[Cast/​Eusk] 14 – 15 de junio: Mar­cha con­tra el TAV:Paremos el TAV a gol­pe de pedal

Mugi­tu! Mugi­men­dua, movi­mien­to de des­obe­dien­cia al Tren de Alta Velo­ci­dad (TAV) jun­to con veci­nas y veci­nos opo­si­to­res de Tafa­lla, Fal­ces, Mar­ci­lla, Peral­ta y Cas­te­jón orga­ni­za una mar­cha bici­cle­te­ra des­obe­dien­te los pró­xi­mos días 14 y 15 de Junio des­de Tafa­lla a Cas­te­jón. Entre estas dos loca­li­da­des nava­rras se extien­de un sub­tra­mo actual­men­te en obras y otros dos cuyo expe­dien­te de expro­pia­ción de terre­nos se está efec­tuan­do aho­ra. Dicha mar­cha de bicis lle­va por lema “Pare­mos el TAV a gol­pe de pedal”.

Nos pare­ce un insul­to al sen­ti­do común que a pesar de sus múl­ti­ples irre­gu­la­ri­da­des, a pesar de sus gra­ves impac­tos eco­ló­gi­cos, a pesar de pro­vo­car recor­tes en ser­vi­cios de tren y a pesar de ser una vía de alta velo­ci­dad ais­la­da sin cone­xión ni por el nor­te ni por el sur, el Gobierno nava­rro siga obce­ca­do en este absur­do pro­yec­to del TAV, todo un autén­ti­co tren chu-chu de lujo que debe­mos parar cuan­to antes.

PROGRAMA:
Sába­do 14 : Tafa­lla – Fal­ces. 38 km aprox.
11:00. Comien­zo de la mar­cha des­de la pla­za de Nava­rra. Reco­rri­do por el pueblo.
14:00. Olite.
15:00. Comi­da en el area de des­can­so de la carre­te­ra a Falces.
17:00. Se reanu­da la marcha.
19:00. Lle­ga­da a Fal­ces y reco­rri­do por las calles de la localidad.
21:00. Cena en la pla­za del pue­blo. A con­ti­nua­ción repre­sen­ta­ción de la obra de tea­tro SOS­te­mi­ble a car­go del taller de tea­tro Txiflando.

Domin­go 15 : Fal­ces-Cas­te­jón. 42 km. aprox.
9:30. Sali­da de Falces.
10:30. Almuer­zo en Marcilla.
11:30. Se reanu­da la marcha.
15:00. Lle­ga­da a Cas­te­jón. Comi­da en la pla­za del Museo del Ferrocarril.
17:45. Des­pués del reco­rri­do por el pue­blo, acto final en la mis­ma plaza.

Para apun­tar­se hay que lla­mar al telé­fono 654 480 589 o escri­bir un correo a [email protected]​gmail.​com

Mugi­tu Mugimendua

http://​mugi​tu​.blogs​pot​.com​.es/


Eus­ke­ra

Mugi­tu! Mugi­men­duak, Abia­du­ra Han­di­ko Tre­na­ri (AHT) desobe­ditzen dion mugi­men­duak, Tafa­lla­ko, Fal­tzes­ko, Mar­tzi­lla­ko eta Cas­te­jo­ne­ko aur­ka­rie­kin bate­ra, dato­rren ekai­nak 14 eta 15ean Tafa­lla­tik Cas­te­jo­ne­raino egin­go den Bizi­kle­ta martxa desobe­ditzai­lean par­te har­tze­ra deitzen du. Bi herri horien artean erai­kun­tza lanak hasi­ta dau­den azpi­tar­te bat eta lur­sai­len des­ja­betze txos­te­na gau­zatze pro­ze­suan duten bes­te bi azpi­tar­te daude.Txirrindula martxa honen goi­bu­rua hau­xe da: «pedal­ka­daz pedal­ka­da AHT gel­di­tu arte».

Gogo­ra­tu nahi dugu Nafa­rroa­ko AHTren egun­go proiek­tuak alde han­dia due­la hase­ra­ko egi­tas­mo­tik. Gaur egun­go proiek­tua Cas­te­jon eta Arri­za­ba­la­ga (Cam­pa­nas) arte­ko 60 km. ko hor­mi­goiz­ko orbai­na bila­ka­tu da, luxuz­ko txu-txu bat, hale­gia. Proiek­tua­ren bir­plan­te­amen­dua­ren arra­zoiak hona­ko hauek dira: espai­nia­ko gober­nuak dituen finan­zia­zio ara­zo larriak; ADI­Fek AHTk egi­tea­ga­tik duen zor ika­ra­ga­rria (15.000 mili­oi €) eta egun bizi dugun egoe­ra sozioe­ko­no­mi­koa, Sus­ta­pen minis­te­rioak zein Nafar gober­nuak nahi­ko luke­te­ne­tik oso urru­ti. AHT xahu­ke­ria­ren adi­bi­de nabar­me­na da, foru aurre­kon­tue­tan ehun mili­oi €/​urte­ko lane­tan gas­tatzen den bitar­tean ‚bote­re poli­ti­ko zein eko­no­mi­koa osa­sun publi­koa, hez­kun­tza eta zer­bitzu sozia­lak sun­tsitzen ari dire­la­ko. Zoritxa­rrez, AHTren bidez minu­tu ziz­trin batzuk ira­baz­tea Nafar gober­nua­ren­tzat bere­bi­zi­ko lehen­ta­sun bihur­tu da.

Labur­bil­duz, AHT irre­gu­lar­ta­sun pila izan arren, sun­tsi­pen eko­lo­gi­koa itze­la sor­tu arren, egun­go tren zer­bitzuen murriz­ke­tak era­gin arren, ez Ipar ez Hegoa­re­kin lotu­ne­rik ez duen zati iso­la­tu bat izan arren, urte luzee­tan gu guz­tiak hipo­te­ka­tu arren- are gehia­go egun bizi dugun kri­si eko­no­mi­koa­ren tes­tuin­gu­ru honetan‑, Nafar gober­nuak arra­zoi­ga­bea den pro­piek­tu hone­kin segitzea, gure iru­di­koz, sen ona­ri irai­na egi­tea da. Luxuz­ko txu-txu hau beran­du baino lehen gel­di­tu behar dugu.

EGITARAUA:
Abuz­tuak 14: Tafa­lla-Fal­tzes. 38 km inguru.
11:00. Martxa­ren hasie­ra Nafa­rroa­ko pla­za­tik. Herri­tik ibilbidea.
14:00.Erriberri.
15:00.Faltzesko bidean dagoen erre­pi­dea­ren atse­den­le­kuan bazkaria.
17:00. Martxa berri­ro has­ten da.
19:00. Fal­tze­se­ra iritsi eta herri­ko kalee­ta­tik ibilbidea.
21:00. Herri­ko pla­zan afa­ria. Ondo­ren SOS­te­mi­ble antzez­la­na Txi­flan­do antzer­ki tai­le­rra­ren eskutik.

Abuz­tuak 15: Fal­tzes-Cas­te­jon. 42 km inguru.
9:30. Fal­tzes­tik irteera.
10:30. Mar­tzi­llan hamarretakoa.
11:30. Martxa berri­ro has­ten da.
15:00. Cas­te­jo­ne­ra iritsi. Tren­bi­dea­ren Museoa­ren pla­zan bazkaria.
17:45. Herri­tik ibil­bi­dea egin eta gero, pla­zan ber­tan amaie­ra ekitaldia.

IZEN EMATEA: par­te har­tze kopu­rua lehe­na­go­tik hela­ra­zi behar digu­zue. Azken egu­na: ekai­nak 12, oste­gu­na, gaue­ra­ko. Hala­ber, Iru­ñe­tik Tafa­lla­ra edo­ta Cas­te­jon­dik Iru­ñe­ra tre­na har­tu­ko duzuen per­tso­nen kopu­rua eta gai­non­tze­ko xehe­ta­su­nak esan behar diz­ki­gu­zue. Ize­na ema­te­ko 654480589 zen­ba­ki­ra dei­tu edo [email protected]​gmail.​com hel­bi­de­ra pos­ta elek­tro­ni­ko bat bidali.

Mugi­tu Mugimendua

http://​mugi​tu​.blogs​pot​.com​.es/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *