Més impos­tos, menys sou- LLi​ber​tat​.cat

impostosEl poble cata­là està des­ti­nat a ser l’a­se dels cops, o això sem­bla. I és que la comu­ni­tat autò­no­ma de Cata­lun­ya és la que més impos­tos paga de tot l’es­tat espan­yol, i amb pre­vi­sió de crei­xe­ment. Segons reve­la la con­sul­to­ra KPMG, els experts augu­ren un futur imme­diat amb més pres­sió tri­bu­tà­ria, de mane­ra que Cata­lun­ya serà un dels terri­to­ris amb l’IRPF més ele­vant del món.

Mal­grat tot, aquest aug­ment no es veu­rà reper­cu­tit ni per una millo­ra de la qua­li­tat de vida ni dels ser­veis, ja que no hi ha hau­rà con­tra­pres­ta­ció de més des­pe­sa públi­ca. Segons adduei­xen, els paï­sos des­en­vo­lu­pats s’han vist obli­gats a recó­rrer a l’es­can­ya­ment ciutadà.

I tot això, havent injec­tat 30.000 mili­ons d’eu­ros, amplia­bles fins als 50.000 a la ban­ca espan­yo­la. Una ban­ca que no està en cri­si per­què l’any pas­sat va gun­yar 44 mili­ons d’eu­ros nets al dia. En aquest con­text doncs, és quan es pren la deci­sió d’es­can­yar enca­ra més una pobla­ció un 60% de la qual guan­ya menys de 1.000 euros al dia, quan les xifres d’a­tur i de pobre­sa no paren d’aug­men­tarquan les reta­lla­des afec­ten només la clas­se treballadora.

Segons l’in­for­me 2010 sobre l’im­post de la ren­da i les cotitza­cions de la Segu­re­tat Social de KPMG, la ten­dèn­cia glo­bal de des­cens dels tipus mar­gi­nals de l’IRPF ha arri­bat a la seva fi des­prés de set anys. D’a­ques­ta mane­ra, el tipus mit­jà d’a­quest any s’ha incre­men­tat un 0,3% a nivell glo­bal, cosa que pale­sa un can­vi de tendència.

De moment, l’a­lça es pro­dui­rà a par­tir del gener per a les ren­des de més 120.000 euros i de més de 175.000, que pas­sa­ran al 44% i al 45%, res­pec­ti­va­ment, per sobre del 43% màxim actual, que es paga a par­tir de 53.407,20 euros. La capa­ci­tat nor­ma­ti­va de les auto­no­mies farà que en algu­nes, com Cata­lun­ya, s’a­rri­bi al 49% per sobre dels 175.000 euros, de mane­ra que se situa­rà entre els més alts del món, segons es des­prèn de l’estudi.

«La ten­dèn­cia alcis­ta gene­ral indi­ca que els governs estan optant per un aug­ment dels tipus com a mesu­ra per abor­dar els dèfi­cits públics», des­ta­ca l’es­tu­di. Però és un camí que ha mar­cat només Euro­pa, on es paguen els nivells de l’IRPF més alts del món.

En tot cas, els experts no des­car­ten puja­des més gene­ra­litza­des de l’IRPF en el futur per­què els incre­ments només per a nivells alts de ren­da, els més comuns, tenen poc impac­te en la recaptació.

Reduc­ció dels sous i aba­ra­ti­ment de l’acomiadament

De la seva ban­da, el gover­na­dor del Banc d’Es­pan­ya, Miguel Ángel Fer­nán­dez Ordó­ñez, ha dema­nat als empre­sa­ris que uti­litzin la refor­ma labo­ral per tal d’i­ni­ciar «un pro­cés de mode­ra­ció sala­rial», és a dir, una bai­xa­da dels sous, fet que segons ell supo­sa­ria auto­mà­ti­ca­ment un incre­ment de la com­pe­ti­ti­vi­tat. Per Ordó­ñez, cal «uti­litzar al màxim» els «ave­nços impor­tants» que segons afir­ma com­por­ta la refor­ma labo­ral pel que fa a la fle­xi­bi­litza­ció de les con­di­cions labo­rals via aco­mia­da­ments lliures.

Ordó­ñez dema­na la des­apa­ri­ció defi­ni­ti­va de les «clàu­su­les de sal­va­guar­da» en la nego­cia­ció sala­rial de les empre­ses, per­què asse­gu­ra que són «una font de pro­ble­mes» i for­ma part d’un «pas­sat ja superat».

No satis­fet amb això, el gover­na­dor ha dema­nat tam­bé que s’en­du­rei­xi la Llei d’es­ta­bi­li­tat pres­su­pos­tà­ria per­què «la majo­ria» de les comu­ni­tats autò­no­mes «estan lluny» de com­plir amb les exigèn­cies del pla d’a­jus­ta­ment. Això reper­cu­ti­ria en un major espo­li de Catalunya.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *