Pre­sen­ten un pro­jec­te audio­vi­sual que pre­tén unir veus a favor de la inde­pen­dèn­cia – Lli​ber​tat​.cat

laveudunpobleEl por­tal de vídeos inde­pen­den­tis­tes Consciència.cat ha pre­sen­tat un pro­jec­te audio­vi­sual que té per objec­tiu reco­llir veus de cares anò­ni­mes que donin motius per la independència.

El pro­jec­te es titu­la «La veu d’un poble: inde­pen­dèn­cia!», i vol pre­sen­tar audio­vi­sual­ment els motius més relle­vants per la inde­pen­dèn­cia de la nació cata­la­na a tra­vés dels relats de per­so­nes anò­ni­mes d’a­rreu del terri­to­ri que elles matei­xes facin arri­bar. Es trac­ta d’u­na ini­cia­ti­va d’a­rrel popu­lar amb la volun­tat de posar cares i veus a la inde­pen­dèn­cia, més enllà dels per­so­nat­ges coneguts.

La veu d’un poble aca­ba­rà essent un vídeo edi­tat pro­fes­sio­nal­ment amb els millors motius i els més ben expli­cats per part dels participants.

La dura­da màxi­ma del vídeo serà de 30 segons, de mane­ra que les expo­si­cions seran molt breus. Es valo­ra­rà que el mate­rial ani­mi a pren­dre part del pro­cés d’in­de­pen­dèn­cia i que trans­me­ti valen­tia, fer­me­sa i gene­ro­si­tat. Tam­bé es valo­ra­rà la qua­li­tat del video, l’en­torn del rodat­ge, etc. El for­mat amb el qual s’ha d’en­tre­gar pot ser qual­se­vol dels que exis­tei­xen, però com més qua­li­tat tin­gui, millor. La data límit d’en­tre­ga de vídeos serà el pro­per 15 de novembre.

Els vídeos més ben ela­bo­rats pas­sa­ran a for­mar part del mun­tat­ge pro­fes­sio­nal final que inclou­rà gent d’a­rreu dels Paï­sos Cata­lans i en diver­sos idio­mes. El mun­tat­ge final esta­rà dis­po­ni­ble al vol­tant del 22 de novembre.Els vídeos es podran enviar en els pro­pers dies.


Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *