EH Bil­du­ren “Bake­ra­ko eus­kal bidea”-ren hari­ra /​Sobre la “Via vas­ca para la paz” de EH Bildu

Ondo­ren­go lerroe­tan, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak EH Bil­duk aur­kez­tu­ta­ko “Bake­ra­ko Eus­kal Bidea” doku­men­tua­ri buruz egi­ten duen balo­ra­zioa hela­ra­zi nahi dio Eus­kal Herriari:
HITZAURREA
Gure balo­ra­zioak nahi­ta nahiez kri­ti­koa izan behar du, izan ere hitzau­rreak berak abiatze pun­tu oker­tua bai­tau­ka. Tes­tual­ki, zera dio dokumentuak:
Urte haue­tan eus­kal jen­dar­teak ibil­bi­de ilu­sio­na­ga­rria hasi du gataz­ka poli­ti­koa­ren kon­pon­bi­de­rantz eta tamai­na­ko urratsak eza­gu­tu ditu nora­bi­de horre­tan. Garran­tzitsua duda­rik gabe Aie­te­ko Kon­fe­ren­tzia­tik hiru egu­ne­ra ETA era­kun­deak jar­due­ra arma­tua behin beti­ra­ko ber­tan behe­ra uztea era­ba­ki iza­na, nazioar­te­ko ordez­ka­riek eman­da­ko adie­raz­pe­nean aurre­ko pun­tu gisa koka­tu­ta­ko eska­ki­zu­na­ri bide emanez.” 
Eta jarraian: “Zoritxa­rrez, Aie­te­ko ibil­bi­de orria­ren gai­non­tze­ko pun­tue­tan ez da gau­zatze poli­ti­ko­rik eman; harez geroz­tik naba­ria da bai Espai­nia zein Fran­tzia­ko gober­nuek dara­bil­ten jarre­ra itxia eta ozto­patzai­lea kon­pon­bi­de inte­gra­le­ra­ko bal­din­tza berri eta erai­kitzai­leak sor­tu alde­ra. Eus­kal gataz­ka poli­ti­koa­ren ondo­rioei dago­kie­nean, bere­zi­ki anker eta tema­ti ari­tu dira giza esku­bi­deen bortxa­ke­ta larria dakar­ten poli­ti­kak sus­tatzen eta areagotzen.”
Bi para­gra­fo bata bes­tea­ren atzean eta guz­tiz kon­trae­san­ko­rrak. Gataz­ka poli­ti­koa­ren kon­pon­bi­de­rantz tamai­na­ko urratsak eza­gu­tu ditue­la esan, ETA­ren jar­due­ra arma­tua bukatze­ko era­ba­kia aipa­tu horren adi­bi­de gisa eta jarraian onar­tu Aie­te­ko ibil­bi­de orria­ren gai­non­tze­ko pun­tue­tan ez dela gau­zatze poli­ti­ko­rik eman. Hau da, alde batek eska­tu dio­te­na bete due­la gai­non­tze­ko pun­tuak bete­ko ote ziren inola­ko ber­me­rik gabe eta bes­teak, inore­kin kon­pro­mi­so­rik ez due­nez har­tu, giza esku­bi­deen bortxa­ke­ta larria­re­kin eran­tzun due­la. Zai­la da horre­la­ko aurre­ka­rie­kin eus­kal jen­dar­tea gataz­ka­ren kon­pon­bi­dea­re­kin ilu­sio­natzea, hasie­ran baiez­tatzen duten moduan.
Hitzau­rrea­re­kin jarrai­tuz, dei­ga­rria da EH Bil­duk doku­men­tu hone­tan ager­tzen den bidea pro­pio egi­ten due­la (bere maxi­moak dira) bai­na bere “ikus­mol­de ire­kia” eskain­tzen du “ados­ta­sun par­te­ka­tue­ta­ra­ko” (bere eskain­tza are eta gehia­go jais­te­ko prest dagoela):
“Hori dela eta, nork bere posi­zioa zehaz­tea ezin­bes­te­koa da eta beraz, agi­ri hone­tan gataz­ka poli­ti­koa­ren ondo­rioei dago­kie­nean gure ustez zer bide jorra­tu dai­te­keen marraz­tu­ko dugu EH Bil­du­ren posi­zio pro­pio beza­la eta beti ere, erdietsi behar­ko lira­te­keen ados­ta­sun par­te­ka­tue­ta­ra­ko gure ikus­mol­de ire­kia eskainiz:”
Sor­tu EH Bil­du­ko alder­di nagu­sia iza­nik harri­ga­rria iru­ditzen zai­gu har­tzen duen jarre­ra gataz­ka­ko bitar­te­ka­ria­re­na iza­tea gataz­ka­ren par­te iza­tea­re­na har­tu beha­rrean. Gataz­ka­ri dago­kio­nean eta erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koe­kin egi­ten duen beza­la, bere alder­dia­ri ere izae­ra poli­ti­koa ken­tzen dio jarraian aur­kez­tu­ta­ko lau errai­lak azter­tzean iku­si­ko dugun moduan.
Ez du ger­ta­tu dena­ren aurrean posi­zio poli­ti­ko­rik fin­katzen bai­zik eta hiz­kun­tza ekle­sias­ti­koa har­tzen due­la. Dis­tan­tzia­ki­de­ta­sun batean kokatzen da, alde batean zein bes­tea­ren erdian, gataz­ka kon­pon­tze­ko pro­ze­su batean egon­go bagi­na beza­la. Oso jarre­ra larria kon­tu­tan har­tzen badu­gu gataz­ka kon­pon­tze­ko inola­ko pro­ze­su­rik ez dela exis­titzen. Era horre­tan zapal­duen intere­sak ordez­ka­ri­rik gabe uzten ditu eta erre­pre­sio poli­ti­koa pai­ratzen dute­nen­gan­dik are eta gehia­go alden­tzen da EH Bil­du eta bera­re­kin bate­ra Sor­tu, pre­so eta ihes­la­ri poli­ti­koak babes­ga­be utziz.
BIKTIMAK ETA MEMORIA
“Abia­pun­tua argia da guretzat: bik­ti­ma guz­tiek esku­bi­de ber­be­rak dituz­te aitor­tza eta erre­pa­ra­zio­ra­ko eta bai­ta ger­ta­tu­ta­koa ez erre­pi­katze­ko ber­mea­ri dago­kio­nean ere.” “Bik­ti­mek eta jen­dar­teak oro­ko­rrean egia eza­gutze­ko dugun esku­bi­dean oina­rri­tu­ta ‘Egia­ren Batzor­de’ bat sor­tu­ko da jasan­da­ko sufri­men­du ezber­di­nak par­te­ka­tuz elka­rren zau­riak ixtea hel­bu­rua iza­nik.”
Bik­ti­ma guz­tiek esku­bi­de ber­be­rak dituz­te eta, ondo­rioz, ETAk hil­da­ko tor­tu­ratzai­le batek, Meli­tón Man­za­na­sek esa­te bate­ra­ko, Txi­kik eta Otae­gik mere­zi duten erre­pa­ra­zio ber­be­ra mere­zi du doku­men­tu honen ara­be­ra, eta Carre­ro Blan­co eta Arga­la mai­la berean jar­tzen ditu. Aipa­tu ditu­gu­nak fran­kis­moa­ren garai­ko adi­bi­deak dira bai­na gaur arte asko dira jar genitza­keen antze­ko adibideak.
Bes­te­tik eta memo­ria­ri dago­kio­nean, zeri­ku­si txi­kia du egia jaki­teak eta erre­pa­ra­zioak guda­rien oroi­ga­rriak ken­tzea­re­kin edo­ta alka­te fran­kis­tak omen­tzea­re­kin. Biak al biak egin ditu Bil­duk eta ikus­pun­tu iraul­tzai­le bate­tik irain­ga­rria iru­ditzen zaigu.
Egia jaki­te­ko behar-beha­rrez­koa da “bik­ti­ma” deritzan bakoitzak gataz­ka poli­ti­koa­re­ki­ko nola­ko jar­due­rak egi­ten edo bul­tzatzen zituen eza­gutzea. Orduan Herriak balo­ratzen jakin­go du gataz­ka hone­tan zer ger­ta­tu den.
Eta ger­ta­tu­ta­koa berriz ez ger­tatze­ko ber­meei dago­kie­nez gure mugi­men­duak behin eta berriz erre­pi­ka­tu du bide baka­rra herri beza­la dagoz­ki­gun esku­bi­de sozia­len eta nazio­na­len erres­pe­tua dela. Horiek dira gataz­ka­ren gakoa eta horiei hel­du ezean gataz­kak jarrai­tu­ko du.
ZIGOR ETA ESPETXE POLITIKA ETA IHESLARIEN ITZULERA
Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua garen hei­nean, hau­xe da guretzat errai­lik min­ga­rrie­na. Errail hone­tan EH Bil­du inpo­sa­tu­ta­ko lege­diak gaur egun pre­so poli­ti­koei onar­tu behar­ko lie­ken esku­bi­deak eskatze­ra mugatzen da: pre­so gai­xoen aska­ta­su­na, kon­de­na­ren 2/​3ak bete dituz­te­ne­nen bal­din­tza­pe­ko aska­ta­su­na, bizi oso­ra­ko zigo­rren arin­tzea… Eta zigor horiek Iru­ñea eta Zaba­lla­ko espetxee­tan BETETZEA!
Hau gutxi bai­litz, doku­men­tuak espetxe esku­me­nak eskatzen ditu EAE eta Nafa­rroa­ko Foru Komu­ni­ta­tea­ren­tzat “pre­soek jus­ti­zia tran­tsi­zio­na­lean oina­rri­tu­ta­ko espetxe poli­ti­ka ego­kia jaso ahal iza­te­ko”. Zein da ba espetxe poli­ti­ka ego­kia gure guda­rien­tzat? Ez dugu inola­ko espetxe poli­ti­ka­rik nahi gure guda­rien­tzat eta argi eta ozen oihu­ka­tu­ko dugu kalean libre nahi ditu­gu­la, inola­ko kon­tra­par­ti­da­rik gabe, ez dire­la­ko delin­kuen­teak, aska­ta­su­na­ren alde borro­ka­tu diren mili­tan­te bolun­ta­rioak bai­zik. Irai­na, ordea, ez da hemen bukatzen. Ira­ku­rri jarraian datorrena:
“Etxe­ratze pro­ze­sua lege balia­bi­deak era­bi­liz eta bakar­ka­ko apli­ka­zioa­re­kin egi­tea bul­tza­tu­ko da, horre­ta­ra­ko ‘bal­din­tza­pe­ko aska­ta­sun aurre­ra­tu­ra­ko’ kale­ratze pro­gra­ma bat abian jarriz. Pro­gra­ma horrek bere bai­tan jaso­ko luke eus­kal pre­soek Eus­kal Herrian ire­ki­ta­ko ager­to­ki berria­re­ki­ko kon­pro­mi­soa era­kus­tea eta indar­ke­riaz­ko bideei uko egi­tea, eta beren jar­due­ra­ren ondo­rioz egin­da­ko mina aitor­tzea.”
Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak ez dio inoiz horre­la­ko umi­la­zioa­ri bere oni­ritzia eman­go. Alde bate­tik irten­bi­de indi­bi­dua­lak bul­tzatzen dira horrek dakar­tzan ondo­rioe­kin. Zer ger­ta­tu­ko da “ager­to­ki berria­re­kin” ados ez dau­den pre­so poli­ti­koe­kin? Bes­te­tik, etor­ki­zu­ne­ko belau­nal­diei borro­katze­ko espa­rruak murriz­ten zaiz­kie. Zer ger­ta­tu­ko da etor­ki­zu­ne­ko borro­ka­la­riei indar­ke­ria iraul­tzai­lea era­bil­tze­ko auke­ra­ri atea itxi nahi ez die­ten pre­so politikoekin?
Gogo­ra ekar deza­gun zen­bait pre­so­ri hain­ba­te­tan jarri diz­kie­te­la antze­ko bal­din­tzak kar­tze­la­tik irte­te­ko, bere­zi­ki pre­so gai­xoei, eta orain­goan EH Bil­du da bal­din­tza horiek mahai gai­nean jarri nahi diz­kie­na. Jose­ba Azka­rra­ga­ren era­gi­na ote da? Hil zorian zeu­de­nean ere uko egin zio­ten pre­so poli­ti­koek etsaia­ren jokoan sar­tzea­ri baze­ki­te­la­ko damu­tu­ta eta umi­lia­tu­ta nahi dituz­te­la, etsaiak zapal­dua­ren gai­ne­ko garai­pe­na ber­matze­ko modu baka­rra kon­pro­mi­so­rik han­die­na era­kutsi dute­nen kon­tzien­tzia­ren domi­na­zioa dela. Orain­dik hur­bil dau­ka­gu Iosu Uri­betxe­be­rria­ren duin­ta­sun eta kohe­ren­tzia­ren ere­dua. Bera eta gai­non­tze­koen memo­ria­ren kon­tra­ko era­so­rik ez dugu onar­tu­ko, ezta espai­niar eta fran­tziar lege­diak ere.
Ezin dugu onar­tu ere pre­so eta ihes­la­ri poli­ti­koen aska­ta­su­na lor­tze­ko zama euren biz­kar jar­tzea, eta are gutxia­go zama horrek guda­rien duin­ta­su­na­ri era­so egi­ten dio­nean. Ardu­ra nagu­sia ez da pre­so edo ihe­sean dau­de­ne­na, kalean gau­de­no­na bai­zik. Ez dira gutxi kalean lor­tu ditu­gun garai­pe­nak eta espetxee­ta­tik mobi­li­za­zio eta eki­men ezber­di­nen bidez ate­ra ditu­gun lagu­nak (pre­so gai­xoen kasuak, esa­te baterako).
ARMAGABETZEA
Errail honen balo­ra­zioan ez gara sar­tu­ko ETA era­kun­dea­ri baino ez dagoz­kio­la­ko honen ingu­ru­ko era­ba­kiak. Zen­tzu hone­tan egin nahi dugun ekar­pen baka­rra hona­koa da: ETA­ren arma­ga­betzea­re­kin edo des­ager­pe­na­re­kin ez dela indar­ke­ria des­ager­tzen. ETA­ren exis­ten­tziak aldez aurre­tik Eus­kal Herria­ren aur­ka era­bi­li­ta­ko bio­len­tzia­ren ondo­rioa da eta inolaz ere ez arra­zoia. Azpi­ma­rra­tu nahi dugu ETAk bere jar­due­ra arma­tua ber­tan behe­ra utzi duen arren Esta­tuek, “Bake­ra­ko Eus­kal Bidea­ren” hitzau­rrean ira­kur deza­ke­gun beza­la, modu anke­rrean jarraitzen dute­la erre­pre­sioa erabiliz.
DESMILITARIZAZIOA
“Abia­pun­tu beza­la, Esta­tu­ko Segur­ta­sun Inda­rren kopu­ru eta fun­tzioa gaur egun inda­rrean dagoen lege­di­ra ego­ki­tu behar­ko da, beraien esku­me­nak komu­ni­ta­tez kan­po eta gain­di­koe­ta­ra muga­tuz. Ondo­rioz, arian-arian Ertzain­tzak eta Foru­zain­goak beren gain har­tu­ko dituz­te herri­ta­rren babes eta zer­bitzu lanak.”
“Lan horiek bere gain har­tu­ko dituz­ten Eus­kal Poli­zia Inda­rren bai­tan giza esku­bi­deak babes­te­ko meka­nis­mo inde­pen­den­te era­gin­ko­rrak sor­tu­ko dira ira­ga­ne­ko prak­ti­ka oke­rrak gain­di­tu eta gizar­te oso baten zer­bitzuan jar­tze­ko.”
Gai hone­tan ere inpo­sa­tu­ta­ko lege­dia onar­tzen du EH Bil­duk eta ontzat ema­ten du lege­di horrek inpo­satzen digun oku­patzai­leen kopu­rua. Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak indar oku­patzai­leen irtee­ra exijitzen du. Ez ditu­gu nahi eta ez ditu­gu behar. Indar oku­patzai­leek heriotza, tor­tu­ra eta bel­du­rra baino ez dute eka­rri Eus­kal Herri­ra. Indar oku­patzai­leei gau­za baka­rra esan behar die­gu: alde hemendik!
Errail hone­kin bukatze­ko, dei­ga­rria da doku­men­tuak era­bil­tzen duen ter­mi­no­lo­gia (oro har doku­men­tu osoan zehar era­bil­tzen due­na). Era­gin zuze­na dau­ka era­bil­tzen dugun ter­mi­no­lo­giak gure pen­tsae­ran. “Prak­ti­ka oke­rrei” guk tor­tu­rak, jipoiak, hil­ke­tak, irai­nak eta jazar­pe­na deitzen dio­gu. “Foru­zai­nak” eta “Ertzain­tza” ez dira herria­re­nak, eta bar­nean UPNk eta PNVk jarri­ta­ko lagu­nak dau­de. Bes­te agi­ri batzue­tan esan dugun beza­la, guretzat Guar­dia Zibi­lak egi­ten duen lan ber­be­ra egi­ten dute. Ez dugu nahi Eus­ko Labe­la duen txakurrik.
Ondo­rio moduan, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak argi dau­ka erre­pre­sa­lia­tuen aska­ta­su­na­ren gakoa amnis­tia dela, gataz­ka­ren kora­pi­loak askatzen dituen pro­po­sa­men baka­rra dela­ko. Amnis­tia ira­baz­te­ko Herria ira­ba­zi behar dugu eta hori kalean egi­ten da, egu­nez egun borro­ka­ra jen­de gehia­go batuz. Ez dago irten­bi­de magi­ko­rik. For­mu­la baka­rra anto­la­kun­tza eta borro­ka da. Jo ta ke amnis­tia ira­ba­zi arte!
Eus­kal Herrian, 2015eko maiatza­ren 25.

En las siguien­tes líneas, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re com­par­tir con Eus­kal Herria la valo­ra­ción que hace sobre el docu­men­to “Vía Vas­ca Para La Paz” pre­sen­ta­do por EH Bildu:
PRÓLOGO
Nues­tra valo­ra­ción debe ser obli­ga­to­ria­men­te crí­ti­ca, pues­to que el mis­mo pró­lo­go tie­ne de un pun­to de par­ti­da equi­vo­ca­do. El docu­men­to dice tex­tual­men­te: “En estos años, la socie­dad vas­ca ha empren­di­do un ilu­sio­nan­te camino hacia la reso­lu­ción del con­flic­to polí­ti­co y hemos cono­ci­do pasos de enver­ga­du­ra en esa direc­ción. Sin lugar a dudas, el paso más impor­tan­te ha veni­do de la mano de la orga­ni­za­ción ETA, que ape­nas tres días des­pués de la Con­fe­ren­cia de Aie­te comu­ni­có su deci­sión de aban­do­nar defi­ni­ti­va­men­te la acti­vi­dad arma­da, res­pon­dien­do de esa mane­ra a la deman­da reco­gi­da en el pri­mer pun­to de la decla­ra­ción hecha públi­ca por la dele­ga­ción inter­na­cio­nal.”
Y sigue:
“Des­gra­cia­da­men­te, los demás pun­tos de la hoja de ruta de Aie­te no han teni­do nin­gu­na mate­ria­li­za­ción prác­ti­ca. Des­de enton­ces, los gobier­nos de Espa­ña y Fran­cia man­tie­nen una evi­den­te acti­tud de cerra­zón y obs­truc­cio­nis­mo de cara a la crea­ción de con­di­cio­nes nue­vas y cons­truc­ti­vas para una solu­ción inte­gral. En lo rela­ti­vo a las con­se­cuen­cias del con­flic­to polí­ti­co vas­co su acti­tud ha sido espe­cial­men­te cruel y obs­ti­na­da, impul­san­do e inten­si­fi­can­do polí­ti­cas que con­lle­van gran­des vul­ne­ra­cio­nes de dere­chos huma­nos.”
Dos párra­fos, uno detrás del otro, com­ple­ta­men­te con­tra­dic­to­rios. En el pri­me­ro se dice que hemos cono­ci­do pasos de enver­ga­du­ra hacia la reso­lu­ción del con­flic­to, se pone como ejem­plo de ello la deci­sión de ETA de dar por fina­li­za­da su acti­vi­dad arma­da, y en el siguien­te se dice que los demás pun­tos de la hoja de ruta de Aie­te no han teni­do nin­gu­na mate­ria­li­za­ción prác­ti­ca. Es decir, que una de las par­tes ha cum­pli­do lo que se le pedía sin tener nin­gu­na garan­tía de que el res­to de pun­tos se fue­ran a cum­plir y la otra, al no haber adqui­ri­do nin­gún com­pro­mi­so con nadie, ha res­pon­di­do con gran­des vul­ne­ra­cio­nes de dere­chos huma­nos. Es difí­cil que con unos pre­ce­den­tes así se pue­da ilu­sio­nar a la socie­dad vas­ca, como se afir­ma al principio.
Siguien­do con el pró­lo­go, es lla­ma­ti­vo que EH Bil­du haga pro­pias las vías que se abor­dan en este docu­men­to (¡son sus máxi­mos!) pero ofre­ce su “visión abier­ta de cara a posi­bles acuer­dos com­par­ti­dos” (que sig­ni­fi­ca que tie­ne dis­po­si­ción a reba­jar aún más su oferta):
“Por ese moti­vo, es indis­pen­sa­ble que cada cual con­cre­te su posi­ción. Por nues­tra par­te, en el pre­sen­te docu­men­to esbo­za­mos las vías que se pue­den abor­dar en lo rela­ti­vo a las con­se­cuen­cias del con­flic­to polí­ti­co, como posi­ción pro­pia de EH Bil­du y ofre­cien­do siem­pre nues­tra visión abier­ta de cara a posi­bles acuer­dos com­par­ti­dos.”
Sien­do Sor­tu el prin­ci­pal par­ti­do de EH Bil­du nos pare­ce sor­pren­den­te que la acti­tud que toma sea la de inter­me­dia­rio en el con­flic­to en vez de la de ser par­te del mis­mo. En lo rela­ti­vo al con­flic­to y como hace con [email protected] [email protected] polí[email protected], tam­bién a su par­ti­do le qui­ta el carác­ter polí­ti­co como vere­mos al ana­li­zar los cua­tro carri­les que pre­sen­tan en el documento.
No adop­ta nin­gu­na posi­ción polí­ti­ca res­pec­to a lo suce­di­do sino que adquie­re un len­gua­je ecle­siás­ti­co. Se sitúa en una equi­dis­tan­cia, entre una de las par­tes y la otra, como si vivié­ra­mos en una situa­ción de reso­lu­ción del con­flic­to. Una acti­tud muy gra­ve si tene­mos en cuen­ta que no exis­te nin­gún pro­ce­so de reso­lu­ción del con­flic­to. De esa mane­ra EH Bil­du, y con ella Sor­tu, deja sin repre­sen­ta­ción a la par­te opri­mi­da y se ale­ja aún más de quie­nes sufren la repre­sión polí­ti­ca, dejan­do a [email protected] [email protected][email protected] en una situa­ción de indefensión.
VÍCTIMAS Y MEMORIA
“Des­de nues­tra pers­pec­ti­va el pun­to de par­ti­da es cla­ro: todas las víc­ti­mas tie­nen los mis­mos dere­chos de reco­no­ci­mien­to, repa­ra­ción y garan­tía de no repe­ti­ción.” “Basa­do en el dere­cho de las víc­ti­mas y de la socie­dad a cono­cer la ver­dad se crea­rá una ‘Comi­sión de la Ver­dad’, com­par­tien­do los dife­ren­tes sufri­mien­tos habi­dos y con el obje­ti­vo de cerrar heri­das mutuas.”
Según este docu­men­to todas las víc­ti­mas tie­nen los mis­mos dere­chos y, por lo tan­to, un tor­tu­ra­dor muer­to por ETA como, por ejem­plo, Meli­tón Man­za­nas, mere­ce la mis­ma repa­ra­ción que Txi­ki y Otae­gi, y pone al mis­mo nivel a Carre­ro Blan­co y a Arga­la. Hemos men­cio­na­do ejem­plos del fran­quis­mo pero has­ta el día de hoy serían muchos los ejem­plos simi­la­res a estos que podría­mos poner.
Por otro lado y en lo que a la memo­ria se refie­re, poco tie­nen que ver cono­cer la ver­dad y la repa­ra­ción con qui­tar recor­da­to­rios de guda­ris ni con home­na­jear a alcal­des fran­quis­tas como ha hecho Bil­du y des­de un pun­to de vis­ta revo­lu­cio­na­rio nos pare­ce ofensivo.
Para saber la ver­dad es impres­cin­di­ble cono­cer qué tipo de accio­nes lle­va­ba a cabo o impul­sa­ba res­pec­to al con­flic­to polí­ti­co cada una de las deno­mi­na­das “víc­ti­mas”. Enton­ces el pue­blo sabrá valo­rar qué es lo que ha ocu­rri­do en este conflicto.
Y en cuan­to las garan­tías para que lo ocu­rri­do no se vuel­va a pro­du­cir nues­tro movi­mien­to ha repe­ti­do una y otra vez que el úni­co camino es el res­pe­to de los dere­chos socia­les y nacio­na­les que nos corres­pon­den. Esas son las cla­ves y sin abor­dar­las el con­flic­to continuará.
POLÍTICA PENAL Y PENITENCIARIA Y RETORNO DE LAS PERSONAS HUÍDAS
En tan­to que for­ma­mos el Movi­mien­to Pro Amnis­tía, ésta es para [email protected] la vía que más dolor nos cau­sa. En esta vía EH Bil­du se limi­ta a pedir los dere­chos que según la lega­li­dad impues­ta debe­rían corres­pon­der a [email protected] [email protected] polí[email protected]: liber­tad de [email protected] [email protected] [email protected], liber­tad con­di­cio­nal de quie­nes hayan cum­pli­do las 23 par­tes de la con­de­na, ali­ge­rar las con­de­nas a cade­na perpetua…Y ¡CUMPLIR! esas con­de­nas en las pri­sio­nes de Iru­ñea y Zaballa.
Por si esto fue­ra poco, el docu­men­to pide las com­pe­ten­cias en mate­ria peni­ten­cia­ria para la CAV y la Comu­ni­dad Foral Nava­rra, “para que las pre­sas y los pre­sos pue­dan ser suje­to de una polí­ti­ca peni­ten­cia­ria ade­cua­da basa­da en la jus­ti­cia tran­si­cio­nal”. ¿Cuál con­si­de­ran que pue­de ser una polí­ti­ca peni­ten­cia­ria ade­cua­da para [email protected] guda­ris? No que­re­mos nin­gún tipo de polí­ti­ca peni­ten­cia­ria para [email protected] guda­ris y gri­ta­re­mos alto y cla­ro que les que­re­mos libres, sin nin­gún tipo de con­tra­par­ti­da, por­que no son delin­cuen­tes, sino mili­tan­tes [email protected] que han lucha­do por la liber­tad. Sin embar­go la ofen­sa no ter­mi­na aquí. Lea­mos lo que vie­ne a continuación:
“El pro­ce­so de rein­te­gra­ción de las y los pre­sos vas­cos se rea­li­za­rá por medio de cau­ces lega­les y con una apli­ca­ción indi­vi­dua­li­za­da, para lo cual será nece­sa­rio poner en mar­cha un plan de ‘excar­ce­la­ción anti­ci­pa­da’. Ese pro­gra­ma reque­ri­rá por par­te de los pre­sos y pre­sas vas­cas mos­trar su com­pro­mi­so con el nue­vo esce­na­rio abier­to en Eus­kal Herria y renun­ciar a las vías vio­len­tas y así mis­mo, debe­rá haber por su par­te un reco­no­ci­mien­to del daño cau­sa­do como con­se­cuen­cia de su actua­ción.”
El Movi­mien­to Pro Amnis­tía no dará nun­ca su vis­to bueno a una humi­lla­ción así. Por un lado se impul­san las sali­das indi­vi­dua­les con las con­se­cuen­cias que ello aca­rrea. ¿Qué pasa­rá con [email protected] [email protected] polí[email protected] que no estén de acuer­do con “el nue­vo esce­na­rio”? Por otro lado se le res­trin­gen los cam­pos de lucha a las futu­ras gene­ra­cio­nes. ¿Qué pasa­rá con [email protected] [email protected] polí[email protected] que no quie­ran cerrar­le las puer­tas a la posi­bi­li­dad de que las futu­ras gene­ra­cio­nes uti­li­cen la vio­len­cia revolucionaria?
Recor­de­mos que en más de una oca­sión han pues­to a [email protected] [email protected] pare­ci­das con­di­cio­nes para salir de la cár­cel, espe­cial­men­te a [email protected] [email protected], y en esta oca­sión es EH Bil­du quien les quie­re poner esas con­di­cio­nes sobre la mesa. ¿Será la influen­cia de Jose­ba Azka­rra­ga? Inclu­so cuan­do esta­ban al bor­de de la muer­te [email protected] [email protected] polí[email protected] renun­cia­ron a entrar en el jue­go del enemi­go por­que eran cons­cien­tes de que les quie­ren [email protected][email protected], que para el enemi­go la úni­ca mane­ra de garan­ti­zar la vic­to­ria sobre el opri­mi­do es domi­nar la con­cien­cia de quie­nes han demos­tra­do mayor com­pro­mi­so. Toda­vía tene­mos recien­te el ejem­plo de dig­ni­dad y de cohe­ren­cia de Iosu Uri­betxe­be­rria. No acep­ta­re­mos nin­gún ata­que con­tra su memo­ria ni con­tra la del res­to, ni tam­po­co las lega­li­da­des espa­ño­la y francesa.
Tam­po­co pode­mos acep­tar que el peso de con­se­guir la liber­tad de [email protected] [email protected][email protected] polí[email protected] recai­ga sobre sus espal­das, y menos aún cuan­do ese peso ata­ca a la dig­ni­dad de [email protected] guda­ris. La prin­ci­pal res­pon­sa­bi­li­dad no es de quie­nes están en la cár­cel o en el exi­lio, sino de quie­nes esta­mos en la calle. No son pocas las vic­to­rias que hemos con­se­gui­do en la calle ni [email protected] compañ[email protected] que hemos saca­do por medio de dife­ren­tes movi­li­za­cio­nes y diná­mi­cas (como en el caso de [email protected] [email protected] [email protected]).
DESARME
No entra­re­mos en la valo­ra­ción de este carril ya que sólo a la orga­ni­za­ción ETA le corres­pon­den las deci­sio­nes sobre este tema. En este sen­ti­do, la úni­ca apor­ta­ción que que­re­mos hacer es ésta: con el desar­me o la des­apa­ri­ción de ETA no des­apa­re­ce la vio­len­cia. La exis­ten­cia de ETA es la con­se­cuen­cia y no la razón de la vio­len­cia emplea­da en pri­mer lugar con­tra Eus­kal Herria. Que­re­mos des­ta­car que a pesar de que ETA ha cesa­do su acti­vi­dad arma­da los esta­dos, como pode­mos leer en el pró­lo­go de “La Vía Vas­ca Para La Paz”, siguen uti­li­zan­do la repre­sión de mane­ra cruel.
DESMILITARIZACIÓN
“Como pun­to de par­ti­da, el núme­ro y las fun­cio­nes de las Fuer­zas de Segu­ri­dad del Esta­do se debe­rán ade­cuar a la legis­la­ción vigen­te, limi­tán­do­se sus com­pe­ten­cias al ámbi­to extra y supra comu­ni­ta­rio. En con­se­cuen­cia, la Ertzain­tza y la Poli­cía Foral asu­mi­rán de mane­ra pau­la­ti­na las tareas de pro­tec­ción y ser­vi­cio a la ciu­da­da­nía.”
“Den­tro de las Fuer­zas de Poli­cía Vas­ca que asu­man esas tareas se crea­rán meca­nis­mos inde­pen­dien­tes y efi­ca­ces para la sal­va­guar­da de los dere­chos huma­nos, con el obje­ti­vo de supe­rar las malas prác­ti­cas del pasa­do y poner­las al ser­vi­cio de toda la socie­dad.”
Tam­bién en este tema EH Bil­du acep­ta la lega­li­dad impues­ta y da por bueno el núme­ro de ocu­pan­tes que esa lega­li­dad nos impo­ne. El Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión exi­ge la sali­da de las fuer­zas de ocu­pa­ción. Ni les que­re­mos ni les nece­si­ta­mos. Lo úni­co que las fuer­zas de ocu­pa­ción le han traí­do a Eus­kal Herria ha sido muer­te, tor­tu­ra y mie­do. A las fuer­zas de ocu­pa­ción sólo tene­mos que decir­les: ¡fue­ra de aquí!
Para ter­mi­nar con este carril, es lla­ma­ti­va la ter­mi­no­lo­gía que uti­li­za el docu­men­to (en gene­ral en toda su exten­sión). La ter­mi­no­lo­gía que uti­li­za­mos tie­ne un efec­to direc­to en nues­tra for­ma de pen­sar. A “las malas prác­ti­cas” [email protected] les lla­ma­mos tor­tu­ras, pali­zas, ase­si­na­tos, insul­tos y aco­so. La “Poli­cía Foral” y la “Ertzain­tza” no son del pue­blo, y alber­gan a los ami­gos pues­tos por UPN y por el PNV. Como hemos dicho en otros escri­tos, para [email protected] hacen la mis­ma labor que la Guar­dia Civil. No que­re­mos perros con Eus­ko Label.
Como con­clu­sión, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión tie­ne cla­ro que la cla­ve para con­se­guir la liber­tad de [email protected] [email protected] polí[email protected] es la amnis­tía, por­que ésta es la úni­ca pro­pues­ta que des­ata los nudos del con­flic­to. Para ganar la amnis­tía tene­mos que ganar­nos al Pue­blo y eso se hace en la calle, suman­do cada día más gen­te a la lucha. No exis­ten solu­cio­nes mági­cas. La úni­ca fór­mu­la es la orga­ni­za­ción y la lucha. Jo ta ke amnis­tia lor­tu arte!
En Eus­kal Herria, a 25 de mayo de 2015. 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *