Uni­tat Popu­lar, cri­da a sumar esfo­rços – Jor­di Nava­rro Morera

La Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar a Giro­na va come­nçar a cami­nar ja fa anys, pels volts de l’any 2002. Des de lla­vors el pro­jec­te s’ha anat con­so­li­dant i este­nent-se a dife­rents sec­tors socials, des dels movi­ments socials fins al tei­xit asso­cia­tiu, pas­sant per l’in­de­pen­den­tis­me d’es­que­rres i l’e­co­lo­gis­me, entre d’altres.

La CUP és avui, i ho dic amb tota la humi­li­tat del món, un agent viu de la ciu­tat, amb capa­ci­tat de mobi­litza­ció i de gene­rar alter­na­ti­ves pro-acti­ves. Ho hem demos­trat al llarg de més de 8 anys, par­ti­ci­pant de mobi­litza­cions, orga­nitzant actes, xerra­des i con­cen­tra­cions de tot tipus.

En defen­sa de les Hor­tes de San­ta Eugè­nia, rebut­jant el fei­xis­me i apos­tant per la con­vi­vèn­cia i el dià­leg, sor­tint al carrer en defen­sa dels drets socials i labo­rals, denun­ciant reta­lla­des i abu­sos, rei­vin­di­cant la inde­pen­dèn­cia i el socia­lis­me, soli­da­ritzant-nos amb el poble saha­raui i pales­tí, exi­gint fer­me­sa en la defen­sa dels veïns i veï­nes que han de patir les obres de l’A­VE, apor­tant solu­cions als pro­ble­mes de mobi­li­tat de la ciu­tat, plan­tant-nos en defen­sa de la Deve­sa i en con­tra de cons­truir-hi un pave­lló al bell-mig, escol­tant la veu i rei­vin­di­ca­cions d’al­guns barris his­tò­ri­ca­ment mal­trac­tats i injus­ta­ment obli­dats, rei­vin­di­cant amb força el dret a la participació.…una pila de coses.

Fa unes set­ma­nes la CUP va fer una cri­da a dife­rents sec­tors de la ciu­tat: eco­lo­gis­tes, vei­nals, anti­ca­pi­ta­lis­tes i d’es­que­rres, independentistes…a enri­quir la CUP i a apor­tar-hi el seu bagat­ge, tot sumant esfo­rços i suports al pro­jec­te de la Uni­tat Popu­lar. I una vega­da més reite­rem aques­ta cri­da. Creiem que la CUP és un pro­jec­te prou ampli i obert com per inte­grar-hi aquest reguitzell de sen­si­bi­li­tats: Estem con­ve­nçuts que la ciu­ta­da­nia, el poble, recol­za­rà aquest pro­jec­te engres­ca­dor i ferm una apos­ta per obrir-nos a nous sec­tors i sumar esfo­rços per dur la veu del carrer a l’Ajuntament.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *