Uni­tat Popu­lar, cri­da a sumar esfo­rços – Jor­di Nava­rro Morera

La Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar a Giro­na va come­nçar a cami­nar ja fa anys, pels volts de l’any 2002. Des de lla­vors el pro­jec­te s’ha anat con­so­li­dant i este­nent-se a dife­rents sec­tors socials, des dels movi­ments socials fins al tei­xit asso­cia­tiu, pas­sant per l’in­de­pen­den­tis­me d’es­que­rres i l’e­co­lo­gis­me, entre d’altres.

La CUP és avui, i ho dic amb tota la humi­li­tat del món, un agent viu de la ciu­tat, amb capa­ci­tat de mobi­litza­ció i de gene­rar alter­na­ti­ves pro-acti­ves. Ho hem demos­trat al llarg de més de 8 anys, par­ti­ci­pant de mobi­litza­cions, orga­nitzant actes, xerra­des i con­cen­tra­cions de tot tipus.

En defen­sa de les Hor­tes de San­ta Eugè­nia, rebut­jant el fei­xis­me i apos­tant per la con­vi­vèn­cia i el dià­leg, sor­tint al carrer en defen­sa dels drets socials i labo­rals, denun­ciant reta­lla­des i abu­sos, rei­vin­di­cant la inde­pen­dèn­cia i el socia­lis­me, soli­da­ritzant-nos amb el poble saha­raui i pales­tí, exi­gint fer­me­sa en la defen­sa dels veïns i veï­nes que han de patir les obres de l’A­VE, apor­tant solu­cions als pro­ble­mes de mobi­li­tat de la ciu­tat, plan­tant-nos en defen­sa de la Deve­sa i en con­tra de cons­truir-hi un pave­lló al bell-mig, escol­tant la veu i rei­vin­di­ca­cions d’al­guns barris his­tò­ri­ca­ment mal­trac­tats i injus­ta­ment obli­dats, rei­vin­di­cant amb força el dret a la participació.…una pila de coses.

Fa unes set­ma­nes la CUP va fer una cri­da a dife­rents sec­tors de la ciu­tat: eco­lo­gis­tes, vei­nals, anti­ca­pi­ta­lis­tes i d’es­que­rres, independentistes…a enri­quir la CUP i a apor­tar-hi el seu bagat­ge, tot sumant esfo­rços i suports al pro­jec­te de la Uni­tat Popu­lar. I una vega­da més reite­rem aques­ta cri­da. Creiem que la CUP és un pro­jec­te prou ampli i obert com per inte­grar-hi aquest reguitzell de sen­si­bi­li­tats: Estem con­ve­nçuts que la ciu­ta­da­nia, el poble, recol­za­rà aquest pro­jec­te engres­ca­dor i ferm una apos­ta per obrir-nos a nous sec­tors i sumar esfo­rços per dur la veu del carrer a l’Ajuntament.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *