El poble cata­là con­tes­ta amb «Èxit rotund» – CUP Paï­sos Catalans

Image

La mani­fes­ta­ció con­vo­ca­da ahir en motiu de la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal a Bar­ce­lo­na ha estat un èxit rotund. Més d’un milió de per­so­nes van recó­rrer el Pas­seig de Grà­cia. La CUP hi van ser pre­sent amb bloc pro­pi dins la mani­fes­ta­ció i sota el lema «Tirem pel dret, INDEPENDÈNCIA». Sens dub­te una jor­na­da que pas­sa­rà a la his­tò­ria del nos­tre poble.
A con­ti­nua­ció vegeu la crò­ni­ca de la mani­fes­ta­ció de Lli​ber​tat​.cat

Tot just toca­ven les pri­me­res hores de la tar­da i Bar­ce­lo­na ja dona­va els pri­mers sen­yals de col·lapse i ja dei­xa­va clar, per damunt de tot, que es trac­ta­ria d’u­na mani­fes­ta­ció des­acom­ple­xa­da­ment inde­pen­den­tis­ta. I així va ser. Nin­gú que hagi assis­tit a la mani­fes­ta­ció d’a­quest dis­sab­te pot posar en dub­te el caràc­ter inde­pen­den­tis­ta del gruix de la mani­fes­ta­ció, la més gran de la història.

Aques­ta ha estat, les xifres par­len per si soles, la mani­fes­ta­ció més mul­ti­tu­di­nà­ria que s’ha­gi dut mai a ter­me als Paï­sos Cata­lans, sobre qual­se­vol injus­tí­cia. I la més mas­si­va ha estat per la inde­pen­dèn­cia, pos­si­ble­ment la pit­jor injus­tí­cia que pateix el nos­tre país. Gale­ria de fotos

Una mani­fes­ta­ció que ha dei­xat en ridí­cul els polí­tics auto­no­mis­tes que han acu­dit a la mani­fes­ta­ció, i que per impo­si­ció ocu­pa­ven l’en­ca­pça­la­ment de la mar­xa sota cen­te­nars de veus que cri­da­ven «Polí­tics fora de la capça­le­ra» o «Mon­ti­lla boti­fler!». Qua­tre polí­tics i agents socials a davant de tot que es mani­fes­ta­ven per l’Es­ta­tut, i un milió i mig de per­so­nes tot darre­re cla­mant inde­pen­dèn­cia, amb pan­car­tes, cri­des, cants, car­tells o indu­men­tà­ria. La for­ma tant era, l’im­por­tant era el motiu. I aquest 10‑J ho hem acon­se­guit: la mani­fes­ta­ció més gran de la his­tò­ria ha estat per dema­nar la llibertat.

Venim d’un pro­cés d’au­to­de­ter­mi­na­ció com­post de qua­tre ona­des en el qual des­enes de milers de per­so­nes han tin­gut dret a votar per la inde­pen­dèn­cia en les con­sul­tes popu­lars i ara, impul­sats per un espan­yo­lis­me viru­len­ta­ment agres­siu, un milió i mig de per­so­nes sur­ten al carrer per exi­gir que tenim el legí­tim dret de deci­dir ser lliures.

Bloc de l’Es­que­rra Independentista 

Rere metres i metres de gen­ta­da però sen­se arri­bar a visua­litzar enca­ra el final de la cua de mani­fes­tants, el bloc de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta s’e­ri­gia com­ba­tiu per pro­cla­mar als qua­tres vents «Tirem pel dret: Inde­pen­dèn­cia» o «Cap Esta­tut ens farà lliu­res. Inde­pen­dèn­cia Paï­sos Cata­lans». Molts mani­fes­tants hi eren d’ho­res abans per tal d’ul­ti­mar els pre­pa­ra­tius del bloc de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta i repar­tir els tres fulle­tons amb els mani­fes­tos fets per a l’o­ca­sió: el de la CUP, expli­cant els motius de la pro­tes­ta; el mani­fest uni­ta­ri de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta pel 10J, i el mani­fest que l’MDT va eme­tre amb motiu de la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal sobre l’Estatut. 

Des­prés d’es­ten­dre una immen­sa este­la­da a la faça­na d’un edi­fi­ci de Pas­seig de Grà­cia amb Dia­go­nal ‑emplaça­ment del bloc de l’EI- i des­prés de res­tar més de dues hores sota un sol de jus­tí­cia i immò­bils per la impos­si­bi­li­tat d’a­va­nçar ate­sa l’ex­tra­or­di­nà­ria con­cen­tra­ció de per­so­nes que feia que la pro­tes­ta sem­blés més una con­cen­tra­ció que una mani­fes­ta­ció, pels volts de les vuit del ves­pre l’es­te­la­da s’ha des­plaçat a la capça­le­ra del bloc de l’EI per capi­ta­ne­jar-lo horitzon­tal­ment tota l’es­to­na. En pri­mer lloc, la pan­car­ta de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­taamb el lema «Cap esta­tut ens farà lliu­res. Inde­pen­dèn­cia Paï­sos Cata­lans» enmig de ban­de­ro­les d’En­da­vant, del PSAN i de Mau­lets. En segon lloc, la pan­car­ta de la CUP, que por­ta­va per lema «Tirem pel dret: Inde­pen­dèn­cia» acom­pan­ya­da de des­enes de ban­de­ro­les de l’or­ga­nitza­ció que pin­ta­ven de color groc la zona. Tam­bé hi era pre­sent una altra pan­car­ta de la CUP titu­la­da «Prou d’Es­ta­tuts. Ara cap a la Independència». 

Abans d’a­va­nçar però, uns quants glo­bus ver­mells i grocs s’han endut cel enllà una pan­car­ta amb l’es­crit «Cap Esta­tut ens farà lliu­res». Lla­vors, este­sa l’es­te­la­da gegant i des­ple­ga­des les pan­car­tes, els milers d’a­ple­gats final­ment han pogut come­nçar a cami­nar, a batze­ga­des, enmig de cants de tota mena a favor de la inde­pen­dèn­cia. Una fur­go­ne­ta de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta que pre­ce­dia el bloc mar­ca­va el rit­me de les consignes.

Par­la­ments
Des­prés d’a­va­nçar len­ta­ment uns metres Pas­seig de Grà­cia avall i quan els de davant de tot de la mani­fes­ta­ció ja l’ha­vien dona­da per aca­ba­da, havent realitzat els par­la­ments i can­tat l’him­ne, el bloc de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta s’ha atu­rat per enfi­lar els par­la­ments a cavall de la camio­ne­ta. Tot pri­mer una repre­sen­tant de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta ha pre­sen­tat els par­la­ments i ha expli­cat el peri­ple vis­cut de rebuig a l’Es­ta­tut que va come­nçar ja l’any 2006, així com els motius per mani­fes­tar-se qua­tre anys des­prés. «L’es­tat espan­yol no està dis­po­sat a res­pec­tar la volun­tat del poble cata­là. I és per això que estem aquí», ha resumit. 

Segui­da­ment ha donat pas al par­la­ment de la por­ta­veu de la CUP, Aina Baraho­na, que ha vol­gut dei­xar clar que ni la CUP ni l’EI han assis­tit a la mani­fes­ta­ció per defen­sar cap Esta­tut. «Som aquí per dir que la inde­pen­dèn­cia és l’ú­nic pro­jec­te via­ble, l’al­ter­na­ti­va rao­na­ble», ha afir­mat, i ha afe­git que no ha estat una mani­fes­ta­ció de polí­tics sinó «la mani­fes­ta­ció inde­pen­den­tis­ta més mas­si­va de la his­tò­ria del nos­tre país». 

Baraho­na ha deta­llat els motius pels quals l’Es­ta­tut «ens sot­met a Espan­ya» i ha expli­cat que la sen­tèn­cia ha posat sobre la tau­la «una con­tra­dic­ció exis­tent entre la nos­tra volun­tat i la seva». «L’Es­ta­tut és una llei orgà­ni­ca espan­yo­la», ha dit», «en cap cas l’ex­pres­sió de la volun­tat cata­la­na», i ha assen­ya­lat que l’ex­pres­sió de la volun­tat cata­la­na són les con­sul­tes, la mani­fes­ta­ció i la volun­tat de molts ajun­ta­ments de decla­rar-se moral­ment exclo­sos de la Constitució».

«Ja n’hi ha prou de riu­re’s dels Paï­sos Cata­lans», ha adver­tit la por­ta­veu nacio­nal, «ja n’hi ha prou d’in­ca­pa­ci­tat polí­ti­ca, ara toca escol­tar i tre­ba­llar pel país» ja que «la socie­tat cata­la­na ha dit prou, ha exer­cit la demo­crà­cia real i ha demos­tat que un poble es pot auto­or­ga­nitzar fent con­sul­tes i manifestant-se».

Baraho­na ha pre­ci­sat que hi ha una altra mane­ra de fer polí­ti­ca «on la corrup­ció no hi té lloc» i ha asse­ve­rat que els cata­lans «volem un país lliu­re, just i ínte­gre». «Ni l’Es­ta­tut, ni la Cons­ti­tu­ció, ni cap llei il·legítima pot guiar un país, només la volun­tat popu­lar pot fer-ho», ha sentenciat. 

Per altra ban­da, la por­ta­veu ha vol­gut repas­sar l’au­ge del pro­cés d’au­to­de­ter­mi­na­ció vis­cut durant el darrer any. En con­cret, ha asse­gu­rat que hem vist «l’i­ni­ci d’un pro­cés d’a­lli­be­ra­ment menat per l’au­to­or­ga­nitza­ció popu­lar». La mani­fes­ta­ció del 10‑J «és l’i­ni­ci de la trans­for­ma­ció social, del camí a la inde­pen­dèn­cia, d’uns Paï­sos Cata­lans oberts a Euro­pa i al Mediterrani».

A més, ha remar­cat que «per la lli­ber­tat dels Paï­sos Cata­lans no res­pec­ta­rem la Cons­ti­tu­ció espan­yo­la ni la Repú­bli­ca Fran­ce­sa», i ha subratllat que «llui­ta­rem pels drets socials, polí­tics i cul­tu­rals als quals va lli­ga­da la nos­tra lli­ber­tat». I la CUP i l’EI «no dei­xa­ran de tre­ba­llar fins a acon­se­guir que exis­tei­xi una majo­ria als Paï­sos Cata­lans que digui sí a la inde­pen­dèn­cia». ha manifestat.

Una repre­sen­tant de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta de Mallor­ca ha lle­git el mani­fest uni­ta­ri del bloc. Pos­te­rior­ment un por­ta­veu de la CAJEI i un de Mau­lets han pro­nun­ciat la posi­ció de les dues orga­nitza­cions sobre l’Estatut.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *