Sor­tu bidea /​La vía Sortu

Gaur egun aurrez aurre­koak diren bi estra­te­gia dau­de; pre­so, ihes­la­ri eta depor­ta­tu poli­ti­koen gaia­ri hel­tze­ko. Alde bate­tik bide ofi­zia­lis­ta dago, SORTU alder­diak zuzen­du­ta­koa eta bana­ka­ko irten­bi­deak bul­tza­tuz, eten­ga­be EPPK eta pre­soen kolek­ti­boa kar­tze­la lege­dia eta lege judi­zia­la onar­tze­ra behar­tuz, horre­la esta­tu espai­niar zein fran­tse­sak pre­so eta erre­fu­xia­tu poli­ti­koen aur­ka dara­ma­ten poli­ti­ka kri­mi­na­la bigun­du­ko dute­la­koan. Azken […]