Alge­ci­ras eta Puer­to­ko martxa­ko kronika

45 per­tso­nak alda­rri­ka­tu zuten amnis­tia atzo Alge­ci­ras eta Puer­to III-ko kar­tze­len aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ren deial­dia­ri jarraituz.

11:00 alde­ra hel­du zen auto­bu­sa Alge­ci­ra­se­ko kar­tze­la­ra, mani­fes­ta­rien alde­ko giroa alaia eta ezin hobea zela­rik. Auto­bu­se­tik jaitsi, pan­kar­ta eta ban­de­ro­lak har­tu eta kohe­teak aire­ra botatzen zituz­ten bitar­tean Espai­nia­ko Poli­zia Nazio­na­lak kar­tze­la ondoan eza­rri­ta­ko kor­doi­raino hur­bil­du ziren.

Mani­fes­ta­riek amnis­tia eta borro­ka­ren alde­ko leloak oihu­ka­tu zituz­ten eten­ga­be (‘pre­soak kale­ra, amnis­tia osoa’, ‘amnis­tia­rik gabe bake­rik ez’, ‘jo ta ke ira­ba­zi arte’, ‘espetxeak apur­tu’, ‘aba­jo los muros de las pri­sio­nes’, ‘borro­ka da bide bakarra’)

Poli­ziek mani­fes­ta­riak gra­ba­tu zituz­ten bai­na ez ziren inor iden­ti­fi­katze­ra hur­bil­du. Bisi­ta­tik ate­ra­ta­ko zen­bait pre­so­ren seni­deek kon­fir­ma­tu zigu­ten barru­tik amnis­tia­ren alde­ko martxa­ren oihuak eta kohe­teak entzun ahal izan zituztela.

40 minu­tu­ren ondo­ren Mugi­men­du­ko kide batek boz­go­rai­lua har­tu eta ira­kur­ke­ta poli­ti­koa egin zuen (http://​amnis​tiaas​ka​ta​su​na​.blogs​pot​.com​.es/​2​0​1​5​/​0​4​/​e​n​t​r​e​v​i​s​t​a​-​i​n​t​e​g​r​a​-​d​e​-​b​o​l​t​x​e​-​a​l​.​h​tml eta http://​amnis​tiaas​ka​ta​su​na​.blogs​pot​.com​.es/​2​0​1​5​/​0​3​/​a​p​i​r​i​l​a​k​-​1​1​-​a​l​g​e​c​i​r​a​s​-​e​t​a​-​p​u​e​r​t​o​r​a​.​h​tml). Ira­kur­ke­ta buka­tu­ta mani­fes­ta­riek ‘inter­na­zio­na­la’ eta ‘eus­ko guda­riak’ abes­tu zuten.

Pre­so sozia­len seni­deen arre­ta ere bere­ga­na­tu zuen mani­fes­ta­zioak eta zen­bai­ten apro­ba­zio kei­nuak jaso zituen martxak.

Alge­ci­ra­se­ko eki­me­na buka­tu­ta auto­bu­sa Puer­to de San­ta María­ra bidean jarri zen. Auto­bu­sa­ren atze­tik Poli­zia espai­no­la­ren kotxe kamu­fla­tuak Puer­toa­raino. Poli­zia Puer­to I‑eko kar­tze­la ata­rian zai zeu­ka­la jaki­nik, auto­bu­sa zuze­nean abia­tu zen Puer­to III-ko kar­tze­la­raino. Alge­ci­ra­sen beza­la mani­fes­ta­riek pan­kar­ta har­tu eta kohe­teak botaz oihu­ka hasi ziren.

Kar­tze­la osoa­ri buel­ta ema­tea zen inten­tzioa bai­na poli­zia ager­tu eta kor­doi bat egin zuten mani­fes­ta­zioak aurre­ra egin ez zezan. Hala ere oihuak eten­ga­beak izan ziren. Barru­tik eus­ka­raz­ko leloak entzun ziren eta bai­ta pre­so sozia­lek poli­ziei zuzen­du­ri­ko irai­na ere.

Mani­fes­ta­ri guz­tiak iden­ti­fi­ka­tu eta gero (gure­ga­na hur­bil­du­ta­ko Puer­to III-ko pre­so baten seni­dea eta anda­lu­ziar soli­da­rio bat bar­ne, eta auto­bu­se­ko txo­fe­rrak ere bai) auto­bu­sean igotzen behar­tu zituz­ten eta kilo­me­tro luzez eskol­ta­tu zituz­ten poliziek.

Auto­bu­sak Eus­kal Herri­ra­ko bidea­ri ekin zion eta hortxe, Eus­kal Herrian sar­tu eta bereha­la, Guar­dia Zibi­la­ren kon­tro­la zeu­kan zai. Ordu erdiz auto­bu­sa gel­di­rik izan zuen Guar­dia Zibi­lak eta lagun guz­tiak iden­ti­fi­ka­tu zituen. Argi dago txa­ku­rra­dak interes han­dia dau­ka­la gure Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua kon­trol­pean edukitzeko.

Goi­ze­ko 4etan hel­du zen Bil­bo­ra Amnis­tia­ren Alde­ko Martxa, neka­tu­ta bai­na harro eta pozik.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *