Uno de los pro­ble­mas- Borro­ka Garaia

Para las y los que sois habi­tua­les lec­to­res de este blog ya sabéis que hay una serie de temas que se han tra­ta­do pro­fu­sa­men­te. Uno en espe­cial es inten­tar dis­cer­nir en que momen­to exac­to nos encon­tra­mos en Eus­kal Herria a todos los nive­les. Creo que esto es impor­tan­te por­que sin saber cuá­les son las carac­te­rís­ti­cas del momento […]

[Eusk/​Cast] Mugi­tu! ante la rati­fi­ca­ción de con­de­na de 2 años a los «tar­ta­la­ris»

Auzi­te­gi Goren espai­nia­rrak Bar­ci­na tar­ta­katzea­ga­tik epai­tu­ri­ko lau per­tso­nen aur­ka­ko epaia berretsi eta gero, Mugi­tu! Mugi­men­duak, hau­xe adie­ra­zi nahi du: 1.- Kon­de­na hau era­bat neu­rri­ga­bea dela salatzen dugu. Mun­duan bar­na tar­ta­katze poli­ti­koa era­bil­tzea­ga­tik inoiz jaso den kar­tze­la zigor han­die­na dela sala­tu nahi dugu. Ez da eza­gutzen sala­ke­ta poli­ti­ko hau era­bil­tzea­ga­tik (toki batzue­tan erruz era­bil­tzen dute­na) hila­be­te­ren bat […]

[ Cat/​Cast] El nos­tre posi­cio­na­ment sobre la con­vo­ca­tò­ria actual del 9N- Endavant

Davant la con­vo­ca­tò­ria d’una con­sul­ta des­ca­feï­na­da, resul­tat de la no desobe­dièn­cia de CiU a la prohi­bi­ció anti­de­mo­crà­ti­ca de l’estat, des d’Endavant OSAN volem com­par­tir les següents refle­xions: No podem dei­xar en mans de l’autonomisme la mobi­litza­ció per l’autodeterminació, ja que si ho fem, aquest usa­rà aques­ta mobi­litza­ció per a nego­ciar una refor­ma cons­ti­tu­cio­nal, un nou encaix de […]

[Cast/​Gal] Par­ti­dos antis­sis­té­mi­cos fun­cio­nais para o sis­te­ma- Car­los Morais

Uno de los fenó­me­nos liga­dos a la pro­fun­da cri­sis de legi­ti­mi­dad sis­té­mi­ca es la eclo­sión de alter­na­ti­vas que, apa­ren­tan­do ser nove­do­sas, rup­tu­ris­tas y más demo­crá­ti­cas, en reali­dad no pasan de frau­du­len­tos revi­vals de mode­los ensa­ya­dos en otros perío­dos his­tó­ri­cos y coor­de­na­das geo­grá­fi­cas. El capi­ta­lis­mo senil cuen­ta con una dila­ta­da e inten­so baga­je de cono­ci­mien­tos y expe­rien­cias acu­mu­la­das en su eficaz […]