SLG indig­na­do com a Jun­ta polo fecha­men­to do «Gali­cia Hoxe» – Dia­rio Liberdade

300611_galizahojecapa

SLG – O Sin­di­ca­to Labre­go Gale­go que­re expre­sar a súa indig­na­ción dian­te do peche do xor­nal Gali­cia Hoxe, que segui­rá o ron­sel dei­xa­do por outros medios de expre­sión inte­gra­men­te redac­ta­dos en gale­go e cunha liña edi­to­rial alter­na­ti­va á ofi­cial como A Nosa Terra, Viei­ros, A Penei­ra ou GZ Nación. Todos eles bota­ron o peche nos pri­mei­ros anos de man­da­to de Núñez Fei­jóo á fron­te da Xun­ta de Galiza.


Tería bas­ta­do cunha ínfi­ma por­cen­ta­xe dos millóns de euros que o Goberno de Fei­jóo ten des­bal­di­do na Cida­de da Cul­tu­ra para que Gali­cia Hoxe con­ti­nua­se dig­na­men­te co seu labor. Des­ta manei­ra, a Xun­ta amor­da­za a toda a pléia­de de xor­na­lis­tas, arti­cu­lis­tas e temá­ti­cas que daban con­ti­do ao Gali­cia Hoxe e que non adoi­tan a ter eco nou­tros medios de comu­ni­ca­ción; vaian coma exem­plo cues­tións cen­trais para esta orga­ni­za­ción sin­di­cal como a sobe­ra­nía ali­men­ta­ria, a alter­na­ti­va comer­cia­li­za­do­ra dos mer­ca­dos de pro­xi­mi­da­de e da ven­da direc­ta de pro­du­tos agra­rios, a loi­ta con­tra os trans­xé­ni­cos ou o comer­cio xus­to. É evi­den­te que a Xun­ta pre­fi­re unha Gali­za na que só teña voz o pen­sa­men­to úni­co do neo­li­be­ra­lis­mo eco­nó­mi­co, social e cul­tu­ral; e unha pren­sa escri­ta que só fale nun úni­co idio­ma: o cas­te­lán. Den­de a dita­du­ra fran­quis­ta, o idio­ma gale­go e a liber­da­de de expre­sión na Gali­za non recor­dan unha agre­sión tan bru­tal, pre­me­di­ta­da e des­tru­to­ra como a que está a per­pe­trar o actual Goberno da Xunta.

Por­que os gale­gos e gale­gas temos o derei­to a infor­mar­nos no noso idio­ma e das pro­ble­má­ti­cas que real­men­te nos afec­tan; por­que os cida­dáns e cida­dás temos derei­to a que os car­tos dos nosos impos­tos se xes­tio­nen de xei­to demo­crá­ti­co e trans­pa­ren­te á hora de finan­ciar os medios de comu­ni­ca­ción, con inde­pen­den­cia do idio­ma que uti­li­cen, da xen­te que neles escri­ba ou dos temas que tra­ten; por­que os con­su­mi­do­res e con­su­mi­do­ras temos o derei­to a eli­xir unha unha ali­men­ta­ción sa, sos­ti­ble e de cali­da­de; e por­que que os labre­gos e labre­gas temos derei­to a vivir dig­na­men­te do noso tra­ba­llo; as per­soas que for­ma­mos o Sin­di­ca­to Labre­go Gale­go nos reafir­ma­mos no com­pro­mi­so irre­nun­cia­ble co noso idio­ma e cunha visión alter­na­ti­va da agri­cul­tu­ra que posi­bi­li­te a man­ten­za dun medio rural vivo e a sobe­ra­nía ali­men­ta­ria de Gali­za. Por moi­to que nos cen­su­ren, e por moi­to que lle pese ao Goberno da Xunta.

Foto: Capa do Gali­za Hoje.


Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.