Decla­ra­ció del Semi­na­ri d’economia crí­ti­ca Tai­fa davant la deten­ció del seu com­pany Mar­tí Humet en els esde­ve­ni­ments de la Vila de Gracia

Davant els fets oco­rre­guts el dis­sab­te a la tar­da a la Vila de Grà­cia que van supo­sar la deten­ció del nos­tre com­pany Mar­tí Humet, les i els mem­bres del Semi­na­ri d’Economia cri­ti­ca Tai­fa volem manifestar:

El nos­tre rebuig més abso­lut a l’actuació dels Mos­sos d’esquadra. Pen­sem que és inac­cep­ta­ble la deten­ció d’una per­so­na, el nos­tre com­pany, sim­ple­ment per anun­ciar la des­con­vo­ca­tò­ria de l’acte de ben­vin­gu­da a Lau­ra Rie­ra degut a la prohi­bi­ció per part de l’Audiència Nacio­nal espan­yo­la de celebrar-lo.

Menys accep­ta­ble resul­ta quan aques­ta lec­tu­ra s’ha pac­tat prè­via­ment amb els mos­sos d’esquadra. Un cop més, l’actuació del mos­sos d’esquadra a més de ser des­pro­por­cio­na­da es men­ti­de­ra. Tot el nos­tre menys­preu per a ells.

Només podem enten­dre l’actuació de les for­ces de «desor­dre públic» en el con­text d’escarment i cri­mi­na­litza­ció envers els movi­ments socials i totes les per­so­nes que s’atreveixen a alçar la veu con­tra les injus­tí­cies i els abu­sos de poder.

Exi­gim la posa­da en lli­ber­tat imme­dia­ta i sen­se càrrecs del Martí.

Abo­li­ció de la des­pe­sa poli­cial. Tenim mas­sa neces­si­tats socials !!

Semi­na­ri d’economia crí­ti­ca «Tai­fa»

http://​semi​na​ri​tai​fa​.org/


Ante los hechos acae­ci­dos el sába­do por la tar­de en la Vila de Grà­cia que han supues­to la deten­ción de nues­tro com­pa­ñe­ro Mar­tí Humet, l@s miem­bros del Semi­na­rio de Eco­no­mía Crí­ti­ca Tai­fa que­re­mos manifestar:

Nues­tro más abso­lu­to recha­zo a la actua­ción de los mos­sos d’esquadra. Pen­sa­mos que es inacep­ta­ble la deten­ción de una per­so­na, nues­tro com­pa­ñe­ros, sim­ple­men­te por anun­ciar la des­con­vo­ca­to­ria del acto de bien­ve­ni­da a Lau­ra Rie­ra debi­do a la prohi­bi­ción por par­te de la Audien­cia nacio­nal espa­ño­la de celebrarlo.

Menos acep­ta­ble resul­ta cuan­do esta lec­tu­ra se había pac­ta­do pre­via­men­te con los mos­sos d’escuadra. Una vez más, la actua­ción de los mos­sos d’esquadra ade­más de ser des­pro­por­cio­na­da a sido enga­ño­sa. Todo nues­tro des­pre­cio para ellos.

Sólo pode­mos enten­der la actua­ción de las fuer­zas de “des­or­den públi­co” en el con­tex­to de escar­mien­to y cri­mi­na­li­za­ción de los movi­mien­tos socia­les y de todas las per­so­nas que se atre­ven a alzar la voz con­tra las injus­ti­cias y los abu­sos del poder.

Exi­gi­mos la inme­dia­ta pues­ta en liber­tad y sin car­go de Martí.

Abo­li­ción del gas­to poli­cial. Tene­mos dema­sia­das nece­si­da­des sociales

Semi­na­ri d’economia crí­ti­ca «Tai­fa»

http://​semi​na​ri​tai​fa​.org/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *