[Fotos] El TAV Recor­ta tu Salud- Ekinklik

El colec­ti­vo mugi­tu! ha rea­li­za­do una acción esta maña­na, fren­te a las con­sul­tas del Ser­vi­cio Nava­rro de Salud, para denun­ciar el alto cos­te que supon­drán las obras del TAV en Nava­rra, fren­te al bajo pre­su­pues­to del gobierno de Nava­rra para la sani­dad pública.

Legeal­di hone­tan, osa­sun etxeak larun­ba­te­tan itxi egi­ten dituz­te eta Osa­sun­bi­de­ko diru murriz­ke­tak haun­diak izan dira Oina­rriz­ko Arre­tak (% ‑6 “7), Osa­sun Men­ta­la (%-7,5), eta Osa­sun Publi­koa (%-14,6). Nafa­rroan AHT-ren proiek­tua egi­te­ko 4000 milio euro gas­tatze­ko inola­ko lotsa­rik ez dute ordea. Esan al dizu­te AHT-ren kilo­me­tro bakoitzak 10 milio euro kos­tatzen due­la?,. Esan al dizu­te AHT-ren man­te­nu gas­tuak 100.000 euro dire­la kilo­me­tro­ko eta urte­ko, hau da, 16 milio peze­ta? Zen­bat ospi­ta­le erai­ki dai­tez­ke diru horre­kin? Zen­bat «lis­ta de espe­ra» aurrez­tu ditza­ke­gu diru kopu­ru horiekin?AHT-ren dirua
Osasunbidera!!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *