Fili­pe Bidar­tek Eus­kal Herrian bizitze­ko esku­bi­dea due­la alda­rri­katze­ko kan­pai­nia ira­ga­rri dute

filipe-askaBi hamar­ka­da luze­tan kar­tze­la eta urrun­ke­ta eza­gu­tu duen Fili­pe Bidar­tek esta­tua­ren alde­tik pai­ratzen duen«jazarpen poli­ti­koa» sala­tu du gaur goi­zean Baio­nan Fili­pe Aska mugi­men­duak. Ira­gan otsai­lean 2007az geroz­tik Beziers herrian bizi den bai­go­rria­rrak etxe­ra buel­tatze­ko bai­me­na ukan zuen. Izan ere, pro­ku­ra­do­reak hele­gi­tea eza­rri ondo­ren era­ba­kia baz­ter­tua izan da behi­nik behin. Hel­du den maiatza­ren 15ean ira­ga­nen da dei auzia Pari­sen. Izan ere, Fili­pe Ara­men­di abo­ka­tuak bere hase­rrea ager­tu du. «Zigo­rra betetze­ko 23 hila­be­te fal­ta zaiz­kio eta Fili­pek esku­bi­de osoa du bere geroa anto­latze­ko. Lan pro­po­sa­me­na badu Bai­go­rrin eta api­ri­lean abia­tu behar zuen for­ma­kun­tza bat; gizar­te­ratze pro­ze­sua ozto­patzen duen era­ba­ki hau oso larria da, urte luze­ta­ko jazar­pe­na poli­ti­koa­ren logi­ka segitze­ko nahi­ke­ria ager­tzen duelako».

Mai­te UBIRIA /​BAIONA
Age­rral­dian par­te har­tu duten Giza Esku­bi­deen Liga (LDH, fran­tse­sez) eta Eus­kal Herri­ko Giza Esku­bi­deen Komi­te­ko kide binak bal­din­tza­pe­ko aska­ta­su­na esku­bi­de bat dela oroi­ta­ra­zi dute. Lehen elkar­tea­ren ize­nean min­tza­tu den Deprez-ek gai­ne­ra­tu due­nez, «Eus­kal Herrian pro­ze­su demo­kra­ti­ko bat erai­kitzen ari garen momen­tuak era­ba­ki honek bes­te batzk beza­la, kez­ka han­dia sor­tzen digute».

Ildo bere­tik, Fili­pe Las­ka­rai, Fil­pe Aska­pla­ta­for­ma­ko kideak «era­ba­ki honek jen­de gehien­goa nahi duen lasai­ta­su­na­ren kon­tra doa­la» nabar­men­du du. Fran­tses esta­tuak une poli­ti­ko berria aitzat har­tu ordez «erre­pre­sioa azkar­tu due­la» gai­ne­ra­tu du Laskaraik.

Bal­din­tza­pen aska­ta­su­nean ate­ratze­ko bal­din­tzak betetzen dituz­ten pre­soak bereha­la askatzea «amnis­tia­ren bidean lehen urrat­sa dela» defen­da­tu ostean, «Ipar Eus­kal Herro­ko etor­ki­zun ins­ti­tu­zio­na­laz elka­rriz­ke­ta ide­ki eta demo­kra­ti­koak hasi ditza­ten» eska­tu die era­gi­le poli­ti­koei. Fili­pe Bidar­ten kasua gogo­ra ekar­tzeaz gain, Ion Kepa Paro pre­soa­ri hiru­ga­rre­ne­koz uka­tu dio­te­la bal­din­tza­pe­ko aska­ta­su­na sala­tu du.

Jean-Mixel Galant, Gara­zi-Bai­go­rri herri elkar­go­ko lehen­da­ka­riak Nico­las Sar­kozyk Eus­kal Herri­rat eto­rri zenean egin zuen adie­raz­pe­na izan du gogoan. » Toki­ko hau­tetsi gehie­nek nahi badu­te lurral­de elkar­goa sor­tze­ko bidean ahal dire­la aitzi­na­men­duak izan erran du eta, ene ustez, dozier horre­tan beza­la auzi hone­kin ere ahal da zer­bait lor­tu» azal­du du Azka­ra­te­ko auza­pe­zak, hau­tetsi guzier dei bere­zia eginez.

Mertxe Koli­na, ABko kideak, Fili­pe Bidar­tek Eus­kal Herri­ra itzul­tze­ko duen esku­bi­dea alda­rri­ka­tu du, bes­te hain­bat alder­dik beren sos­ten­gua adie­ra­zi dute­la gogo­ra­tuz. Hala nola AB, Bata­su­na, EA, Auto­no­mia Erai­ki, eta NPA alder­diek bat egin dute ondo­ko aste­tan martxan jarri­ko den elkar­ta­sun kanpainiarekin.

Sos­te­guak area­go­tu­ko dire­la eran­tsi du Tere­xa Mitxe­le­na Fil­pe Aska kolek­ti­bo­ko kideak. Memen­tu­koz, hau­tetsi aber­tza­leen gehi­ga­rriz, MoDem, Ber­deak eta PS alder­die­ta­ko hain­bat hau­tetsik babes­tu dute Bidar­ten alde­ko kan­pai­nia. Hala nola, Syl­vian­ne Alaux, Kot­te Eze­na­rro, Marie-Chris­tin­ne Ara­gon eta Frantxoa Mai­tia hau­tetsi sozia­lis­tek posi­zioa har­tu dute. Azken honek mezua igo­rri du. Ber­tan dioe­nez «Memen­tu bere­zia dugu orain Eus­kal Herria, oso­ko bakea lor­tu nahian … Bide poz­ga­rriak abia­tiak dira Eus­kal Herrian. Kon­di­zio­ne haue­tan, ezin uler­tua da, Fili­pe Bidart Eus­kal Herri­rat bizitze­rat ez uztea».

Ali­ce Lei­zia­ge­zahar eskual­de kon­tsei­la­ri eko­lo­gis­tak, eta Jean-Rene Eche­ga­ray (herri kon­tsei­la­ria ) eta Jean Jac­ques Las­se­rre (sena­ta­ria) hau­tetsi zen­tris­tek izen­pe­tu dute.

http://​www​.kaze​ta​.info/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *