Soli­da­ri­tat amb el dos inde­pen­den­tis­tes mul­tats per haver par­ti­ci­pat a un acte de suport a Bildu

Aquest matí, dimarts 19 de juliol, ha tin­gut lloc al CCC Octu­bre de Valèn­cia la roda de prem­sa per mos­trar el rebuig a la denún­cia que la Dele­ga­ció de Govern espan­yol ha inter­po­sat a dos com­panys per par­ti­ci­par en la con­cen­tra­ció que tin­gué lloc a Bur­jas­sot el pas­sat mes de maig en suport amb l’or­ga­nitza­ció polí­ti­ca bas­ca Bildu.

L’ac­te ha comp­tat amb l’as­sis­tèn­cia d’u­nes 50 per­so­nes que han mos­trat el seu suport i la seu soli­da­ri­tat amb els com­panys denunciats.

Al llarg de l’ac­te han inter­vin­gut Gonçal Bra­vo, secre­ta­ri gene­ral de la COS, sin­di­cat al qual estan afi­liats els dos com­panys. Gonçal B. ha des­ta­cat les nom­bro­ses mos­tres de soli­da­ri­tat que han arri­bat des de tots els racons dels Paï­sos Cata­lans i tam­bé a nivell internacional.

Tam­bé han pres la para­ula Toni I. i San­ti G., els dos com­panys denun­ciats, que han vol­gut mos­trar el seu agraï­ment per la soli­da­ri­tat rebu­da i han vol­gut remar­car que aques­ta repres­sió no és pun­tual, sinó que al País Valen­cià, els dife­rents apa­rells de l’Es­tat ‑poli­cia, jus­tí­cia, ins­ti­tu­cions- actuen de mane­ra sem­blant: impu­ni­tat i con­ni­vèn­cia amb els gru­pus­cles dre­tans, i repres­sió des­me­su­ra­da i per­se­cu­ció envers tots els movi­ments d’es­que­rra i independentistes.

Final­ment, tam­bé ha inter­vin­gut el repre­sen­tat d’A­ler­ta Soli­dà­ria, que ha expli­cat que aquest és el pri­mer acte de la cam­pan­ya fins acon­se­guir que es reti­ren les denúncies.


Comu­ni­cat uni­ta­ri on es narren els fets.

Comu­ni­cat de prem­sa amb les adhe­sions de les orga­nitza­cions polí­ti­ques, grups i persones.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.