[Cast/​Eusk] 14 – 15 de junio: Mar­cha con­tra el TAV:Paremos el TAV a gol­pe de pedal

Mugi­tu! Mugi­men­dua, movi­mien­to de des­obe­dien­cia al Tren de Alta Velo­ci­dad (TAV) jun­to con veci­nas y veci­nos opo­si­to­res de Tafa­lla, Fal­ces, Mar­ci­lla, Peral­ta y Cas­te­jón orga­ni­za una mar­cha bici­cle­te­ra des­obe­dien­te los pró­xi­mos días 14 y 15 de Junio des­de Tafa­lla a Cas­te­jón. Entre estas dos loca­li­da­des nava­rras se extien­de un sub­tra­mo actual­men­te en obras y otros dos cuyo expe­dien­te de expro­pia­ción de terre­nos se está efec­tuan­do aho­ra. Dicha mar­cha de bicis lle­va por lema “Pare­mos el TAV a gol­pe de pedal”.

Nos pare­ce un insul­to al sen­ti­do común que a pesar de sus múl­ti­ples irre­gu­la­ri­da­des, a pesar de sus gra­ves impac­tos eco­ló­gi­cos, a pesar de pro­vo­car recor­tes en ser­vi­cios de tren y a pesar de ser una vía de alta velo­ci­dad ais­la­da sin cone­xión ni por el nor­te ni por el sur, el Gobierno nava­rro siga obce­ca­do en este absur­do pro­yec­to del TAV, todo un autén­ti­co tren chu-chu de lujo que debe­mos parar cuan­to antes.

PROGRAMA:
Sába­do 14 : Tafa­lla – Fal­ces. 38 km aprox.
11:00. Comien­zo de la mar­cha des­de la pla­za de Nava­rra. Reco­rri­do por el pueblo.
14:00. Olite.
15:00. Comi­da en el area de des­can­so de la carre­te­ra a Falces.
17:00. Se reanu­da la marcha.
19:00. Lle­ga­da a Fal­ces y reco­rri­do por las calles de la localidad.
21:00. Cena en la pla­za del pue­blo. A con­ti­nua­ción repre­sen­ta­ción de la obra de tea­tro SOS­te­mi­ble a car­go del taller de tea­tro Txiflando.

Domin­go 15 : Fal­ces-Cas­te­jón. 42 km. aprox.
9:30. Sali­da de Falces.
10:30. Almuer­zo en Marcilla.
11:30. Se reanu­da la marcha.
15:00. Lle­ga­da a Cas­te­jón. Comi­da en la pla­za del Museo del Ferrocarril.
17:45. Des­pués del reco­rri­do por el pue­blo, acto final en la mis­ma plaza.

Para apun­tar­se hay que lla­mar al telé­fono 654 480 589 o escri­bir un correo a mugitu2@​gmail.​com

Mugi­tu Mugimendua

http://​mugi​tu​.blogs​pot​.com​.es/


Eus­ke­ra

Mugi­tu! Mugi­men­duak, Abia­du­ra Han­di­ko Tre­na­ri (AHT) desobe­ditzen dion mugi­men­duak, Tafa­lla­ko, Fal­tzes­ko, Mar­tzi­lla­ko eta Cas­te­jo­ne­ko aur­ka­rie­kin bate­ra, dato­rren ekai­nak 14 eta 15ean Tafa­lla­tik Cas­te­jo­ne­raino egin­go den Bizi­kle­ta martxa desobe­ditzai­lean par­te har­tze­ra deitzen du. Bi herri horien artean erai­kun­tza lanak hasi­ta dau­den azpi­tar­te bat eta lur­sai­len des­ja­betze txos­te­na gau­zatze pro­ze­suan duten bes­te bi azpi­tar­te daude.Txirrindula martxa honen goi­bu­rua hau­xe da: «pedal­ka­daz pedal­ka­da AHT gel­di­tu arte».

Gogo­ra­tu nahi dugu Nafa­rroa­ko AHTren egun­go proiek­tuak alde han­dia due­la hase­ra­ko egi­tas­mo­tik. Gaur egun­go proiek­tua Cas­te­jon eta Arri­za­ba­la­ga (Cam­pa­nas) arte­ko 60 km. ko hor­mi­goiz­ko orbai­na bila­ka­tu da, luxuz­ko txu-txu bat, hale­gia. Proiek­tua­ren bir­plan­te­amen­dua­ren arra­zoiak hona­ko hauek dira: espai­nia­ko gober­nuak dituen finan­zia­zio ara­zo larriak; ADI­Fek AHTk egi­tea­ga­tik duen zor ika­ra­ga­rria (15.000 mili­oi €) eta egun bizi dugun egoe­ra sozioe­ko­no­mi­koa, Sus­ta­pen minis­te­rioak zein Nafar gober­nuak nahi­ko luke­te­ne­tik oso urru­ti. AHT xahu­ke­ria­ren adi­bi­de nabar­me­na da, foru aurre­kon­tue­tan ehun mili­oi €/​urte­ko lane­tan gas­tatzen den bitar­tean ‚bote­re poli­ti­ko zein eko­no­mi­koa osa­sun publi­koa, hez­kun­tza eta zer­bitzu sozia­lak sun­tsitzen ari dire­la­ko. Zoritxa­rrez, AHTren bidez minu­tu ziz­trin batzuk ira­baz­tea Nafar gober­nua­ren­tzat bere­bi­zi­ko lehen­ta­sun bihur­tu da.

Labur­bil­duz, AHT irre­gu­lar­ta­sun pila izan arren, sun­tsi­pen eko­lo­gi­koa itze­la sor­tu arren, egun­go tren zer­bitzuen murriz­ke­tak era­gin arren, ez Ipar ez Hegoa­re­kin lotu­ne­rik ez duen zati iso­la­tu bat izan arren, urte luzee­tan gu guz­tiak hipo­te­ka­tu arren- are gehia­go egun bizi dugun kri­si eko­no­mi­koa­ren tes­tuin­gu­ru honetan‑, Nafar gober­nuak arra­zoi­ga­bea den pro­piek­tu hone­kin segitzea, gure iru­di­koz, sen ona­ri irai­na egi­tea da. Luxuz­ko txu-txu hau beran­du baino lehen gel­di­tu behar dugu.

EGITARAUA:
Abuz­tuak 14: Tafa­lla-Fal­tzes. 38 km inguru.
11:00. Martxa­ren hasie­ra Nafa­rroa­ko pla­za­tik. Herri­tik ibilbidea.
14:00.Erriberri.
15:00.Faltzesko bidean dagoen erre­pi­dea­ren atse­den­le­kuan bazkaria.
17:00. Martxa berri­ro has­ten da.
19:00. Fal­tze­se­ra iritsi eta herri­ko kalee­ta­tik ibilbidea.
21:00. Herri­ko pla­zan afa­ria. Ondo­ren SOS­te­mi­ble antzez­la­na Txi­flan­do antzer­ki tai­le­rra­ren eskutik.

Abuz­tuak 15: Fal­tzes-Cas­te­jon. 42 km inguru.
9:30. Fal­tzes­tik irteera.
10:30. Mar­tzi­llan hamarretakoa.
11:30. Martxa berri­ro has­ten da.
15:00. Cas­te­jo­ne­ra iritsi. Tren­bi­dea­ren Museoa­ren pla­zan bazkaria.
17:45. Herri­tik ibil­bi­dea egin eta gero, pla­zan ber­tan amaie­ra ekitaldia.

IZEN EMATEA: par­te har­tze kopu­rua lehe­na­go­tik hela­ra­zi behar digu­zue. Azken egu­na: ekai­nak 12, oste­gu­na, gaue­ra­ko. Hala­ber, Iru­ñe­tik Tafa­lla­ra edo­ta Cas­te­jon­dik Iru­ñe­ra tre­na har­tu­ko duzuen per­tso­nen kopu­rua eta gai­non­tze­ko xehe­ta­su­nak esan behar diz­ki­gu­zue. Ize­na ema­te­ko 654480589 zen­ba­ki­ra dei­tu edo mugitu2@​gmail.​com hel­bi­de­ra pos­ta elek­tro­ni­ko bat bidali.

Mugi­tu Mugimendua

http://​mugi​tu​.blogs​pot​.com​.es/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *