Indar­ke­ria­ren hari­ra /​Sobre la violencia

[EUS]

Indar­ke­ria tres­na gisa eta bera­ren kon­tzep­tua­ri nahiz era­bil­pe­na­ri buruz­ko kon­tsi­de­ra­zio batzuk egi­te­ra ausar­tu­ko gara. Indar­ke­ria­rik gabe ez litza­te­ke esplo­ta­zio­rik izan­go, ezta gai­ne­ra­koen sor­bu­ru den indar­ke­ria patriar­ka­lik ere, kapi­ta­la­ren fun­tsez­ko zuta­be eta, batez ere, ema­ku­meen men­de­ratzai­le dena zen­tzu guz­tie­tan. Indar­ke­ria­rik gabe kapi­ta­la ez litza­te­ke pira­mi­de kul­tu­ral, poli­ti­ko, sozial eta eko­no­mi­koen gai­lu­rrean izan­go. Indar­ke­ria­rik gabe ez litza­te­ke inpe­ria­lis­mo­rik izan­go. Indar­ke­ria eta kapi­ta­lis­mo­rik gabe mer­kan­tzia ez litza­te­ke gure bizitze­tan izango.

Zer da, bada, indar­ke­ria? Zer­tan datzan uler­tu, azal­du edo for­mu­latze­ko zail­ta­su­nak sor­tzen tema­tu­ta dau­de batzuk. Bai­na esan­go genu­ke, ego­ki­tu zaiz­ki­gun egun haue­tan, indar­ke­ria defi­nitze­ko ez dela buruhaus­te han­di­rik har­tu beha­rrik, batik bat esplo­ta­tuoi kal­te gehien egi­ten digun zen­tzuan, kapi­ta­la­ri edo bere edo­zein filia­li lan inda­rra sal­tzen dio­gu­nak gare­la­ko. Indar­ke­riak lotu­ra estua du kla­se borro­ka­re­kin, bai eta, kla­se bote­rea lor­tze­ko borro­ka­re­kin ere.

Hau da, kapi­ta­la indar­ke­riaz baliatzen da anti­do­to nagu­si gisa (ez baka­rra) pri­bi­le­gioei eta, are gehia­go, pro­duk­zio-bideen jabetza­ri dagoz­kion alder­di guz­tiei eus­te­ko. Hala­ko tres­na erre­pre­si­bo­rik ezean, kla­seen arte­ko harre­ma­nak guz­tiz bes­te­la­koak izan­go lira­te­ke aspal­di­da­nik. Horre­ga­tik, kapi­ta­lak aha­le­gi­nak egi­ten ditu ezin­bes­te­ko zaion balia­bi­de bote­retsu hori men­pe­ratzen eta hobetzen. Hori guz­tia dela eta, egi­tu­raz­ko eta eten­ga­be­ko indar­ke­riaz baliatzen da eta, aldi berean, indar­ke­ria­ren bene­ta­ko jabe bakar­tzat har­tzen du bere burua.

Bote­re egi­tu­re­ki­ko auto­no­mo, inde­pen­den­te eta bere burua­ren jabe iza­te­ko indar­ke­ria era­bil­tzen duen oro terro­ris­tatzat har­tua izan­go da. Hala­ber, auto­de­fen­t­sa femi­nis­taz ari gara, indar­ke­ria matxis­ta­ri aurre egi­te­ko sor­tua eta tra­tu pri­bi­le­gia­tua due­na, zeren, kul­tu­ra patriar­ka­le­tik era­tor­tzeaz gain, lehen mai­la­ko ele­men­tua bai­ta kapi­ta­la­ren men­de­ratze sisteman.

Azter deza­gun, aza­le­tik bada ere, espai­niar eta fran­tses esta­tuek Eus­kal Herria­ren kon­tra dara­bil­ten indar­ke­ria. Nazio bat iza­nik, oku­patzen gai­tuz­ten esta­tuek indar­ke­ria era­bil­tzen dute gure kul­tu­ra­ren, gure hiz­kun­tza­ren, gure lurral­dea­ren, gure his­to­ria­ren aur­ka eta, batez ere, entzun­gor egi­ten dute Eus­kal Herria­ren aska­ta­sun alda­rri­ka­pe­na­ren aurrean.

Eman­tzi­pa­zioa alda­rri­ka­pen terro­ris­tatzat jotzen dute nazio eta kla­se gisa oku­pa­tu eta esplo­tatzen gai­tuz­te­nek, hau da, terro­ris­ta da esta­tu oku­patzai­leen kon­tra altxatzen den oro. Hau­xe dugu kapi­ta­la­ren mezua: izua: bel­du­rra: babes eska­ria: Esta­tua geroz eta garaie­zi­na­go eta sos­ten­ga­tua­go egi­ten da zapal­duen­tzat eta esplotatuentzat.

Nazio eta gizar­te inde­pen­den­tzia­ren kasue­tan era­bi­li beha­rre­ko indar­ke­ria­ri dago­kio­nez, gure iritzi­ra­ko, fetitxis­ta, mili­ta­ris­ta edo terro­ris­ta izan beha­rrean, indar­ke­ria iraul­tzai­lea da.

Hau da, kapi­ta­lak hona­ko hauek bil­tzen ditu: esta­tu indar­tsu bat (inte­li­gen­tzia apa­ra­tu ede­rrez eta erre­pre­si­boz hor­ni­tu­rik), zapal­tzen gai­tuen sis­te­ma demo­kra­ti­koan txer­ta­tu­rik dau­den komu­ni­ka­bi­deak eta alder­diak, hez­kun­tza sis­te­ma eta abar, modu horre­ta­ra, urte asko­tan ero­so bizi izan­go da gure eta bes­te batzuen sufri­men­dua­ri esker.

Zein da terro­re hitza­ren esa­nahia (terro­ris­moa, terro­ris­tak, gaiz­toa…) judeo-kris­tauen edo Ipar Ame­ri­ka­ko yan­kien gizar­tee­tan, gida­ri espi­ri­tual gisa, hala­beha­rrez, pla­ne­ta­ren «ongi­rantz» bide­ra­tu behar gai­tuz­te­nak? Mezu argiak dira, batzue­tan, bal­da­rrak eta eskan­da­la­ga­rriak, eta gehie­ne­tan mis­te­riotsuak, horre­ta­ra, bar­ne­ra­tuz joa­ten gara, kasu asko­tan, ia ohar­tu gabe.

Hori dela eta, eta tris­tea da hori aitor­tu beha­rra, pobre sen­titzen dena beti­ra­ko kon­tua dela kon­ben­tzi­tu­rik dago, Jain­koak edo kapi­ta­lak edo Lour­des­ko Ama Bir­ji­nak edo «ni baino jakin­tsua­goak dire­nek» hala nahi izan dute­la­ko. Alde bate­tik, egoe­ra eski­zo­fre­ni­ko hori dugu, bai­na nazio inpo­sa­ke­ta, esplo­ta­zioa eta oku­pa­zioa ere ger­tatzen dira, horren­bes­tez, badau­de borro­katze­ko nahi­koa arra­zoi objek­ti­bo, unean-unean ego­kitzat jotzen diren tres­nak erabiliz.

Horrek esan nahi du edo­zein naziok, oso txi­kia edo pobrea izan arren, nazio zein gizar­te aska­pe­ne­ra­ko esku­bi­dea due­la, eta inork ezin due­la hala­ko­rik gala­ra­zi inozo­ke­riak argu­dia­tuz, azke­nez, mili­oi­ka hil­da­ko era­gi­ten dituz­te (kasua­li­ta­tez beti Lurre­ko kon­de­na­tue­nak izan ohi dira), bai eta, mili­oi asko­ta­ko ira­ba­ziak enpo­rio eta per­tso­na ospetsu jakin batzuen­tzat eta esta­blish­ment osoa­ren­tzat ere.

Barack Oba­ma­ren agin­du­pean («I have a dream») Guan­ta­na­mo ez ixteaz gain (egin zuen pro­me­sik aurre­ra­koie­na), yan­kiek inba­di­tu, terro­rea zabal­du, mili­oi­ka per­tso­na gar­bi­tu eta sei herrial­de sun­tsi­tu egin zuten, nola deitzen zaio horri? «hiru­ga­rren mun­du gerra» ala kapi­ta­lis­moak era­gin­da­ko desas­treak arin­tze­ko urte­ro nahiz urtean hain­ba­te­tan yan­kiek egi­ten dituz­ten gerrak? Ez al da hori terrorismoa?

Ez al da indar­ke­ria 10 mili­oi yemen­dar, gutxie­nez, kole­raz kutsatzear edo kasu asko­tan dagoe­ne­ko kutsa­tu­rik dau­de­la jaki­tea, Sau­di Ara­biak, Israe­lek, USAk eta Espai­niak (leher­gai­luak bidal­tzen) Yemen­go zibi­len aur­ka burutzen duten setioa dela kausa?

Ara­zo han­dia egin dira Eus­kal Herrian fabri­ka­tu­ta­ko bon­bak, zibi­len kon­tra era­bil­tzen dire­la­ko, nahiz eta Celaá espai­niar minis­troak, bon­ba adi­men­duak dire­la argu­dia­tuz, kon­tra­koa adie­ra­zi jen­dau­rrean. Ala­bai­na, Sau­di Ara­bia hala­ko bon­bez baliatzen da Yemen­go zibi­lak hil eta aur­ka­riak erail­tze­ko, are­rioa mili­tar­ki garaitze­ko zail­ta­sun han­diak ditue­la­ko, eta Celaá minis­troak ongi daki hori.

Eus­kal Herrian lot­sa eman behar­ko ligu­ke eus­kal enpre­sek, zibi­lak hil­tze­ko armak bidal­tzean, kola­bo­ratzen dute­la­ko. Berri­ro dio­gu: kapi­ta­lak ez du abe­rri­rik zein eti­ka­rik ezta lotsa­rik ere, eus­kal kapi­ta­la, edo eus­ko-espai­nia­rra edo yan­kia…, eta hori herri­tar xumeok ez genu­ke ahaz­tu beharko.

Gau­za bat da ISIS-en terro­rea (DAHES) Gol­ko­ko petro­lio-monar­kiek sor­tua, sos­ten­ga­tua eta zuzen­dua, bai eta, Ipar Ame­ri­ka­ko Esta­tu Batuak, Fran­tzia, Ale­ma­nia, Inga­la­te­rra, Espai­nia­ren eta bes­te batzuen lagun­tza eta Israel sio­nis­ta eta terro­ris­ta. Bai­na bes­te gau­za des­ber­din bat da kul­tu­ra­ra­ko, nor­ta­su­ne­ra­ko, gizar­te ongi­za­te­ra­ko, nazio inde­pen­den­tzia­ra­ko… eskubidea.

Beraz, zer ger­tatzen da hemen? Ez al dira hain ber­di­nak batzuen esku­bi­deak eta gureak? Urtez urte­ko gerra inpe­ria­lis­tek era­gin­da­ko kal­teak iku­si­rik, hala nola, mili­oi­ka hil­da­ko, gose­tea, des­pla­za­tuak, herrial­dee­ta­ko azpie­gi­tu­ra sun­tsi­tuak…, zer­ga­tik ez dugu egi­ten hori gala­raz­te­ko esfor­tzu minimorik?

Eti­ka eta duin­ta­su­na dira plan­te­atzen dugu­na. Azke­nean, denok zertxo­bait «harra­patzen» bai­tu­gu «gure» gober­nuek Ekial­de Ertai­nean, Afri­kan eta Asian lapur­tu­ta­ko­tik, eta elkar uler­tzen dugu­la­koan nago. Hor­taz, bur­ge­siak asma­tu­ta­ko jarre­ra gutxia­go eta kon­pro­mi­so han­dia­goa giza­kie­ki­ko, edo­non­goak izan­da ere. Bes­te­la, hobe da patxa­daz­ko bizi­mo­du irri­ba­rretsua ez iza­tea eta, gai­ne­ra, pro­gre itxu­ra ematen.

Beti egon dira kon­pro­me­ti­tu edo kola­bo­ratze­ko kate­go­riak edo mai­lak, bai­na guz­tiz lotsa­ga­rria da bes­te herrial­de batzue­tan «zure abe­rriak» egi­ten dituen sarras­kie­kin kola­bo­ratzea (gerrak egi­ten dituz­ten gober­nuak sus­ten­gatzea da modu­rik soti­le­na, baka­rra ez bada ere) eta han­dik ihes egi­te­ko auke­ra izan­go duen gutxien­go bat geu­re Eus­kal Herrian har­tu nahi iza­tea, haie­ta­ko batzuk kirol­de­gie­tan lo egin eta, ins­ti­tu­zioen lagun­tza­rik eza dela eta, soli­da­rioen elkar­la­na­ren bidez auzoz auzo dabil­tzan bitar­tean eta abar.

Indar­ke­ria tres­na bat da. Isi­lik ego­te­ko jarre­ra hor dago bai, bai­na sala­tu ez eta egi­tu­raz­ko indar­ke­ria estal­tzen lagun­tzen badu­gu, indar­ke­riaz­ko jarre­ra bila­katzen da. Ez da tres­na itsua, ez eta, jarre­ra bat gehia­go ere. Hone­xe­ta­ra­ko da kapi­ta­lak dara­bi­len indar­ke­ria: kla­se sozial jakin bat babes­tu eta kla­se bere­koak ez dire­nen kon­tra bote­rea era­bil­tze­ko. Kapi­ta­lak eta indar atze­ra­koiek dara­bil­ten indar­ke­ria giza­te­ria­ren aur­ka­ko kri­me­na da, eta bel­du­rra eta segur­ta­su­nik eza era­gi­tea du hel­bu­ru. Horren­bes­tez, entzun eta isil, baiez­ko biri­bil, egi­tu­raz­ko indar­ke­ria beha­rrez­kotzat jotzen dute­la­ko edo indar­ke­ria­ri aurre egi­te­ko ado­re­rik gabe dau­de­la­ko. Bi zer­ga­tiak, neu­rri han­dia­go edo txi­kia­goan, kon­tu larriak dira.

Indar­ke­ria da ere, honen kri­si han­dia­ren aurrean, abe­ratsak geroz ere abe­ratsa­goak iza­tea eta askoz ere pobre gehia­go ego­tea. Indar­ke­ria da zure seme-ala­bek uni­ber­tsi­ta­te­ra joa­te­ko auke­ra­rik ez iza­tea, etxe­bi­zitza­ren alo­kai­rua ordain­tze­ko, jate­ko eta aba­rre­ra­ko diru­rik ez dagoe­la­ko. Edo nes­ka-muti­lak bes­teak baino gutxia­go dire­la sen­titzea, azken belau­nal­di­ko mugi­ko­rra ez dau­ka­te­la­ko eta haien gura­soek ezin die­te­la­ko hala­ko­rik ero­si. Ez da hus­ke­ria, kapi­ta­la­ren esku luzea bai­zik, pobreak euren esplo­tatzai­leak beza­la­koak iza­te­ra bul­tzatzen ditue­na, horre­taz ohar­tu gabe.

Esan nahi dugu behe­ko aldean gau­de­nok (inor ez dadi­la solai­ruz nahas­tu) elkar­tu, elka­rri infor­ma­tu, elka­rre­kin kon­tak­ta­tu, ezta­bai­da­tu eta sen­titzen dugu­na jen­dau­rrean adie­ra­zi behar dugu­la, hala­ber, inork maneiatzen ez gai­tue­la pen­tsa­tu beha­rra dau­ka­gu, aldiz­ka gure auzoan, herrian edo lan­to­kian ger­tatzen dena­ren berri dugu­la­ko. Aurre­ra beti Eus­kal Herria­ren eta mun­du­ko herri guz­tien inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa, eus­kal lan­gi­leak euren egu­ne­ro­koa­ren eta patua­ren eran­tzu­le izan dai­te­zen, borro­ka tres­na bat ere baz­ter­tu­ko ez dugu­la jakinik.

Nota. Extrac­to del pró­lo­go de Arga­la al libro de Jokin Apa­la­te­gi Los vas­cos de la nación al Esta­do:

Como resul­ta­do de ambos fac­to­res ‑estu­dio del mar­xis­mo y resur­gir nacio­nal vasco‑, tomé con­cien­cia cla­ra de la exis­ten­cia de Eus­ka­di como nación dife­ren­cia­da, inte­gra­da por sie­te regio­nes sepa­ra­das por las armas de los esta­dos opre­so­res, espa­ñol y fran­cés; de la divi­sión de la socie­dad en cla­ses enfren­ta­das por intere­ses irre­con­ci­lia­bles; de que Eus­ka­di mis­ma no era una excep­ción en este sen­ti­do, com­pren­dí lo que fue la «evan­ge­li­za­ción de Amé­ri­ca» por los espa­ño­les y lo que fue­ron «las cru­za­das», lo que fue­ron «los rojos» y el «glo­rio­so alza­mien­to nacio­nal»; que no se tra­ta de que los ricos ayu­den a los pobres, ni úni­ca­men­te de que se aumen­ten los sala­rios de la cla­se obre­ra, sino de socia­li­zar los medios de pro­duc­ción; que para lograr la soli­da­ri­dad social es pre­ci­sa una pro­fun­da revo­lu­ción cul­tu­ral, y que, para ello, no bas­ta con la bue­na volun­tad, sino que es pre­ci­sa una trans­for­ma­ción del modo de pro­duc­ción capi­ta­lis­ta actual­men­te domi­nan­te por otro socia­lis­ta; que para ello es pre­ci­so que la cla­se obre­ra obten­ga el poder polí­ti­co; que un apa­ra­to de esta­do no es neu­tral y que esto obli­ga a la cla­se obre­ra a des­truir el esta­do bur­gués para crear otro pro­pio; que la bur­gue­sía recu­rre a las armas cuan­do ve en peli­gro sus pri­vi­le­gios, lo que indu­ce a pen­sar que, sí la cla­se obre­ra no se plan­tea el pro­ble­ma en tér­mi­nos seme­jan­tes, ten­dre­mos oca­sión de pre­sen­ciar muchas matan­zas y pocas revoluciones

.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

2018ko aben­dua­ren 17an

[ES]

Vamos a atre­ver­nos a hacer algu­nas con­si­de­ra­cio­nes sobre este ins­tru­men­to, con­cep­to y uso. Sin vio­len­cia no habría explo­ta­ción nin­gu­na, ni siquie­ra la patriar­cal ori­gen del res­to de vio­len­cias, de la cual el capi­tal hace su pilar fun­da­men­tal, sobre todo sub­yu­gan­do a la mujer en todos los sen­ti­dos posi­bles. Sin vio­len­cia no esta­ría el capi­tal en la cús­pi­de de todas las pirá­mi­des cul­tu­ra­les, polí­ti­cas, socia­les y eco­nó­mi­cas. Sin vio­len­cia no habría impe­ria­lis­mo. Sin vio­len­cia y capi­ta­lis­mo, la mer­can­cía no esta­ría en el medio de nues­tras vidas.

¿Qué es pues la vio­len­cia? Hay quien se empe­ña en hacer difí­cil for­mu­lar algu­nas de las mane­ras de enten­der o expli­car qué es la vio­len­cia. En los días que nos ha toca­do vivir diría­mos que tam­po­co hay que rom­per­se mucho la cabe­za para defi­nir la vio­len­cia, sobre todo en el sen­ti­do que más nos per­ju­di­ca a los explo­ta­dos que ven­de­mos nues­tra fuer­za de tra­ba­jo al capi­tal o a cual­quie­ra de sus filia­les. La vio­len­cia es con­sus­tan­cial a la lucha de cla­ses. A la lucha por el poder de clase.

Es decir la vio­len­cia es el antí­do­to prin­ci­pal (no el úni­co) váli­do para el capi­tal en cuan­to a seguir man­te­nien­do sus pri­vi­le­gios y, aún más, en todo lo que con­cier­ne a la pro­pie­dad sobre los medios de pro­duc­ción. Sin ese ins­tru­men­to coer­ci­ti­vo hacía tiem­po que las dife­ren­tes rela­cio­nes entre cla­ses se darían de una mane­ra muy dife­ren­te. Por eso el capi­tal se esfuer­za en domi­nar y per­fec­cio­nar ese medio tan pode­ro­so y vital. Por eso ha con­ver­ti­do la vio­len­cia en estruc­tu­ral y per­ma­nen­te a la vez que se eri­ge como úni­co pro­pie­ta­rio legí­ti­mo de la misma.

Todos los que prac­ti­quen la vio­len­cia, fue­ra de las estruc­tu­ras de poder, con el fin de lle­gar a ser autó­no­mos, inde­pen­dien­tes y sobe­ra­nos de esas mis­mas estruc­tu­ras, serán til­da­dos de terro­ris­tas. Nos refe­ri­mos tam­bién a la auto­de­fen­sa femi­nis­ta que hace fren­te a la vio­len­cia machis­ta la cual tie­ne un tra­to pri­vi­le­gia­do en tan­to que devie­ne de la cul­tu­ra patriar­cal y ele­men­to de pri­mer orden en el sis­te­ma de domi­na­ción del capital.

Ana­li­ce­mos, aun­que sea some­ra­men­te, el tema de la vio­len­cia que se prac­ti­ca por los Esta­dos espa­ñol y fran­cés con­tra una nación como es Eus­kal Herria. Los Esta­dos que ocu­pan nues­tra nación vio­len­tan nues­tra cul­tu­ra, nues­tra len­gua, nues­tro terri­to­rio, nues­tra his­to­ria y, sobre todo, son sor­dos cuan­do la volun­tad del pue­blo vas­co recla­ma su libertad.

Los que nos ocu­pan y explo­tan, como cla­se y como nación, rela­cio­nan la rei­vin­di­ca­ción eman­ci­pa­do­ra como terro­ris­ta. Es decir, todo el que se alce con­tra los Esta­dos que nos ocu­pan es terro­ris­ta. Este es el men­sa­je del capi­tal: terror: mie­do: deman­da de pro­tec­ción: el Esta­do se hace cada vez mas inven­ci­ble y sus­ten­ta­do por los que opri­me y explota.

En estos casos de inde­pen­den­cia nacio­nal y social, en los cua­les haya que uti­li­zar la vio­len­cia, noso­tras y noso­tros lo cono­ce­mos como vio­len­cia revo­lu­cio­na­ria. Ni feti­chis­ta, ni mili­ta­ris­ta ni terro­ris­ta: vio­len­cia revolucionaria.

Esto es, si el capi­tal tie­ne un Esta­do fuer­te (con bue­nos apa­ra­tos de inte­li­gen­cia y coer­ci­ti­vos), los medios de comu­ni­ca­ción, los par­ti­dos inser­ta­dos en el sis­te­ma demo­crá­ti­co que nos aplas­ta, el entra­ma­do del sis­te­ma edu­ca­ti­vo, etc. tie­ne gana­da su como­di­dad y nues­tro sufri­mien­to, y el de otros y otras, por muchos años.

¿Qué sig­ni­fi­ca el tér­mino terror (terro­ris­mo, terro­ris­tas, maligno/​a…) en las socie­da­des judeo-cris­tia­nas o en las de las Amé­ri­cas del nor­te (yan­quis) que están des­ti­na­das a ser los guías espi­ri­tua­les que con­duz­can al pla­ne­ta hacia el «bien»? Los men­sa­jes son cla­ros. A veces escan­da­lo­sa­men­te bur­dos y la mayo­ría de las veces sibi­li­nos, de tal mane­ra que van pene­tran­do en nues­tras men­tes, en muchos casos, sin ape­nas percibirlo.

Esto quie­re decir, y es tris­te reco­no­cer­lo, sen­tir­se pobre y estar con­ven­ci­do que lo será para siem­pre por­que Dios o el capi­tal o la Vir­gen de Lour­des, o «los que saben más que yo», lo han que­ri­do. Y ante esa situa­ción esqui­zo­fré­ni­ca por una par­te, pero tam­bién de impo­si­ción, explo­ta­ción y ocu­pa­ción como nación es de don­de nacen razo­nes obje­ti­vas sufi­cien­tes para luchar con los ins­tru­men­tos que en cada momen­to se con­si­de­ren oportunos.

Eso sig­ni­fi­ca que una nación por peque­ña o pobre que se sea tie­ne el dere­cho a su libe­ra­ción nacio­nal y social y no pue­de haber nadie que lo impi­da argu­men­tan­do san­de­ces que final­men­te traen millo­nes de muer­tos (casua­li­dad, siem­pre de los más parias de la tie­rra), millo­na­rias ganan­cias para cier­tos empo­rios, per­so­na­li­da­des y esta­blish­ment en general.

Bajo el man­da­to de Barak Oba­ma («I have a dream») no se cerró Guan­tá­na­mo (su pro­me­sa más pro­gre­sis­ta) sino que los yan­quis inva­die­ron, sem­bra­ron el terror, mata­ron a millo­nes de per­so­nas y des­tro­za­ron seis paí­ses ¿Cómo lla­ma­mos a eso? «¿ter­ce­ra gue­rra mun­dial?» ¿O gue­rras que los yan­quis hacen cada año o varias veces en el mis­mo año para paliar los desas­tres que ori­gi­na el capi­ta­lis­mo? ¿No es eso terrorismo?

¿No será vio­len­cia saber que hay posi­bi­li­da­des de que no menos de 10 millo­nes de yeme­níes estén a pun­to (o ya lo estén en muchos casos) de con­traer el cóle­ra por el cer­co que Ara­bia Sau­dí, Israel, Esta­dos Uni­dos, Espa­ña (envío de explo­si­vos) hace a pobla­cio­nes de civi­les yeme­níes? Des­de el fin de la Segun­da Gue­rra Mun­dial has­ta el día de hoy se esti­ma que los Esta­dos Uni­dos de Amé­ri­ca del Nor­te han ase­si­na­do entre 20 y 30 millo­nes de per­so­nas por todo el mun­do, sin con­tar los heri­dos, des­truc­ción de paí­ses ente­ros etc. ¿Qué es terro­ris­mo pues?

Las bom­bas que se fabri­can en Eus­kal Herria y que la minis­tra espa­ño­la Celaá dice que no son pro­ble­ma por­que son inte­li­gen­tes, son un pro­ble­ma por­que las uti­li­zan con­tra la pobla­ción civil por­que no pue­den ven­cer mili­tar­men­te a sus opo­nen­tes. Celaá lo sabe. Esta minis­tra sabe que Ara­bia Sau­dí uti­li­za la inte­li­gen­cia de las bom­bas para matar a pobla­ción civil yeme­ní, para ase­si­nar a sus opositores.

Ver­güen­za ten­dría­mos que tener en Eus­kal Herria al cola­bo­rar empre­sas vas­cas en envíos de ins­tru­men­tos de gue­rra para ase­si­nar a pobla­ción civil. Y, para los de a pie, repe­ti­mos que no debié­ra­mos olvi­dar que el capi­tal no tie­ne patria, éti­ca ni ver­güen­za, sea vas­co o vas­co-espa­ñol, vas­co o yanqui…

Una cosa es el terror del ISIS (DAHES) crea­do, sus­ten­ta­do y diri­gi­do por las monar­quías petro­le­ras del Gol­fo y Esta­dos Uni­dos de Ame­ri­ca del Nor­te, Fran­cia, Ale­ma­nia, Ingla­te­rra, la ayu­da de Espa­ña y otros, el sio­nis­ta y terro­ris­ta Israel, etc. Otra cosa bien dife­ren­te es el dere­cho a la cul­tu­ra, a la iden­ti­dad, al bien­es­tar social, a la inde­pen­den­cia nacional…

Enton­ces ¿qué ocu­rre aquí? ¿Es que otros y otras no son tan igua­les ni tie­nen tan­tos dere­chos como noso­tras y noso­tros? ¿Por qué no hace­mos ni lo más míni­mo para impe­dir las gue­rras impe­ria­lis­tas que se suce­den año tras año pro­vo­can­do millo­nes de muer­tos, de ham­bre, de des­pla­za­dos, paí­ses con infra­es­truc­tu­ras destrozadas…?

Plan­tea­mos éti­ca y dig­ni­dad. Por­que de lo que «nues­tros» gobier­nos roban en Orien­te Medio, Áfri­ca y Asia, al final, un poqui­to «pilla­mos» todas y todos. Ima­gino que nos enten­de­mos. Menos pos­tu­ras idea­das por la bur­gue­sía y más com­pro­mi­so con el géne­ro humano sea de don­de sea. Y si no, no vaya­mos son­rien­do y tranquilos/​as por la vida y, enci­ma, de progres.

Siem­pre ha habi­do cate­go­rías o nive­les de com­pro­mi­so o de cola­bo­ra­ción. Lo que es inde­cen­te es cola­bo­rar con «tu país» para masa­crar a otros (sus­ten­ta­do los gobier­nos que hacen las gue­rras es la mane­ra mas sutil, pero no la úni­ca) de los que algu­nas per­so­nas, las menos, podrán huir y pre­ten­der aco­ger­los en nues­tra Eus­kal Herria cuan­do cier­ta par­te mal duer­me en poli­de­por­ti­vos, con gen­te soli­da­ria que enla­za para cam­biar­los de barrio ante la inasis­ten­cia ins­ti­tu­cio­nal, etc.

La vio­len­cia es un ins­tru­men­to. Callar es una acti­tud, sí, pero devie­ne en vio­len­ta mien­tras que no denun­cia y ayu­da a ocul­tar la vio­len­cia estruc­tu­ral. No es un ins­tru­men­to cie­go y no es una acti­tud más. La vio­len­cia del capi­tal sig­ni­fi­ca pre­ser­var a una cla­se social deter­mi­na­da para que man­ten­ga su poder y lo uti­li­ce con­tra quien no per­te­ne­ce a dicha cla­se. La vio­len­cia que el capi­tal y las fuer­zas retro­gra­das uti­li­zan para crear mie­do e inse­gu­ri­dad es un cri­men de lesa huma­ni­dad. Y los que callan, por­que entien­den que tie­ne que haber una vio­len­cia estruc­tu­ral o por­que no se sien­ten con fuer­zas para com­ba­tir­la, otor­gan. De una mane­ra u otra, más o menos gravemente.

Es vio­len­cia que ante tama­ña cri­sis haya ricos mucho más ricos y muchí­si­mos más pobres. Es vio­len­cia que tus hijas no pue­dan ir a la Uni­ver­si­dad por­que no hay dine­ro para pagar el alqui­ler del piso, comer, etc. O cuan­do unos cha­va­les se sien­tan menos ante otros por­que no tie­nen no sé que móvil de últi­ma gene­ra­ción y enci­ma sus padres sien­tan no poder dár­se­lo. Y eso no es una ton­te­ría, es la lar­ga mano del capi­tal que hace a los pobres que­rer ser como los que les explo­tan sin dar­se cuen­ta de ello.

Que­re­mos decir que los de aba­jo, y que nadie se equi­vo­que con el piso, nos tene­mos que unir, infor­mar, con­tac­tar, deba­tir, mos­trar públi­ca­men­te lo que sen­ti­mos, pen­sar que nadie nos mane­ja por­que perió­di­ca­men­te esta­mos al tan­ti­to de todo lo que ocu­rre en nues­tro barrio, pue­blo o tajo. Siem­pre ade­lan­te por la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo para Eus­kal Herria y todos los pue­blos del mun­do, sabien­do que no dese­cha­re­mos nin­gún ins­tru­men­to de lucha para lle­var al pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co a ser res­pon­sa­ble de su día a día y de su destino.

Nota. Extrac­to del pró­lo­go de Arga­la al libro de Jokin Apa­la­te­gi Los vas­cos de la nación al Esta­do:

Como resul­ta­do de ambos fac­to­res ‑estu­dio del mar­xis­mo y resur­gir nacio­nal vasco‑, tomé con­cien­cia cla­ra de la exis­ten­cia de Eus­ka­di como nación dife­ren­cia­da, inte­gra­da por sie­te regio­nes sepa­ra­das por las armas de los esta­dos opre­so­res, espa­ñol y fran­cés; de la divi­sión de la socie­dad en cla­ses enfren­ta­das por intere­ses irre­con­ci­lia­bles; de que Eus­ka­di mis­ma no era una excep­ción en este sen­ti­do, com­pren­dí lo que fue la «evan­ge­li­za­ción de Amé­ri­ca» por los espa­ño­les y lo que fue­ron «las cru­za­das», lo que fue­ron «los rojos» y el «glo­rio­so alza­mien­to nacio­nal»; que no se tra­ta de que los ricos ayu­den a los pobres, ni úni­ca­men­te de que se aumen­ten los sala­rios de la cla­se obre­ra, sino de socia­li­zar los medios de pro­duc­ción; que para lograr la soli­da­ri­dad social es pre­ci­sa una pro­fun­da revo­lu­ción cul­tu­ral, y que, para ello, no bas­ta con la bue­na volun­tad, sino que es pre­ci­sa una trans­for­ma­ción del modo de pro­duc­ción capi­ta­lis­ta actual­men­te domi­nan­te por otro socia­lis­ta; que para ello es pre­ci­so que la cla­se obre­ra obten­ga el poder polí­ti­co; que un apa­ra­to de esta­do no es neu­tral y que esto obli­ga a la cla­se obre­ra a des­truir el esta­do bur­gués para crear otro pro­pio; que la bur­gue­sía recu­rre a las armas cuan­do ve en peli­gro sus pri­vi­le­gios, lo que indu­ce a pen­sar que, sí la cla­se obre­ra no se plan­tea el pro­ble­ma en tér­mi­nos seme­jan­tes, ten­dre­mos oca­sión de pre­sen­ciar muchas matan­zas y pocas revoluciones

.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

17 de diciem­bre de 2018

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *