[Cat/​Cast] Soli­da­ri­dad con las cua­tro acti­vis­tas de Itsa­son­do des­de Girona

(cat)

Ahir a la tar­da van des­allot­jar les qua­tre acti­vis­tes que es tro­ba­ven dins de les mines d’Itsa­son­do des de dijous passat.

Aques­tes acti­vis­tes van oku­par les mines per inten­tar parar les deto­na­cions que s’es­ta­ven realitzant a les obres de TAV d’a­ques­ta zona.

Des de Giro­na ens soli­da­ritzem amb les qua­tre activistes .

Les han acon­se­guit des­allot­jar, però la llui­ta contínua.

Des d’a­ques­tes terres on la MAT (linea de ten­sió molt alta) i el TAV tant dany|mal estan fent amb el seu pro­grés des­truc­tiu diem bé alt i bé clar:

¡ ¡ NO AL TAV!!
¡ ¡ NO A LA MAT!!!
¡ ¡ NO A AQUEST SISTEMA INSOSTENIBLE!!!

Des de Giro­na una abraça­da molt for­ta a les com­pan­yes d’Eus­kal Herria.

(cast)

Ayer por la tar­de des­alo­ja­ron a las cua­tro acti­vis­tas que se encon­tra­ban den­tro de las minas de Itsa­son­do des­de el jue­ves pasado.

Estas acti­vis­tas oku­pa­ron las minas para inten­tar parar las deto­na­cio­nes que se esta­ban rea­li­zan­do en las obras de TAV de esa zona.

Des­de Giro­na nos soli­da­ri­za­mos con las cua­tro activistas .

Las han con­se­gui­do des­alo­jar, pero la lucha continua.

Des­de estas tie­rras don­de la MAT (linea de muy alta ten­sión) y el TAV tan­to daño están hacien­do con su pro­gre­so des­truc­ti­vo deci­mos bien alto y bien claro:

¡¡¡NO AL TAV!!

¡¡¡NO A LA MAT!!!

¡¡¡NO A ESTE SISTEMA INSOSTENIBLE!!!

Des­de Giro­na una abra­zo muy fuer­te a las com­pa­ñe­ras de Eus­kal Herria.

http://​www​.sin​do​mi​nio​.net/​a​h​t​ez/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *