[Cat/​Cast] La xar­xa recor­da a Igle­sias la seves encai­xa­des de mans amb el Rei i Garzón

Aquest mig­dia, el líder de Pode­mos, Pablo Igle­sias, ha mani­fes­tat a Bar­ce­lo­na que «No he vin­gut a Cata­lun­ya a pro­me­tre res a nin­gú. No em refio dels polí­tics que es van fent abraça­des. Però sí que us pro­me­to que no em veu­reu mai fer abraça­des ni a Rajoy ni a Mas.», lla­nçant d’a­ques­ta mane­ra un mis­sat­ge direc­ta a la CUP per l’a­braça­da de David Fer­nán­dez amb Artur Mas al final de la con­sul­ta del 9N.

Aques­ta foto és de l’any 2007 a Madrid, a la Real Aca­de­mia de Bellas Artes de San Fer­nan­do, en el lliu­ra­ment d’u­na beca de quin­ze mil euros per anar a estu­diar a Cam­brid­ge. Qui acom­pan­ya­va Feli­pe en l’ac­te era l’ex-pre­si­dent de Caja Madrid Miguel Ble­sa, i ja havia cir­cu­lat a les xar­xes socials fa mesos.

A con­ti­nua­ció, el perio­dis­ta Eduard Vol­tas, perio­dis­ta ha piu­lat: “Pablo, tu ami­go Villa­re­jo nos metía en el tale­go y tu ami­go Gar­zón ampa­ra­ba las tor­tu­ras a los nues­tros. Lec­cio­nes, ni una. Ni una.”

Per la seva ban­da, la CUP ha con­tes­tat a Igle­sias amb «una abraça­da» amb una piu­la­da que con­ti­nua dient «… però en rela­ció a com­pro­me­tre’s amb la cele­bra­ció d’un refe­rèn­dum d’independència, què?». I el pro­fes­sor Manuel Del­ga­do ha estat con­tun­dent al Twit­ter: «Este hom­bre y yo hemos acabado».

Cas­te­llano

Este medio­día, el líder de Pode­mos, Pablo Igle­sias, ha mani­fes­ta­do en Bar­ce­lo­na que «No he veni­do a Cata­lu­ña a pro­me­ter nada a nadie. No me refie­ro de los polí­ti­cos que se van tiran­do abra­zos. Pero sí que os pro­me­to que no me veréis nun­ca hacer abra­zos ni a Rajoy ni a Mas.», lan­zan­do de este modo un men­sa­je direc­ta a la CUP por el abra­zo de David Fer­nán­dez con Artur Mas al final de la con­sul­ta del 9N.

Esta foto es del año 2007 en Madrid, a la Real Aca­de­mia de Bellas Artes de San Fer­nan­do, en la entre­ga de una beca de quin­ce mil euros para ir a estu­diar en Cam­brid­ge. Quién acom­pa­ña­ba Feli­pe en el acto era el ex-pre­si­den­te de Caja Madrid Miguel Ble­sa, y ya había cir­cu­la­do en las redes socia­les hace meses.

A con­ti­nua­ción, el perio­dis­ta Eduard Vol­tas, perio­dis­ta ha pia­do: Pablo, tú ami­go Villa­re­jo nos metía en el tale­go y tú ami­go Gar­zón ampa­ra­ba las tor­tu­ras a los nues­tros. Lec­cio­nes, ni una. Ni una.”

Por su par­te, la CUP ha con­tes­ta­do a Igle­sias con «un abra­zo» con una pia­da que con­ti­núa dicien­do «… pero en rela­ción a com­pro­me­ter­se con la cele­bra­ción de un refe­rén­dum de inde­pen­den­cia, qué?». Y el pro­fe­sor Manuel Del­ga­do ha sido con­tun­den­te al Twit­ter: «Este hom­bre y yo hemos acabado».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *