Cober­tu­ra de La Hai­ne de la bien­ve­ni­da de Lau­ra Rie­ra en Bar­ce­lo­na (Lau­ra, ex-pre­sa poli­ti­ca cata­la­na y ami­ga de Eus­kal Herria)

19:50 La mani­fes­ta­ción ha sido disuel­ta. La pla­za del Ras­pall sigue rodea­da de anti­dis­tur­bios y no se pue­de acce­der a ella.

19:38 Una per­so­na ha sido dete­ni­da en la pla­za del Sol.

19:30 La poli­cía ha comen­za­do a car­gar. En la mani­fes­ta­ción, que se encuen­tra en Rius i Tau­let, hay pre­sen­cia de niños y per­so­nas mayores.

19.29 La pla­za del Ras­pall, lugar de ini­cio de la con­vo­ca­to­ria, está rodea­da de anti­dis­tur­bios. La mani­fes­ta­ción se está cele­bran­do en la calle Sira­cu­sa. Han comen­za­do a cami­nar. Hay gran pre­sen­cia de pren­sa, que se encon­tra­ban detrás del cor­dón de los Mos­sos d’Es­qua­dra. Unas 200 per­so­nas están gri­tan­do por Lau­ra y por­tan nume­ro­sas pan­car­tas.

[cat/cast]Pese a la prohi­bi­ción de la Audien­cia Nacio­nal, los actos pre­vis­tos se man­tie­nen. Kaos en la Red y Lli​ber​tat​.cat cri­mi­na­li­za­dos por difun­dir la convocatoria

www​.raco​ca​ta​la​.cat

[cat]

Des­prés de 9 anys de cap­ti­ve­ri, Lau­ra Rie­ra ha sor­tit a les 7 d’a­vui al matí de la pre­só de Brians. Per cele­brar el seu alli­be­ra­ment, alguns col·lectius havien pre­pa­rat una sèrie d’ac­tes de ben­vin­gu­da que el jut­ge de l’Au­dièn­cia Nacio­nal espan­yo­la, Pablo Ruz, va deci­dir prohi­bir per­què supo­sa­ven una exal­ta­ció del seu «currí­cu­lum deli­ciu». Tot i la deci­sió del magis­trat, els col·lectius orga­nitza­dors man­te­nen la con­vo­ca­tò­ria i per aques­ta tar­da a les 7 a la plaça del Ras­pall de Grà­cia hi ha con­vo­ca­da igual­ment la Mar­xa de Tor­xes i la ben­vin­gu­da. La deci­sió de Ruz, però, és aca­ta­da per bona part dels polí­tics cata­lans: la con­se­lle­ra de Jus­tí­cia, Mon­tse­rrat Tura, ha decla­rat que con­fia que la poli­cia impe­dei­xi l’ac­te per­què el delic­te pel qual Rie­ra va ser con­dem­na­da «no és motiu de cap home­nat­ge per a nin­gú». Des del depar­ta­ment d’In­te­rior de la Gene­ra­li­tat tam­bé s’ha asse­gu­rat que es «farà com­plir» l’or­dre dic­ta­da per l’Au­dièn­cia Nacio­nal espanyola.

D’al­tra ban­da, l’Au­dièn­cia Nacio­nal espan­yo­la tam­bé ha difòs una inter­lo­cu­tò­ria judial a la pres­ma que posa l’ac­cent en la cri­mi­na­litza­ció de diver­sos mit­jans com Lli​ber​tat​.cat i Kaos en la Red per difon­dre la con­vo­ca­tò­ria de l’ac­te. La inter­lo­cu­tò­ria tam­bé ano­me­na enti­tats socials i col·lectius polí­tics de la Vila de Grà­cia, espe­cial­ment l’A­te­neu Inde­pen­den­tis­ta La Tor­na, el Casal de Joves i la Barra­que­ta. A la cri­mi­na­litza­ció de la ben­vin­gu­da s’hi ha sumat la regi­do­ra de l’A­jun­ta­ment de Bar­ce­lo­na, Assum­pta Escarp, per­què ha con­si­de­rat que «pot poli­titzar les fes­tes» i que els orga­nitza­dors «ho han fet molt malament».

extret de www​.raco​ca​ta​la​.cat
— — — — — — — — — — — — — — — — — — -

[cast]

Des­pués de 9 años de cau­ti­ve­rio, Lau­ra Rie­ra ha sali­do a las 7 de esta maña­na de la pri­sión de Brians. Para cele­brar su libe­ra­ción, algu­nos colec­ti­vos habían pre­pa­ra­do una serie de actos de bien­ve­ni­da que el juez de la Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la, Pablo Ruz, deci­dió prohi­bir por­que supo­nían una exal­ta­ción de su «currí­cu­lum deli­ca­do». A pesar de la deci­sión del magis­tra­do, los colec­ti­vos orga­ni­za­do­res man­tie­nen la con­vo­ca­to­ria y para esta tar­de a las 7 en la pla­za del Ras­pall de Grà­cia hay con­vo­ca­da igual­men­te la Mar­cha de Antor­chas y la bien­ve­ni­da. La deci­sión de Ruz, sin embar­go, es aca­ta­da por bue­na par­te de los polí­ti­cos cata­la­nes: la con­se­je­ra de Jus­ti­cia, Mon­tse­rrat Tura, ha decla­ra­do que con­fía en que la poli­cía impi­da el acto para que el deli­to por el que Rie­ra fue con­de­na­da «no es moti­vo de nin­gún home­na­je para nadie «. Des­de el depar­ta­men­to de Inte­rior de la Gene­ra­li­tat tam­bién ha ase­gu­ra­do que se «hará cum­plir» la orden dic­ta­da por la Audien­cia Nacio­nal española.

Por otra par­te, la Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la ha difun­di­do un auto judial a la pren­sa que inci­de en la cri­mi­na­li­za­ción de diver­sos medios como Lli​ber​tat​.cat y Kaos en la Red por la difun­sión de la con­vo­ca­to­ria del acto. El auto tam­bién nom­bra a enti­da­des socia­les y colec­ti­vos polí­ti­cos de la Vila de Grà­cia, espe­cial­men­te el Ate­neo Inde­pen­den­tis­ta La Tor­na, el Casal de Joves y la Barra­que­ta. En la cri­mi­na­li­za­ción de la bien­ve­ni­da se ha suma­do la con­ce­ja­la del Ayun­ta­mien­to de Bar­ce­lo­na, Assum­pta Escarp, por­que ha con­si­de­ra­do que «pue­de poli­ti­zar las fies­tas» y que los orga­ni­za­do­res «lo han hecho muy mal».

extret de www​.raco​ca​ta​la​.cat

— — — — — — -

Comu­ni­cat de Soli­da­ri­tat Anti­rre­pre­si­va de Terrassa

Ara més que mai: Ben­vin­gu­da Laura!

Davant de les infor­ma­cions reco­lli­des a l’auto del jut­ge de l’Audiència Nacio­nal Pablo Ruz, i la il•legalització per part d’aquest dels actes de ben­vin­gu­da a la nos­tra com­pan­ya Lau­ra Riera
Soli­da­ri­tat Anti­re­pres­si­va de Terras­sa davant de les infor­ma­cions reco­lli­des a l’auto del jut­ge de l’Audiència Nacio­nal Pablo Ruz, i la il·legalització per part d’aquest dels actes de ben­vin­gu­da a la nos­tra com­pan­ya Lau­ra Rie­ra, volem manifestar:

- La ben­vin­gu­da a la nos­tra com­pan­ya de llui­ta Lau­ra, segres­ta­da durant 9 anys per l’Estat Espan­yol és un reco­nei­xe­ment a ella com a per­so­na, ami­ga i mili­tant dels movi­ments socials de Terrassa.

- Con­dem­nem la cam­pan­ya de cri­mi­na­litza­ció enge­ga­da per la dre­ta espan­yo­lis­ta i la mani­pu­la­ció que han fet del cas el mit­jans de comu­ni­ca­ció: recor­dem que va ser la matei­xa Audièn­cia Nacio­nal qui la va absol­dre del fet delic­tiu per el qual se li impu­tava col·laboració.

- La úni­ca pro­va amb la qual va ser con­dem­na­da la Lau­ra era una decla­ra­ció auto­in­cul­pa­tò­ria sig­na­da des­prés de 5 dies de aïlla­ment i sota tor­tu­ra. La denun­cia per tor­tu­res va ser accep­ta­da a trà­mit per el tri­bu­nal d’Estrasburg, que enca­ra no ha estat resolta.

- Reafir­mem tot l’exposat en el comu­ni­cat i tor­nem a denun­ciar públi­ca­ment, al igual que Amnis­tia Inter­na­cio­nal i altres orga­nis­mes internacionals,la vul­ne­ra­ció de drets que supo­sa el perío­de d’incomunicació, i l’existència de la tor­tu­ra al Estat Espanyol.

Per últim, con­si­de­rem que cap tri­bu­nal té la legi­ti­mi­tat per prohi­bir-nos donar la ben­vin­gu­da a la nos­tra com­pan­ya de llui­ta i ami­ga Laura.

Soli­da­ri­tat Anti­re­pres­si­va de Terrassa

http://​sat​-terras​sa​.cat/

Agost 2010

— — — — — — — — -

L’Au­dièn­cia Nacio­nal cri­mi­na­litza Lli​ber​tat​.cat i Kao­sen­la­red per infor­mar sobre Lau­ra Riera

L’Au­dièn­cia Nacio­nal ha optat per difon­dre la inter­lo­cu­tò­ria judi­cial a la prem­sa, sen­se abans haver comu­ni­cat les dili­gèn­cies prè­vies a cap de les parts afec­ta­des, davant la impos­si­bi­li­tat de con­tac­tar-hi, ja que els col.lectius anun­ciants de la ben­vin­gu­da a Lau­ra Rie­ra no estan for­mal­ment legalitzats.

La inter­lo­cu­tò­ria judi­cial dis­tri­buït­da als mèdia posa l’ac­cent en la cri­mi­na­litza­ció de diver­sos mit­jans de comu­ni­ca­ció no comer­cials, entre els quals Lli​ber​tat​.cat i Kaos en la Red, indi­cats com a res­pon­sa­bles de la difu­sió de l’ac­te de ben­vin­gu­da a Rie­ra pel sol fet d’ha­ver cobert infor­ma­cions d’in­te­rès públic. Per una altra ban­da, la regi­do­ra de l’A­jun­ta­ment de Bar­ce­lo­na, Assum­pta Escarp, tam­bé s’ha afe­git a la cri­mi­na­litza­ció d’a­quest acte emmar­cat en la Fes­ta Major de Gràcia.

El punt ter­cer de la inter­lo­cu­tò­ria judi­cial posa l’ac­cent en assen­ya­lar dos mit­jans de comu­ni­ca­ció con­crets, Kaos en la Red i Lli​ber​tat​.cat, junt a altres blocs i webs de caràc­ter polí­tic. Amb inten­ció cri­mi­na­litza­do­ra, aques­ta reso­lu­ció de les prè­vies judi­cials ha estat dis­tri­buï­da a tots els mit­jans comer­cials i del règim i indi­cant com a res­pon­sa­bles de la pro­mo­ció de l’ac­te de ben­vin­gu­da a Lau­ra Rie­ra aquests dos mit­jans infor­ma­tius de la xarxa.

La inter­lo­cu­tò­ria de l’Au­dièn­cia Nacio­nal espan­yo­la expo­sa tex­tual­ment que «El anun­cio, pro­mo­ción y difu­sió públi­ca para la asis­ten­cia a tales actos ha teni­do lugar a tra­vés de por­ta­les alter­na­ti­vos de Iner­net (tales como las pági­nas web Lli​ber​tat​.cat, Kaos en la Red, y los blogs aj​-gra​cia​.blogs​pop​.com y sarean​ti​fe​xis​ta​.blogs​pot​.com), entre otros, y median­te la colo­ca­ción de car­te­les en la vía públi­ca, colo­ca­dos en varias calles del barrio bar­ce­lo­nés de Gracia».

La inter­lo­cu­tò­ria tam­bé posa al seu punt de mira enti­tats socials i col.lectius polí­tics de la Vila de Grà­cia, espe­cial­ment con­tra l’A­te­neu Inde­pen­den­tis­ta La Tor­na, el Casal de Joves i la Barra­que­ta, que a par­tir de pres­su­pò­sits d’u­na inves­ti­ga­ció poli­cial pre­veu que realitza­rà un «reco­rre­gut d’u­na mar­xa de tor­xes» emmar­ca­da en la ben­vin­gu­da a Lau­ra Riera.
Recor­dem que el jut­ge de l’Au­dièn­cia Nacio­nal espan­yo­la Pablo Ruz va adme­tre a trà­mit el recurs inter­po­sat pel grup ultra­dre­tà Dig­ni­tat i Jus­tí­cia i la Fis­ca­lia de l’Audiència Nacio­nal, que dema­na­ven que impe­dís l’acte de ben­vin­gu­da a Lau­ra Rie­ra. La rebu­da a la pre­sa polí­ti­ca està pre­vist per aquest dis­sab­te a les set de la tar­da a la plaça del Ras­pall, a Gràcia.Segons l’auto, aquest acte supo­sa­ria l’exaltació del “currí­cu­lum delic­tiu” de per­so­nes vin­cu­la­des al grup inde­pen­den­tis­ta basc ETA.

D’u­na altra ban­da, Assum­pta Escarp, com a regi­do­ra de l’A­jun­ta­ment de Bar­ce­lo­na, ha realitzat decla­ra­cions públi­ques als mit­jans en què expo­sa que «aquest acte no té res a veu­re amb les fes­tes de Grà­cia» i «que nin­gú pot poli­titzar les fes­tes», ata­cant uns supo­sats «orga­nitza­dors» de les fes­tes de Grà­cia, que tex­tual­ment ha decla­rat que «ho han fet molt mala­ment» enguany, pel fet que s’ha per­mès aques­ta con­vo­ca­tò­ria ara prohi­bi­da i polèmica.

Extret de www​.lli​ber​tat​.cat

— — — — –

Mira tam­bé:

www​.sat​-terras​sa​.cat
www​.aler​ta​so​li​da​ria​.org
http://​res​cat​.word​press​.com/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *