Valèn­cia està que cre­ma!!! Valèn­cia està en fla­mes!!- COS

La repres­sió poli­cial és abso­lu­ta­ment indes­crip­ti­ble!! Però la res­pos­ta dels i les estu­diants, i de tot el poble tre­ba­lla­dor és sen­zi­lla­ment mera­ve­llo­sa, soli­dà­ria, com­ba­ti­va i d’u­na dig­ni­tat impresionant.

Ara mateix tenim una com­pan­ya de la COS de l’Hor­ta a l’Hos­pi­tal, ja que qua­si aca­ben amb ella els poli­cies espan­yols en una de les pri­me­res càrre­gues poli­cials, cap a les 15h30 davant l’IES Lluis Vives. La càrre­ga li ha pro­vo­cat una sìn­co­pe car­dia­ca que qua­si la dei­xa al lloc, i que ha fet que haja estat ava­cua­da amb ambulància.

Des de les 15h les càrre­gues poli­cials, carre­res, etc., s’han suc­ceït de for­ma inin­te­rrom­pu­da per tot el cen­tre de València.

A l’IES Lluis Vives han ari­bat a carre­gar els poli­cies dues vega­des dins del pro­pi cen­tre educatiu.

Han carre­gat i apa­llis­sat als pro­pis via­nants, a per­so­nes que espe­ra­ven el bus o que venien de fer la compra.

Hi ha una vin­te­na de per­so­nes detin­gu­des (almenys 3 d’e­lles menors d’edat)

Els i les feri­des són innu­me­ra­bles… fins al punt que la prò­pia poli­cia aca­ba­va por­tant a des­enes i des­enes de joves ferits als hos­pi­tals (amb la inten­ció d’e­viar denún­cies, etc.)

Han hagut càrre­gues amb pilo­tes de goma i lacrimògens.

S’ha ocu­pat la Facul­tat d’His­tò­ria, i tam­bé s’han pro­duit càrre­gues i carre­res per tota l’a­vin­gu­da de Blas­co Ibàn­yez, al nord de la ciutat.

Hi ha poli­cia per tot arreu. Heli­còp­ters. Con­trols de la guàr­dia civil per dife­rents acce­sos de l’Hor­ta Nord.

Davant de tota aques­ta enor­me i abso­lu­ta­ment «des­con­tro­la­da» vio­lèn­cia poli­cial i esta­tal, el jovent i el poble tre­ba­lla­dor estan donant una lliçó de com­ba­ti­vi­tat, soli­da­ri­tat i dig­ni­tat, que emo­cio­na fins l’extrem.
Les mos­tres d’es­ti­ma, de suport, de soli­da­ri­tat, de dig­ni­tat, de ràbia, d’or­gull, d’intel·ligència, etc., que s’han vist durant aques­tes hores són dig­nes d’un autèn­tic NOVECENTO. L’e­mo­ció i la ràbia no em dei­xen ni parlar!!!!

Ara mateix, des­prés de més de 7h!!!, la llui­ta con­ti­nua als carrers de València!!
I demà dimarts, els i les estu­diants han tor­nat a con­vo­car-s’hi a les 14h45 davat l’Es­ta­ció del Nord de Valèn­cia, davant l’IES Lluis Vives…

COMENÇA L’AUTÈNTICA PRIMAVERA VALENCIANA!! COMENÇA L’AUTÈNTICA PRIMAVERA DELS PAÏSOS CATALANS!!

L’es­tat, i al seu cap en aques­ta oca­sió el cap major dels tor­tu­ra­dors, Jor­ge Fer­nan­dez Diez, ha tor­nat a usar Valèn­cia com a labo­ra­to­ri de pro­ves repres­si­ves pel con­junt del nos­tre país, i pel con­junt de l’es­tat espan­yol… i només estan acon­se­guint que tota la ràbia accu­mu­la­da comen­ce a bro­llar com l’ai­gua neta i bona dels bro­lla­dors de l’Al­bu­fe­ra de València.

L’es­tat espan­yol, a cara des­co­ber­ta, ens ha decla­rat la gue­rra (per fi de for­ma ober­ta) a totes les tre­ba­lla­do­res i tre­ba­lla­dors, a tots els Paï­sos Cata­lans, a tots els pobles tre­ba­lla­dors ocu­pats i repre­sa­liats pel seu impe­ria­lis­me i bar­bà­rie, men­tre els seus còm­pli­ces del PsoE, CCOO i UGT res­ten callats i/​o amb «boni­ques paraules»!!!

Ja està bé!!!
Plan­tem cara… però amb peus, cap i cor!!!
Con­vo­quem con­cen­tra­cions, mobi­litza­cions i accions de soli­da­ri­tat arreu dels Paï­sos Cata­lans per favor!!!
Orga­nitzem cai­xes de resis­tèn­cia, bons d’a­jut, dis­tri­buim totes les notí­cies que ens arriben!!

I avan­cem des de ja, cap a la vaga general!!!
Neces­si­tem mobi­litza­cions uni­tà­ries mas­si­ves arreu!!!! NECESSITEM JA LA VAGA GENERAL!!!!

Ara mateix, tot el poble tre­ba­lla­dor hem d’es­tar units com un puny. Que els sacri­fi­cis de totes les com­pan­yes i com­panys de Valèn­cia no siga de bades!!!!

Con­tra la repres­sió… orga­nitza­ció, uni­tat, soli­da­ri­tat, acció i lluita!!!!
Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal – COS
sin­di­cat per l’a­lli­be­ra­ment de gène­re, de clas­se i nacio­nal dels Paï­sos Catalans

20 de febrer de 2012

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *