La CUP con­si­de­ra que l’a­nun­ci d’E­TA pot obrir les por­tes a un pro­cés d’in­de­pen­dèn­cia /​Enda­vant – Lli​ber​tat​.cat

Davant el ces­sa­ment defi­ni­tiu de l’ac­ti­vi­tat arma­da d’E­TA, la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) ha expres­sat que la decla­ra­ció de l’or­ga­nitza­ció arma­da és «una pas­sa més que s’ins­criu en el pro­cés ini­ciat els darrers anys per l’es­que­rra aber­tza­le, que dei­xa en mans dels estats espan­yol i fran­cès la res­pon­sa­bi­li­tat de fer les pases següents per a la reso­lu­ció del con­flic­te polític.»

La can­di­da­tu­ra inde­pen­den­tis­ta afir­ma que l’a­nun­ci de ces­sa­ment de l’ac­ti­vi­tat arma­da d’E­TA «pot obrir les por­tes a un pro­cés d’in­de­pen­dèn­cia» i en aquest sen­tit creu que el pri­mer que han de fer els estats «és reco­nèi­xer el dret a deci­dir del poble basc» ja que «si no pot deci­dir el seu futur no que­da­rà resolt el conflicte».

La CUP assen­ya­la que el comu­ni­cat és «un pas més que s’ins­criu en el pro­cés ini­ciat els darrers anys per l’es­que­rra aber­tza­le» però subratlla que «dei­xa en mans dels estats espan­yol i fran­cès la res­pon­sa­bi­li­tat de fer les pas­ses següents per a la reso­lu­ció del con­flic­te polí­tic». La CUP creu que s’ha de posar fi a «la polí­ti­ca d’il·legalitzacions con­tra l’es­que­rra abertzale.»

eta_cessament

Enda­vant (OSAN) es posi­cio­na sobre l’a­nun­ci d’E­TA de dei­xar la llui­ta armada

L’or­ga­nitza­ció inde­pen­den­tsi­ta Enda­vant-OSAN s’ha posi­co­nat públi­ca­ment en rela­ció a l’a­nun­ci d’E­TA del ces­sa­ment d’ac­cions arma­des. En un comu­ni­cat recor­da que per con­te­nir les rei­vin­di­ca­cions nacio­nals i socials «l’Es­tat espan­yol (i el fran­cès) s’ha ser­vit, sem­pre que ho ha tro­bat opor­tú, de la mani­pu­la­ció, la per­se­cu­ció polí­ti­ca, l’ús par­cial de la jus­tí­cia, la vio­lèn­cia físi­ca, la tor­tu­ra i l’assassinat.»

En aques­ta valo­ra­ció reco­neix la debi­li­tat de l’Es­tat que es pro­dui­rà en el nou con­text, donat que «L’Estat espan­yol ha cai­gut al seu pro­pi parany, ja que ara és quan més fal­ta li fa des­ac­ti­var el dis­curs de la confrontació.

Refer els mapes con­cep­tuals sobre qües­tions com la vio­lèn­cia i les impo­si­cions, les víc­ti­mes i els botxins o la recon­ci­lia­ció i el per­dó serà molt més com­pli­cat per a un sec­tor que per a un altre, mal­grat que amb­dós són víc­ti­mes vio­len­ta­des, pen­dents de per­dó i de reconciliació.» 

Comu­ni­cat d’En­da­vant (OSAN) arran de l’a­nun­ci d’E­TA de dei­xar les armes definitivament.

Ahir, l’organització Eus­ka­di eta Aska­ta­su­na (ETA) va fer públi­ca la seva deci­sió d’a­ban­do­nar la llui­ta arma­da de for­ma defi­ni­ti­va i adhe­rir-se a la peti­ció de la comu­ni­tat inter­na­cio­nal en el camp de la nego­cia­ció de con­flic­tes per resol­dre la con­fron­ta­ció polí­ti­ca exis­tent entre el poble basc i els estats espan­yol i francès.

La decla­ra­ció ofi­cial de la comis­sió inter­na­cio­nal con­té 5 punts, i ara la para­ula la tenen Madrid i París, ja que el segon punt és el de l’assumpció de res­pon­sa­bi­li­tats per part dels Estats en el pro­ble­ma i, per tant, en la solució.

Davant les múl­ti­ples veus de l’es­pan­yo­lis­me i el regio­na­lis­me que asse­gu­ren que a par­tir de l’a­nun­ci d’E­TA no hi ha res a nego­ciar, i que mai han exis­tit dos bàn­dols, sinó tan sols una ban­da cri­mi­nal i un Estat de dret i demo­crà­tic, Enda­vant – OSAN es veu en el deu­re de recor­dar, ara més que mai, que no pot exis­tir un con­flic­te mili­tar d’a­ques­ta enver­ga­du­ra sen­se que exis­tei­xi tam­bé un con­flic­te polí­tic de rerefons.

El con­flic­te exis­teix per una situa­ció d’im­po­si­ció davant les neces­si­tats de lli­ber­tat i demo­crà­cia del poble basc. Ens veiem tam­bé en el deu­re de recor­dar que per a aques­ta fina­li­tat l’Es­tat espan­yol (i el fran­cès) s’ha ser­vit, sem­pre que ho ha tro­bat opor­tú, de la mani­pu­la­ció, la per­se­cu­ció polí­ti­ca, l’ús par­cial de la jus­tí­cia, la vio­lèn­cia físi­ca, la tor­tu­ra i l’as­sas­si­nat. És aques­ta inade­qua­ció del model polí­tic a les neces­si­tats d’un poble el que cons­ti­tueix la font del con­flic­te, i allò que ha de ser deba­tut i modi­fi­cat per a poder par­lar de pau i demo­crà­cia plenes.
 Durant les darre­res dèca­des, el dis­curs de l’Es­tat espan­yol ha anat evo­lu­cio­nant, fent cada cop més difí­cil la reso­lu­ció del con­flic­te, ja que l’e­xe­cu­tiu cen­tral s’ha enquis­tat en posi­cions de con­fron­ta­ció a tra­vés de la repres­sió, la mani­pu­la­ció de l’o­pi­nió públi­ca i els mit­jans de comu­ni­ca­ció espan­yols. Això, fins el punt que avui en dia, no només no con­tro­la aques­ta opi­nió, sinó que és ella la que a cop de por­ta­des i noti­cia­ris con­tro­la els dis­cur­sos i traça les polí­ti­ques del conflicte.

L’Estat espan­yol ha cai­gut al seu pro­pi parany, ja que ara és quan més fal­ta li fa des­ac­ti­var el dis­curs de la con­fron­ta­ció. Refer els mapes con­cep­tuals sobre qües­tions com la vio­lèn­cia i les impo­si­cions, les víc­ti­mes i els botxins o la recon­ci­lia­ció i el per­dó serà molt més com­pli­cat per a un sec­tor que per a un altre, mal­grat que amb­dós són víc­ti­mes vio­len­ta­des, pen­dents de per­dó i de reconciliació.

És la nega­ció d’aquesta reali­tat la que es con­ver­ti­rà en la prin­ci­pal llo­sa de la reso­lu­ció, ja que, com bé ha recor­dat la comu­ni­tat inter­na­cio­nal, cal fer un segui­ment tant del des­ar­ma­ment, com de les meses tèc­ni­ca (entre ETA i els Estats) i polí­ti­ca (entre els par­tits i els agents socials bascos).

Quan la mesa polí­ti­ca hagi arri­bat a la con­clu­sió final, i faci públic un full de ruta cap a la super­ació del con­flic­te en clau demo­crà­ti­ca, de poc li hau­rà ser­vit a l’Estat espan­yol negar-se a dia­lo­gar, doncs el País Basc i el Món sabran que el camí traçat no té mar­xa enrere.

Davant d’aquesta situa­ció, des d’En­da­vant (OSAN) volem fer una cri­da a la soli­da­ri­tat i, sobre­tot, a l’or­ga­nitza­ció popu­lar. Ente­nem que només la pres­sió social pot fer seu­re els Estats espan­yol i fran­cès a nego­ciar. I com abans comen­ci i fina­litzi aquest pro­cés, abans aca­ba­rà el pati­ment, i el poble basc podrà deci­dir lliu­re i sobi­ra­na­ment el seu futur.

A més, des d’En­da­vant volem fer una cri­da al poble cata­là a seguir cons­truint el seu pro­pi camí cap a la lli­ber­tat.  

Enda­vant, Orga­nitza­ció Socia­lis­ta d’Alliberament Nacional
21 d’octubre de 2011, Paï­sos Catalans

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *