[Cast/​Eusk] TTIP ¿Qué es? y ¿Por que hay que estar en contra?

Este infor­me tie­ne como obje­ti­vo brin­dar des­de una pers­pec­ti­va anti­im­pe­ria­lis­ta una lec­tu­ra del tra­ta­do de libre comer­cio (TTIP) que están nego­cian­do EEUU y la UE.

Para ello, en un pri­mer apar­ta­do expon­dre­mos a gran­des ras­gos las carac­te­rís­ti­cas con­cre­tas de este tra­ta­do sin pre­ten­der sus­ti­tuir el nece­sa­rio tra­ba­jo de lec­tu­ra y aná­li­sis que dife­ren­tes orga­ni­za­cio­nes de Eus­kal Herria debe­rán rea­li­zar al respecto.En un segun­do apar­ta­do con­tex­tua­li­za­re­mos este tra­ta­do en el mar­co inter­na­cio­nal de reor­de­na­ción estra­té­gi­ca impul­sa­da por las poten­cias capi­ta­lis­tas impe­ria­lis­tas. De ahí, se des­pren­de­rán nues­tras con­clu­sio­nes polí­ti­cas acer­ca del TTIP.

El txos­ten está en eus­ka­ra y castellano

LEER

Eus­ke­ra

Idatzi honen hel­bu­rua egun azpi­jo­koan Ame­ri­ke­ta­ko Esta­tu Batuak (AEB) eta Euro­par Bata­su­na (EB) nego­ziatzen ari diren Mer­ka­ta­ritza­ri eta inber­tsioen Itun Trans­atlan­ti­koa­ren (Trans­atlan­tic Tra­de and Invest­ment Part­nership TTIP) gai­ne­ko ira­kur­ke­ta anti­in­pe­ria­lis­ta bat ema­tea da.

Horre­ta­ra­ko, hiru ata­le­tan anto­la­tu dugu. Lehen zatian modu zaba­lean hitzar­men honen ezau­ga­rri zehatzak azal­tzen ditu­gu, beti ere, Eus­kal Herri­ko anto­la­kun­de ezber­di­nek egin beha­rre­ko ana­li­si eta beha­rrez­ko ira­kur­ke­tak ordez­katze­ko inten­tzio­rik gabe. Biga­rren zatian, nazioar­te mai­lan poten­tzia kapi­ta­lis­ta inpe­ria­lis­tek bul­tzatzen duten berran­to­la­ke­ta estra­te­gi­koa­ren tes­tuin­gu­ra­ke­ta egi­ten dugu. Hiru­ga­rren atal batean eta amaitze­ko, aurre­ko bi zatiak oina­rri TTI­Pa­ren ingu­ru­ko gure ira­kur­tea jasotzen dugu.

Idatzia eus­ka­raz eta gaz­te­le­raz aur­ki­tu­ko duzu

IRAKURRI

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *