[Cast/​Gal] NÓS-UP fai um ape­lo à CUP e a Sor­tu para con­co­rre­rem con­jun­ta­men­te às europeias

En los últi­mos nue­ve meses ‑tal como hemos veni­do infor­ma­do median­te varios comunicados‑, NÓS-UP ha man­te­ni­do con­tac­tos per­ma­nen­tes y regu­la­res con fuer­zas polí­ti­cas gale­gas y de otros pue­blos del Esta­do espa­ñol con el obje­ti­vo de con­fi­gu­rar una can­di­da­tu­ra rup­tu­ris­ta para las elec­cio­nes euro­peas del 25 de mayo.

Nues­tra opción prio­ri­ta­ria siem­pre ha sido con­fi­gu­rar una can­di­da­tu­ra gale­ga y de izquier­da por la sali­da de la UE, tal como fue trans­mi­ti­do en julio de 2013, des­car­tan­do una alian­za elec­to­ral con fuer­zas de obe­dien­cia española.

Sin embar­go, las posi­bi­li­da­des de par­ti­ci­pa­ción de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta y socia­lis­ta gale­ga en una can­di­da­tu­ra bajo estos ejes siem­pre han esta­do con­di­cio­na­das por la nega­ti­va a inte­grar­nos en una for­mu­la­ción orgá­ni­ca don­de no se visi­bi­li­ce la pre­sen­cia del pro­yec­to revo­lu­cio­na­rio de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta que NÓS-UP repre­sen­ta y tener como com­pa­ñe­ros a ERC.

NÓS-Uni­da­de Popu­lar pue­de fle­xi­bi­li­zar al máxi­mo su pro­gra­ma polí­ti­co median­te con­ce­sio­nes favo­ra­bles a alcan­zar un pac­to nacional.

Debe­mos inten­tar una con­ver­gen­cia de míni­mos que per­mi­ta estruc­tu­rar una can­di­da­tu­ra en defen­sa de la eco­no­mía pro­duc­ti­va gale­ga, con­tra los cons­tan­tes ata­ques a nues­tra cons­truc­ción naval, sec­tor pes­que­ro y agra­rio, así como al medio natu­ral a tra­vés de la mine­ra­ción sal­va­je. Debe­mos igual­men­te arti­cu­lar la res­pues­ta a las polí­ti­cas impues­tas por Bru­se­las y Madrid en ple­na cri­sis, que con­du­cen a los desahu­cios, a los robos de los ban­que­ros a las y los ahorradoras/​es, al recor­te de ser­vi­cios socia­les fun­da­men­ta­les como la salud o la edu­ca­ción, etc.

Pero NÓS-UP, tal como acor­dó en su VII Asam­blea Nacio­nal del 30 de noviem­bre, no podría con­cu­rrir con una fuer­za que da cober­tu­ra a un gobierno que apli­ca una polí­ti­ca neo­li­be­ral con­tra­ria a la mayo­ría social cata­la­na, que da cober­tu­ra a la bru­ta­li­dad de la repre­sión poli­cial de los Mos­sos de Esqua­dra y que inclu­so pue­da incor­po­rar­se al gobierno pre­si­di­do por Artur Mas.

Des­car­ta­da la pre­sen­cia de ERC en las nego­cia­cio­nes y acuer­dos en cur­so, mani­fes­ta­mos nues­tra dis­po­ni­bi­li­dad para for­mar par­te de una can­di­da­tu­ra con fuer­zas ami­gas de los pue­blos opri­mi­dos por el impe­ria­lis­mo español.

NÓS-UP es pues favo­ra­ble a que la izquier­da inde­pen­den­tis­ta gale­ga par­ti­ci­pe con voz pro­pia en una can­di­da­tu­ra bajo un pro­gra­ma rup­tu­ris­ta don­de estén pre­sen­tes EH Bil­du y la CUP, abier­ta a la incor­po­ra­ción de orga­ni­za­cio­nes de otras lati­tu­des del Esta­do español.

Así lo hemos mani­fes­ta­do a la CUP y a Sor­tu: es nece­sa­rio ver­te­brar una can­di­da­tu­ra anti­ca­pi­ta­lis­ta y femi­nis­ta pro­mo­vi­da por las orga­ni­za­cio­nes de libe­ra­ción nacio­nal de Gali­za, Paí­ses Cata­la­nes y País Vasco.

Hace­mos pues un lla­ma­mien­to a la CUP y a Sor­tu para con­cu­rrir con­jun­ta­men­te a las elec­cio­nes euro­peas median­te un pro­gra­ma con­tra la Euro­pa de los mer­ca­dos y de los Esta­dos. Un pro­gra­ma abier­to a la incor­po­ra­ción de todas aque­llas fuer­zas polí­ti­cas y movi­mien­tos socia­les que coin­ci­da­mos tác­ti­ca­men­te en la nece­si­dad de ver­te­brar elec­to­ral­men­te en cada uno de nues­tros pue­blos la rebel­día fren­te al cadu­co régi­men español.

Pos­te­rior­men­te al mul­ti­la­te­ral acuer­do alcan­za­do, es nece­sa­rio poder coor­di­nar las diver­sas expre­sio­nes del nacio­na­lis­mo y del inde­pen­den­tis­mo gale­go bajo una for­mu­la­ción inte­gra­do­ra y un pro­gra­ma conjunto.

Gale­go

Nos últi­mos nove meses ‑tal como já temos infor­ma­do median­te vários comunicados‑, NÓS-UP man­ti­vo con­ta­tos per­ma­nen­tes e regu­la­res com forças polí­ti­cas gale­gas e de outros povos do Esta­do espanhol, visan­do con­fi­gu­rar umha can­di­da­tu­ra rup­tu­ris­ta para as eleiçons euro­peias de 25 de maio.

A nos­sa opçom prio­ri­tá­ria sem­pre foi con­fi­gu­rar umha can­di­da­tu­ra gale­ga e de esquer­da pola saí­da da UE, tal como foi trans­mi­ti­do em julho de 2013, des­car­tan­do umha alia­nça elei­to­ral com forças de obe­diên­cia espanhola.

Porém, as pos­si­bi­li­da­des da par­ti­ci­paçom da esquer­da inde­pen­den­tis­ta e socia­lis­ta gale­ga numha can­di­da­tu­ra sob estes eixos sem­pre esti­vé­rom con­di­cio­na­das pola nega­ti­va a inte­grar-nos numha for­mu­laçom orgá­ni­ca onde nom se visi­bi­li­ze a pre­se­nça do pro­je­to reco­vo­lu­cio­ná­rio da esquer­da inde­pen­den­tis­ta que NÓS-UP repre­sen­ta e ter como par­cei­ros a ERC.

NÓS-Uni­da­de Popu­lar pode fle­xi­bi­li­zar ao máxi­mo o seu pro­gra­ma polí­ti­co median­te con­ces­sons favo­rá­veis a atin­gir um pac­to nacional.

Deve­mos pro­cu­rar umha con­ver­gên­cia de míni­mos que per­mi­ta estru­tu­rar umha can­di­da­tu­ra em defe­sa da eco­no­mia pro­du­ti­va gale­ga, con­tra os cons­tan­tes ata­ques à nos­sa cons­truçom naval, setor pes­quei­ro e agrá­rio, assim como ao meio natu­ral atra­vés da mine­raçom sel­va­gem. Deve­mos igual­men­te arti­cu­lar a res­pos­ta às polí­ti­cas impos­tas por Bru­xe­las e Madrid em ple­na cri­se, que con­du­zem aos des­pe­jos, aos rou­bos dos ban­quei­ros às/​aos afo­rra­do­res, ao cor­te de ser­viços sociais fun­da­men­tais como a saú­de ou a edu­caçom, etc.

Mas NÓS-UP, tal como acor­dou na sua VII Assem­bleia Nacio­nal de 30 de novem­bro, nom pode­ria con­co­rrer com umha força que dá cober­tu­ra a um governo que apli­ca umha polí­ti­ca neo­li­be­ral con­trá­ria à maioi­ra social cata­lá, que dá cober­tu­ra à bru­ta­li­da­de da repres­som poli­cial dos Mos­sos de Esqua­dra e que mes­mo pode incor­po­rar-se ao governo pre­si­di­do por Artur Mas.

Des­car­ta­da a pre­se­nça de ERC nas nego­ciaçons e acor­dos em cur­so, mani­fes­ta­mos a nos­sa dis­po­ni­bi­li­da­de para fazer par­te dumha can­di­da­tu­ra com forças ami­gas dos povos opri­mi­dos polo impe­ria­lis­mo espanhol.

NÓS-UP é pois favo­rá­vel a que a esquer­da inde­pen­den­tis­ta gale­ga par­ti­ci­pe com voz pró­pria numha can­di­da­tu­ra sob um pro­gra­ma rup­tu­ris­ta onde este­jam pre­sen­tes EHBil­du e a CUP, aber­ta à inco­po­raçom de orga­ni­zaçons de outras lati­tu­des do Esta­do espanhol.

Assim o temos mani­fes­ta­do à CUP e a Sor­tu: é neces­sá­rio ver­te­brar umha can­di­da­tu­ra anti­ca­pi­ta­lis­ta e femi­nis­ta pro­mo­vi­da polas orga­ni­zaçons de liber­taçom nacio­nal da Gali­za, Paí­ses Cata­lans e País Basco.

Faze­mos entom um ape­lo à CUP e a Sor­tu para con­co­rrer­mos con­jun­ta­men­te às eleiçons euro­peias median­te um pro­gra­ma con­tra a Euro­pa dos mer­ca­dos e dos Esta­dos. Um pro­gra­ma aber­to à incor­po­raçom de todas aque­las forças poli­ti­cas e movi­men­tos sociais que coin­ci­da­mos tati­ca­men­te na neces­si­da­de de ver­te­brar elei­to­ral­men­te em cada um dos nos­sos povos a rebel­dia fren­te o cadu­co regi­me espanhol.

Pos­te­rior­men­te ao mul­ti­la­te­ral acor­do atin­gi­do, é neces­sá­rio poder coor­de­nar as diver­sas expres­sons do nacio­na­lis­mo e do inde­pen­den­tis­mo gale­go sob umha for­mu­laçom inte­gra­do­ra e um pro­gra­ma conjunto.

Direçom Nacio­nal de NÓS-UP

Gali­za, 10 de feve­rei­ro de 2014

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *