Gabi etxean nahi dugu – Sope­la­ko herritarrok

Gabi etxean nahi dugu. Erre­pre­sio gehia­go­rik ez!» lelo­pean, dato­rren igan­de­ra­ko, aza­roak 28, mani­fes­ta­zioa aur­ka­ko sare­ka­dan atxi­lo­tu zuten Gabi Basa­ñe­zen aska­ta­su­na alda­rri­ka­tu eta «esku­bi­de guz­tien urra­ke­ta­re­kin bide berriak» zabal­tzen ari diren garai hone­tan. Adie­ra­zi dute­nez, «Gabik, Sope­lan eta Eus­kal Herrian, eus­ka­ra­ren alde lan egin du, inter­na­zio­na­lis­moa­ren alde eki­men publi­koak eta era­bat demo­kra­ti­koak bere ekar­pen alaia eskai­ni digu, bai Olen­tza­roa pres­tatzen, bai herri­ko jaie­tan bere soi­nua­ri era­gi­ten edo­ta ikas­to­la­ko aita beza­la bere neu­rri­ko ekar­pe­na egi­ten». Hori guz­tia deli­tua ez dela eta hori egi­tea­ga­tik ezin dute­la espetxe­ra­tu alda­rri­ka­tu dute. Horren­bes­tez, igan­de­ko mani­fes­ta­zioa 13:00etan abia­tu­ko da, Sope­la­ko uda­letxe­ko pla­za­tik. Argaz­kian, gaur egin dute age­rral­dia Sopelan.

Aska­pe­na aurre­ra atxi­lo­tuak aska­tu atal berezia

Gaur gizon-ema­ku­meek sor­tu­ta­ko herri eki­me­nak asteak dara­matza martxa­ra­ko atxi­ki­men­duak bil­tzen. Gabi Basa­ñez algor­ta­rra izan arren, ez dira gutxi eus­kal­gin­tzan, kul­tur­gin­tzan eta bes­te­la­koe­tan sope­loz­ta­rre­kin izan­da­ko har­tu-ema­nak. Har­ta­ra, bera askatzea zein erre­pre­sioa­re­kin amaitzea eskatze­ko, atxi­ki­men­duak bil­tzen hasi ziren Sope­la­ko (eta eskual­de­ko) herri­ta­rren, kolek­ti­boen, elkar­teen aur­kez­tu­ko dute, Eus­ko Alkar­ta­su­na, Alter­na­ti­ba, Ber­deak eta ezker aber­tza­lea­ren babesarekin.
Mani­fes­ta­zio­ra­ko, berriz, aipa­tu era­gi­leak ken­du­ta, ondo­koek eman dute atxi­ki­men­dua: Aitxu! eus­ka­ra elkar­tea, Kos­ka irra­tia, Ukbe​rri​.net Uri­be Kos­ta eta Eran­dio­ko ager­ka­ri digi­ta­la, Hau Pit­tu Hau kon­par­t­sa, Aban­te kon­par­t­sa, Pla­za Bel­tza kul­tur gunea, Gaz­te Asan­bla­da Sope­loz­ta­rra, ber­tso­la­riak, sur­fla­riak, Uri­be Kos­ta­ko AEK­ko ira­kas­leak, Gabi­ren lagu­nak eta 300 herri­tar baino gehiago.

Alca­lan daukate

Irai­la­ren 28an goi­zal­dean Espai­nia­ko Poli­zia Nazio­na­lak Aska­pe­na­ren aur­ka­ko sare­ka­dan 7 lagun atxi­lo­tu zituen, horien artean Gabi Basa­ñez. Inko­mu­ni­ka­zioa pai­ra­tu ondo­ren urria­ren 1ean Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­le­ko Ruz epai­leak danak jaso eta era­kun­de terro­ris­ta­ko kide iza­tea­ren kar­tze­la­tu zituen. Egun Alca­la­ko (Madril) espetxean dau­ka­te Gabi Basa­ñez, Uri­be Kos­ta eskualdetik.

Gabi etxean nahi dugu! Erre­pre­sio gehia­go­rik ez!

Due­la aste batzuk, Gabi Basa­ñez eta ASKAPENA era­kun­de inter­na­zio­na­lis­ta­ko bes­te kide batzuk atxi­lo­tu eta espetxe­ra­tu zituz­ten. Gabik Sope­la­re­kin lotu­ra han­dia du.
Eus­kal Herrian bene­ta­ko demo­kra­zia eta bakea lor­tze­ko bide berriak zabal­tzen ari dira. Beraz, dis­ten­tsio­ra­ko eta ezber­di­nen artean zubiak erai­kitze­ko unea da.
Bai­na tama­lez, egoe­ra itxa­ro­pen­tsu eta berrien aurrean Espai­niar Gober­nu­tik erre­pre­sioa­re­kin eran­tzu­ten ari dira. Gero eta alder­di eta era­gi­le gehia­gok nor­ma­li­za­zio­rantz urratsak ema­ten ari dire­nean, pro­bo­ka­zioak ere ugal­tzen ari dira.
Esku­bi­de guz­tien urra­ke­ta­re­kin amaitzea jen­dar­te gehien­goa­ren hel­bu­rua da eta Gabi Basa­ñe­ze­kin eta bes­te asko­re­kin agi­ten ari dire­na ez da bate­ra­ga­rria. Gabi eta bere fami­lia indar­ke­ri ins­ti­tu­zio­na­la­ren bik­ti­mak dira. Gabi Sope­lan aspal­di­da­nik eza­gutzen dugu eta bada­ki­gu bere lan poli­ti­koa eta sozia­la era­bat zile­gia, publi­koa eta demo­kra­ti­koa dela.
Gabik, Sope­lan eta Eus­kal Herrian, eus­ka­ra­ren alde lan egin du, inter­na­zio­na­lis­moa­ren alde eki­men publi­koak eta era­bat demo­kra­ti­koak buru­tu ditu. Gabik gure itsa­so­ko ola­tue­kin goza­tu egin du.
Gabik gure jaie­tan beti bere ekar­pen alaia eskai­ni digu, bai Olen­tza­roa pres­tatzen, bai herri­ko jaie­tan bere soi­nua­ri era­gi­ten edo­ta ikas­to­la­ko aita beza­la bere neu­rri­ko ekar­pe­na egi­ten. Hori dela ez da deli­tua. Hori egi­tea­ga­tik ezin dute espetxeratu.
Gaur hemen ager­tzen garen herri­ta­rrok, pen­tsa­mol­de ezber­di­ne­koak gara, bai­na Gabi eza­gutzen dugu eta bera­ri eta bes­te asko­ri egin­da­koa ez dugu ontzat ematen.
Eus­kal Herrian bes­te aro bat zabal­tze­ko auke­ra gar­bia sumatzen dugu eta horrek ilu­sioz betetzen gai­tu. Denok era erai­kitzai­lean gure ekar­pe­na egin behar dugu eta gure herrian ger­tatzen diren urra­ke­ta guz­tien amaie­ra iku­si nahi dugu. Gure herrian dau­den egi­tas­mo poli­ti­ko guz­tiak ber­din­ta­su­nean eta bene­ta­ko demo­kra­zia­ren arauen ara­be­ra lehia egi­te­ko aroa iku­si nahi dugu.
Indar­ke­ria guz­tiak ira­ga­ne­ko kon­tua iza­tea desiratzen dugu. Ziur gau­de horre­tan ere Gabi­ren lagu­nak baga­re­la. Hori dela eta, zer­bait egin behar dugu­la deli­be­ra­tu dugu eta “Gabi etxean nahi dugu. Erre­pre­sio gehia­go­rik ez!” lelo­pean Sope­lan mobi­li­za­zio bat buru­tu nahi dugu.

Mabi­li­za­zioa, aza­roa­ren 28an eguer­di­ko 13:00etan, Sope­la­ko uda­letxe­tik abia­tu­ko da eta ber­tan par­te har­tze­ko Sope­la­ko herri guz­tia­ri deia egi­ten diogu.
Etor­ki­zu­na­ren alde: esku­bi­de guz­tiak, proiek­tu guztiak

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *