Cen­te­nars de per­so­nes par­ti­ci­pen a la cloen­da del Corre­llen­gua a Eivis­sa – Lli​ber​tat​.cat

Centenars de persones participen a la cloenda del Correllengua a EivissaDis­sab­te pas­sat, cen­te­nars de per­so­nes entre nens, pares, ado­les­cents, dimo­ni , músics, corre­dors i adults es va aple­gar al pas­seig de Vara de Rei d’Ei­vis­sa per par­ti­ci­par a la darre­ra jor­na­da del Corre­llen­gua, orga­nitzat per setè any con­se­cu­tiu per l’As­so­cia­ció Vuit d´Agost. Poc des­prés de les cinc de la tar­da, va come­nçar la fes­ta. Els pro­ta­go­nis­tes, els més petits, que van poder esco­llir entre dife­rents tallers. Els nens van aco­lo­rir cas­tells i els van pegar en una ban­de­ra cata­la­na que, així com va ser pas­sant la tar­da, es va ser que­dant sen­se espai en el qual col·locar més cas­tells de colors. Un dels inte­grants més joves de l’as­so­cia­ció, Car­les, de 14 anys, va lle­gir el mani­fest. «Som cons­cients que vivim un futur incert, però avui la llen­gua cata­la­na és el que de mane­ra més tan­gi­ble ens pot unir a tots. Sen­se ella que­da­ríem diluïts. Bé ho saben deter­mi­nats sec­tors que, des de la igno­ràn­cia o la mala fe, cícli­ca­ment alcen la veu con­tra la seva uni­tat», va afirmar.

El text va rei­vin­di­car el paper del cata­là com a «eina fona­men­tal» per inte­grar a les per­so­nes nou­vin­gu­des d’al­tres paï­sos, pels quals va exi­gir que es garan­te­ixi. Demos­tra l’e­xis­tèn­cia d’un espe­rit col·lectiu, un àni­ma social que fa de la llen­gua el punt d’u­nió de la nos­tra socie­tat. Que no s’a­pa­gui la fla­ma!», va con­clou­re, donant pas en l’es­ce­na­ri als inte­grants del grup eivis­senc Rels. Els músics van inter­pre­tar alguns dels temes inclo­sos en el disc ´El món és cre­ma´, un títol molt apro­piat para el més espe­rat de la tar­da: el corre­foc que va omplir Vara de Rei de dimo­nis eivis­sencs (És *mals *Espe­rits) i cata­lans (La vella de Grà­cia) just abans que els mallor­quins *Gro­llers de *sa *fac­to­ria tan­ques­sin amb els seus temes de *folk-rock el Corre­llen­gua 2010.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *