Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

logotip_llibertat.catLli​ber​tat​.cat us ofe­reix un recull dels fets més des­ta­cats al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els darrers set dies. Aques­ta set­ma­na, les lec­to­res i lec­tors de Lli​ber​tat​.cat no s’han cen­trat en una sola temà­ti­ca sinó que, com podrem veu­re, l’ac­tua­li­tat ha estat molt diversificada.

Entre les notí­cies més visi­ta­des des­ta­quem: l’ac­tua­li­tat inter­na­cio­nal dels refu­giats polí­tics bas­cos a Veneçue­la, la visi­ta papal, la repres­sió sobre en Gerard de Llei­da, la pre­sen­ta­ció de la CUP de Bada­lo­na a les elec­cions muni­ci­pals i el refús de la Ini­cia­ti­va Legis­la­ti­va Popu­lar (ILP) Tele­vi­sió sen­se fronteres.

A nivell inter­na­cio­nal des­ta­ca la ver­sió dels refu­giats polí­tics bas­cos a Veneçue­la. Els dife­rents mit­jans espan­yo­lis­tes, així com el poder polí­tic espan­yol, van pre­sen­tar-los a l’o­pi­nió inter­na­cio­nal com «eta­rres» quan, tal i com expli­quen ells matei­xos, fa més de 20 anys que viuen allà i no hi tenen res a veu­re. A més, els mit­jans i govern espan­yols han inten­tat «invo­lu­crar el govern de Chá­vez i cri­mi­na­litzar-lo» quan tot és men­ti­da. Per altra ban­da des­ta­ca la recent ofen­si­va repres­si­va espan­yo­lis­ta con­tra l’or­ga­nitza­ció juve­nil bas­ca Segi, amb la deten­ció de quin­ze membres.

Tam­bé s’ha fet un gran segui­ment a la pre­sen­ta­ció de la CUP de Bada­lo­na a les elec­cions muni­ci­pals. Aquests han pre­sen­tat els set pri­mers llocs de la seva llis­ta, on cal des­ta­car que serà l’ex­re­pre­sen­tant dels joves de Bada­lo­na al Con­sell Nacio­nal de la Joven­tut de Cata­lun­ya, Fran­cesc Duran, qui enca­pça­la­ra la llista.

Un altre fet bas­tant seguit ha estat la visi­ta papal a la ciu­tat de Bar­ce­lo­na. Aques­ta cos­ta­rà, com a mínim, un milió i mig d’eu­ros , tot i que aques­ta quan­tia no para de pujar. Aquest pres­su­post s’ha vist incre­men­tat per l’aug­ment de la segu­re­tat a la zona i, sobre­tot, per l’ad­qui­si­ció d’u­na càme­ra cata­lo­ga­da com a mate­rial mili­tar que ha cos­tat 823.000 euros al Depar­ta­ment d’Interior.

Dei­xant de cos­tat la visi­ta papal, el judi­ci a Gerard Sala, mem­bre de l’As­sem­blea de Joves de Llei­da, ha estat un altre fet remar­ca­ble de la set­ma­na. Aquest ha estat jut­jat per les pro­tes­tes con­tra el pro­jec­te de Para­dor Nacio­nal a l’e­di­fi­ci del Roser de la capi­tal del Segrià. Aquest jove par­ti­ci­pa­va de la pro­tes­ta com la res­ta de mem­bres de l’As­sem­blea de Joves, la CUP, i altres asso­cia­cions quan va ser detin­gut i agre­dit pels mos­sos d’es­qua­dra. Mal­grat això, ha estat en Gerard qui ha estat jut­jat i acu­sat de «desobe­dièn­cia».

Però no tota l’ac­tua­li­tat més des­ta­ca­da ha tin­gut un ves­sant repres­siu sinó que tam­bé s’han seguit temes com el rebuig a la Ini­cia­ti­va Legis­la­ti­va Popu­lar (ILP) Tele­vi­sió Sen­se Fron­te­res per part del govern espan­yol. Aques­ta ILP inten­ta­va garan­tir les emis­sions de TV3 al País Valèn­cia amb més de mig milió de sig­na­tu­res acon­se­gui­des en tres mesos. Mal­grat tot, el govern de Zapa­te­ro ha negat aques­ta amb excu­ses eco­nò­mi­ques, dene­gant la via­bi­li­tat d’a­ques­ta ini­cia­ti­va i mos­trant la impos­si­bi­li­tat de que TV3 es pugui difon­dre a terri­to­ris de fora de l’Es­tat espan­yol, com poden ser Ando­rra o l’Alguer.

Per aca­bar, entre les sec­cions no esmen­ta­des tam­bé hi ha hagut notí­cies remar­ca­bles. Aques­tes són l’e­la­bo­ra­ció d’un vídeo per part de Tallers per la Llen­gua que inten­ta cons­cien­ciar els cata­lans amb auto­odi, l’aplau­di­ment dels sin­di­cats cap a la clas­se tre­ba­lla­do­ra de l’es­tat fran­cès, l’è­xit de Pa Negre com a pel·lícula més vis­ta a Cata­lun­ya, la con­sul­ta popu­lar de Rubí amb un 87,56% de vots a favor, la decla­ra­ció d’il·legalitat del cànon que apli­ca­va l’S­GAE a l’es­tat espan­yol pel Tri­bu­nal de Jus­tí­cia de la Unió Euro­pea i la denún­cia de Som lo que Sem­brem per l’e­ti­que­tat­ge defi­cient dels transgènics. 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *