[ Cat/​Cast] El nos­tre posi­cio­na­ment sobre la con­vo­ca­tò­ria actual del 9N- Endavant

Davant la con­vo­ca­tò­ria d’una con­sul­ta des­ca­feï­na­da, resul­tat de la no desobe­dièn­cia de CiU a la prohi­bi­ció anti­de­mo­crà­ti­ca de l’estat, des d’Endavant OSAN volem com­par­tir les següents reflexions:

No podem dei­xar en mans de l’autonomisme la mobi­litza­ció per l’autodeterminació, ja que si ho fem, aquest usa­rà aques­ta mobi­litza­ció per a nego­ciar una refor­ma cons­ti­tu­cio­nal, un nou encaix de Cata­lun­ya a Espan­ya i via lliu­re a l’estat per a ano­rrear els drets nacio­nals a la res­ta de Paï­sos Cata­lans. Tam­poc podem fer el joc a l’autonomisme, esqui­vant la con­fron­ta­ció polí­ti­ca i per­me­tent que sur­fe­gin còmo­da­ment per damunt l’onada mobi­litza­do­ra pels drets nacio­nals que ha vis­cut Cata­lun­ya en els darrers anys.

Fem una cri­da al poble tre­ba­lla­dor dels Paï­sos Cata­lans que viu a les qua­tre pro­vin­cies del Prin­ci­pat per anar a omplir les urnes el pro­per 9 de novem­bre, i des­bor­dar-les de vots independentistes.

Si la con­sul­ta és impug­na­da o prohi­bi­da per l’estat, creiem que és impor­tan­tís­sim que ens mobi­litzem per impe­dir que CiU tor­ni a aca­tar la prohi­bi­ció sen­se cap cost, i que fem que el poble sigui la garan­tia que el 9N hi hagi expres­sió de la volun­tat popu­lar per damunt de prohi­bi­cions i obediències.

Alho­ra, pen­sem que l’acció del 9 de novem­bre no ser­vi­rà de res ‑o pit­jor enca­ra, ser­vi­rà a l’autonomisme- si a par­tir del 10 de novem­bre no hi ha una ofen­si­va per des­allot­jar l’autonomisme del poder i per cons­truir una hege­mo­nia inde­pen­den­tis­ta, d’àmbit nacio­nal i que pre­ten­gui tren­car amb l’ordre social esta­blert, font darre­ra de la nos­tra sub­mis­sió a l’estat espanyol.

Cas­te­llano

Ante la con­vo­ca­to­ria de una con­sul­ta des­ca­fei­na­da, resul­ta­do de la no des­obe­dien­cia de CiU a la prohi­bi­ción anti­de­mo­crá­ti­ca del esta­do, des­de Enda­vant OSAN que­re­mos com­par­tir las siguien­tes reflexiones:

No pode­mos dejar en man­so del auto­no­mis­mo la movi­li­za­ción por la auto­de­ter­mi­na­ción, pues­to que si lo hace­mos, este usa­rá esta movi­li­za­ción para nego­ciar una refor­ma cons­ti­tu­cio­nal, una nue­va ensam­bla­du­ra de Cata­lu­ña en Espa­ña y vía libre al esta­do para negar los dere­chos nacio­na­les al res­to de Paí­ses Cata­la­nes. Tam­po­co pode­mos hacer el jue­go al auto­no­mis­mo, esqui­van­do la con­fron­ta­ción polí­ti­ca y per­mi­tien­do que sur­feen cómo­da­men­te por enci­ma la olea­da mobi­li­za­do­ra por los dere­chos nacio­na­les que ha vivi­do Cata­lu­ña en los últi­mos años.

Haga­mos un lla­ma­mien­to en el pue­blo tra­ba­ja­dor de los Paí­ses Cata­la­nes que vive a las cua­tro pro­vin­cias del Prin­ci­pa­do para ir a lle­nar las urnas el cer­cano 9 de noviem­bre, y des­bor­dar­las de votos independentistas.

Si la con­sul­ta es impug­na­da o prohi­bi­da por el esta­do, cree­mos que es impor­tan­tí­si­mo que nos movi­li­za­mos para impe­dir que CiU vuel­va a aca­tar la prohi­bi­ción sin nin­gún cos­te, y que hace­mos que el pue­blo sea la garan­tía que el 9N haya expre­sión de la volun­tad popu­lar por enci­ma de prohi­bi­cio­nes y obediencias.

A la vez, pen­sa­mos que la acción del 9 de noviem­bre no ser­vi­rá de nada ‑o peor toda­vía, ser­vi­rá al auto­no­mis­mo- si a par­tir del 10 de noviem­bre no hay una ofen­si­va para des­alo­jar el auto­no­mis­mo del poder y para cons­truir una hege­mo­nía inde­pen­den­tis­ta, de ámbi­to nacio­nal y que pre­ten­da rom­per con la orden social esta­ble­ci­do, fuen­te últi­ma de nues­tra sumi­sión al esta­do español.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *