Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

Lli​ber​tat​.cat us ofe­reix un recull dels fets més des­ta­cats si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els darrers set dies. Aques­ta set­ma­na, les lec­to­res i lec­tors de Lli​ber​tat​.cat han fet un espe­cial segui­ment de l’en­ca­ra con­ti­nua­da caça de brui­xes del 29‑S i de les accions i actes per com­ba­tre el fei­xis­me que supo­sa el Dia de la Hispanitat. 

La per­se­cu­ció poli­cial des­prés de la vaga gene­ral ha tin­gut espe­cial inci­dèn­cia aques­ta set­ma­na sobre­tot pel que fa a les ciu­tats de Bar­ce­lo­na i Mata­ró. A Bar­ce­lo­na, aquest diven­dres, Josep Gar­gan­té, un des­ta­cat sin­di­ca­lis­ta bar­ce­lo­ní cone­gut per la llui­ta sin­di­cal a TMB, era posat en lli­ber­tat amb càrrecs per haver tren­cat supo­sa­da­ment una càme­ra de vídeo de TV3.

Men­tres­tant, a Mata­ró, 6 de les per­so­nes que fa dies s’ha­vien con­cen­trat per dema­nar l’a­lli­be­ra­ment d’Eu­dald Cal­vo rebien a casa seva mul­tes de 900 euros. Aques­tes, teò­ri­ca­ment, eren per «moles­tar el des­cans dels veïns» i «insul­tar els agents de l’or­dre» tot i que, segons Cal­vo, aques­tes s’in­ter­pre­ten com una «ven­ja­nça polí­ti­ca» pel 29‑S. Una ven­ja­nça que fruit tam­bé del 29‑S s’ha mani­fes­tat en for­ma de cri­mi­na­litza­ció con­tra els mit­jans de comu­ni­ca­ció alter­na­tius, fet al qual Lli​ber​tat​.cat dedi­ca el seu darrer edi­to­rial. Per cert, una ofen­si­va repres­si­va con­tra els movi­ments popu­lars i l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta que tam­bé ha arri­bat amb viru­lèn­cia a Galícia.

Altres fets des­ta­cats de la set­ma­na han estat les accions i els actes per tal de com­ba­tre les mani­fes­ta­cions fei­xis­tes que com­por­ten el Dia de la His­pa­ni­tat als Paï­sos Cata­lans i que a Eus­kal Herria realitzen amb un taran­nà neta­ment inde­pen­den­tis­ta. Entre aques­tes des­ta­ca l’atac de Mau­lets a dife­rents sím­bols fei­xis­tes a Ponent i l’exigèn­cia per part de la CUP de Bar­ce­lo­na d’im­pe­dir la cele­bra­ció d’ac­tes fei­xis­tes a la ciu­tat, tot i que hagi estat en va. Mau­lets ha estat pro­ta­go­nis­ta d’un altre fet des­ta­cat al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta anun­ciant que obri­rà una roda de con­tac­tes per plan­te­jar ‑i si cal fer reali­tat- la cons­truc­ció d’un sin­di­cat nacio­nal i de classe. 

En cul­tu­ra, la notí­cia més des­ta­ca­da aques­ta set­ma­na ha estat l’ho­me­nat­ge que la CUP de Llei­da, seguint amb la seva tra­di­ció de recu­pe­ra­ció de la memò­ria his­tò­ri­ca, dedi­ca­rà a l’es­crip­tor Manuel de Pedro­lo, un autor que va ser incò­mo­de pels poders fàc­tics, i que, com en tan­tes i tan­tes oca­sions, ho pagà amb el silenciament.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *