Una ONG ano­me­na­da FUET segres­ta el retrat del rei espan­yol de l’A­jun­ta­ment d’Olot

fuetUna ONG d’O­lot de nom Front Uni­ta­ri per l’E­man­ci­pa­ció de la Terra, que res­pon a les sigles de FUET, ha rei­vin­di­cat aquest dilluns el roba­to­ri del retrat del rei espan­yol Juan Car­los I de Bor­bón del saló de plens de l’A­jun­ta­ment d’Olot. 

Però no es trac­ta d’un furt, sinó d’un segrest, pre­ci­sa. En aquest sen­tit, l’or­ga­nitza­ció retor­na­rà la imat­ge quan siguin eli­mi­nats els títols nobi­lia­ris el país; quan siguin reti­rats tots els sím­bols fei­xis­tes, inclòs el del monar­ca; quan s’ha­gi il·legalitzat la Fun­da­ció Prín­cep de Giro­na i quan es decla­ri la repú­bli­ca catalana.

Un cop s’ha­gin satis­fet totes les seves deman­des, el FUET retor­na­rà l’e­fí­gie ‑que es tro­ba en un femer- per­què «sigui expo­sa­da a la sala dels horrors/​errors del futur museu d’his­tò­ria nacio­nal». I adver­tei­xen: «Cal tin­dre en comp­te la capa­ci­tat oxi­da­do­ra d’un femer. Auto­ri­tats, el temps corre».

Segons remar­ca FUET, els darrers plens de l’A­jun­ta­ment «s’han cele­brat alli­be­rats de la imat­ge anti­de­mo­crà­ti­ca i colo­nia­lis­ta que sim­bo­litza el monar­ca espan­yol, àlies el mata­pa­rents». Aques­ta acció, asse­gu­ra, «ha estat pos­si­ble grà­cies a l’ac­ció d’a­lli­be­ra­ment realitzat pel FUET d’Olot».

FUET subratlla que es trac­ta d’u­na ONG per­què és «no gover­na­men­tal» i denun­cia que estan «can­sats de ser un país embo­tit en un estat que ens xoriça tant les espe­ran­ces com la il·lusió de ser». Per això, mani­fes­ten: «Catalans/​es ha arri­bat l’ho­ra de fer-los botifarra».

FUET ani­ma els cata­lans a mun­tar l’ONG FUET als seus pobles, viles i ciu­tats, i es fa seva la cançó «Entre un porc i un Bor­bó, la dife­rèn­cia és de pes /​del porc tot s’a­pro­fi­ta, de l’al­tre no se’n treu res /​però tam­bé tenen sem­blan­ces, i quel­com a com­par­tir, /​tant al porc com al bor­bó, li arri­bar el seu Sant Martí».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *