Aska­pe­na meatza­rie­kin bat! /​Aska­pe­na con los mineros!

Aska­pe­nak bere elkar­ta­sun beroe­na adie­ra­zi nahi lie­ke pren­t­sa ohar honen bidez, due­la 20 egun haue­tan, borro­kan dirau­ten meatza­ri eta eurei babe­sa eskain­tzen ari diren guztiei.

Kin­ka larrian dago sek­to­rea, izan ere, Espai­niar gober­nuak, ban­kuei eta kri­sia­ren ardu­ra­du­nei mila­ka miloi ema­ten dirauen bitar­tean, mehatza­ri astu­riar, leon­dar, teruel­dar eta palen­tzia­rrek euren etor­ki­zu­na oso ilun ikus­ten dute, bes­teak bes­te biz­kar eman die­la­ko Raxoi­ren gober­nu titereak.

Bes­te behin ere argi eta gar­bi utziz, gober­nuek kapi­ta­la­ren intere­sak baino ez dituz­te­la ase­tu nahi, herri­ta­rren boron­da­tea hain­tzat har­tu gabe. Hone­ga­tik ari dira borro­kan, euren eta euren sen­dien etor­ki­zu­na­ren alde, bai­la­ra­ko bizi­la­gu­nen alde eta lan­gi­leen esku­bi­deen alde.

Hone­ga­tik, eta beti jakin izan duten beza­la ari dira kaleak moz­tu eta duin­ta­su­na­ren alde borro­kan, herri lan­gi­lea­ren intere­sak, herri lan­gi­leak defen­da­tu eta borro­ka­tu behar dituelako.

Gora meatza­rien borroka!

Hamai­ka herri borro­ka bakarra!

Median­te esta nota de pren­sa, Aska­pe­na quie­re expre­sar su soli­da­ri­dad, con la lucha de los mine­ros, sus fami­lia­res y con los que apo­yan su lucha.

El sec­tor mine­ro está en gra­ve peli­gro, ya que mien­tras el gobierno espa­ñol les da miles de millo­nes a los ban­cos y a los res­pon­sa­bles de la cri­sis eco­nó­mi­ca, los títe­res del gobierno de Rajoy les da la espal­da a los mine­ros de Astu­ries, Teruel, Leon y Palen­cia con­de­nán­do­los a un futu­ro incierto.

Una vez más, debe­mos dejar bien cla­ro que los gobier­nos solo defien­den los intere­ses del capi­tal, sin tener en cuen­ta la volun­tad de la ciu­da­da­nía. Por eso están luchan­do los mine­ros, por su futu­ro, por el de sus fami­lia­res, por los veci­nos de los valles y por [email protected] [email protected] trabajadores/​as.

Es por esto que los mine­ros están cor­tan­do las calles y carre­te­ras, por la defen­sa de los dere­chos y los intere­ses del pue­blo trabajador.

Gora mehatza­rien borroka!

Hamai­ka herri borro­ka bakarra!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *