[Fotos] Cade­na huma­na en Iru­ñea, pidien­do liber­tad para pres@s enfermo@s- Ateak Ireki

Hoy al medio­día, una cade­na huma­na ha par­ti­do de los hos­pi­ta­les de Iru­ñea para pedir la liber­tad de los pre­sos con enfer­me­da­des gra­ves. Al fren­te de la mar­cha iba la ambu­lan­cia de Herri­ra, que lle­va sema­nas reco­rrien­do Nava­rra ofre­cien­do infor­ma­ción sobre la situa­ción de los pre­sos nava­rros Iña­ki Erro, Iña­ki Etxe­be­rria, Josetxo Ariz­ku­ren y Jesus Mari Mendinueta.

En la cár­cel de Iru­ñea se ha uni­do con una mani­fes­ta­ción que venía de Itu­rra­ma, don­de hoy se cele­bra una jor­na­da de actos en defen­sa de los dere­chos de los pre­sos y pre­sas. Al lado de la pri­sión han rea­li­za­do un acto por la liber­tad del joven de Itu­rra­ma Die­go Octa­vio, que se encuen­tra allí encar­ce­la­do, y tam­bién han pedi­do el fin las medi­das de excep­ción que se apli­can a los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vas­cas. Pos­te­rior­men­te, la cade­na huma­na ha segui­do has­ta la sede del PP.

El pró­xi­mo sába­do, la peti­ción de liber­tad de los pre­sos y pre­sas con enfer­me­da­des gra­ves se hará en for­ma de cara­va­na de coches, que sal­drá a las 11 des­de Mate­sa. Y el 31 de mar­zo Herri­ra ha con­vo­ca­do una mani­fes­ta­ción en Iru­ñea (17.30 Golem).

Eus­ke­ra

Gaur eguer­dian, giza kate bat anto­la­tu du Herri­rak Iru­ñean, gai­xo­ta­sun larria duten pre­soen aska­ta­su­na eskatze­ko. 12etan ate­ra da ospi­ta­lee­ta­tik, Herri­ra­ren anbu­lan­tzia buruan.

Iru­ñe­ko kar­tze­lan, Itu­rra­ma­tik zeto­rren mani­fes­ta­zioa­re­kin bil­du da (Itu­rra­man elkar­ta­sun egu­na anto­la­tu dute gaur). Ber­tan, eki­tal­di bat egin dute Iru­ñe­ko espetxean aur­kitzen den Die­go Octa­vio Itu­rra­ma­ko gaz­tea­ren aska­ta­su­na eskatze­ko, bai­ta eus­kal pre­so poli­ti­koei ezar­tzen zaiz­kien sal­bues­pen neu­rrien amaie­ra. Ondo­ren, denak abia­tu dira PPren egoitzaraino.

Gai­xo­ta­sun larria duten pre­soen aska­ta­su­na alda­rri­ka­tu­ko da berriz dato­rren larun­ba­tean. Auto kara­ba­na bat anto­la­tu du Herri­rak, 11etan Mate­sa­tik, eta martxoa­ren 31an mani­fes­ta­zio bat dei­tu dute Iru­ñean (17.30ean Golem).

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *