kal Herria, aso­ciar­nos con la social demo­cra­cia vas­co espa­ño­la, cata­la­na, galle­ga, bur­gue­sía vas­ca, pro­gre­sía espa­ño­lis­ta, algu­na sen­si­bi­li­dad inde­pen­den­tis­ta y de izquier­da (¿)… y el lema de fon­do es algo así como «demo­cra­cia» sí o dere­cha espa­ño­la no. Esto es, el PSOE, por ejem­plo y por ser bre­ves, es un buen com­pa­ñe­ro de fatigas…

Es evi­den­te que ese movi­mien­to inter­cla­sis­ta y aban­de­ra­do por la bur­gue­sía y por la social­de­mo­cra­cia no pue­de ni siquie­ra ara­ñar una pared enemi­ga por muchas impu­re­zas y ava­ta­res que ten­ga en su com­po­si­ción. Es otro movi­mien­to más que el gran capi­tal y la bur­gue­sía espa­ño­la, fran­ce­sa y vas­co-espa­ño­la pue­den acep­tar pues al fin y al cabo, y en la prác­ti­ca, nada de ello soca­va su sis­te­ma y esta­tus quo.

No hay camino de libe­ra­ción nacio­nal y social fue­ra de los intere­ses actua­les y futu­ros del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co. Jamás la social­de­mo­cra­cia ni la bur­gue­sía vas­cas (aún menos otras) lucha­rán sino es por sus intereses.

Con­ve­ni­mos en que la madre del cor­de­ro es qué hacer, cómo hacer, con quién hacer y cuán­do. Pon­gá­mo­nos manos a la obra y, modes­ta­men­te, una suge­ren­cia, no jugue­mos a la lote­ría pues sólo les toca a cua­tro y, con los pies en el sue­lo, pen­se­mos que entre todos y todas lo hare­mos. No maña­na, pero lo con­se­gui­re­mos. Por la cons­truc­ción del Movi­mien­to socia­lis­ta revo­lu­cio­na­rio vas­co de libe­ra­ción nacio­nal y social, adelante.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

8 de enero de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *