Zita­zioak (2016/​03/​22ko amnis­tia­ren alde­ko mugi­men­dua­ren prentsaurrekoa)

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­du­tik sala­tu egin nahi dugu gure hain­bat kide azken hila­be­tee­tan pai­ratzen ari diren jazar­pen poli­zia­la. Ohi­koa bihur­tu da kalez jan­tzi­ta­ko poli­ziek amnis­tia­ren alde­ko mili­tan­teen atze­tik edo­no­ra joa­tea: lane­ra, kirol­de­gi­ra, lagu­ne­kin doazenean… 

Esta­tu espai­no­lak amnis­tia­ren alde­ko alda­rria poli­zia­ren bitar­tez bal­din­tza­tu egin nahi du aska­ta­su­na­ren alde­ko borro­ka guz­tiak bal­din­tzatzen saiatzen den beza­la. Hau­xe da esta­tu espai­no­lak bilatzen duen nor­ma­li­za­zio poli­ti­ko baka­rra: iritzi, bil­tze eta adie­raz­pen aska­ta­su­nak zan­patzea nor­mal bihur­tzen ditue­na. Hau­xe da esta­tu espai­no­lak Eus­kal lan­gi­le­ria­ri eskain­tzen dion elkar­bi­zitza eta bake baka­rra, erre­pre­sioa­re­na alegia.

Jarrai­pen poli­zial haue­kin bate­ra, sala­tu egin nahi dugu gure mugi­men­du­ko sei kide­ri martxoa­ren 29an Audien­tzia Nazio­nal espai­no­la­ren aurrean dekla­ratze­ra ager­tze­ko hela­ra­zi digu­ten zita­zioa eta gure aur­ka ire­ki­ta­ko pro­ze­du­ra, 2015eko abuz­tuan Bil­bo­ko kaleak zehar­ka­tu zituen amnis­tia­ren alde­ko mani­fes­ta­zioan “terro­ris­moa­ri gora­za­rrea” egin genio­la leporatuta. 

Gogo­ra eka­rri nahi dugu epai­te­gi hau fran­kis­mo­ko Tri­bu­nal de Orden Públi­co horren oinor­de­koa dela, disi­den­te poli­ti­koei “etsaia­ren jus­ti­zia” apli­katze­ko bere­zi­ki sor­tu­ta­ko orga­noa. Epai­te­gi horren aurre­tik mila­ka per­tso­na tor­tu­ra­tu berri pasa­tu dira espetxe­ra­tuak izan aurre­tik. Epai­te­gi horrek esta­tu terro­ris­moa onar­tu eta babes­tu egin du. Epai­te­gi horri ber­din zaio bere aurre­tik pasatzen dena tui­te­roa ala titi­ri­te­roa den, Kur­dis­ta­ne­kin ala Don­bas­se­kin soli­da­rioa den, bere zere­gi­na sis­te­ma­ri aurre egi­ten dion aha­lik eta mili­tan­te gehien zigor­tzea bai­ta. Bere zere­gi­na lege­di faxis­ta inpo­satzea da Eus­kal Herria­ren aur­ka­ko zapal­kun­tza nazio­nal eta sozia­la mantentzeko.

Orain­goan dekla­ratze­ra deitzen gai­tuz­te Car­los Urqui­jo Gober­nu Dele­ga­tu faxis­tak eta APAVT elkar­te ultra­es­kuin­da­rrak hala eska­tu­ta, “bik­ti­men umi­la­zioa” aitza­ki moduan jarri­ta, eta aitza­kia dio­gu euren bene­ta­ko hel­bu­rua ez dela­ko inoren memo­ria defen­datzea, herri hone­tan ger­ta­tu eta ger­tatzen dena­re­ki­ko kon­ta­ke­ta desitxu­ra­tua inda­rra­ren bitar­tez inpo­satzea baizik.

Honen aurrean eta aipa­tu­ta­ko arra­zoien­ga­tik, espai­niar lege­dia­ri eta epai­te­gi faxis­ta honi zile­gi­ta­su­nik ez ema­tea ezin­bes­te­koa dela deritzo­gu. Ez dio­gu ez gu ez Eus­kal Herria­ren aska­ta­su­na­ren alde­ko borro­ka epaitze­ko zile­gi­ta­su­nik onar­tzen. Hori dela eta, osa­sun ara­zoak dituz­ten gure bi kideak sal­bu, gai­non­tze­kook ez gara dekla­ratze­ra aur­kez­tu­ko des­obe­dien­tzia jarre­ra har­tu­ta. Era berean, gaur­ko hel­bu­ru nagu­sia ez da bik­ti­ma­ren pape­ra har­tzea ezta negar egi­tea inori pena ema­te­ko. Gaur­ko hel­bu­rua borro­ka­ren gora­za­rrea egi­tea eta ez gai­tuz­te­la gel­di­tu­ko argi eta gar­bi adie­raz­tea da. Amnis­tia lor­tze­ko anto­latzen den herria ordez­katzen dugu, erre­pre­sa­lia­tu guz­tiak bal­din­tza­rik gabe libre nahi ditu­gu­la­ko eta lapur­tzen, etxe gabe uzten eta umi­liatzen gai­tuen sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren aurrean, herri honen inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa gau­za­ga­rri bihur­tzea­ren alde borro­ka egi­tea­ga­tik inor zigor­tzea ez dugu­la­ko onar­tzen. Era­soak era­so bide horre­tan lanean tin­ko jarrai­tu­ko dugu eta horren fro­ga api­ri­la­ren 2an Erre­kal­den buru­tu­ko dugun Amnis­tia Egu­na eta mani­fes­ta­zioa izan­go dira, eta era­so hauei eki­men haue­tan par­te har­tzen eran­tzun dezan dei egi­ten dio­gu Eus­kal Herriari.

OZTOPO GUZTIEN GAINETIK,

AMNISTIA AURRERA!!!

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *