Milers de per­so­nes aple­ga la mar­xa a Cas­te­lló con­tra el ces­sa­ment d’e­mis­sions de TV3 – Lli​ber​tat​.cat

voletv3

Paral·lelament, aquest cap de set­ma­na s’han fet con­cen­tra­cions i mar­xes a diver­sos indrets de la nació. Des­ta­quem més de mig miler de per­so­nes a Sue­ca diven­dres pas­sat. Tam­bé a Vila­no­va i la Gel­trú, Pego, Xàti­va, Nules, Pedre­guer, Gan­dia i Ala­bat de la Ribe­ra entre altres.

Ahir a la tar­da, unes 15.000 per­so­nes, segons Acció Cul­tu­ral del País Valen­cià i unes 10.000, segons diver­sos mit­jans de comu­ni­ca­ció van par­ti­ci­par en la mar­xa pels carrers de Cas­te­lló con­tra el ces­sa­ment d’e­mis­sions de TV3. La mani­fes­ta­ció ha sor­tit de la Plaça de la Inde­pen­dèn­cia enca­pça­la­da per una pan­car­ta en la qual podia lle­gir-se “Sí a TV3, volem TV3”.

ACPV ha qua­li­fi­cat d’è­xit la mani­fes­ta­ció. “Som aquí per defen­sar la lli­ber­tat d’ex­pres­sió i d’op­ció en una socie­tat demo­crà­ti­ca i, per tant, per a pro­tes­tar con­tra la cen­su­ra”, ha dit un dels por­ta­veus, Manel Carceller.

La mani­fes­ta­ció ha trans­co­rre­gut en un ambient fes­tiu, amb grups d’a­ni­ma­ció, mala­bras i grups de dolçai­na i tala­bet. A més, els orga­nitza­dors han anun­ciat que havien con­vo­cat una altra mani­fes­ta­ció a Valèn­cia per al dia 16 d’abril.

seucavvSue­ca

Diven­dres pas­sat, més de 500 per­so­nes es van con­cen­trar a Sue­ca en pro­tes­ta pel tall de les emis­sions de la TV3. Els con­cen­trats van cri­dat eslo­gans com ara «Volem TV3», «Prou corrup­ció, volem TV3» i «Lli­ber­tat d’expressió, Camps a la pre­só» en refe­ren­cia als casos de corrup­ción en els que està implicat.

L’ac­te fou con­vo­cat per l’Assemblea de Joves de la Ribe­ra Bai­xa que va valo­rar molt posi­ti­va­ment aques­ta con­cen­tra­ció. Els joves van exi­gir al Con­sell valen­cià que reti­rés les mul­tes impo­sa­des a ACPV i dei­xes eme­tre lliu­re­ment el sen­yal de TV3.

Per últim, es cal des­ta­car l’assistència d’una dele­ga­ció comar­cal del PSOE. En aquest sen­tit, abans de la con­cen­tra­ció el por­ta­veu de l’AJRB va dema­nar als repre­sen­tats del PSOE que pre­sio­nes­sin al govern espa­ñol per tal d’avançar en la reci­pro­ci­tat de les sen­yals de tele­vi­sió entre el sud i el nord de la Sènia.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *