Sor­tu bidea /​La vía Sortu

Gaur egun aurrez aurre­koak diren bi estra­te­gia dau­de; pre­so, ihes­la­ri eta depor­ta­tu poli­ti­koen gaia­ri heltzeko.

Alde bate­tik bide ofi­zia­lis­ta dago, SORTU alder­diak zuzen­du­ta­koa eta bana­ka­ko irten­bi­deak bul­tza­tuz, eten­ga­be EPPK eta pre­soen kolek­ti­boa kar­tze­la lege­dia eta lege judi­zia­la onar­tze­ra behar­tuz, horre­la esta­tu espai­niar zein fran­tse­sak pre­so eta erre­fu­xia­tu poli­ti­koen aur­ka dara­ma­ten poli­ti­ka kri­mi­na­la bigun­du­ko dutelakoan.

Azken garaie­tan, bide ofi­zia­lis­tak tak­ti­ka alda­tu du «amnis­tia» hitza ez da hitz debe­ka­tua euren hiz­te­gian, orain due­la gutxi moduan, eta berau era­bil­tzen hasiak dira, bero­nek duen esa­nahi iraul­tzai­le eta askatzai­lea ken­duz. Itxu­raz ofi­zia­lis­tek amnis­tia­ra bidean kokatzen dute euren burua orain, bai­na egia esan Sor­tu bidea defen­datzen dute. Are gehia­go, jakin bada­ki­te bide horre­kin ez dagoe­la irten­bi­de­rik, inon­go nora­bi­de­rik ez duen bidea dela, bide hila eta ez due­la amnis­tia ekarriko.

 1. Sor­tu bidearen azal­pen juri­di­koa, SOR­TU­ko bul­tzatzai­le eta kide den Iñi­go Irui­nek egin du.

  Abo­ka­tu honek, lehe­nik eta behin pre­so poli­ti­koen aska­pe­ne­ra­ko kar­tze­la legea­ren zail­ta­su­nak onar­tzen ditu: «pue­de resul­tar des­es­pe­ran­za­dor para pre­sos y/​o fami­lia­res, sobre todo los con­de­na­dos tras el 2003 y que car­gan con gran­des penas».

  Pre­soen egoe­ra pena­la­ri so egi­nez berak egi­ten dituen blo­keak, aurre­tiaz azal­du­ta­koa baiez­tatze­ra datoz, 238 pre­so poli­ti­ko kale­ra ate­ratze­ko inon­go auke­ra­rik gabe, gero erre­den­tzioak ken­du zituen 1995ko kodea­re­kin dau­den 157 pre­soak dau­de eta azke­nik 7/​2003 legea­ren zain dau­den 69 preso.

  Hau da Iñi­go Irui­nen hitze­tan egun­go egoe­ra 7/​2003 legea­ren (bal­din­tza­pe­ko aska­ta­su­na­ren ingu­ruan ELOO-ren 72.6 Arti­ku­lua bil­tzen du) ingu­ruan, non zera dion: «dero­gar­la no pare­ce algo fac­ti­ble por el momen­to». Kon­tuan izan behar da 7/​2003 lege hau ez dagoe­la ETA­ko pre­soei baka­rrik zuzen­dua, pre­so isla­mia­rrei eta borro­ka arma­tua era­bi­li­ko luke­teen etor­ki­zu­ne­ko era­kun­deei ere.

  Horre­ga­tik, bes­te arra­zoi batzuen artean, Espai­niar Esta­tuak ez dau­ka berau ken­tze­ko inola­ko inten­tzio­rik, eta Lege Orga­ni­koa iza­ki espai­niar Par­la­men­tu eta Sena­tu­ko gehien­goa behar dira indar­ga­betze­ko. Beraz, Sor­tu bidea proiek­tu hila dela badakite.

  Bes­te alde bate­tik, Sor­tu bideak ondo­ren­goa dio: «que no sería lo mis­mo si la com­pe­ten­cia en mate­ria peni­ten­cia­ria fue­ra tras­pa­sa­da al Gobierno Vas­co o Nava­rro». Hemen gezu­rre­tan ari dira, Lege Orga­ni­koa iza­ki Espai­niar Esta­tu osoa­ren­tzat da, beraz nahi­taez bete­beha­rre­koa EAE eta NFA-ko epai­leen­tzat, hau horre­la trans­fe­ren­tzia­ren bai­tan doa ELOO-ko 72.6 legea.

  Iñi­go Irui­nek ETA-pmko kideen askatzeaz ere hitz egi­ten du, (garai horre­tan ez zegoen 7/​2003 legea) eta hau gogo­ratzen du: «las excar­ce­la­cio­nes en 1983 de ex miem­bros de ETA-pm, un ejem­plo de cómo el cri­te­rio polí­ti­co abre la vía a solu­cio­nar en momen­tos y cir­cuns­tan­cias con­cre­tas». Hau horre­la Ezker Aber­tza­leak damu­tu eta Espai­niar Esta­tua­ren lagun­tzai­letzat jo zituen, are gehia­go, Jon Idi­go­ra­sen «El hijo de Jua­ni­ta Gerri­ka­bei­tia» libu­ruak zera dio: «era un pro­ce­so para liqui­dar y rein­ser­tar a los poli­mi­lis», eta jarraitzen du: «por­que, en pri­mer lugar, en la Izquier­da Aber­tza­le afor­tu­na­da­men­te no exis­tía nin­gún Ban­drés ni nin­gu­na EE capa­ces de seme­jan­te trai­ción; en segun­do lugar, excep­tuan­do unas pocas indi­vi­dua­li­da­des que, derro­ta­das psi­co­ló­gi­ca­men­te, acep­ta­ron la rein­ser­ción, prác­ti­ca­men­te la tota­li­dad del colec­ti­vo de pri­sio­ne­ros polí­ti­cos pre­fi­rie­ron acep­tar la tre­men­da repre­sión en las cár­ce­les antes que acep­tar cual­quier medi­da degra­dan­te e indig­na, como era la reinserción».

  Ondo ira­ku­rri Jon Idi­go­ra­sen azken hitz hauek, zoritxa­rrez Ezker Aber­tza­lea­ren zati batean badi­tu­gu Ban­dres eta EE bat.

 2. Kar­tze­la barru­ko gaur egun­go egoe­ra, dis­per­tsioa, bakar­tzeak, bizi oso­ko zigo­rrak, jipoiak, inti­mi­ta­te­rik eza, komu­ni­ka­zioe­tan murriz­ke­tak, tor­tu­ra eta heriotza dira. Hau da 55 urte­tan zehar eus­kal pre­so poli­ti­koek Esta­tu Espai­niar eta Fran­tse­sa­ren­gan­dik jasan dute­na. Gaur egun 386 pre­so poli­ti­ko dau­de, 299 Espai­niar kar­tze­le­tan, 85 Fran­tzia­koe­tan, 1 Por­tu­ga­len eta 1 Suitzan.

  Esta­tu Espai­nia­rre­ko 47 kar­tze­le­tan eta Fran­tziar Esta­tu­ko 25etan saka­ba­na­tuak dau­de eta kar­tze­la barruan modu­lue­tan banan­duak. Ezin ahaz­tu 55 urte haue­tan kar­tze­la poli­ti­ka kri­mi­na­lak 26 eus­kal pre­so poli­ti­ko erail ditue­la eta gaur egun 10 eus­kal pre­so poli­ti­ko dau­de­la gai­xo­ta­sun larrie­kin. Hau da gaur egun­go egoe­ra eta Sor­tu bideak marraz­ten duen moduan espetxe legea onar­tzean hauek dira eman behar dituz­ten pausuak:

  • GRADUAK. Egun­go espetxe legeak pre­soak sail­katze­ko hiru mai­la ditu: lehen, biga­rren eta hiru­ga­rren gra­dua. Pre­so poli­ti­ko gehie­nak lehen gra­duan dau­de sail­ka­tuak. Gra­du alda­ke­ta guz­tiak ELOO eta kar­tze­la arau­dian dau­de jasoak eta ondo­ren­goak dira eman beha­rre­ko pau­suak.

   Lehe­nik pre­soa Lan­tal­de Tek­ni­koa­ren (tra­ta­men­du zuzen­da­ri ordea, psi­ko­lo­goa, lege­la­ria, sozio­lo­goa, hezitzai­lea eta gizar­te lan­gi­lea) aurre­tik pasatzen da, non pre­soa­ren per­fi­la, zigo­rra, dara­man den­bo­ra onar­pe­na eta era­kun­de arma­tua­ren mili­tan­tzia­ri uko egin iza­na azter­tzen da (90.8 arti­ku­lua) zin­tzo­ta­sun osoz onar­tuz era­gin­da­ko eta esku­bi­deen zapal­kun­tza­ri aurre egi­te­ko era­bi­li­ta­ko borro­ka mol­dea­ri uko egin behar dio, zigo­rra­ren laur­den bat betea izan eta jarre­ra ego­kia era­kutsi. Azken hau EH-Bil­duk eta EPP­Kren 2013ko aben­dua­ren 28ko agi­rian batzen da.

   Lan­tal­de Tek­ni­koak txos­te­na egin ondo­ren, honek Tra­ta­men­du Batzor­dea­ri (Tra­ta­men­du eta Medi­ku Zuzen­da­ri Ordeak, Gizar­te­ratze Zen­tro­ko Zuzen­da­ri Ordea, Gizar­te Lan­gi­lea, Hezitzai­lea, Zer­bitzu Zuzen­da­ria, ELOO­ko 27.2 Arti­ku­lua) eskatzen dio eta honek era­ba­ki­ko du.

  • LEKUALDATZEA. Biga­rren gra­duan egon­da, pre­soek euren bizi­le­ku­tik hur­bi­len dagoen kar­tze­la­ra lekual­datzea eska­tu deza­ke, hau da, pre­soa indi­bi­dual­ki Tra­ta­men­du Batzor­dea­ri eskatzen dio eta bere esku dago, beraz, Espetxe Ins­ti­tu­zioen (Bar­ne Ara­zoe­ta­ko Minis­te­rioa).

   Pro­ze­su honek bere pau­suak eta den­bo­ra behar ditu, eta gaitzetsia edo onar­tua izan dai­te­ke, bai­na beti amo­re ema­naz eta euren esku.

  • BAIMENAK. Biga­rren gra­duan egon­da, pre­soak bai­me­nak eska­tu ditza­ke (ELOO 47.2 Arti­ku­lua eta KA 154 Arti­ku­lua). Bai­me­nek Tal­de Tek­ni­koa­ren txos­ten bat behar dute non zigo­rra­ren laur­den bat betea due­la eta jarre­ra ona dau­ka­la onar­tzen den. Txos­te­nak pre­soak kar­tze­la barruan dau­kan des­ti­noa ere aipa­tu behar du. ELOO­ko 29.2 Arti­ku­luak dion moduan: «…todo interno debe­rá con­tri­buir al buen orden, lim­pie­za e higie­ne del esta­ble­ci­mien­to, sien­do regla­men­ta­ria­men­te deter­mi­nan­te los tra­ba­jos orga­ni­za­dos a dichos fines». Azpi­ma­rratze­koa da ere ELOO­ko 26. Arti­ku­luak dioe­na: «que el tra­ba­jo será con­si­de­ra­do como un dere­cho y como un deber del interno, sien­do un ele­men­to fun­da­men­tal del tratamiento».
  • LAN DESTINOAK. Zigor­tu­ta­ko pre­soen­tzat des­ti­noak derri­go­rrez­koak dira eta honek bana­ka kar­tze­la bakoitzean ema­ten diren eskain­tzen ara­be­ra anto­la­tuak izan­go dire­la esan nahi du (gar­bi­ke­ta lagun­tzai­le, modu­luen gar­bi­ke­ta, kirol ins­ta­la­zioe­na, jan­to­kie­na, patioa­re­na, komu­ne­na, zer­bitzu buru­za­gitza­re­na (fun­tzio­na­rioak) fun­tzio­na­rioen egon­ge­la, bisi­ta-lekue­na, vis a vis gele­na … Horrez gain eko­no­ma­toan, eri­zain­tzan … lanak ere.
  • KALTE-KONPONKETAK. Ordain­du­ta­ko lanak ere badau­de, tai­le­rre­tan, zie­gak mar­gotzen, itur­gin­tzan, sukal­dean lanean … bai­na ELOO 72.5 Arti­ku­luak bar­ne­bil­tzen moduan, lan hauek pre­soak bete beha­rre­ko arau batzuk ditu: «la dis­po­si­ción a renun­ciar a una par­te del suel­do de mi des­tino remu­ne­ra­do para cubrir la res­pon­sa­bi­li­dad civil ori­gi­na­dos por el deli­to».

   Azken finean, pre­so arrunt baten moduan, des­ti­noa era­ba­kitzen duen fun­tzio­na­rioa­re­kin ondo por­ta­tuz, Lan­tal­de Tek­ni­koak bera­ri eskatzen bai dio joka­bi­de ego­kia­ren eta jarre­ra ona­ren txos­te­na. Eta lan­tal­de horrek aur­kez­ten du Tra­ta­men­du Batzor­dean bai­men eskae­ra (ELOO 47.2 Artikulua).

  • KONTROLA. Behin bal­din­tzak bete­ta, Tra­ta­men­du Batzor­deak eskae­ra onar­tu eta gero, kalean egon­da pre­soak kon­trol batzuk iga­ro behar ditu, euren artean Esta­tu­ko Segur­ta­sun Inda­rren aurrean aur­kez­tuz (Zipaioak, Guar­dia Zibi­la, Poli­zi Nazio­na­la, Foru Poli­zia) bere bizi­le­kua­ren ara­be­ra.

   Pro­ze­su honek bere den­bo­rak behar ditu, bai­men­du gel­di­tuak izan dai­tez­kee­la­ko eta berri­ro hasie­ra­ra. Zigo­rra betetzen doa.

  • BALDINTZAPEKO ASKATASUNA. Bal­din­tza­pe­ko aska­ta­su­na lor­tze­ko Zigor Kode­ko 90.1 Arti­ku­lua dago, zei­nek hau eskatzen duen: «cla­si­fi­ca­do en ter­cer gra­do y que haya extin­gui­do las tres cuar­tas par­tes de la pena impues­ta y bue­na con­duc­ta». Hala­ber terro­ris­moa eta era­kun­de kri­mi­na­len ingu­ruan Zigor Kode­ko 90.8 Arti­ku­luak: «…que sir­van sig­nos ine­quí­vo­cos de haber aban­do­na­do la acti­vi­dad delic­ti­va». Ber­di­na eskatzen du ELOO­ko 102.5 Arti­ku­luak: «per­te­nen­cia a orga­ni­za­cio­nes delic­ti­vas o ban­das arma­das, mien­tras no mues­tren, en ambos casos, sig­nos ine­quí­vo­cos de haber­se sus­traí­do a la dis­ci­pli­na inter­na de dichas orga­ni­za­cio­nes o ban­das».

   Bal­din­tza­pe­ko aska­ta­su­na onar­tze­ko argi eta gar­bi dago ELOO­ko 72.6 Arti­ku­luak eskatzen due­na: «repa­ra­ción civil con sus ren­tas y patri­mo­nios, aban­do­nar los fines y los medios cola­bo­ran­do acti­va­men­te con las auto­ri­da­des, decla­rar expre­sa el repu­dio de sus acti­vi­da­des y aban­dono de la vio­len­cia y una peti­ción expre­sa de per­dón a las víc­ti­mas y des­vin­cu­lar­se de la orga­ni­za­ción y entorno».

  Hauek dira kar­tze­la lege­diak mar­katzen dituen pau­suak. Sor­tu bideak ondo­ren­goa dio:

  «que la Ley 7/​2003 reco­gi­da en el Artícu­lo 72.6 de la LOGP, es una ley de excep­ción que obs­ta­cu­li­za el poder acce­der a los bene­fi­cios peni­ten­cia­rios» eta euren plan­te­amen­dua da «uti­li­zar la lega­li­dad ordi­na­ria es un dere­cho que reclamamos».

  Lege hau indar­ga­betze­ko, Sor­tu bideak ez du inon­go ekin­tza­rik aur­kez­ten, Esta­tu Espai­niar zein Fran­tse­sa­ren bigun­tzea eta Euro­pak esan deza­kee­na­ren zain dago.

  Hala ere, arti­ku­lu hau ken­du­ta, bir­gi­zar­te­ratzea plan­te­atzen ari da, lege­di oro­ko­rra era­bil­tze hutsak eus­kal pre­soen izae­ra poli­ti­koa gal­tzea dakar, mozo­rro­tu­ta­ko damutzea da, izan ere Lan­tal­de Tek­ni­koa­ren, Tra­ta­men­du Batzor­dea­ren, epai­leen esku ego­tea, amo­re ema­tea eta mili­tan­te iraul­tzai­leen­tzat porrot per­tso­na­la da. Gai­ne­ra borro­ka arma­tua arbuia­tuz, era­gin­da­ko sufri­men­dua onar­tuz, era­gin­da­ko kal­teak onar­tuz ordain­du behar zaio estatuari.

 3. Sor­tu bideak dakar­tzan ondo­rio politikoak: 
  • Pre­so poli­ti­koei babe­sa eman nahi arren, Sor­tu bideak ez du inon­go ezber­din­ta­su­nik Zumai, Azka­rra­ga (gaur egun SAREn), Lata­sa edo Nan­cla­res bidee­kin. Bakoitzean esta­tua­ri ordain­du beha­rre­ko pre­zioa edo­zein zela­rik ere, finean guz­tiak ber­di­na dira, espetxe legea­ren eta lege judi­zia­la­ren onarpena.
  • Ofi­zia­lis­tak (Sor­tu bidea) porrot baten ges­tioan ari dira, pre­soak irten­bi­de per­tso­na­lak bilatze­ra eramanaz.
  • Egun dagoen legea onar­tzea, bere burua pre­so arrunt edo pre­so sozial moduan kokatzea da, izae­ra poli­ti­koa gal­tzen da, zein amnis­tia eta esku­bi­de oro lor­tze­ko ezin­bes­te­koa den.
  • Gai­ne­ra pre­soen izae­ra poli­ti­koa­ren gale­rak, gizar­te borro­ken izae­ra poli­ti­koa­ren gale­ra dakar, euren kri­mi­na­li­za­zioa erraz­tuz, pre­soak kri­mi­nal moduan azal­tzen dira, esta­tuei euren esku­bi­deak urratsen jarraitze­ko erraz­ta­su­nak emanaz.
  • Inda­rrean dagoen kar­tze­la lege­dia onar­tuz, gataz­ka­ren ondo­rioak gain­di­tu dai­tez­kee­la gezu­rra da, hurren­go belau­nal­diei egoe­ra latza uzten zaielarik.
  • Sor­tu bidea, mozo­rro­tu­ta­ko amo­re ema­te bat da, zei­nek egoe­ra erre­pre­si­boen gogor­tzea eka­rri­ko lukeen, estra­te­giak eza­rri­ta­ko bide­tik ate­ratzen dire­nen­tza­ko bereziki.

Hego Uri­be eta Alde Zaha­rra­ko Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ren izenean:

Iña­ki Egi­luz Sagastizabal

Jose Manuel «Jose­fo» Ribe­ro Marcos


¿Qué es la vía SORTU?

A día de hoy, exis­ten dos estra­te­gias fron­ta­les para abor­dar la situa­ción de los pre­sos polí­ti­cos y la de los refu­gia­dos y depor­ta­dos políticos.

Una de ellas es la línea ofi­cia­lis­ta, que está mar­ca­da por el par­ti­do SORTU, que se diri­ge por vías posi­bi­lis­tas apo­yan­do sali­das indi­vi­dua­les y obli­gan­do cons­tan­te­men­te al EPPK y al colec­ti­vo de pre­sos polí­ti­cos a acep­tar la lega­li­dad peni­ten­cia­ria y judi­cial, pen­san­do así que los Esta­dos espa­ñol y fran­cés ablan­da­ran un poco su polí­ti­ca cri­mi­nal con­tra los pre­sos y los refu­gia­dos polí­ti­cos vascos.

Últi­ma­men­te la línea ofi­cia­lis­ta ha cam­bia­do de tác­ti­ca, la pala­bra «amnis­tía» ya no es tabú en su len­gua­je como ha sido has­ta hace muy poco y ha comen­za­do a uti­li­zar el tér­mino, para mejor, vaciar­lo de su con­te­ni­do libe­ra­dor y revo­lu­cio­na­rio. Apa­ren­te­men­te, los ofi­cia­lis­tas aho­ra lo sitúan «en la direc­ción de la amnis­tia», pero, en reali­dad, defien­den la vía SORTU con todo su poten­cial. Es más, saben que con dicha vía no hay reco­rri­do, es una vía muer­ta que no va en nin­gu­na direc­ción, ni a con­se­guir la amnistía.

  1. La expli­ca­ción jurí­di­ca de la vía SORTU ha sido rea­li­za­da por el pro­mo­tor y miem­bro de SORTU, el abo­ga­do Iñi­go Iruin.Este juris­ta, en pri­mer lugar, admi­te que la lega­li­dad peni­ten­cia­ria es muy difi­cul­to­sa para la sali­da de los pre­sos polí­ti­cos vas­cos: «pue­de resul­tar des­es­pe­ran­za­dor para pre­sos y/​o fami­lia­res, sobre todo los con­de­na­dos tras el 2003 y que car­gan con gran­des penas».Los blo­ques que él mis­mo disec­cio­na sobre la situa­ción penal de los pre­sos, vie­ne a con­fir­mar que lo que se ha expues­to ante­rior­men­te serían 238 pre­sos polí­ti­cos con nula posi­bi­li­dad de salir a la calle, lue­go están 157 pre­sos que están por el códi­go de 1995 que eli­mi­nó las reden­cio­nes y 69 pre­sos a expen­sas de la Ley 7/​2003 y etc.

   Este es el pano­ra­ma actual, que según el abo­ga­do Iñi­go Iruin, con rela­ción a la Ley 7/​2003 (reco­ge el Artícu­lo 72.6 de la LOGP sobre liber­tad con­di­cio­nal) que expre­sa: «dero­gar­la no pare­ce algo fac­ti­ble por el momen­to». Hay que tener en cuen­ta que esta Ley 7/​2003 no solo está regu­la­da para los pre­sos de ETA, sino tam­bién para los pre­sos isla­mis­tas y para futu­ras orga­ni­za­cio­nes polí­ti­cas que prac­ti­quen la lucha armada.

   Por eso y por otras razo­nes, el Esta­do espa­ñol no tie­ne nin­gu­na inten­ción de dero­gar­la y al ser una Ley Orgá­ni­ca depen­de de la mayo­ría del Par­la­men­to y del Sena­do espa­ñol. Así pues, la vía SORTU en este tema está ven­dien­do humo y sabe que su vía es un pro­yec­to muerto.

   Por otro lado, la vía SORTU dice «que no sería lo mis­mo si la com­pe­ten­cia en mate­ria peni­ten­cia­ria fue­ra tras­pa­sa­da al Gobierno Vas­co o Nava­rro». Aquí se está min­tien­do, por­que al ser una Ley Orgá­ni­ca es para todo el Esta­do espa­ñol y por lo tan­to para los jue­ces de la CAV y CFN es de obli­ga­to­rio cum­pli­mien­to, por lo que en el tras­pa­so, el Artícu­lo 72.6 de la LOGP va en el lote.

   Tam­bién comen­ta Iñi­go Iruin sobre las excar­ce­la­cio­nes de ETA-pm (por cier­to en aque­lla épo­ca no exis­tía la Ley 7/​2003) que vie­ne a recor­dar: «las excar­ce­la­cio­nes en 1983 de ex miem­bros de ETA-pm, un ejem­plo de cómo el cri­te­rio polí­ti­co abre la vía a solu­cio­nar en momen­tos y cir­cuns­tan­cias con­cre­tas». Pues bien, la Izquier­da Aber­tza­le les tachó de arre­pen­ti­dos y cola­bo­ra­do­res del Esta­do espa­ñol, es más, Jon Idi­go­ras comen­ta en el libro El Hijo de Jua­ni­ta Gerri­ka­bei­tia, lo siguien­te: «era un pro­ce­so para liqui­dar y rein­ser­tar a los poli­mi­lis», y sigue: «por­que en pri­mer lugar, en la Izquier­da Aber­tza­le, afor­tu­na­da­men­te no exis­tía nin­gún Ban­drés ni nin­gu­na EE capa­ces de seme­jan­te trai­ción; en segun­do lugar, excep­tuan­do unas pocas indi­vi­dua­li­da­des que, derro­ta­das psi­co­ló­gi­ca­men­te, acep­ta­ron la rein­ser­ción, prác­ti­ca­men­te la tota­li­dad del colec­ti­vo de pri­sio­ne­ros polí­ti­cos pre­fi­rie­ron acep­tar la tre­men­da repre­sión en las cár­ce­les antes que acep­tar cual­quier medi­da degra­dan­te e indig­na, como era la reinserción».

   Léa­se bien esta últi­ma expo­si­ción de Jon Idi­go­ras, por­que tene­mos que decir que en una par­te de la Izquier­da Aber­tza­le, des­afor­tu­na­da­men­te, sí exis­te un Ban­drés y una EE.

  2. Den­tro de las cár­ce­les, lo que exis­te actual­men­te es la dis­per­sión, ais­la­mien­to, cade­nas per­pe­tuas, veja­cio­nes, pali­zas, vul­ne­ra­ción de la inti­mi­dad, res­tric­cio­nes en las comu­ni­ca­cio­nes, tor­tu­ra y muer­te. Eso es lo que los pre­sos polí­ti­cos vas­cos han reci­bi­do de los esta­dos espa­ñol y fran­cés duran­te 55 años. Hoy en día siguen estan­do 386 pre­sos polí­ti­cos, de ellos 299 en cár­ce­les espa­ño­las, 85 en cár­ce­les fran­ce­sas, uno en Por­tu­gal y uno en Sui­za. Están dis­per­sa­dos en 47 cár­ce­les del esta­do espa­ñol y 25 del esta­do fran­cés y den­tro de las mis­mas cár­ce­les, dis­per­sa­dos por modu­los. Asi­mis­mo, en estos 55 años han sido ase­si­na­dos por la cri­mi­nal polí­ti­ca peni­ten­cia­ria 26 pre­sos polí­ti­cos vas­cos, como actual­men­te hay 10 pre­sos polí­ti­cos vas­cos con enfer­me­da­des gra­ves. Pues bien, esta es la situa­ción actual y si des­bro­za­mos los pasos que tie­nen que dar los pre­sos polí­ti­cos vas­cos cuan­do acep­ten la ley vigen­te peni­ten­cia­ria, como mar­ca la vía SORTU, sería así: 
   • GRADOS. En la vigen­te ley peni­ten­cia­ria exis­ten tres for­mas de cla­si­fi­ca­ción para los pre­sos en gene­ral: pri­me­ro, segun­do y ter­cer gra­do. Los pre­sos polí­ti­cos en su mayo­ría están cla­si­fi­ca­dos en pri­mer gra­do. Todo cam­bio de gra­do está reco­gi­do en la Ley Orgá­ni­ca Gene­ral Peni­ten­cia­ria (LOGP) y en el Regla­men­to Peni­ten­cia­rio (RP) y el pro­ce­so para lle­var a cabo esos cam­bios es, en un pri­mer lugar, cuan­do el pre­so pasa­ría por el Equi­po Téc­ni­co (sub­di­rec­tor de tra­ta­mien­to, psi­có­lo­go, juris­ta, soció­lo­go, edu­ca­dor y tra­ba­ja­dor social…) que estu­dia e infor­ma sobre el per­fil del pre­so, con­de­na, tiem­po que lle­va, rela­cio­nes fami­lia­res, bue­na con­duc­ta y por supues­to, la acep­ta­ción de la con­de­na, aban­dono de la per­te­nen­cia a orga­ni­za­ción arma­da (Artícu­lo 90.8 Códi­go Penal), reco­no­ci­mien­to con toda sin­ce­ri­dad el sufri­mien­to y daño mul­ti­la­te­ral gene­ra­dos. Como tam­bién renun­cia al empleo del méto­do uti­li­za­do en el pasa­do para hacer fren­te a la impo­si­ción, repre­sión y vul­ne­ra­ción de dere­chos y des­pués de haber cum­pli­do la cuar­ta par­te de la con­de­na y no obser­var mala con­duc­ta. Esto últi­mo está reco­gi­do en EH Bil­du y en el docu­men­to del 28 de diciem­bre de 2013 del EPPK.Una vez que el Equi­po Téc­ni­co rea­li­za el infor­me, este soli­ci­ta a la Jun­ta de Tra­ta­mien­to (Sub­di­rec­tor de Tra­ta­mien­to, Sub­di­rec­tor Médi­co, Sub­di­rec­tor del Cen­tro de Inser­ción Social, Tra­ba­ja­dor Social, Edu­ca­dor o Coor­di­na­dor del Cen­tro de Inser­ción Social, un Jefe de Ser­vi­cio, Artícu­lo 272 de la LOGP) el cam­bio de gra­do y toma­rá una decisión.
   • TRASLADOS. Estan­do en segun­do gra­do, el pre­so pue­de soli­ci­tar el tras­la­do a la pri­sión más cer­ca­na de su domi­ci­lio, es decir, que el pre­so indi­vi­dual­men­te está en manos de la Jun­ta de Tra­ta­mien­to, en defi­ni­ti­va en manos de Ins­ti­tu­cio­nes Peni­ten­cia­rias (Minis­te­rio del Inte­rior).Todo este pro­ce­so tie­ne sus pasos, su tiem­po, pue­de ser dene­ga­do, apro­ba­do, siem­pre clau­di­can­do y en manos de ellos.
   • PERMISOS. Una vez en segun­do gra­do el pre­so pue­de soli­ci­tar el per­mi­so (Artícu­lo 47.2 de LOGP y Artícu­lo 154 de RP) que exi­ge un infor­me del Equi­po Téc­ni­co “que haya extin­gui­do la cuar­ta par­te de la con­de­na y no obser­ve mala con­duc­ta”. Tam­bién exi­ge que el pre­so ten­ga un des­tino den­tro de la pri­sión. Como reco­ge el Artícu­lo 29.2 de la LOGP que dice: “…todo interno debe­rá con­tri­buir al buen orden, lim­pie­za e higie­ne del esta­ble­ci­mien­to, sien­do regla­men­ta­ria­men­te deter­mi­nan­te los tra­ba­jos orga­ni­za­dos a dichos fines”. Recal­car tam­bién que el Articu­lo 26 de la LOGP esta­ble­ce: “que el tra­ba­jo será con­si­de­ra­do como un dere­cho y como un deber del interno, sien­do un ele­men­to fun­da­men­tal del tratamiento”.
   • DESTINOS DE TRABAJO. El des­tino a un tra­ba­jo de los pre­sos pena­dos es obli­ga­to­rio y esto sig­ni­fi­ca que indi­vi­dual­men­te los pre­sos serán dis­tri­bui­dos por las ofer­tas que se den en cada cár­cel: auxi­liar de lim­pie­za, lim­pie­za de gale­rías, de ins­ta­la­cio­nes depor­ti­vas, de come­do­res, de talle­res, de patios, de retre­tes comu­nes, de la jefa­tu­ra de ser­vi­cio (fun­cio­na­rios), sala de fun­cio­na­rios, de cabi­nas de visi­tas, de salas de vis a vis, escue­las, biblio­te­ca, reco­gi­da de basu­ras, etc. Tam­bién tra­ba­jos en eco­no­ma­to, en enfer­me­ría, etc.
   • DAÑOS-REPARACION. Tam­bién se rea­li­zan tra­ba­jos remu­ne­ra­dos en talle­res, pin­tan­do cel­das, alba­ñi­le­ría, tra­ba­jan­do en la coci­na,… pero estos tra­ba­jos remu­ne­ra­dos tie­nen una nor­ma­ti­va que los pre­sos tie­nen que cum­plir, así lo reco­ge el Artícu­lo 72.5 de la LOGP en repa­rar daños: «la dis­po­si­ción a renun­ciar a una par­te del suel­do de mi des­tino remu­ne­ra­do para cubrir la res­pon­sa­bi­li­dad civil ori­gi­na­dos por el delito».En defi­ni­ti­va, como un pre­so común, por­tán­do­se muy bien con el fun­cio­na­rio de turno, res­pon­sa­ble del buen vis­to del des­tino, ya que le exi­gen un infor­me indi­vi­dua­li­za­do del com­por­ta­mien­to y bue­na con­duc­ta por par­te del Equi­po Téc­ni­co. Y ese mis­mo equi­po expo­ne a la Jun­ta de Tra­ta­mien­to la soli­ci­tud del per­mi­so (Articu­lo 47.2 de la LOGP).
   • CONTROL. Cuan­do el pre­so sale de per­mi­so, una vez pasa­dos los requi­si­tos y apro­ba­do por la Jun­ta de Tra­ta­mien­to, estan­do fue­ra el pre­so pasa­rá algu­nos con­tro­les, entre ellos el de pre­sen­tar­se a las Fuer­zas de Segu­ri­dad del Esta­do (zipa­yos, Guar­dia Civil, Poli­cía Nacio­nal, Poli­cía Foral) que depen­de de don­de ten­ga el domi­ci­lio el pre­so.Este pro­ce­so tie­ne su tiem­po por­que pue­den ser fre­na­dos los per­mi­sos y vuel­ta empe­zar. La con­de­na se va cumpliendo.
   • LIBERTAD CONDICIONAL. Para lle­gar a la liber­tad con­di­cio­nal está el Artícu­lo 90.1 del Códi­go Penal que exi­ge: «cla­si­fi­ca­do en ter­cer gra­do y que haya extin­gui­do las tres cuar­tas par­tes de la pena impues­ta y bue­na con­duc­ta». Asi­mis­mo exi­ge el Artícu­lo 90.8 del Códi­go Penal que reco­ge sobre terro­ris­tas y orga­ni­za­cio­nes cri­mi­na­les lo siguien­te: «…que sir­van sig­nos ine­quí­vo­cos de haber aban­do­na­do la acti­vi­dad delic­ti­va». Lo mis­mo resal­ta el Artícu­lo 102.5.C de la LOGP que vie­ne a decir: «per­te­nen­cia a orga­ni­za­cio­nes delic­ti­vas o ban­das arma­das, mien­tras no mues­tren, en ambos casos, sig­nos ine­quí­vo­cos de haber­se sus­traí­do a la dis­ci­pli­na inter­na de dichas orga­ni­za­cio­nes o bandas».Para con­ce­der la liber­tad con­di­cio­nal está cla­rí­si­mo el Artícu­lo 72.6 de la LOGP que exi­ge: «repa­ra­ción civil con sus ren­tas y patri­mo­nios, aban­do­nar los fines y los medios cola­bo­ran­do acti­va­men­te con las auto­ri­da­des, decla­rar expre­sa el repu­dio de sus acti­vi­da­des y aban­dono de la vio­len­cia y una peti­ción expre­sa de per­dón a las víc­ti­mas y des­vin­cu­lar­se de la orga­ni­za­ción y entorno».

   Estos son los pasos que actual­men­te mar­ca la lega­li­dad peni­ten­cia­ria. La via SORTU vie­ne a decir «que la Ley 7/​2003 reco­gi­da en el Artícu­lo 72.6 de la LOGP, es una ley de excep­ción que obs­ta­cu­li­za el poder acce­der a los bene­fi­cios peni­ten­cia­rios» ya que su plan­tea­mien­to es «uti­li­zar la lega­li­dad ordi­na­ria es un dere­cho que reclamamos».

   Para dero­gar dicha ley, la vía SORTU no plan­tea nin­gu­na actua­ción, sola­men­te está pen­san­do que Euro­pa diga algo o que se ablan­den un poco los Esta­dos espa­ñol y fran­cés. Aun así, qui­tan­do ese artícu­lo, se está plan­tean­do la rein­ser­ción social, pues solo el hecho de uti­li­zar la lega­li­dad ordi­na­ria es per­der el carác­ter polí­ti­co de los pre­sos vas­cos, es un arre­pen­ti­mien­to camu­fla­do, ya que el hecho de estar en manos de los equi­pos téc­ni­cos, de las Jun­tas de Tra­ta­mien­to, de los jue­ces de vigi­lan­cia, es una clau­di­ca­ción y una derro­ta per­so­nal como mili­tan­tes revo­lu­cio­na­rios, ade­más tam­bién tie­nen que pagar al Esta­do con la fir­ma de la renun­cia polí­ti­ca a la lucha arma­da, el reco­no­ci­mien­to del sufri­mien­to, daños gene­ra­dos, etc.

  3. Qué con­se­cuen­cias polí­ti­cas con­lle­va la vía SORTU:
   • Por mucho ampa­ro que quie­ran dar a los pre­sos polí­ti­cos, la vía SORTU no se dife­ren­cia en nada con otras vías, sea la vía Zumai, la vía Azka­rra­ga (hoy en SARE), la vía Lata­sa y últi­ma­men­te la vía Nan­cla­res, por­que aun­que cada una de ellas tuvie­ron su pro­pio pre­cio o lis­tón de pago al Esta­do espa­ñol, en la prác­ti­ca es lo mis­mo que la vía SORTU al admi­tir la acep­ta­ción de la lega­li­dad peni­ten­cia­ria y judicial.
   • Los ofi­cia­lis­tas (vía SORTU) están ges­tio­nan­do una derro­ta, ya que están dicien­do a los pre­sos polí­ti­cos que se bus­quen la vida por sí mismos.
   • Acep­tar la ley vigen­te, es reco­no­cer­se como pre­so social o pre­so común, al no haber razo­nes polí­ti­cas para la rea­li­za­ción de sus actos, se pier­de el carác­ter polí­ti­co, que es cla­ve para con­se­guir la amnis­tia y el reco­no­ci­mien­to de todos los derechos.
   • Ade­más, la des­po­li­ti­za­ción de los pre­sos trae con­si­go la des­po­li­ti­za­ción de las luchas popu­la­res y faci­li­ta su cri­mi­na­li­za­ción, pues apa­re­cen como delin­cuen­tes o cri­mi­na­les, ofre­cien­do faci­li­da­des a los esta­dos para seguir vul­ne­ran­do sus derechos.
   • Acep­tan­do la lega­li­dad peni­ten­cia­ria, es fal­so que se pue­dan supe­rar las con­se­cuen­cias del con­flic­to, dejan­do a las pró­xi­mas gene­ra­cio­nes una situa­ción muy dura.
   • La vía SORTU es una ren­di­ción encu­bier­ta, que con­lle­va­ría la agu­di­za­ción de situa­cio­nes repre­si­vas y de inde­fen­sión lími­te, sobre un sec­tor ejem­plar del colectivo.

En repre­sen­ta­ción del Movi­mien­to Pro Amnis­tia y Con­tra la Repre­sión de Hego Uri­be y Alde Zaharra:

Jose Manuel Jose­fo Ribe­ro Marcos

Iña­ki Egi­luz Sagastizabal

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *