[Fotos] [Gal/​Cast] NÓS-UP home­na­geou Mon­cho Reboi­ras em Ferrol

Gale­go


Por vol­ta de oiten­ta pes­soas home­na­gea­rom Mon­cho Reboi­ras em Ferrol con­vo­ca­das pola esquer­da inde­pen­den­tis­ta gale­ga, NÓS-UP em Ferrol, onde foi mor­to polos dis­pa­ros da polí­cia espanhola.

No ato par­ti­ci­pa­rom Eva Cor­tinhas de Bri­ga e Mau­rí­cio Cas­tro encar­ga­dos de lem­brar que as ideias de Reboi­ras con­ti­nuam vivas na Gali­za e som par­te do pro­jec­to polí­ti­co de futu­ro do inde­pen­den­tis­mo galego.

Com o can­to do hino gale­go e umha ofe­ren­da flo­ral fina­li­zaou o ato

Cas­te­llano

Unas 80 per­so­nas home­na­jea­ron a Mon­cho Reboi­ra en Ferrol con­vo­ca­das por la izquier­da inde­pen­den­tis­ta gale­ga, NÓS-UP en Ferrol, don­de cayo muer­to por los dis­pa­ros de la polí­cia española.

En el acto toma­ron par­te Eva Cor­tinhas de Bri­ga y Mau­ri­cio Cas­tro que se encar­ga­ron de recor­dar que las ideas de Reboi­ras siguen vivas en Gali­za y for­man par­te del pro­yec­to polí­ti­co de futu­ro del inde­pen­den­tis­mo galego.

Con el can­to del himno gale­go y una ofren­da flo­ral sedió por ter­mi­na­do el acto.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *