Ediçom digi­tal do Abren­te 57 já aces­sí­vel na rede- Pri­mei­ra Linha

A pou­co mais de umha sema­na de um novo Dia da Pátria, ava­nça­mos a ediçom digi­tal da publi­caçom perió­di­ca do nos­so par­ti­do, Abren­te, corres­pon­den­te ao Verao de 2010.

Nes­te núme­ro 57 do Abren­te pode­mos ler, jun­to às secçons habi­tuais (edi­to­rial, livros e web), tra­balhos do teó­ri­co mar­xis­ta argen­tino Nés­tor Kohan, de Afon­so Men­des sobre lín­gua e clas­ses sociais, do pre­si­den­te da AGARB, Xavier More­da, sobre a figu­ra do juiz “estre­la” espanhol Bal­ta­sar Gar­zón e do revo­lu­cio­ná­rio domi­ni­cano Nar­ci­so Isa Con­de, sobre o novo cená­rio aber­to na Colôm­bia após a eleiçom do suces­sor de Álva­ro Uri­be como repre­sen­tan­te da oligarquia.


Sumá­rio

:: Edi­to­rial

:: Gar­zón e a legi­ti­maçom judi­cial da tor­tu­ra (Xavier Moreda)

:: Lín­gua e lui­ta de clas­ses na Gali­za do sécu­lo XXI (Afon­so Men­des Souto)

:: Marx hoje (e amanhá) (Nés­tor Kohan)

:: Colôm­bia: con­ti­nuis­mo san­gren­to e ile­gí­ti­mo (Nar­ci­so Isa Conde)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *