Soli­da­ri­tat amb el dos inde­pen­den­tis­tes mul­tats per haver par­ti­ci­pat a un acte de suport a Bildu

Aquest matí, dimarts 19 de juliol, ha tin­gut lloc al CCC Octu­bre de Valèn­cia la roda de prem­sa per mos­trar el rebuig a la denún­cia que la Dele­ga­ció de Govern espan­yol ha inter­po­sat a dos com­panys per par­ti­ci­par en la con­cen­tra­ció que tin­gué lloc a Bur­jas­sot el pas­sat mes de maig en suport amb l’or­ga­nitza­ció polí­ti­ca bas­ca Bildu.

L’ac­te ha comp­tat amb l’as­sis­tèn­cia d’u­nes 50 per­so­nes que han mos­trat el seu suport i la seu soli­da­ri­tat amb els com­panys denunciats.

Al llarg de l’ac­te han inter­vin­gut Gonçal Bra­vo, secre­ta­ri gene­ral de la COS, sin­di­cat al qual estan afi­liats els dos com­panys. Gonçal B. ha des­ta­cat les nom­bro­ses mos­tres de soli­da­ri­tat que han arri­bat des de tots els racons dels Paï­sos Cata­lans i tam­bé a nivell internacional.

Tam­bé han pres la para­ula Toni I. i San­ti G., els dos com­panys denun­ciats, que han vol­gut mos­trar el seu agraï­ment per la soli­da­ri­tat rebu­da i han vol­gut remar­car que aques­ta repres­sió no és pun­tual, sinó que al País Valen­cià, els dife­rents apa­rells de l’Es­tat ‑poli­cia, jus­tí­cia, ins­ti­tu­cions- actuen de mane­ra sem­blant: impu­ni­tat i con­ni­vèn­cia amb els gru­pus­cles dre­tans, i repres­sió des­me­su­ra­da i per­se­cu­ció envers tots els movi­ments d’es­que­rra i independentistes.

Final­ment, tam­bé ha inter­vin­gut el repre­sen­tat d’A­ler­ta Soli­dà­ria, que ha expli­cat que aquest és el pri­mer acte de la cam­pan­ya fins acon­se­guir que es reti­ren les denúncies.


Comu­ni­cat uni­ta­ri on es narren els fets.

Comu­ni­cat de prem­sa amb les adhe­sions de les orga­nitza­cions polí­ti­ques, grups i persones.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *