Mani­fes­to home­na­gem a Mon­cho Reboi­ras- Dia­rio Liberdade

0
100510_moncho Comis­som 35 Ani­ver­sá­rio – Na madru­ga­da do 12 de agos­to de 1975 a poli­cía fran­quis­ta aba­te a tiros a Xosé Ramón Reboi­ras Noia en Ferrol. Tiña 25 anos e era mem­bro da direc­ción nacio­nal da Unión do Pobo Gale­go (UPG).

A súa mor­te foi a expre­sión máis crúa da repre­sión sobre esta orga­ni­za­ción polí­ti­ca que naque­les día pade­ceu innú­me­ras deten­cións, enca­dea­men­to, tor­tu­ra e exi­lio de gran par­te dos seus e das súas militantes.

Fran­co morría tres meses des­pois e a dita­du­ra daba paso a un acor­do entre os seus her­dei­ros cunha opo­si­ción posi­bi­lis­ta que, sen res­pec­tar as rei­vin­di­ca­cións popu­la­res, puña en mar­cha a Tran­si­ción cara unha demo­cra­cia con­di­cio­na­da que obviou a nece­sa­ria rup­tu­ra e homo­lo-gación con outros paí­ses euro­peos da nosa con­tor­na. Unha Cons­ti­tu­ción de com­pro­mi­so foi a peza angu­lar des­ta ope­ra­ción que se alon­gou nun pac­to táci­to para aga­char o xeno­ci­dio que seguiu ao gol­pe de esta­do mili­tar con­tra a Repú­bli­ca mai­los asa­si­na­tos selec­ti­vos pos­te­rio­res de per­soas que defen­de­ron a liber­da­de do seu pobo. Mon­cho Reboi­ras foi unha delas.

Tive­ron que pasar máis de trin­ta anos para que, cun goberno do PSOE, se pro­mul­ga­se a Lei 522007, coñe­ci­da como Lei da Memo­ria His­tó­ri­ca. Coa súa apli­ca­ción agro­ma­ba a posi­bi­li­da­de de con­fron­tar na prác­ti­ca o tal pac­to de silen­cio e de des­en­vol­ver un pro­ce­so de repa­ra­ción moral das e dos que foron per­se­gui­dos e masa­cra­dos no trans­cur­so da loi­ta pola demo­cra­cia. Porén, unha cal­cu­la­da desidia ins­ti­tu­cio­nal e as pro­pias eivas da Lei, levá­ba­na a esmo­re­cer de non ser por un for­te move­men­to aso­cia­ti­vo a prol da Memo­ria His­tó­ri­ca que ali­cer­zou a súa aplicación.


Quen somos

Comi­sión 35 aniversario:

No pasa­do ano 2009, o Minis­te­rio de Xus­ti­za reco­ñe­ceu ofi­cial­men­te a Mon­cho Reboi­ras como víti­ma da dita­du­ra e que sufriu per­se­cu­ción e vio­len­cia ate lle daren mor­te e outor­gou­lle un reco­ñe­ce­men­to per­soal que supón a súa reha­bi­li­ta­ción institucional.

Ami­gos, fami­lia­res e com­pa­ñei­ros, des­de unha opción non par­ti­da­ria e non excluín­te, deci­di­mos cons­ti­tuír a Comi­sión Mon­cho Reboi­ras 35 ani­ver­sa­rio, para levar adian­te os actos da HOMENAXE POPULAR que se cele­bra­rá o pró­xi­mo 12 de Agos­to en Imo, que inclui­rá a colo­ca­ción dunha pla­ca home­na­xe do escul­tor Acis­clo Man­zano na súa tum­ba, e dis­tin­tas mos­tras de soli­da­rie­da­de bai­xo o lema «Mon­cho patri­mo­nio de todos os gale­gos e gale­gas de ben».


Infor­maçom sobre o assun­to publi­ca­da por Vieiros

«Mon­cho Reboi­ras, patri­mo­nio de todos os gale­gos e gale­gas de ben» 

Unha comi­sión «non par­ti­da­ria e non excluin­te» pre­pa­ra unha home­na­xe popu­lar que se cele­bra­rá en Imo (Dodro) o vin­dei­ro mes de agosto.

O 12 de agos­to cum­pri­ran­se 35 anos da mor­te dun dos sím­bo­los do nacio­na­lis­mo de esquer­das, que morreu en Ferrol polos bala­zos da poli­cía fran­quis­ta. De cara a esa data, vén de cons­ti­tuir­se unha comi­sión que pre­pa­ra­rá unha home­na­xe que terá lugar ese mes­mo día no cemi­te­rio parro­quial de Imo (Dodro). A ini­cia­ti­va que par­te dun gru­po de ami­gos, fami­lia­res (entre eles seu irmán Manuel Reboi­ras) e com­pa­ñei­ros ten pre­vis­to colo­car na tum­ba de Mon­cho Reboi­ras unha pla­ca home­na­xe do reco­ñe­ci­do escul­tor Acis­clo Manzano.

A comi­sión, que se pre­sen­ta como «non par­ti­da­ria e non excluín­te», ela­bo­rou un mani­fes­to que con­clúe ase­gu­ran­do o seguin­te: «Coa súa reha­bi­li­ta­ción ins­ti­tu­cio­nal, Mon­cho Reboi­ras xa é patri­mo­nio de todos os gale­gos e gale­gas de ben. En Gali­za cum­pri­ra­se a von­ta­de dos már­ti­res, dei­xou­nos dito Cas­te­lao e as súas ver­bas reflíc­ten­se ares­to­ra no lega­do de Mon­cho Reboi­ras por unha Gali­za de seu, demo­crá­ti­ca e popu­lar. Que a súa lem­bran­za pule cada día des­ta are­la en nós.»

O vin­dei­ro xoves (Gale­ría Sar­ga­de­los de Vigo, ás 12.30 horas) vai­se pre­sen­tar a cam­pa­ña nunha con­fe­ren­cia de pren­sa na que inter­vi­rán Mar­ga­ri­ta Ledo Andión, Xosé Luís Mén­dez Ferrín, Ramón Muñíz, Cami­lo Noguei­ra, Xosé María Bra­ñas, Xosé Gon­zá­lez Mar­tí­nez e Manuel Reboi­ras. Esa mes­ma xor­na­da, ás 20 horas, na Biblio­te­ca Públi­ca Cen­tral de Vigo cele­bra­ra­se tamén un acto de adhe­sión ao “Mani­fes­to 35 aniversario”.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *