Sor­tu bidea /​La vía Sortu

Gaur egun aurrez aurre­koak diren bi estra­te­gia dau­de; pre­so, ihes­la­ri eta depor­ta­tu poli­ti­koen gaia­ri heltzeko.

Alde bate­tik bide ofi­zia­lis­ta dago, SORTU alder­diak zuzen­du­ta­koa eta bana­ka­ko irten­bi­deak bul­tza­tuz, eten­ga­be EPPK eta pre­soen kolek­ti­boa kar­tze­la lege­dia eta lege judi­zia­la onar­tze­ra behar­tuz, horre­la esta­tu espai­niar zein fran­tse­sak pre­so eta erre­fu­xia­tu poli­ti­koen aur­ka dara­ma­ten poli­ti­ka kri­mi­na­la bigun­du­ko dutelakoan.

Azken garaie­tan, bide ofi­zia­lis­tak tak­ti­ka alda­tu du «amnis­tia» hitza ez da hitz debe­ka­tua euren hiz­te­gian, orain due­la gutxi moduan, eta berau era­bil­tzen hasiak dira, bero­nek duen esa­nahi iraul­tzai­le eta askatzai­lea ken­duz. Itxu­raz ofi­zia­lis­tek amnis­tia­ra bidean kokatzen dute euren burua orain, bai­na egia esan Sor­tu bidea defen­datzen dute. Are gehia­go, jakin bada­ki­te bide horre­kin ez dagoe­la irten­bi­de­rik, inon­go nora­bi­de­rik ez duen bidea dela, bide hila eta ez due­la amnis­tia ekarriko.

 1. Sor­tu bidearen azal­pen juri­di­koa, SOR­TU­ko bul­tzatzai­le eta kide den Iñi­go Irui­nek egin du.

  Abo­ka­tu honek, lehe­nik eta behin pre­so poli­ti­koen aska­pe­ne­ra­ko kar­tze­la legea­ren zail­ta­su­nak onar­tzen ditu: «pue­de resul­tar des­es­pe­ran­za­dor para pre­sos y/​o fami­lia­res, sobre todo los con­de­na­dos tras el 2003 y que car­gan con gran­des penas».

  Pre­soen egoe­ra pena­la­ri so egi­nez berak egi­ten dituen blo­keak, aurre­tiaz azal­du­ta­koa baiez­tatze­ra datoz, 238 pre­so poli­ti­ko kale­ra ate­ratze­ko inon­go auke­ra­rik gabe, gero erre­den­tzioak ken­du zituen 1995ko kodea­re­kin dau­den 157 pre­soak dau­de eta azke­nik 7/​2003 legea­ren zain dau­den 69 preso.

  Hau da Iñi­go Irui­nen hitze­tan egun­go egoe­ra 7/​2003 legea­ren (bal­din­tza­pe­ko aska­ta­su­na­ren ingu­ruan ELOO-ren 72.6 Arti­ku­lua bil­tzen du) ingu­ruan, non zera dion: «dero­gar­la no pare­ce algo fac­ti­ble por el momen­to». Kon­tuan izan behar da 7/​2003 lege hau ez dagoe­la ETA­ko pre­soei baka­rrik zuzen­dua, pre­so isla­mia­rrei eta borro­ka arma­tua era­bi­li­ko luke­teen etor­ki­zu­ne­ko era­kun­deei ere.

  Horre­ga­tik, bes­te arra­zoi batzuen artean, Espai­niar Esta­tuak ez dau­ka berau ken­tze­ko inola­ko inten­tzio­rik, eta Lege Orga­ni­koa iza­ki espai­niar Par­la­men­tu eta Sena­tu­ko gehien­goa behar dira indar­ga­betze­ko. Beraz, Sor­tu bidea proiek­tu hila dela badakite.

  Bes­te alde bate­tik, Sor­tu bideak ondo­ren­goa dio: «que no sería lo mis­mo si la com­pe­ten­cia en mate­ria peni­ten­cia­ria fue­ra tras­pa­sa­da al Gobierno Vas­co o Nava­rro». Hemen gezu­rre­tan ari dira, Lege Orga­ni­koa iza­ki Espai­niar Esta­tu osoa­ren­tzat da, beraz nahi­taez bete­beha­rre­koa EAE eta NFA-ko epai­leen­tzat, hau horre­la trans­fe­ren­tzia­ren bai­tan doa ELOO-ko 72.6 legea.

  Iñi­go Irui­nek ETA-pmko kideen askatzeaz ere hitz egi­ten du, (garai horre­tan ez zegoen 7/​2003 legea) eta hau gogo­ratzen du: «las excar­ce­la­cio­nes en 1983 de ex miem­bros de ETA-pm, un ejem­plo de cómo el cri­te­rio polí­ti­co abre la vía a solu­cio­nar en momen­tos y cir­cuns­tan­cias con­cre­tas». Hau horre­la Ezker Aber­tza­leak damu­tu eta Espai­niar Esta­tua­ren lagun­tzai­letzat jo zituen, are gehia­go, Jon Idi­go­ra­sen «El hijo de Jua­ni­ta Gerri­ka­bei­tia» libu­ruak zera dio: «era un pro­ce­so para liqui­dar y rein­ser­tar a los poli­mi­lis», eta jarraitzen du: «por­que, en pri­mer lugar, en la Izquier­da Aber­tza­le afor­tu­na­da­men­te no exis­tía nin­gún Ban­drés ni nin­gu­na EE capa­ces de seme­jan­te trai­ción; en segun­do lugar, excep­tuan­do unas pocas indi­vi­dua­li­da­des que, derro­ta­das psi­co­ló­gi­ca­men­te, acep­ta­ron la rein­ser­ción, prác­ti­ca­men­te la tota­li­dad del colec­ti­vo de pri­sio­ne­ros polí­ti­cos pre­fi­rie­ron acep­tar la tre­men­da repre­sión en las cár­ce­les antes que acep­tar cual­quier medi­da degra­dan­te e indig­na, como era la reinserción».

  Ondo ira­ku­rri Jon Idi­go­ra­sen azken hitz hauek, zoritxa­rrez Ezker Aber­tza­lea­ren zati batean badi­tu­gu Ban­dres eta EE bat.

 2. Kar­tze­la barru­ko gaur egun­go egoe­ra, dis­per­tsioa, bakar­tzeak, bizi oso­ko zigo­rrak, jipoiak, inti­mi­ta­te­rik eza, komu­ni­ka­zioe­tan murriz­ke­tak, tor­tu­ra eta heriotza dira. Hau da 55 urte­tan zehar eus­kal pre­so poli­ti­koek Esta­tu Espai­niar eta Fran­tse­sa­ren­gan­dik jasan dute­na. Gaur egun 386 pre­so poli­ti­ko dau­de, 299 Espai­niar kar­tze­le­tan, 85 Fran­tzia­koe­tan, 1 Por­tu­ga­len eta 1 Suitzan.

  Esta­tu Espai­nia­rre­ko 47 kar­tze­le­tan eta Fran­tziar Esta­tu­ko 25etan saka­ba­na­tuak dau­de eta kar­tze­la barruan modu­lue­tan banan­duak. Ezin ahaz­tu 55 urte haue­tan kar­tze­la poli­ti­ka kri­mi­na­lak 26 eus­kal pre­so poli­ti­ko erail ditue­la eta gaur egun 10 eus­kal pre­so poli­ti­ko dau­de­la gai­xo­ta­sun larrie­kin. Hau da gaur egun­go egoe­ra eta Sor­tu bideak marraz­ten duen moduan espetxe legea onar­tzean hauek dira eman behar dituz­ten pausuak:

  • GRADUAK. Egun­go espetxe legeak pre­soak sail­katze­ko hiru mai­la ditu: lehen, biga­rren eta hiru­ga­rren gra­dua. Pre­so poli­ti­ko gehie­nak lehen gra­duan dau­de sail­ka­tuak. Gra­du alda­ke­ta guz­tiak ELOO eta kar­tze­la arau­dian dau­de jasoak eta ondo­ren­goak dira eman beha­rre­ko pau­suak.

   Lehe­nik pre­soa Lan­tal­de Tek­ni­koa­ren (tra­ta­men­du zuzen­da­ri ordea, psi­ko­lo­goa, lege­la­ria, sozio­lo­goa, hezitzai­lea eta gizar­te lan­gi­lea) aurre­tik pasatzen da, non pre­soa­ren per­fi­la, zigo­rra, dara­man den­bo­ra onar­pe­na eta era­kun­de arma­tua­ren mili­tan­tzia­ri uko egin iza­na azter­tzen da (90.8 arti­ku­lua) zin­tzo­ta­sun osoz onar­tuz era­gin­da­ko eta esku­bi­deen zapal­kun­tza­ri aurre egi­te­ko era­bi­li­ta­ko borro­ka mol­dea­ri uko egin behar dio, zigo­rra­ren laur­den bat betea izan eta jarre­ra ego­kia era­kutsi. Azken hau EH-Bil­duk eta EPP­Kren 2013ko aben­dua­ren 28ko agi­rian batzen da.

   Lan­tal­de Tek­ni­koak txos­te­na egin ondo­ren, honek Tra­ta­men­du Batzor­dea­ri (Tra­ta­men­du eta Medi­ku Zuzen­da­ri Ordeak, Gizar­te­ratze Zen­tro­ko Zuzen­da­ri Ordea, Gizar­te Lan­gi­lea, Hezitzai­lea, Zer­bitzu Zuzen­da­ria, ELOO­ko 27.2 Arti­ku­lua) eskatzen dio eta honek era­ba­ki­ko du.

  • LEKUALDATZEA. Biga­rren gra­duan egon­da, pre­soek euren bizi­le­ku­tik hur­bi­len dagoen kar­tze­la­ra lekual­datzea eska­tu deza­ke, hau da, pre­soa indi­bi­dual­ki Tra­ta­men­du Batzor­dea­ri eskatzen dio eta bere esku dago, beraz, Espetxe Ins­ti­tu­zioen (Bar­ne Ara­zoe­ta­ko Minis­te­rioa).

   Pro­ze­su honek bere pau­suak eta den­bo­ra behar ditu, eta gaitzetsia edo onar­tua izan dai­te­ke, bai­na beti amo­re ema­naz eta euren esku.

  • BAIMENAK. Biga­rren gra­duan egon­da, pre­soak bai­me­nak eska­tu ditza­ke (ELOO 47.2 Arti­ku­lua eta KA 154 Arti­ku­lua). Bai­me­nek Tal­de Tek­ni­koa­ren txos­ten bat behar dute non zigo­rra­ren laur­den bat betea due­la eta jarre­ra ona dau­ka­la onar­tzen den. Txos­te­nak pre­soak kar­tze­la barruan dau­kan des­ti­noa ere aipa­tu behar du. ELOO­ko 29.2 Arti­ku­luak dion moduan: «…todo interno debe­rá con­tri­buir al buen orden, lim­pie­za e higie­ne del esta­ble­ci­mien­to, sien­do regla­men­ta­ria­men­te deter­mi­nan­te los tra­ba­jos orga­ni­za­dos a dichos fines». Azpi­ma­rratze­koa da ere ELOO­ko 26. Arti­ku­luak dioe­na: «que el tra­ba­jo será con­si­de­ra­do como un dere­cho y como un deber del interno, sien­do un ele­men­to fun­da­men­tal del tratamiento».
  • LAN DESTINOAK. Zigor­tu­ta­ko pre­soen­tzat des­ti­noak derri­go­rrez­koak dira eta honek bana­ka kar­tze­la bakoitzean ema­ten diren eskain­tzen ara­be­ra anto­la­tuak izan­go dire­la esan nahi du (gar­bi­ke­ta lagun­tzai­le, modu­luen gar­bi­ke­ta, kirol ins­ta­la­zioe­na, jan­to­kie­na, patioa­re­na, komu­ne­na, zer­bitzu buru­za­gitza­re­na (fun­tzio­na­rioak) fun­tzio­na­rioen egon­ge­la, bisi­ta-lekue­na, vis a vis gele­na … Horrez gain eko­no­ma­toan, eri­zain­tzan … lanak ere.
  • KALTE-KONPONKETAK. Ordain­du­ta­ko lanak ere badau­de, tai­le­rre­tan, zie­gak mar­gotzen, itur­gin­tzan, sukal­dean lanean … bai­na ELOO 72.5 Arti­ku­luak bar­ne­bil­tzen moduan, lan hauek pre­soak bete beha­rre­ko arau batzuk ditu: «la dis­po­si­ción a renun­ciar a una par­te del suel­do de mi des­tino remu­ne­ra­do para cubrir la res­pon­sa­bi­li­dad civil ori­gi­na­dos por el deli­to».

   Azken finean, pre­so arrunt baten moduan, des­ti­noa era­ba­kitzen duen fun­tzio­na­rioa­re­kin ondo por­ta­tuz, Lan­tal­de Tek­ni­koak bera­ri eskatzen bai dio joka­bi­de ego­kia­ren eta jarre­ra ona­ren txos­te­na. Eta lan­tal­de horrek aur­kez­ten du Tra­ta­men­du Batzor­dean bai­men eskae­ra (ELOO 47.2 Artikulua).

  • KONTROLA. Behin bal­din­tzak bete­ta, Tra­ta­men­du Batzor­deak eskae­ra onar­tu eta gero, kalean egon­da pre­soak kon­trol batzuk iga­ro behar ditu, euren artean Esta­tu­ko Segur­ta­sun Inda­rren aurrean aur­kez­tuz (Zipaioak, Guar­dia Zibi­la, Poli­zi Nazio­na­la, Foru Poli­zia) bere bizi­le­kua­ren ara­be­ra.

   Pro­ze­su honek bere den­bo­rak behar ditu, bai­men­du gel­di­tuak izan dai­tez­kee­la­ko eta berri­ro hasie­ra­ra. Zigo­rra betetzen doa.

  • BALDINTZAPEKO ASKATASUNA. Bal­din­tza­pe­ko aska­ta­su­na lor­tze­ko Zigor Kode­ko 90.1 Arti­ku­lua dago, zei­nek hau eskatzen duen: «cla­si­fi­ca­do en ter­cer gra­do y que haya extin­gui­do las tres cuar­tas par­tes de la pena impues­ta y bue­na con­duc­ta». Hala­ber terro­ris­moa eta era­kun­de kri­mi­na­len ingu­ruan Zigor Kode­ko 90.8 Arti­ku­luak: «…que sir­van sig­nos ine­quí­vo­cos de haber aban­do­na­do la acti­vi­dad delic­ti­va». Ber­di­na eskatzen du ELOO­ko 102.5 Arti­ku­luak: «per­te­nen­cia a orga­ni­za­cio­nes delic­ti­vas o ban­das arma­das, mien­tras no mues­tren, en ambos casos, sig­nos ine­quí­vo­cos de haber­se sus­traí­do a la dis­ci­pli­na inter­na de dichas orga­ni­za­cio­nes o ban­das».

   Bal­din­tza­pe­ko aska­ta­su­na onar­tze­ko argi eta gar­bi dago ELOO­ko 72.6 Arti­ku­luak eskatzen due­na: «repa­ra­ción civil con sus ren­tas y patri­mo­nios, aban­do­nar los fines y los medios cola­bo­ran­do acti­va­men­te con las auto­ri­da­des, decla­rar expre­sa el repu­dio de sus acti­vi­da­des y aban­dono de la vio­len­cia y una peti­ción expre­sa de per­dón a las víc­ti­mas y des­vin­cu­lar­se de la orga­ni­za­ción y entorno».

  Hauek dira kar­tze­la lege­diak mar­katzen dituen pau­suak. Sor­tu bideak ondo­ren­goa dio:

  «que la Ley 7/​2003 reco­gi­da en el Artícu­lo 72.6 de la LOGP, es una ley de excep­ción que obs­ta­cu­li­za el poder acce­der a los bene­fi­cios peni­ten­cia­rios» eta euren plan­te­amen­dua da «uti­li­zar la lega­li­dad ordi­na­ria es un dere­cho que reclamamos».

  Lege hau indar­ga­betze­ko, Sor­tu bideak ez du inon­go ekin­tza­rik aur­kez­ten, Esta­tu Espai­niar zein Fran­tse­sa­ren bigun­tzea eta Euro­pak esan deza­kee­na­ren zain dago.

  Hala ere, arti­ku­lu hau ken­du­ta, bir­gi­zar­te­ratzea plan­te­atzen ari da, lege­di oro­ko­rra era­bil­tze hutsak eus­kal pre­soen izae­ra poli­ti­koa gal­tzea dakar, mozo­rro­tu­ta­ko damutzea da, izan ere Lan­tal­de Tek­ni­koa­ren, Tra­ta­men­du Batzor­dea­ren, epai­leen esku ego­tea, amo­re ema­tea eta mili­tan­te iraul­tzai­leen­tzat porrot per­tso­na­la da. Gai­ne­ra borro­ka arma­tua arbuia­tuz, era­gin­da­ko sufri­men­dua onar­tuz, era­gin­da­ko kal­teak onar­tuz ordain­du behar zaio estatuari.

 3. Sor­tu bideak dakar­tzan ondo­rio politikoak: 
  • Pre­so poli­ti­koei babe­sa eman nahi arren, Sor­tu bideak ez du inon­go ezber­din­ta­su­nik Zumai, Azka­rra­ga (gaur egun SAREn), Lata­sa edo Nan­cla­res bidee­kin. Bakoitzean esta­tua­ri ordain­du beha­rre­ko pre­zioa edo­zein zela­rik ere, finean guz­tiak ber­di­na dira, espetxe legea­ren eta lege judi­zia­la­ren onarpena.
  • Ofi­zia­lis­tak (Sor­tu bidea) porrot baten ges­tioan ari dira, pre­soak irten­bi­de per­tso­na­lak bilatze­ra eramanaz.
  • Egun dagoen legea onar­tzea, bere burua pre­so arrunt edo pre­so sozial moduan kokatzea da, izae­ra poli­ti­koa gal­tzen da, zein amnis­tia eta esku­bi­de oro lor­tze­ko ezin­bes­te­koa den.
  • Gai­ne­ra pre­soen izae­ra poli­ti­koa­ren gale­rak, gizar­te borro­ken izae­ra poli­ti­koa­ren gale­ra dakar, euren kri­mi­na­li­za­zioa erraz­tuz, pre­soak kri­mi­nal moduan azal­tzen dira, esta­tuei euren esku­bi­deak urratsen jarraitze­ko erraz­ta­su­nak emanaz.
  • Inda­rrean dagoen kar­tze­la lege­dia onar­tuz, gataz­ka­ren ondo­rioak gain­di­tu dai­tez­kee­la gezu­rra da, hurren­go belau­nal­diei egoe­ra latza uzten zaielarik.
  • Sor­tu bidea, mozo­rro­tu­ta­ko amo­re ema­te bat da, zei­nek egoe­ra erre­pre­si­boen gogor­tzea eka­rri­ko lukeen, estra­te­giak eza­rri­ta­ko bide­tik ate­ratzen dire­nen­tza­ko bereziki.

Hego Uri­be eta Alde Zaha­rra­ko Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ren izenean:

Iña­ki Egi­luz Sagastizabal

Jose Manuel «Jose­fo» Ribe­ro Marcos


¿Qué es la vía SORTU?

A día de hoy, exis­ten dos estra­te­gias fron­ta­les para abor­dar la situa­ción de los pre­sos polí­ti­cos y la de los refu­gia­dos y depor­ta­dos políticos.

Una de ellas es la línea ofi­cia­lis­ta, que está mar­ca­da por el par­ti­do SORTU, que se diri­ge por vías posi­bi­lis­tas apo­yan­do sali­das indi­vi­dua­les y obli­gan­do cons­tan­te­men­te al EPPK y al colec­ti­vo de pre­sos polí­ti­cos a acep­tar la lega­li­dad peni­ten­cia­ria y judi­cial, pen­san­do así que los Esta­dos espa­ñol y fran­cés ablan­da­ran un poco su polí­ti­ca cri­mi­nal con­tra los pre­sos y los refu­gia­dos polí­ti­cos vascos.

Últi­ma­men­te la línea ofi­cia­lis­ta ha cam­bia­do de tác­ti­ca, la pala­bra «amnis­tía» ya no es tabú en su len­gua­je como ha sido has­ta hace muy poco y ha comen­za­do a uti­li­zar el tér­mino, para mejor, vaciar­lo de su con­te­ni­do libe­ra­dor y revo­lu­cio­na­rio. Apa­ren­te­men­te, los ofi­cia­lis­tas aho­ra lo sitúan «en la direc­ción de la amnis­tia», pero, en reali­dad, defien­den la vía SORTU con todo su poten­cial. Es más, saben que con dicha vía no hay reco­rri­do, es una vía muer­ta que no va en nin­gu­na direc­ción, ni a con­se­guir la amnistía.

  1. La expli­ca­ción jurí­di­ca de la vía SORTU ha sido rea­li­za­da por el pro­mo­tor y miem­bro de SORTU, el abo­ga­do Iñi­go Iruin.Este juris­ta, en pri­mer lugar, admi­te que la lega­li­dad peni­ten­cia­ria es muy difi­cul­to­sa para la sali­da de los pre­sos polí­ti­cos vas­cos: «pue­de resul­tar des­es­pe­ran­za­dor para pre­sos y/​o fami­lia­res, sobre todo los con­de­na­dos tras el 2003 y que car­gan con gran­des penas».Los blo­ques que él mis­mo disec­cio­na sobre la situa­ción penal de los pre­sos, vie­ne a con­fir­mar que lo que se ha expues­to ante­rior­men­te serían 238 pre­sos polí­ti­cos con nula posi­bi­li­dad de salir a la calle, lue­go están 157 pre­sos que están por el códi­go de 1995 que eli­mi­nó las reden­cio­nes y 69 pre­sos a expen­sas de la Ley 7/​2003 y etc.

   Este es el pano­ra­ma actual, que según el abo­ga­do Iñi­go Iruin, con rela­ción a la Ley 7/​2003 (reco­ge el Artícu­lo 72.6 de la LOGP sobre liber­tad con­di­cio­nal) que expre­sa: «dero­gar­la no pare­ce algo fac­ti­ble por el momen­to». Hay que tener en cuen­ta que esta Ley 7/​2003 no solo está regu­la­da para los pre­sos de ETA, sino tam­bién para los pre­sos isla­mis­tas y para futu­ras orga­ni­za­cio­nes polí­ti­cas que prac­ti­quen la lucha armada.

   Por eso y por otras razo­nes, el Esta­do espa­ñol no tie­ne nin­gu­na inten­ción de dero­gar­la y al ser una Ley Orgá­ni­ca depen­de de la mayo­ría del Par­la­men­to y del Sena­do espa­ñol. Así pues, la vía SORTU en este tema está ven­dien­do humo y sabe que su vía es un pro­yec­to muerto.

   Por otro lado, la vía SORTU dice «que no sería lo mis­mo si la com­pe­ten­cia en mate­ria peni­ten­cia­ria fue­ra tras­pa­sa­da al Gobierno Vas­co o Nava­rro». Aquí se está min­tien­do, por­que al ser una Ley Orgá­ni­ca es para todo el Esta­do espa­ñol y por lo tan­to para los jue­ces de la CAV y CFN es de obli­ga­to­rio cum­pli­mien­to, por lo que en el tras­pa­so, el Artícu­lo 72.6 de la LOGP va en el lote.

   Tam­bién comen­ta Iñi­go Iruin sobre las excar­ce­la­cio­nes de ETA-pm (por cier­to en aque­lla épo­ca no exis­tía la Ley 7/​2003) que vie­ne a recor­dar: «las excar­ce­la­cio­nes en 1983 de ex miem­bros de ETA-pm, un ejem­plo de cómo el cri­te­rio polí­ti­co abre la vía a solu­cio­nar en momen­tos y cir­cuns­tan­cias con­cre­tas». Pues bien, la Izquier­da Aber­tza­le les tachó de arre­pen­ti­dos y cola­bo­ra­do­res del Esta­do espa­ñol, es más, Jon Idi­go­ras comen­ta en el libro El Hijo de Jua­ni­ta Gerri­ka­bei­tia, lo siguien­te: «era un pro­ce­so para liqui­dar y rein­ser­tar a los poli­mi­lis», y sigue: «por­que en pri­mer lugar, en la Izquier­da Aber­tza­le, afor­tu­na­da­men­te no exis­tía nin­gún Ban­drés ni nin­gu­na EE capa­ces de seme­jan­te trai­ción; en segun­do lugar, excep­tuan­do unas pocas indi­vi­dua­li­da­des que, derro­ta­das psi­co­ló­gi­ca­men­te, acep­ta­ron la rein­ser­ción, prác­ti­ca­men­te la tota­li­dad del colec­ti­vo de pri­sio­ne­ros polí­ti­cos pre­fi­rie­ron acep­tar la tre­men­da repre­sión en las cár­ce­les antes que acep­tar cual­quier medi­da degra­dan­te e indig­na, como era la reinserción».

   Léa­se bien esta últi­ma expo­si­ción de Jon Idi­go­ras, por­que tene­mos que decir que en una par­te de la Izquier­da Aber­tza­le, des­afor­tu­na­da­men­te, sí exis­te un Ban­drés y una EE.

  2. Den­tro de las cár­ce­les, lo que exis­te actual­men­te es la dis­per­sión, ais­la­mien­to, cade­nas per­pe­tuas, veja­cio­nes, pali­zas, vul­ne­ra­ción de la inti­mi­dad, res­tric­cio­nes en las comu­ni­ca­cio­nes, tor­tu­ra y muer­te. Eso es lo que los pre­sos polí­ti­cos vas­cos han reci­bi­do de los esta­dos espa­ñol y fran­cés duran­te 55 años. Hoy en día siguen estan­do 386 pre­sos polí­ti­cos, de ellos 299 en cár­ce­les espa­ño­las, 85 en cár­ce­les fran­ce­sas, uno en Por­tu­gal y uno en Sui­za. Están dis­per­sa­dos en 47 cár­ce­les del esta­do espa­ñol y 25 del esta­do fran­cés y den­tro de las mis­mas cár­ce­les, dis­per­sa­dos por modu­los. Asi­mis­mo, en estos 55 años han sido ase­si­na­dos por la cri­mi­nal polí­ti­ca peni­ten­cia­ria 26 pre­sos polí­ti­cos vas­cos, como actual­men­te hay 10 pre­sos polí­ti­cos vas­cos con enfer­me­da­des gra­ves. Pues bien, esta es la situa­ción actual y si des­bro­za­mos los pasos que tie­nen que dar los pre­sos polí­ti­cos vas­cos cuan­do acep­ten la ley vigen­te peni­ten­cia­ria, como mar­ca la vía SORTU, sería así: 
   • GRADOS. En la vigen­te ley peni­ten­cia­ria exis­ten tres for­mas de cla­si­fi­ca­ción para los pre­sos en gene­ral: pri­me­ro, segun­do y ter­cer gra­do. Los pre­sos polí­ti­cos en su mayo­ría están cla­si­fi­ca­dos en pri­mer gra­do. Todo cam­bio de gra­do está reco­gi­do en la Ley Orgá­ni­ca Gene­ral Peni­ten­cia­ria (LOGP) y en el Regla­men­to Peni­ten­cia­rio (RP) y el pro­ce­so para lle­var a cabo esos cam­bios es, en un pri­mer lugar, cuan­do el pre­so pasa­ría por el Equi­po Téc­ni­co (sub­di­rec­tor de tra­ta­mien­to, psi­có­lo­go, juris­ta, soció­lo­go, edu­ca­dor y tra­ba­ja­dor social…) que estu­dia e infor­ma sobre el per­fil del pre­so, con­de­na, tiem­po que lle­va, rela­cio­nes fami­lia­res, bue­na con­duc­ta y por supues­to, la acep­ta­ción de la con­de­na, aban­dono de la per­te­nen­cia a orga­ni­za­ción arma­da (Artícu­lo 90.8 Códi­go Penal), reco­no­ci­mien­to con toda sin­ce­ri­dad el sufri­mien­to y daño mul­ti­la­te­ral gene­ra­dos. Como tam­bién renun­cia al empleo del méto­do uti­li­za­do en el pasa­do para hacer fren­te a la impo­si­ción, repre­sión y vul­ne­ra­ción de dere­chos y des­pués de haber cum­pli­do la cuar­ta par­te de la con­de­na y no obser­var mala con­duc­ta. Esto últi­mo está reco­gi­do en EH Bil­du y en el docu­men­to del 28 de diciem­bre de 2013 del EPPK.Una vez que el Equi­po Téc­ni­co rea­li­za el infor­me, este soli­ci­ta a la Jun­ta de Tra­ta­mien­to (Sub­di­rec­tor de Tra­ta­mien­to, Sub­di­rec­tor Médi­co, Sub­di­rec­tor del Cen­tro de Inser­ción Social, Tra­ba­ja­dor Social, Edu­ca­dor o Coor­di­na­dor del Cen­tro de Inser­ción Social, un Jefe de Ser­vi­cio, Artícu­lo 272 de la LOGP) el cam­bio de gra­do y toma­rá una decisión.
   • TRASLADOS. Estan­do en segun­do gra­do, el pre­so pue­de soli­ci­tar el tras­la­do a la pri­sión más cer­ca­na de su domi­ci­lio, es decir, que el pre­so indi­vi­dual­men­te está en manos de la Jun­ta de Tra­ta­mien­to, en defi­ni­ti­va en manos de Ins­ti­tu­cio­nes Peni­ten­cia­rias (Minis­te­rio del Inte­rior).Todo este pro­ce­so tie­ne sus pasos, su tiem­po, pue­de ser dene­ga­do, apro­ba­do, siem­pre clau­di­can­do y en manos de ellos.
   • PERMISOS. Una vez en segun­do gra­do el pre­so pue­de soli­ci­tar el per­mi­so (Artícu­lo 47.2 de LOGP y Artícu­lo 154 de RP) que exi­ge un infor­me del Equi­po Téc­ni­co “que haya extin­gui­do la cuar­ta par­te de la con­de­na y no obser­ve mala con­duc­ta”. Tam­bién exi­ge que el pre­so ten­ga un des­tino den­tro de la pri­sión. Como reco­ge el Artícu­lo 29.2 de la LOGP que dice: “…todo interno debe­rá con­tri­buir al buen orden, lim­pie­za e higie­ne del esta­ble­ci­mien­to, sien­do regla­men­ta­ria­men­te deter­mi­nan­te los tra­ba­jos orga­ni­za­dos a dichos fines”. Recal­car tam­bién que el Articu­lo 26 de la LOGP esta­ble­ce: “que el tra­ba­jo será con­si­de­ra­do como un dere­cho y como un deber del interno, sien­do un ele­men­to fun­da­men­tal del tratamiento”.
   • DESTINOS DE TRABAJO. El des­tino a un tra­ba­jo de los pre­sos pena­dos es obli­ga­to­rio y esto sig­ni­fi­ca que indi­vi­dual­men­te los pre­sos serán dis­tri­bui­dos por las ofer­tas que se den en cada cár­cel: auxi­liar de lim­pie­za, lim­pie­za de gale­rías, de ins­ta­la­cio­nes depor­ti­vas, de come­do­res, de talle­res, de patios, de retre­tes comu­nes, de la jefa­tu­ra de ser­vi­cio (fun­cio­na­rios), sala de fun­cio­na­rios, de cabi­nas de visi­tas, de salas de vis a vis, escue­las, biblio­te­ca, reco­gi­da de basu­ras, etc. Tam­bién tra­ba­jos en eco­no­ma­to, en enfer­me­ría, etc.
   • DAÑOS-REPARACION. Tam­bién se rea­li­zan tra­ba­jos remu­ne­ra­dos en talle­res, pin­tan­do cel­das, alba­ñi­le­ría, tra­ba­jan­do en la coci­na,… pero estos tra­ba­jos remu­ne­ra­dos tie­nen una nor­ma­ti­va que los pre­sos tie­nen que cum­plir, así lo reco­ge el Artícu­lo 72.5 de la LOGP en repa­rar daños: «la dis­po­si­ción a renun­ciar a una par­te del suel­do de mi des­tino remu­ne­ra­do para cubrir la res­pon­sa­bi­li­dad civil ori­gi­na­dos por el delito».En defi­ni­ti­va, como un pre­so común, por­tán­do­se muy bien con el fun­cio­na­rio de turno, res­pon­sa­ble del buen vis­to del des­tino, ya que le exi­gen un infor­me indi­vi­dua­li­za­do del com­por­ta­mien­to y bue­na con­duc­ta por par­te del Equi­po Téc­ni­co. Y ese mis­mo equi­po expo­ne a la Jun­ta de Tra­ta­mien­to la soli­ci­tud del per­mi­so (Articu­lo 47.2 de la LOGP).
   • CONTROL. Cuan­do el pre­so sale de per­mi­so, una vez pasa­dos los requi­si­tos y apro­ba­do por la Jun­ta de Tra­ta­mien­to, estan­do fue­ra el pre­so pasa­rá algu­nos con­tro­les, entre ellos el de pre­sen­tar­se a las Fuer­zas de Segu­ri­dad del Esta­do (zipa­yos, Guar­dia Civil, Poli­cía Nacio­nal, Poli­cía Foral) que depen­de de don­de ten­ga el domi­ci­lio el pre­so.Este pro­ce­so tie­ne su tiem­po por­que pue­den ser fre­na­dos los per­mi­sos y vuel­ta empe­zar. La con­de­na se va cumpliendo.
   • LIBERTAD CONDICIONAL. Para lle­gar a la liber­tad con­di­cio­nal está el Artícu­lo 90.1 del Códi­go Penal que exi­ge: «cla­si­fi­ca­do en ter­cer gra­do y que haya extin­gui­do las tres cuar­tas par­tes de la pena impues­ta y bue­na con­duc­ta». Asi­mis­mo exi­ge el Artícu­lo 90.8 del Códi­go Penal que reco­ge sobre terro­ris­tas y orga­ni­za­cio­nes cri­mi­na­les lo siguien­te: «…que sir­van sig­nos ine­quí­vo­cos de haber aban­do­na­do la acti­vi­dad delic­ti­va». Lo mis­mo resal­ta el Artícu­lo 102.5.C de la LOGP que vie­ne a decir: «per­te­nen­cia a orga­ni­za­cio­nes delic­ti­vas o ban­das arma­das, mien­tras no mues­tren, en ambos casos, sig­nos ine­quí­vo­cos de haber­se sus­traí­do a la dis­ci­pli­na inter­na de dichas orga­ni­za­cio­nes o bandas».Para con­ce­der la liber­tad con­di­cio­nal está cla­rí­si­mo el Artícu­lo 72.6 de la LOGP que exi­ge: «repa­ra­ción civil con sus ren­tas y patri­mo­nios, aban­do­nar los fines y los medios cola­bo­ran­do acti­va­men­te con las auto­ri­da­des, decla­rar expre­sa el repu­dio de sus acti­vi­da­des y aban­dono de la vio­len­cia y una peti­ción expre­sa de per­dón a las víc­ti­mas y des­vin­cu­lar­se de la orga­ni­za­ción y entorno».

   Estos son los pasos que actual­men­te mar­ca la lega­li­dad peni­ten­cia­ria. La via SORTU vie­ne a decir «que la Ley 7/​2003 reco­gi­da en el Artícu­lo 72.6 de la LOGP, es una ley de excep­ción que obs­ta­cu­li­za el poder acce­der a los bene­fi­cios peni­ten­cia­rios» ya que su plan­tea­mien­to es «uti­li­zar la lega­li­dad ordi­na­ria es un dere­cho que reclamamos».

   Para dero­gar dicha ley, la vía SORTU no plan­tea nin­gu­na actua­ción, sola­men­te está pen­san­do que Euro­pa diga algo o que se ablan­den un poco los Esta­dos espa­ñol y fran­cés. Aun así, qui­tan­do ese artícu­lo, se está plan­tean­do la rein­ser­ción social, pues solo el hecho de uti­li­zar la lega­li­dad ordi­na­ria es per­der el carác­ter polí­ti­co de los pre­sos vas­cos, es un arre­pen­ti­mien­to camu­fla­do, ya que el hecho de estar en manos de los equi­pos téc­ni­cos, de las Jun­tas de Tra­ta­mien­to, de los jue­ces de vigi­lan­cia, es una clau­di­ca­ción y una derro­ta per­so­nal como mili­tan­tes revo­lu­cio­na­rios, ade­más tam­bién tie­nen que pagar al Esta­do con la fir­ma de la renun­cia polí­ti­ca a la lucha arma­da, el reco­no­ci­mien­to del sufri­mien­to, daños gene­ra­dos, etc.

  3. Qué con­se­cuen­cias polí­ti­cas con­lle­va la vía SORTU:
   • Por mucho ampa­ro que quie­ran dar a los pre­sos polí­ti­cos, la vía SORTU no se dife­ren­cia en nada con otras vías, sea la vía Zumai, la vía Azka­rra­ga (hoy en SARE), la vía Lata­sa y últi­ma­men­te la vía Nan­cla­res, por­que aun­que cada una de ellas tuvie­ron su pro­pio pre­cio o lis­tón de pago al Esta­do espa­ñol, en la prác­ti­ca es lo mis­mo que la vía SORTU al admi­tir la acep­ta­ción de la lega­li­dad peni­ten­cia­ria y judicial.
   • Los ofi­cia­lis­tas (vía SORTU) están ges­tio­nan­do una derro­ta, ya que están dicien­do a los pre­sos polí­ti­cos que se bus­quen la vida por sí mismos.
   • Acep­tar la ley vigen­te, es reco­no­cer­se como pre­so social o pre­so común, al no haber razo­nes polí­ti­cas para la rea­li­za­ción de sus actos, se pier­de el carác­ter polí­ti­co, que es cla­ve para con­se­guir la amnis­tia y el reco­no­ci­mien­to de todos los derechos.
   • Ade­más, la des­po­li­ti­za­ción de los pre­sos trae con­si­go la des­po­li­ti­za­ción de las luchas popu­la­res y faci­li­ta su cri­mi­na­li­za­ción, pues apa­re­cen como delin­cuen­tes o cri­mi­na­les, ofre­cien­do faci­li­da­des a los esta­dos para seguir vul­ne­ran­do sus derechos.
   • Acep­tan­do la lega­li­dad peni­ten­cia­ria, es fal­so que se pue­dan supe­rar las con­se­cuen­cias del con­flic­to, dejan­do a las pró­xi­mas gene­ra­cio­nes una situa­ción muy dura.
   • La vía SORTU es una ren­di­ción encu­bier­ta, que con­lle­va­ría la agu­di­za­ción de situa­cio­nes repre­si­vas y de inde­fen­sión lími­te, sobre un sec­tor ejem­plar del colectivo.

En repre­sen­ta­ción del Movi­mien­to Pro Amnis­tia y Con­tra la Repre­sión de Hego Uri­be y Alde Zaharra:

Jose Manuel Jose­fo Ribe­ro Marcos

Iña­ki Egi­luz Sagastizabal

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.