Milers de per­so­nes aple­ga la mar­xa a Cas­te­lló con­tra el ces­sa­ment d’e­mis­sions de TV3 – Lli​ber​tat​.cat

voletv3

Paral·lelament, aquest cap de set­ma­na s’han fet con­cen­tra­cions i mar­xes a diver­sos indrets de la nació. Des­ta­quem més de mig miler de per­so­nes a Sue­ca diven­dres pas­sat. Tam­bé a Vila­no­va i la Gel­trú, Pego, Xàti­va, Nules, Pedre­guer, Gan­dia i Ala­bat de la Ribe­ra entre altres.

Ahir a la tar­da, unes 15.000 per­so­nes, segons Acció Cul­tu­ral del País Valen­cià i unes 10.000, segons diver­sos mit­jans de comu­ni­ca­ció van par­ti­ci­par en la mar­xa pels carrers de Cas­te­lló con­tra el ces­sa­ment d’e­mis­sions de TV3. La mani­fes­ta­ció ha sor­tit de la Plaça de la Inde­pen­dèn­cia enca­pça­la­da per una pan­car­ta en la qual podia lle­gir-se “Sí a TV3, volem TV3”.

ACPV ha qua­li­fi­cat d’è­xit la mani­fes­ta­ció. “Som aquí per defen­sar la lli­ber­tat d’ex­pres­sió i d’op­ció en una socie­tat demo­crà­ti­ca i, per tant, per a pro­tes­tar con­tra la cen­su­ra”, ha dit un dels por­ta­veus, Manel Carceller.

La mani­fes­ta­ció ha trans­co­rre­gut en un ambient fes­tiu, amb grups d’a­ni­ma­ció, mala­bras i grups de dolçai­na i tala­bet. A més, els orga­nitza­dors han anun­ciat que havien con­vo­cat una altra mani­fes­ta­ció a Valèn­cia per al dia 16 d’abril.

seucavvSue­ca

Diven­dres pas­sat, més de 500 per­so­nes es van con­cen­trar a Sue­ca en pro­tes­ta pel tall de les emis­sions de la TV3. Els con­cen­trats van cri­dat eslo­gans com ara «Volem TV3», «Prou corrup­ció, volem TV3» i «Lli­ber­tat d’expressió, Camps a la pre­só» en refe­ren­cia als casos de corrup­ción en els que està implicat.

L’ac­te fou con­vo­cat per l’Assemblea de Joves de la Ribe­ra Bai­xa que va valo­rar molt posi­ti­va­ment aques­ta con­cen­tra­ció. Els joves van exi­gir al Con­sell valen­cià que reti­rés les mul­tes impo­sa­des a ACPV i dei­xes eme­tre lliu­re­ment el sen­yal de TV3.

Per últim, es cal des­ta­car l’assistència d’una dele­ga­ció comar­cal del PSOE. En aquest sen­tit, abans de la con­cen­tra­ció el por­ta­veu de l’AJRB va dema­nar als repre­sen­tats del PSOE que pre­sio­nes­sin al govern espa­ñol per tal d’avançar en la reci­pro­ci­tat de les sen­yals de tele­vi­sió entre el sud i el nord de la Sènia.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *