Uni­dad, dig­ni­dad y fir­me­za con­tra el auto­ri­ta­ris­mo poli­cial – La Directa

Els Mos­sos d’Esquadra des­allot­gen les acti­vis­tes del Palau del Cine­ma amb agres­sions i vexacions

Dos quarts de nou del ves­pre a la Via Laie­ta­na bar­ce­lo­ni­na. Des­prés d’una mani­fes­ta­ció con­tra les reta­lla­des socials i la refor­ma de les pen­sions, l’Assemblea de Bar­ce­lo­na sor­prèn la gent prò­pia i estran­ya amb la visi­bi­litza­ció sob­ta­da de l’ocupació de l’edifici de l’an­tic Palau del Cine­ma, que esta­va aban­do­nat. Minuts més tard, les per­sia­nes s’obren i es con­vi­da la gent a entrar i par­ti­ci­par de la nova Casa de la Vaga. Inquie­tes i emo­cio­na­des, acce­dim al que serà un espai per ofe­rir alter­na­ti­ves al sis­te­ma que ens esclavitza.

Un cop a dins, escla­ta l’eufòria col·lectiva en veu­re la impres­sio­nant pla­tea del cine­ma, pre­ce­di­da per un ves­tí­bul on enca­ra es con­ser­va el bar on –en temps de bona­nça eco­nò­mi­ca– es venien cris­pe­tes i refres­cos a les espec­ta­do­res. La il·luminació enca­ra fa més espec­ta­cu­lar la immen­si­tat de l’espai, divi­dit en qua­tre sec­tors de seients, sepa­rats per un pas­sa­dís cen­tral –que creua la sala des de l’entrada fins a la pan­ta­lla– i per un segon que va d’un late­ral a l’altre i talla per­pen­di­cu­lar­ment –pel bell mig del pati de buta­ques– el primer.

Men­tre la gent va pre­nent seient, dife­rents repre­sen­tants dels sin­di­cats con­vo­cants de la vaga gene­ral del 27 de gener i un mem­bre de l’Assemblea de Bar­ce­lo­na donen la ben­vin­gu­da a les assis­tents, pre­sen­ten els eixos que guia­ran l’activitat de la Casa de la Vaga i expo­sen els motius que han dut a con­vo­car l’aturada labo­ral. A par­tir d’a­quell moment, el micrò­fon que­da obert i s’i­ni­cia una assem­blea que ha de ser­vir per pre­pa­rar la set­ma­na de mobi­litza­cions. De sob­te, algú pren la para­ula i anun­cia que “tem­po­ral­ment i per motius de segu­re­tat, es tan­ca­rà l’accés a la Casa per espe­rar que els Mos­sos mar­xin”. La gent dóna suport a la deci­sió i l’espai es tanca.

Pas­sa­da una esto­na, come­nça a créi­xer el ner­vio­sis­me, enmig d’informacions que apun­ten que, a l’exterior, s’estan pro­duint càrre­gues poli­cials per dis­per­sar la gent que no ha pogut acce­dir a l’edifici. Els par­la­ments can­vien de sen­tit i comen­cen a esde­ve­nir cri­des a la cal­ma i al suport mutu per fer front a l’aparició de la por i a la gene­ra­litza­ció de la incer­te­sa. Ben aviat, acti­vis­tes anò­ni­mes comen­cen a infor­mar periò­di­ca­ment dels esde­ve­ni­ments que es pro­duei­xen a l’exterior. L’actitud de les per­so­nes de l’in­te­rior del cine­ma no varia i, en tot moment, ens man­te­nim uni­des, inter­ca­lant les inter­ven­cions amb cançons revo­lu­cio­nà­ries i cri­des a la vaga general.

Minuts abans de les onze, s’anuncia la immi­nèn­cia del des­allot­ja­ment i comen­cen les inter­ven­cions per con­sen­suar un pla d’acció comú per afron­tar la inter­ven­ció poli­cial. Es deci­deix unà­ni­me­ment exi­gir que totes puguem sor­tir al carrer de for­ma pací­fi­ca i sen­se ser iden­ti­fi­ca­des. Tam­bé es crea una comis­sió –inte­gra­da per per­so­nes volun­tà­ries– per nego­ciar amb els coman­da­ments poli­cials quan acce­dei­xin al recinte.

A dos quarts de dotze, es mate­ria­litzen els pit­jors pro­nòs­tics i els pri­mers agents de la Bri­ga­da Mòbil irrom­pen a la sala per la por­ta situa­da al cos­tat dret de la pan­ta­lla cine­ma­to­grà­fi­ca. Una vega­da dins, prop d’un cen­te­nar d’agents es repar­tei­xen en diver­sos flancs: paral·lelament a la pan­ta­lla, pel late­ral dret de la sala, al llarg de les por­tes d’accés al ves­tí­bul i al pro­pi *hall. La comis­sió nego­cia­do­ra tras­lla­da la deci­sió pres­sa a l’as­sem­blea als coman­da­ments de l’operatiu al mateix temps que dues agents de pai­sà enca­putxa­des enre­gis­tren l’espai i totes les assis­tents amb una càme­ra. No hi ha lloc per la nego­cia­ció, els coman­da­ments rebut­gen la nos­tra ofer­ta, titllen “d’impossible” l’opció que sor­tim d’allà sen­se ser iden­ti­fi­ca­des i ens fan xan­tat­ge amb l’oferta que, si acce­dim a les seves deman­des, no serem denunciades.

Des­prés que les nos­tres nego­cia­do­res ens trans­me­tin la deci­sió, totes a la una, deci­dim que no ens iden­ti­fi­ca­rem i que, si cal, hau­ran de dur les qua­tre-cen­tes per­so­nes a comis­sa­ria per poder-ho fer. En aquell moment, els repre­sen­tants sin­di­cals pre­nen la para­ula de nou i afir­men: “No estem come­tent cap delic­te, això és una assem­blea pre­pa­ra­tò­ria de la vaga gene­ral con­vo­ca­da legal­ment i estem exer­cint uns drets fona­men­tals empa­rats a la seva Cons­ti­tu­ció”. Con­tun­dent i taxa­ti­va, totes res­po­nem aques­ta inter­ven­ció amb una ova­ció tro­na­do­ra. Les posi­cions es man­te­nen ina­mo­vi­bles men­tre els agents pugen el volum dels seus *wal­kie-tal­kies per impe­dir que tothom escol­ti les inter­ven­cions de les com­pan­yes. Ens ame­na­cen dient-nos que. Si no col·laborem, serem denun­cia­des per resis­tèn­cia. “Que ens jut­gin a totes!”, cri­da un espon­ta­ni, evi­den­ciant que –per fi– hem per­dut la por.

De sob­te i sen­se cap més para­ula, les per­so­nes para­pe­ta­des al sec­tor esque­rre de les buta­ques més pro­pe­res a les por­tes del ves­tí­bul comen­cen a ser des­allot­ja­des una per una per dos anti­dis­tur­bis. En un ambient impreg­nat de ten­sió, et *con­vi­den a aban­do­nar la sala i, si no col·labores, ja tenen excu­sa: t’agafen com un putxinel·li i, sen­se con­tem­pla­cions, et treuen al ves­tí­bul. A par­tir d’aquí, tot és des­con­cer­tant; només hi ha una por­ta ober­ta que no dei­xa entre­veu­re pràc­ti­ca­ment res; nin­gú no sap què pas­sa un cop aban­do­nes la pla­tea. Comen­cem a fer tru­ca­des a la gent que ja és fora i ens diuen que –vul­guis o no– et pre­nen la docu­men­ta­ció i la duen als seus com­panys per iden­ti­fi­car-te i ano­tar les teves dades. Men­tre espe­res, has de fer una cua per­què han mun­tat una comis­sa­ria mòbil allà on anti­ga­ment feien cris­pe­tes. Una vega­da com­ple­tat el cicle, et cri­den pel teu nom, et retor­nen la docu­men­ta­ció i et treuen –amb el cap ben alt– de l’edifici, creuant la Via Laie­ta­na i dei­xant-te a l’altra ban­da del cor­dó poli­cial que uti­litzen per allun­yar les mos­tres de soli­da­ri­tat de la gent que t’espera amb els braços oberts.

Aquest és el pro­cés, però, de mica en mica, comen­cem a obser­var varia­cions. Estan can­sats i aca­ben de come­nçar. A la gent que no col·labora, la tiren a terra i l’aixequen pel coll, l’arrosseguen dels cabells, li recar­go­len les ore­lles per forçar que s’aixequi, l’escanyen amb la porra i fins i tot la col­pe­gen amb bru­ta­li­tat per debi­li­tar la seva resis­tèn­cia. A un com­pany, li fan un trau al front; un altre perd les ulle­res i no les hi tor­nen, i, a una ter­ce­ra, li arren­quen els cabells de tant esti­rar-los-hi. Un cop fora, les arra­co­nen per inti­mi­dar-les, els fan creu­re que mar­xa­ran detin­gu­des. Les agres­sions es barre­gen amb insults, mofes i ame­na­ces. A dins, “L’Estaca” es barre­ja amb crits con­tra la impu­ni­tat; la ràbia és a flor de pell, però la gent es man­té fer­ma i unida.

Gai­re­bé qua­tre hores des­prés de l’inici del des­allot­ja­ment, l’última ocu­pant surt al carrer. Les coses no han sor­tit com pre­vèiem, però un crit anò­nim que sor­tia de la pla­tea men­tre col­pe­ja­ven les nos­tres com­pan­yes tenia raó: “Tranquil·les, ho estem fent molt bé, això és una vic­tò­ria!”. Mal­grat tot, con­ti­nuem aquí. No ens han fet creu­re i, tot i que pen­sen que podran amb nosal­tres, no saben que –com deia la pan­car­ta que pen­ja­va de la faça­na – , jun­tes ho podem tot!

Nil Ribot – Set­ma­na­ri la Directa


[Cas­te­llano]

Ocho y media de la tar­de en la Via Laie­ta­na bar­ce­lo­ne­sa. Tras una mani­fes­ta­ción con­tra los recor­tes socia­les y la refor­ma de las pen­sio­nes, la Asam­blea de Bar­ce­lo­na sor­pren­de a la gen­te pro­pia y extra­ña con la visi­bi­li­za­ción repen­ti­na de la ocu­pa­ción del edi­fi­cio del anti­guo Pala­cio del Cine, que esta­ba aban­do­na­do. Minu­tos más tar­de, las per­sia­nas se abren y se invi­ta a la gen­te a entrar y par­ti­ci­par de la nue­va Casa de la Vaga (Huel­ga). Inquie­tas y emo­cio­na­das, acce­de­mos al que será un espa­cio para ofre­cer alter­na­ti­vas al sis­te­ma que nos esclaviza.

Una vez den­tro, esta­lla la eufo­ria colec­ti­va al ver la impre­sio­nan­te pla­tea del cine, pre­ce­di­da por un ves­tí­bu­lo don­de aún se con­ser­va el bar don­de ‑en tiem­pos de bonan­za eco­nó­mi­ca- se ven­dían palo­mi­tas y refres­cos a las espec­ta­do­ras. La ilu­mi­na­ción hace aún más espec­ta­cu­lar la inmen­si­dad del espa­cio, divi­di­do en cua­tro sec­to­res de asien­tos, sepa­ra­dos por un pasi­llo cen­tral ‑que cru­za la sala des­de la entra­da has­ta la pan­ta­lla- y por un segun­do que va de uno late­ral al otro y cor­ta per­pen­di­cu­lar­men­te ‑por medio del patio de buta­cas- el primero.

Mien­tras la gen­te va toman­do asien­to, dife­ren­tes repre­sen­tan­tes de los sin­di­ca­tos con­vo­can­tes de la huel­ga gene­ral del 27 de enero y un miem­bro de la Asam­blea de Bar­ce­lo­na dan la bien­ve­ni­da a las asis­ten­tes, pre­sen­tan los ejes que guia­rán la acti­vi­dad de la Casa de la Vaga y expo­nen los moti­vos que han lle­va­do a con­vo­car el paro labo­ral. A par­tir de ese momen­to, el micró­fono que­da abier­to y se ini­cia una asam­blea que debe ser­vir para pre­pa­rar la sema­na de movi­li­za­cio­nes. De pron­to, alguien toma la pala­bra y anun­cia que «tem­po­ral­men­te y por moti­vos de segu­ri­dad, se cerra­rá el acce­so a la Casa para espe­rar que los Mos­sos se vayan». La gen­te apo­ya la deci­sión y el espa­cio se cierra.

Pasa­do un rato, empie­za a cre­cer el ner­vio­sis­mo, en medio de infor­ma­cio­nes que apun­tan a que, en el exte­rior, se están pro­du­cien­do car­gas poli­cia­les para dis­per­sar a la gen­te que no ha podi­do acce­der al edi­fi­cio. Los par­la­men­tos cam­bian de sen­ti­do y empie­zan a con­ver­tir­se en lla­ma­mien­tos a la cal­ma y el apo­yo mutuo para hacer fren­te a la pari­ción del mie­do y la gene­ra­li­za­ción de la incer­ti­dum­bre. Pron­to, acti­vis­tas anó­ni­mas empie­zan a infor­mar perió­di­ca­men­te de los acon­te­ci­mien­tos que se pro­du­cen en el exte­rior. La acti­tud de los del inte­rior del cine no varía y, en todo momen­to, nos man­te­ne­mos uni­das, inter­ca­lan­do las inter­ven­cio­nes con can­cio­nes revo­lu­cio­na­rias y lla­ma­mien­tos a la huel­ga general.

Minu­tos antes de las once, se anun­cia la inmi­nen­cia del des­alo­jo y comien­zan las inter­ven­cio­nes para con­sen­suar un plan de acción común para afron­tar la inter­ven­ción poli­cial. Se deci­de uná­ni­me­men­te exi­gir que todas poda­mos salir a la calle de for­ma pací­fi­ca y sin ser iden­ti­fi­ca­das. Tam­bién se crea una comi­sión ‑inte­gra­da por per­so­nas volun­ta­rias- para nego­ciar con los man­dos poli­cia­les cuan­do acce­dan al recinto.

A las once y media, se mate­ria­li­zan los peo­res pro­nós­ti­cos y los pri­me­ros agen­tes de la Bri­ga­da Móvil irrum­pen en la sala por la puer­ta situa­da al lado dere­cho de la pan­ta­lla cine­ma­to­grá­fi­ca. Una vez den­tro, cer­ca de un cen­te­nar de agen­tes se repar­ten en varios flan­cos: para­le­la­men­te a la pan­ta­lla, por el late­ral dere­cho de la sala, a lo lar­go de las puer­tas de acce­so al ves­tí­bu­lo y al pro­pio * hall. La comi­sión nego­cia­do­ra tras­la­da la deci­sión toma­da en la asam­blea a los man­dos del ope­ra­ti­vo al mis­mo tiem­po que dos agen­tes de pai­sano enca­pu­cha­das regis­tran el espa­cio y a todas las asis­ten­tes con una cáma­ra. No hay lugar para la nego­cia­ción, los man­dos recha­zan nues­tra ofer­ta, tachan de «impo­si­ble» la opción de salir de allí sin ser iden­ti­fi­ca­das y nos chan­ta­jean con la ofer­ta que, si acce­de­mos a sus deman­das, no sere­mos denunciadas.

Des­pués de que nues­tras nego­cia­do­ras nos trans­mi­tan la deci­sión, todas a una, deci­di­mos que no nos iden­ti­fi­ca­re­mos y que, en su caso, debe­rán lle­var las cua­tro­cien­tas per­so­nas a comi­sa­ría para poder hacer­lo. En ese momen­to, los repre­sen­tan­tes sin­di­ca­les toman la pala­bra de nue­vo y afir­man: «No esta­mos come­tien­do nin­gún deli­to, esto es una asam­blea pre­pa­ra­to­ria de la huel­ga gene­ral con­vo­ca­da legal­men­te y esta­mos ejer­cien­do unos dere­chos fun­da­men­ta­les ampa­ra­dos en su Cons­ti­tu­ción». Con­tun­den­te y taxa­ti­va, todas res­pon­de­mos que esta inter­ven­ción con una ova­ción atro­na­do­ra. Las posi­cio­nes se man­tie­nen ina­mo­vi­bles mien­tras los agen­tes suben el volu­men de sus *wal­kie-tal­kies para impe­dir que todo el mun­do escu­che las inter­ven­cio­nes de las com­pa­ñe­ras. Nos ame­na­zan dicién­do­nos que, si no cola­bo­ra­mos, sere­mos denun­cia­das por resis­ten­cia. «Que nos juz­guen a todas!», Gri­ta un espon­tá­neo, evi­den­cian­do que ‑por fin- hemos per­di­do el miedo.

De repen­te y sin más pala­bra, las per­so­nas para­pe­ta­das en el sec­tor izquier­do de las buta­cas más pró­xi­mas a las puer­tas del ves­tí­bu­lo empie­zan a ser des­alo­ja­das una por una por dos anti­dis­tur­bios. En un ambien­te impreg­na­do de ten­sión, te invi­tan a aban­do­nar la sala y, si no cola­bo­ras, ya tie­nen excu­sa: te cogen como un poli­chi­ne­la y, sin con­tem­pla­cio­nes, te sacan el ves­tí­bu­lo. A par­tir de ahí, todo es des­con­cer­tan­te, sólo hay una puer­ta abier­ta que no deja entre­ver prác­ti­ca­men­te nada, nadie sabe qué pasa una vez aban­do­nas la pla­tea. Empe­za­mos a hacer lla­ma­das a la gen­te que ya está fue­ra y nos dicen que ‑quie­ras o no te toman la docu­men­ta­ción y la lle­van a sus com­pa­ñe­ros para iden­ti­fi­car­te y ano­tar tus datos. Mien­tras espe­ras, tie­nes que hacer una cola por­que han mon­ta­do una comi­sa­ría móvil don­de anti­gua­men­te hacían palo­mi­tas. Una vez com­ple­ta­do el ciclo, te lla­man por tu nom­bre, te devuel­ven la docu­men­ta­ción y te sacan ‑con la cabe­za bien alta- del edi­fi­cio, cru­zan­do la Via Laie­ta­na y deján­do­te otro lado del cor­dón poli­cial que uti­li­zan para ale­jar las mues­tras de soli­da­ri­dad de la gen­te que te espe­ra con los bra­zos abiertos.

Este es el pro­ce­so, pero, poco a poco, empe­za­mos a obser­var varia­cio­nes. Están can­sa­dos y aca­ban de empe­zar. A la gen­te que no cola­bo­ra, la tiran al sue­lo y la aga­rran por el cue­llo, lo arras­tran de los cabe­llos, le retuer­cen las ore­jas para for­zar que se levan­te, la estran­gu­lan con la porra e inclu­so la gol­pean con bru­ta­li­dad para debi­li­tar su resis­ten­cia. A un com­pa­ñe­ro, le hacen una bre­cha en la fren­te, otro pier­de las gafas y no se las devuel­ven, y, a una ter­ce­ra, le arran­can el pelo de tan­to tirar de él. Una vez fue­ra, las arrin­co­nan para inti­mi­dar­las, les hacen creer que mar­cha­rán dete­ni­das. Las agre­sio­nes se mez­clan con insul­tos, bur­las y ame­na­zas. Den­tro, «L’Es­ta­ca» se mez­cla con gri­tos con­tra la impu­ni­dad, la rabia está a flor de piel, pero la gen­te se man­tie­ne fir­me y unida.

Casi cua­tro horas des­pués del ini­cio del des­alo­jo, la últi­ma ocu­pan­te sale a la calle. Las cosas no han sali­do como pre­veía­mos, pero un gri­to anó­ni­mo que salía de la pla­tea mien­tras gol­pea­ban nues­tras com­pa­ñe­ras tenía razón: «Tran­qui­los, lo esta­mos hacien­do muy bien, esto es una vic­to­ria». A pesar de todo, segui­mos aquí. No nos han hecho creer y, aun­que pien­san que podrán con noso­tros, no saben que ‑como decía la pan­car­ta que col­ga­ba de la fachada‑, jun­tas pode­mos todo!

Nil Ribot – Set­ma­na­ri la Directa

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *