Pre­sen­ten un pro­jec­te audio­vi­sual que pre­tén unir veus a favor de la inde­pen­dèn­cia – Lli​ber​tat​.cat

laveudunpobleEl por­tal de vídeos inde­pen­den­tis­tes Consciència.cat ha pre­sen­tat un pro­jec­te audio­vi­sual que té per objec­tiu reco­llir veus de cares anò­ni­mes que donin motius per la independència.

El pro­jec­te es titu­la «La veu d’un poble: inde­pen­dèn­cia!», i vol pre­sen­tar audio­vi­sual­ment els motius més relle­vants per la inde­pen­dèn­cia de la nació cata­la­na a tra­vés dels relats de per­so­nes anò­ni­mes d’a­rreu del terri­to­ri que elles matei­xes facin arri­bar. Es trac­ta d’u­na ini­cia­ti­va d’a­rrel popu­lar amb la volun­tat de posar cares i veus a la inde­pen­dèn­cia, més enllà dels per­so­nat­ges coneguts.

La veu d’un poble aca­ba­rà essent un vídeo edi­tat pro­fes­sio­nal­ment amb els millors motius i els més ben expli­cats per part dels participants.

La dura­da màxi­ma del vídeo serà de 30 segons, de mane­ra que les expo­si­cions seran molt breus. Es valo­ra­rà que el mate­rial ani­mi a pren­dre part del pro­cés d’in­de­pen­dèn­cia i que trans­me­ti valen­tia, fer­me­sa i gene­ro­si­tat. Tam­bé es valo­ra­rà la qua­li­tat del video, l’en­torn del rodat­ge, etc. El for­mat amb el qual s’ha d’en­tre­gar pot ser qual­se­vol dels que exis­tei­xen, però com més qua­li­tat tin­gui, millor. La data límit d’en­tre­ga de vídeos serà el pro­per 15 de novembre.

Els vídeos més ben ela­bo­rats pas­sa­ran a for­mar part del mun­tat­ge pro­fes­sio­nal final que inclou­rà gent d’a­rreu dels Paï­sos Cata­lans i en diver­sos idio­mes. El mun­tat­ge final esta­rà dis­po­ni­ble al vol­tant del 22 de novembre.Els vídeos es podran enviar en els pro­pers dies.


Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *